:: Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  Świadczenia  :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::

Informacja o bezrobociu

ZMIANY POZIOMU BEZROBOCIA

 

W marcu 2003 r. odnotowany został spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych. W końcu marca 2003 r. w ewidencji bezrobotnych zarejestrowanych było 3321020 osób tj. o 23138 osób mniej niż w lutym br.

W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku liczba bezrobotnych wzrosła o 61111 osób.

 
            W omawianym miesiącu liczba bezrobotnych ukształtowała się pod wpływem spadku napływu bezrobotnych przy jednoczesnym wysokim wzroście odpływu z bezrobocia.

W marcu 2003 r. zarejestrowało się 181895 osób. Poziom rejestracji w miesiącu sprawozdawczym w stosunku do poprzedniego miesiąca był niższy o 2009 osób, a w odniesieniu do analogicznego miesiąca 2002 r. zarejestrowały się o 19973 osoby więcej.

 

Miesiąc

Napływ

Wzrost / spadek w odniesieniu do poprzedniego roku /miesiąca

Odpływ

Wzrost / spadek w odniesieniu do poprzedniego roku/ miesiąca

20031)

Styczeń

Luty

Marzec

635 544

269 745

183 904

181 895

16 322

42 630

-85 841

-2 009

531 482

166 077

160 372

205 033

57 113

5 148

-5 705

44 661

1) Dane dla 2003 r. obejmują informacje za 3 miesiące. Wzrost/ spadek w odniesieniu do 3-ch miesięcy 2002 r.

 

Podstawowym składnikiem napływu były ponowne rejestracje: 131804 osoby zarejestrowały się po raz kolejny (72,5% ogółu nowo zarejestrowanych). Natomiast rejestrujących się po raz pierwszy było 50091 osób (27,5%).

W marcu 2003 r. zarejestrowało się 25263 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Ta subpopulacja w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 715 osób. Natomiast z ewidencji bezrobotnych wyłączono 30489 absolwentów tj. o 9432 osoby więcej niż w poprzednim miesiącu.

W omawianym miesiącu zarejestrowało się 62915 osób zamieszkałych na wsi (o 1037 osób mniej niż w lutym br.) tj. 34,6% ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Odpływ bezrobotnych zamieszkałych na wsi wzrósł o 18868 osób i wyniósł 75689 osób.

W miesiącu sprawozdawczym z ewidencji urzędów pracy wyłączono 205033 osoby tj. o 44661 osób więcej niż w poprzednim miesiącu i o 25125 osób więcej niż w analogicznym miesiącu 2002 r.

 

Marzec 2003 r.

Bilans bezrobotnych

w miesiącu sprawozdawczym

Wzrost /spadek w odniesieniu do poprzedniego miesiąca

Odpływ

205 033

 

98 301

 

85 635

10 412

12 666

 

7 978

2 382

 

223

 

19 816

 

66 287

44 661

 

21 514

 

17 911

3 096

3 603

 

2 810

149

 

154

 

9 268

 

13 157

w tym

    Podjęcie pracy

    z tego

    niesubsydiowanej

        w tym pracy sezonowej

    subsydiowanej

        w tym

        prace interwencyjne

        roboty publiczne

        pożyczki na działalność

        pozarolniczą lub rolniczą

    Rozpoczęcie szkolenia lub stażu

    Nie potwierdzenie gotowości do pracy

 

Główną składową bilansu odpływu jest liczba osób podejmujących pracę (47,9% odpływu) oraz liczba osób wyłączonych z powodu nie potwierdzenia gotowości do pracy (32,3% wyłączeń).

Z powodu podjęcia pracy wyłączono 98301 bezrobotnych, tj. o 21514 osób więcej niż w poprzednim miesiącu, z tego o 17911 osób zwiększyła się liczba osób, które podjęły prace niesubsydiowane, natomiast o 3603 osoby więcej podjęły prace subsydiowane. Liczba bezrobotnych, którzy podjęli zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych wyniosła 7978 osób, roboty publiczne podjęły 2382 osoby, a pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności pozarolniczej lub rolniczej otrzymały 223 osoby. Szkolenie lub staż pracy w omawianym okresie rozpoczęło 19816 osób bezrobotnych, tj. o 9268 osób więcej niż w lutym br.

Nie potwierdzenie gotowości do pracy jest obok podejmowania zatrudnienia drugą najczęstszą przyczyną wyłączania z rejestru bezrobotnych. W marcu 2003 r. z tego powodu wyrejestrowano 66287 bezrobotnych, tj. o 13157 osób więcej niż w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik napływu bezrobotnych określający, jaki procent ludności aktywnej zawodowo stanowią osoby nowo rejestrujące się wyniósł w marcu br. 1,02%.  

Wzrost liczby bezrobotnych wyłączonych z powodu podjęcia pracy, przy jednoczesnym spadku napływu bezrobotnych spowodował wysoki wzrost wskaźnika płynności rynku pracy. W omawianym miesiącu wyniósł on 54,04% tj. wzrósł o 12,29 punktu procentowego.Początek strony

 

 

TERYTORIALNE ZMIANY POZIOMU I STOPY BEZROBOCIA

W marcu 2003 r. stopa bezrobocia wynosiła 18,7% i w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się o 0,1 punktu procentowego. Natomiast w odniesieniu do analogicznego miesiąca roku ubiegłego wzrost wyniósł 0,5 punktu procentowego.

W omawianym miesiącu podobnie jak w poprzednich, najwyższa stopa bezrobocia – 29,4% - wystąpiła w województwie warmińsko - mazurskim i była ponad dwukrotnie wyższa niż w województwach małopolskim i mazowieckim, w których wskaźnik ten osiągnął wartość odpowiednio 14,4% oraz 14,3%.

Wskaźnik liczby bezrobotnych do pracujących poza rolnictwem indywidualnym wyniósł 32,2% i w porównaniu z poprzednim miesiącem zmniejszył się o 0,2 punktu procentowego.

W marcu 2003 r. stopa bezrobocia zmniejszyła się w 13 województwach, natomiast w województwach kujawsko – pomorskim, śląskim i świętokrzyskim wskaźnik stopy bezrobocia nie zmienił się w stosunku do lutego br.

 

Stopę bezrobocia poniżej średniej krajowej odnotowano w 7 województwach: mazowieckim – 14,3%, małopolskim – 14,4%, podlaskim – 15,6%, lubelskim – 16,3%, wielkopolskim – 16,7%, śląskim –  17,2%, i podkarpackim – 17,2%.

W pozostałych 9 województwach wskaźnik ten kształtował się w przedziale od 19,0% (województwo łódzkie) do 29,4% (województwo warmińsko – mazurskie). Przy czym najwyższą stopę (oprócz województwa warmińsko – mazurskiego) miały następujące województwa: zachodniopomorskie – 27,2%, lubuskie – 26,7%, dolnośląskie – 23,3%, kujawsko – pomorskie – 23,3% i pomorskie – 21,9%.

W marcu 2003 r. spadek bezrobocia w porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano we wszystkich województwach.

Najwyższy względny spadek bezrobocia wystąpił w województwach:

-          warmińsko - mazurskim – o 1,4% (spadek o 2647 osób),

-          lubuskim – o 1,4% (spadek o 1591 osób).

 

 Województwo warmińsko - mazurskie

 

W marcu 2003 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 180048 osób, oznacza to spadek o 2647 osób, tj. 1,4% w odniesieniu do stanu z końca poprzedniego miesiąca. Stopa bezrobocia wyniosła 29,4% (spadek o 0,3 punktu procentowego).

Liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi spadła o 990 osób i ukształtowała się na poziomie 85375 osób. W urzędach pracy zarejestrowanych było 7141 absolwentów, tj. w porównaniu z poprzednim miesiącem subpopulacja ta zmniejszyła się o 395 osób, natomiast liczba bezrobotnych w wieku 18-24 lata zmniejszyła się o 1298 osób i ukształtowała się ona na poziomie 45727 osób.

 

W marcu 2003 r. w urzędach pracy województwa warmińsko - mazurskiego zarejestrowały się 7992 osoby tj. 189 osób mniej niż w poprzednim miesiącu. Wśród nowo zarejestrowanych dominowały osoby rejestrujące się po raz kolejny 6218 osób (77,8% napływu).

Z rejestrów wyłączono 10639 osób (3463 osoby więcej niż w lutym br.). Głównymi przyczynami wyłączeń były podjęcia pracy przez 5101 osób (1272 osoby więcej w odniesieniu do poprzedniego miesiąca) oraz nie potwierdzenie gotowości do pracy przez 3302 osoby. Stanowi to odpowiednio 47,9% i 31,0% odpływu.

Urzędy pracy w tym województwie miały do dyspozycji 2838 ofert pracy, tj. o 665 ofert więcej niż w lutym br. W omawianym miesiącu na 1 ofertę pracy w województwie warmińsko - mazurskim przypadało 57 osób bezrobotnych.Początek strony

 

            Województwo lubuskie

 

W marcu 2003 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 113113 osób, oznacza to spadek o 1591 osób w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, tj. o 1,4%. Stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 26,7% (spadek o 0,2 punktu procentowego).

Liczba zarejestrowanych absolwentów wynosiła 4340 osób i zmniejszyła się o 139 osób. Natomiast osób bezrobotnych w wieku 18-24 lata było 28141, tj. o 882 osoby mniej niż w poprzednim miesiącu. Bezrobotnych zamieszkałych na wsi było 45093 osoby tj. o 847 osób mniej niż w lutym 2003 r.

 

W marcu 2003 r. w województwie lubuskim zarejestrowały się 6752 osoby (tj. o 255 osób mniej niż w poprzednim miesiącu).

Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych było 5208 osób rejestrujących się po raz kolejny i stanowiły one 77,1% napływu.

Natomiast odpływ z bezrobocia wyniósł 8343 osoby, tj. wyłączono o 2198 osób więcej niż w lutym br.

W miesiącu sprawozdawczym pracę podjęło 4719 osób (tj. 56,6% wyłączeń), a z powodu nie potwierdzenia gotowości  o pracy wyłączono 2171 osób (26,0% odpływu). W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych wyłączonych z powodu podjęcia pracy wzrosła o 1468 osób.

Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy w województwie lubuskim 2641 ofert pracy tj. o 910 ofert więcej niż w poprzednim miesiącu. Na 1 ofertę pracy będącą w dyspozycji urzędów pracy przypadało 41 osób bezrobotnych w tym województwie.Początek strony

 

 

 ZMIANY W STRUKTURZE BEZROBOCIA

 

Bezrobocie kobiet

 

W marcu 2003 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosiła 1666050 osób, tj. zmniejszyła się o 14068 osób w porównaniu do poprzedniego miesiąca, podczas gdy liczba bezrobotnych mężczyzn zmniejszyła się o 9070 osób.

Udział bezrobotnych kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem wyniósł 50,2% i pozostał na nie zmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego miesiąca.

 W końcu marca 2003 r. na 100 bezrobotnych mężczyzn przypadało 101 bezrobotnych kobiet.

 

Miesiąc

Bezrobotne kobiety w końcu miesiąca sprawozdawczego

Wzrost /spadek w odniesieniu do poprzedniego roku / miesiąca

Bezrobotne kobiety zarejestrowane w miesiącu sprawozdawczym

Wzrost /spadek w odniesieniu do poprzedniego roku/ miesiąca

20031)

Styczeń

Luty

Marzec

 

 

1 677 114

1 680 118

1 666 050

 

 

31 364

3 004

-14 068

263 602

107 902

77 203

78 497

12 579

18 932

-30 699

1 294

 

1) Dane dla 2003 r. obejmują informacje za 3 miesiące. Wzrost/ spadek w odniesieniu do 3-ch miesięcy 2002 r.

 

Bezrobocie młodzieży

W marcu 2003 r. w ewidencji urzędów pracy zarejestrowanych było 899716 bezrobotnych w wieku 18-24 lata. W porównaniu z końcem poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnej młodzieży zmniejszyła się o 17556 osób, tj. 1,9%.

Bezrobotna młodzież stanowiła w końcu omawianego okresu 27,1% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.

W marcu 2003 r. napływ bezrobotnej młodzieży wyniósł 68643 osoby, tj. o  616 osób więcej niż w lutym br., z tego po raz pierwszy zarejestrowały się 22244 osoby (32,4% ogółu napływu tej subpopulacji)

 
 

Miesiąc

Bezrobotni w wieku
 18-24 lata

Wzrost / spadek w odniesieniu do poprzedniego miesiąca / roku

2003

Styczeń

Luty

Marzec

 

916 908

917 272

899 716

 

21 279

364

-17 556

 

W tym samym okresie z ewidencji bezrobotnych wyłączono 86199 osób w wieku 18-24 lata. Najczęstszą przyczyną wyłączania bezrobotnej młodzieży ze statystyki urzędów pracy były podjęcia pracy (36,3% odpływu młodzieży) oraz niepotwierdzenie gotowości do pracy (32,3% odpływu). W omawianym miesiącu pracę podjęło 31320 osób w omawianej kategorii wiekowej, w tym prace niesubsydiowane podjęło 26886 osób (31,2% odpływu młodzieży). W ramach subsydiowanych miejsc pracy zatrudniono 4434 osoby, a szkolenie lub staż pracy rozpoczęły 11554 osoby w wieku 18 – 24 lata.

 

Bezrobocie absolwentów

 

W marcu 2003 r. 169164 bezrobotnych posiadało status absolwenta. W porównaniu z końcem lutego br. liczba bezrobotnych absolwentów zmniejszyła się o 5226 osób.

Absolwenci szkół policealnych i średnich zawodowych oraz zasadniczych szkół zawodowych stanowili 67,8% ogółu bezrobotnych absolwentów, natomiast absolwenci szkół wyższych stanowili 17,2% omawianej kategorii bezrobotnych.Początek strony

 

 
 

Miesiąc

Zarejestrowani absolwenci

ogółem

wzrost /spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca / roku

z tego ze szkół

wyższych

policealnych
 i średnich zawodowych

liceów ogólno-kształcących

zasadniczych zawodowych

pozo-stałych

2003

Styczeń

Luty

Marzec

 

170 899

174 390

169 164

 

4 050

3 491

-5 226

 

33 797

34 246

29 171

 

64 108

64 666

63 629

 

21 288

21 831

22 108

 

48 704

50 368

51 000

 

3 002

3 279

3 256

 
 

W miesiącu sprawozdawczym zarejestrowało się 25263 absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych tj. o 715 osób więcej niż w poprzednim miesiącu. W tym po raz pierwszy do urzędów pracy trafiło 11026 osób (43,6% napływu absolwentów).

W marcu 2003 r. odpływ absolwentów wyniósł 30489 osób, tj. wyłączono o 9432 osoby więcej niż w poprzednim miesiącu. Pracę podjęło 9056 absolwentów (29,7% odpływu absolwentów), w tym prace interwencyjne 428 osób, roboty publiczne 183 osoby, a w ramach umów absolwenckich zatrudniono 1520 osób. W miesiącu sprawozdawczym 1327 bezrobotnych absolwentów rozpoczęło szkolenia, a 11419 absolwentów staże pracy.

 

Bezrobocie wśród mieszkańców wsi

 

W końcu omawianego miesiąca w ewidencji bezrobotnych znajdowały się 1375793 osoby zamieszkałe na wsi i stanowiły one 41,4% ogółu zarejestrowanych. W odniesieniu do stanu z końca lutego br. ta subpopulacja zmniejszyła się o 12774 osoby.

 

Miesiąc

Bezrobotni zamieszkali na wsi

ogółem

wzrost /spadek w odniesieniu do poprzedniego miesiąca / roku

kobiety

mężczyźni

2003

Styczeń

Luty

Marzec

 

1 381 436

1 388 567

1 375 793

 

40 178

7 131

-12 774

 

674 557

674 528

667 275

 

706 879

714 039

708 518

 

Według stanu na koniec marca 2003 r. 56135 (tj. 4,1%) bezrobotnych zamieszkałych na wsi posiadało gospodarstwo rolne (w rozumieniu przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu art.2, ust. 1, pkt. 2, lit. d).

W marcu 2003 r. zarejestrowało się 62915 osób zamieszkałych na wsi, tj. o 1037 osób mniej niż w poprzednim miesiącu.

W omawianym miesiącu z ewidencji bezrobotnych wyłączono 75689 osób zamieszkałych na wsi, tj. o 18868 osób więcej niż w poprzednim miesiącu, w tym z powodu podjęcia pracy wyłączono 36741 osób (48,5% odpływu). Prace niesubsydiowane podjęło 31537 osób, a w ramach subsydiowanych miejsc pracy zatrudniono 5204 osoby zamieszkałe na wsi.Początek strony

 

Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy

 

Według stanu na koniec marca 2003 r. ze zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy pochodziło 213310 osób, tj. 6,4% ogółu bezrobotnych. W odniesieniu do stanu z końca lutego br. liczba tej subpopulacji zmniejszyła się o 2415 osób, tj. 1,1%.

 

 

Miesiąc

Zarejestrowani bezrobotni

ogółem

wzrost /spadek w odniesieniu
 do poprzedniego

miesiąca / roku

kobiety

mężczyźni

w miesiącu sprawozdawczym / roku

w końcu miesiąca sprawozdawczego / roku

2003 1)  

Styczeń

Luty

Marzec

 

216 066

215 725

213 310

 

 3 010

-341

-2 415

 

117 123

116 482

115 188

 

98 943

99 243

98 122

36 428

14 973

10 867

10 588

1) Dane dla 2003 r. obejmują informacje za 3 miesiące. Wzrost/ spadek w odniesieniu do 3 -ch miesięcy 2002 r.

 

W marcu 2003. r. liczba osób zwolnionych w tym trybie wyniosła 10588 osób, tj. o 279 osób mniej niż w poprzednim miesiącu.

Najwięcej osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w końcu marca br. zarejestrowanych było w województwach: mazowieckim – 31591 osób, śląskim – 25610 osób, wielkopolskim – 20393 osoby oraz łódzkim – 20163 osoby.

Najmniej osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy zarejestrowanych było w województwach: podlaskim – 3978 osób, świętokrzyskim– 5278 osób oraz lubuskim – 5658 osób.

 

 

Zgłoszenia zwolnień oraz zwolnienia w ramach zgłoszonych zwolnień

 

W marcu 2003 r. 342 zakłady pracy zgłosiły zamiar dokonania zwolnień grupowych (w tym 202 zakłady z sektora prywatnego), tj. 81 zakładów więcej niż w poprzednim miesiącu. Zakłady te zapowiadały zwolnienie 11029 osób, tj. 4145 osób więcej niż w lutym br.

Na uwagę zasługuje fakt, że zakłady z sektora prywatnego zapowiedziały zwolnienie 7570 osób, tj. 2569 osób więcej niż w poprzednim miesiącu. Natomiast zakłady z sektora publicznego zapowiedziały zwolnienie 3459 osób, czyli 1576 osób więcej.

Z liczby zapowiedzianych wcześniej zgłoszeń w marcu 2003 r. zwolnień grupowych dokonały 263 zakłady pracy (w tym 183 zakłady z sektora prywatnego), tj. 43 zakłady pracy więcej niż w lutym br. Zakłady te zwolniły 3954 osoby, tj. o 302 osoby więcej niż w poprzednim miesiącu. Zakłady z sektora prywatnego zwolniły 2947 osób, w tym 1203 osoby z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca sektor prywatny zwolnił 100 osób mniej, natomiast liczba bezrobotnych zwolnionych z sektora publicznego wzrosła o 402 osoby. Początek strony

 

 

Bezrobotni według wieku i poziomu wykształcenia

 

Bezrobocie dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. W końcu I kwartału br. zanotowano 899824 osoby w młodzieżowych grupach wieku 15 – 17 lat i 18 – 24 lata. Populacja ta stanowiła 27,1 % ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych i udział tej grupy bezrobotnych zmniejszył się o 0,7 punktu procentowego w odniesieniu do końca 2002 r.

Liczbę bezrobotnych według grup wieku w końcu I kwartału 2003 r. przedstawia poniższa tablica.

 

Grupy wieku

Bezrobotni zarejestrowani

W % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych

IV kwartał 2002 r = 100

ogółem

w tym kobiety

Ogółem

wiek w latach

15 – 17

18 – 24

25 – 34

35 – 44

45 – 54

55 – 59

60 i więcej

3 321 020

 

108

899 716

925 852

738 493

670 157

73 622

13 072

1 666 050

 

38

439 935

503 358

387 997

312 217

22 505

x

100,0

 

0,0

27,1

27,9

22,2

20,2

2,2

0,4

103,2

 

66,7

100,5

105,0

102,4

104,8

110,0

107,5

 

Najliczniejszą grupę stanowią bezrobotni w wieku 25 – 34 lata. Liczebność tej populacji wyniosła 925852 osoby (27,9% ogółu bezrobotnych). Najmniej liczną grupę stanowią bezrobotni w wieku przedemerytalnym, tzn. 55 lat i więcej – 86694 osoby (tj. 2,6% ogółu bezrobotnych).

Warto zaznaczyć, że od 2000 r. obserwuje się spadek odsetka bezrobotnych w wieku do 24 lat oraz w wieku 35 – 44 lata, a jednocześnie systematyczny wzrost w pozostałych grupach wiekowych.

Najwięcej osób zarejestrowanych jako bezrobotne posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe (36,3%) oraz gimnazjalne i poniżej (32,8%), a najmniej bezrobotnych legitymowało się dyplomami wyższych uczelni (3,8%).

Poziom i strukturę bezrobotnych według wykształcenia w końcu I kwartału 2003 r. przedstawia poniższa tablica.

 

Wykształcenie

Bezrobotni zarejestrowani

W % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych

IV kwartał

2002 = 100

Ogółem

Wykształcenie:

   Wyższe

   Policealne
   i średnie  zawodowe

   Średnie ogólnokształcące

   Zasadnicze zawodowe

   Gimnazjalne i poniżej

3 321 020

 

125 772

 

698 108

204 243

1 205 027

1 087 870

100,0

 

3,8

 

21,0

6,1

36,3

32,8

103,2

 

99,3

 

102,1

102,6

103,6

104,2

 

W końcu I kwartału br. r. (w odniesieniu do końca 2002 r.) zwiększył się udział liczby bezrobotnych posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe (o 0,1 punktu procentowego) oraz gimnazjalne i poniżej (o 0,3 punktu). Natomiast zmniejszył się odsetek bezrobotnych legitymujących się wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (o 0,2 punktu) oraz średnim ogólnokształcącym (o 0,1 punktu) i wyższym (o 0,1 punktu procentowego).Początek strony

 

 

Bezrobotni według stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy

 

W końcu I kwartału 2003 r. spośród zarejestrowanych bezrobotnych najliczniejszą populację stanowiły osoby bez stażu pracy (23,6%).

 

 

Staż pracy
w latach

Liczba bezrobotnych

Czas pozostawania bez pracy w miesiącach

do 1

1 – 3

3 – 6

6 – 12

12 – 24

pow. 24

Ogółem

Staż pracy

do 1 roku

1 – 5

5 – 10

10 – 20

20 – 30

30 i >

bez stażu

3 321 020

 

516 582

621 317

447 013

553 831

363 725

35 377

783 175

171 514

 

23 194

34 720

22 941

23 907

17 086

2 434

47 232

389 447

 

50 452

80 708

55 026

57 341

42 597

5 966

97 357

466 804

 

56 422

93 213

66 194

72 047

54 668

6 814

117 446

583 577

 

81 581

108 284

78 728

90 244

68 467

8 310

147 963

668 433

 

107 437

124 911

86 674

111 122

82 278

6 594

149 417

1 041 245

 

197 496

179 481

137 450

199 170

98 629

5 259

223 760

 

Drugą grupą pod względem wielkości omawianego zjawiska byli bezrobotni posiadający 1 – 5 letni staż pracy (18,7%), a następnie bezrobotni ze stażem 10 – 20 lat (16,7%) oraz posiadający staż pracy poniżej 1 roku (15,6%). Najmniej liczną populację stanowili bezrobotni, którzy przepracowali ponad 30 lat (1,1%).

Wśród bezrobotnych dominowały osoby poszukujące pracy powyżej 12 miesięcy – 1709678 osób (tj. 51,5% ogółu bezrobotnych). Populacja ta zwiększyła się o 63802 osoby w odniesieniu do stanu z końca 2002 r. Wśród tej populacji najliczniejszą grupę stanowiły osoby bez stażu pracy (21,8%), osoby z 10 – 20 letnim stażem (18,1%), ze stażem poniżej 1 roku (17,8%) oraz posiadające staż pracy od 1 do 5 lat (17,8%). Najmniej liczną zbiorowość stanowili bezrobotni z 30 letnim i dłuższym stażem (0,7%).

 

 

PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM BEZROBOCIA PODEJMOWANE PRZEZ URZĘDY PRACY

 

Oferty pracy

 

W marcu 2003 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 52832 oferty pracy, tj. o 13707 ofert pracy więcej niż w poprzednim miesiącu i o 14591 ofert więcej niż w analogicznym okresie 2002 r.

Ofert pracy subsydiowanej było 25283 (47,9% zgłoszonych ofert).

Zakłady pracy należące do sektora prywatnego zgłosiły 75,4% wszystkich ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy.

W miesiącu sprawozdawczym na 1 ofertę pracy będącą w dyspozycji urzędów pracy przypadało średnio 51 osób bezrobotnych, tj. o 14 osób mniej niż w poprzednim miesiącu.

 

Oferty pracy

Liczba ofert

Wzrost /spadek w odniesieniu do poprzedniego miesiąca

Stan w końcu lutego 2003 r.

Zgłoszone w marcu 2003 r.

W tym:

      pracy subsydiowanej

      z sektora publicznego

      dla niepełnosprawnych

      dla absolwentów

Stan w końcu marca 2003 r.

12 933

52 832

 

25 823

13 023

2 286

10 983

14 492

1 142

13 707

 

8 541

3 507

300

1 683

1 559

Początek strony 

 

 

W marcu 2003 r. największą ilość ofert pracy zgłoszono w urzędach pracy w następujących województwach:

·         mazowieckim – 5803 oferty pracy

·         wielkopolskim – 5121 ofert

·         dolnośląskim –  4794 oferty

 

            Najmniej ofert pracy zgłoszono w województwach:

·           podlaskim – 1364 oferty

·           opolskim - 1442 oferty

·           świętokrzyskim - 1550 ofert

 

Podjęcia pracy są podstawową przyczyną wyłączeń bezrobotnych z ewidencji bezrobotnych. Kategoria ta obejmuje wszystkie formy podejmowania pracy przez bezrobotnych, tzn. pracy subsydiowanej (prac interwencyjnych, robót publicznych, otrzymanie przez bezrobotnych pożyczki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej itd.) oraz pracy niesubsydiowanej, w tym pracy sezonowej.

W marcu 2003 r. pracę podjęło 98301 osób (tj. o 21514 osób więcej niż w poprzednim miesiącu i o 8694 osoby więcej niż w marcu 2002 r.), z tego:

4prace niesubsydiowane – 85635 osób (tj. o 17911 osób więcej niż w poprzednim miesiącu i o 3904 osoby więcej niż w marcu 2002 r.),

4prace sezonowe – 10412 osób, (tj. o 3096 osób więcej niż w poprzednim miesiącu i o 1126 osób więcej niż w marcu 2002 r.),

4prace subsydiowane – 12666 osób (tj. o 3603 osoby więcej niż w poprzednim miesiącu i o 4790 osób więcej niż w marcu 2002 r.),

4prace interwencyjne - 7978 osób (tj. 2810 osób więcej niż w poprzednim miesiącu i o 3147 osób więcej niż w marcu 2002 r.),

4roboty publiczne – 2382 osoby (wzrost o 149 osób w odniesieniu do poprzedniego miesiąca i o 1102 osoby więcej niż w marcu 2002 r.),

4pożyczki na uruchomienie własnej działalności pozarolniczej lub rolniczej otrzymały 223 osoby (o 154 osoby więcej niż w poprzednim miesiącu i o 4 osoby mniej niż w marcu 2002 r.).

 

Miesiąc

Subsydiowane miejsca pracy

 

zatrudnieni przy pracach interwencyjnych

zatrudnieni przy robotach publicznych

pożyczki na uruchomienie własnej działalności w miesiącu sprawozdawczym / roku

w miesiącu sprawozdawczym / roku

w końcu miesiąca / roku

w miesiącu sprawozdawczym / roku

w końcu miesiąca / roku

20031)

Styczeń

Luty

Marzec

17 392

4 246

5 168

7 978

X

14 625

17 931

23 189

7 272

2 657

2 233

2 382

X

9 112

9 160

9 885

331

39

69

223

 
    1) Dane dla 2003 r. obejmują informacje za 3 miesiące. Początek strony

 

 

Szkolenie bezrobotnych

 

W marcu 2003 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych, którzy rozpoczęli szkolenia wyniosła 8407 osób i wzrosła o 2755 osób w odniesieniu do poprzedniego miesiąca. Liczba osób, które ukończyły szkolenie ukształtowała się na poziomie 6998 osób i wzrosła o 3154 osoby.

 

 Miesiąc

Osoby bezrobotne, które w miesiącu sprawozdawczym / roku

rozpoczęły szkolenie

ukończyły szkolenie

20031)

Styczeń

Luty

Marzec

17 763

3 704

5 652

8 407

14 244

3 402

3 844

6 998

 

        1) Dane dla 2003 r. obejmują informacje za 3 miesiące.

 

      

 ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH ORAZ ZASIŁKI PRZEDEMERYTALNE I ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE

 

Zasiłki dla bezrobotnych

 

W końcu marca 2003 r. w ewidencji urzędów pracy zarejestrowanych było 533779 osób bezrobotnych z prawem do zasiłku i w porównaniu z poprzednim miesiącem liczebność tej subpopulacji zmniejszyła się o 14363 osoby, tj. 2,6%.

Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili 16,1% ogółu bezrobotnych.

Wśród omawianej kategorii bezrobotnych dominowali mężczyźni, tj. 59,8% uprawnionych do zasiłku.

 
 

Miesiąc

Bezrobotni z prawem do zasiłku

ogółem

wzrost /spadek w odniesieniu do poprzedniego miesiąca / roku

kobiety

mężczyźni

2003

Styczeń

Luty

Marzec

553 909

548 142

533 779

15 238

-5 767

-14 363

222 351

219 580

214 595

331 558

328 562

319 184

 

W marcu 2003 r. w urzędach pracy zarejestrowało się 54914 bezrobotnych z prawem do zasiłku (tj. 813 osób więcej niż w lutym br.). Natomiast z rejestru wyłączono 69277 osób posiadających prawo do zasiłku (tj. o 9409 osób więcej niż w poprzednim miesiącu).Początek strony

 

 

 Zasiłki lub świadczenia przedemerytalne

Od 1997 r. do końca 2001 r. na mocy ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, osoby w wieku powyżej 55 lat zwolnione z zakładów pracy mogły otrzymać, po spełnieniu warunków wykazanych w ww. ustawie, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.

Od 2002 r. w związku z nowelizacją ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu skreślony został art. 37j dotyczący zasiłków przedemerytalnych, przy czym należy zaznaczyć, że osoby, które nabyły do nich prawo nie utraciły go. Nadal istnieje możliwość otrzymania świadczeń przedemerytalnych, których warunki nabycia reguluje art. 37k ww. ustawy.

 

Miesiąc

 

Osoby uprawnione do:

Osoby, które utraciły prawo do:

zasiłku przed-emerytalnego

wzrost /spadek w odniesieniu do poprzedniego miesiąca / roku

świadczenia przed- emerytalnego

wzrost /spadek w odniesieniu do poprzedniego miesiąca / roku

zasiłku przed-emerytalnego

świadczenia przed- emerytalnego

2003

Styczeń

Luty

Marzec

 

332 515

329 216

326 336

 

-1 833

-3 299

-2 880

 

168 811

171 447

173 726

 

6 019

2 636

2 279

7 854

2 702

2 398

2 754

7 444

2 744

2 179

2 521

 

W końcu marca 2003 r. liczba uprawnionych do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego wyniosła 500062 osoby, w tym 65,3% było uprawnionych do pobierania zasiłku przedemerytalnego.Początek strony

 

Źródło : www.praca.gov.pl/stat/

Oferty pracy w liczbach bezwzględnych (marzec 2003)
 
 
               
     

  Liczba ofert pracy             

               
               
   

 zgłoszonych w okresie

 w końcu okresu 
                                        sprawozdawczym   sprawozdawczego

                   WYSZCZEGÓLNIENIE

           
               
          w tym           w tym    
               
               
                                      
razem
pracy 
z sektora 
razem
pracy 
z sektora 
                               
      
 
subsydiowanej
publicznego 
 
subsydiowanej
publicznego 
 
 
 
 
 
 
 
 
  0
1
2
3
4
5
6
               

Ogółem

  52832 25283 13023 14492 4998 2462
       dla niepełnosprawnych 2286 1286 81 851 448 21

w tym

 dla absolwentów       10983 10232 5362 1758 1542 598
       nie wykorzystane
dłużej
           
       niż 1 miesiąc     X X X 1918 327 120
               

 Początek strony

 WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW
- STAN NA KONIEC MIESIĄCA MARCA 2003 r.
 
                               
           

Z ogółem

       
                               
    WOJEWÓDZTWA       
Bezro-

   

z tego

 absolwenci

 szkół 

           
   
botni  

      

młodo-

nie-   

zamie- 

w tym  

  z    

    O - ogółem        
zareje-
 
 
 
 
 
 ciani 
pełno- 
szkali 
posia- 
prawem 
    K - kobiety       
strowa-
 wyż-  
police-
liceów 
zasad- 
pozo-  
       
sprawni
 na    
dający 
  do   
 
 
ni     
 szych 
alnych 
ogólno-
niczych
stałych
       
       
 wsi   
gospo- 
zasiłku
 
 
       
       
i śred.
kształ-
zawodo-
       
       
       
       
darstwo
       
 
 
ogółem 
       
zawodo-
cących 
wych   
       
       
       
rolne  
       
 
 
       
       
 wych  
       
       
       
                               
0
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
                         
POLSKA      O 3321020 29171 63629 22108 51000 3256 198 61128 1375793 56135 533779
  K 1666050 18709 36904 16090 19660 2168 71 29165 667275 26033 214595
Dolnośląskie O 290281 1964 5241 1654 3517 322 18 7178 95676 446 52342
  K 145250 1220 2957 1184 1332 197 7 3472 46849 237 22366
Kujawsko-Pomorskie O 218911 1602 3657 1661 4151 317 16 3922 93802 816 38500
  K 113448 1003 2313 1184 1865 229 7 1957 47444 355 14572
Lubelskie O 184782 2492 4166 1547 1789 116 9 2234 99414 7090 19771
  K 87867 1620 2235 1116 583 72 1 980 45108 3289 7372
Lubuskie O 113113 648 1618 451 1548 75 7 1989 45093 90 23602
  K 55470 429 986 326 567 53 2 1017 21993 46 9491
Łódzkie O 242065 2519 4789 2072 3176 198 3 7311 80008 6348 40481
  K 117320 1701 2690 1459 1232 141 1 3387 36801 2806 17588
Małopolskie O 216460 2243 5678 1806 4741 310 6 3025 116803 5582 35115
  K 108493 1406 3467 1380 1735 232 2 1572 56810 2754 13490
Mazowieckie O 379712 3280 6709 2429 4797 261 7 5290 160175 9498 56132
  K 185002 2102 3926 1752 1860 143 3 2365 74199 4358 23350
Opolskie O 84880 589 1117 424 1518 61 58 1604 37989 63 12420
  K 44268 371 636 306 551 44 16 790 19887 25 4726
Podkarpackie O 189891 2179 4501 1263 2613 170 6 2773 119113 11557 28702
  K 93481 1384 2370 931 860 138 2 1241 56968 5556 10856
Podlaskie O 88842 999 1908 707 1166 20 9 2100 31626 1557 11656
  K 42689 632 1126 475 437 19 4 812 13935 584 4438
Pomorskie O 197786 1232 3039 1344 3532 156 6 3965 82350 698 36014
  K 101497 730 1910 992 1565 91 5 1933 41922 372 14438
Śląskie O 344409 3319 7939 2029 5656 508 16 7344 59596 1900 45946
  K 181463 2046 4505 1582 2076 346 7 3699 29206 894 19684
Świętokrzyskie O 135386 1968 3324 938 1655 129 6 2010 73743 6924 21189
  K 64591 1346 1713 669 569 98 2 904 34204 3104 7616
Warmińsko-Mazurskie O 180048 931 2360 1179 2608 63 5 2819 85375 366 32253
  K 92557 614 1392 837 1064 43 1 1334 43471 168 12323
Wielkopolskie O 257755 1923 5486 1584 6356 319 23 5229 116976 3114 46193
  K 132624 1307 3372 1181 2511 177 9 2586 58885 1447 18844
Zachodniopomorskie O 196699 1283 2097 1020 2177 231 3 2335 78054 86 33463
  K 100030 798 1306 716 853 145 2 1116 39593 38 13441

 
Stan osób bezrobotnych na koniec miesiąca sierpnia 2002 r.

  Bezrobotni 
  (zarejestrowani)   -   3105566   
 
Zamieszkali na wsi   1280453 (41,2%)
Z prawem do zasiłku   545355 (17,5%)
Absolwenci   122550 (3,94%)
Niepełnosprawni   54043 (1,74%)
 

Oferty pracy

15102

Poszukujący pracy

70686

Początek strony

 

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych

Informacja o bezrobociu w 2000 r.

1. Liczba bezrobotnych

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu grudnia 2000 r.  wyniosła 2.702,6 tys. osób i była o 89,5 tys. osób, tj. o 3,4 % wyższa niż listopadzie ubiegłego roku.

Procentowy wzrost liczby bezrobotnych miał miejsce we wszystkich województwach, przy czym największy w:

Opolskim

o 4,4% (2,9 tys. osób),

Pomorskim

o 4,4% (6,2 tys. osób),

Warmińsko-mazurskim

o 4,4% (6,7 tys. osób),

Lubelskim

o 4,1% (6,3 tys. osób).

W okresie 2000 roku bezrobocie wzrosło o 352,8 tys. osób (15,0%). W 1999 roku wzrost liczby bezrobotnych był prawie 1,5-krotnie wyższy i wynosił 518,4 tys. osób (28,3%).

W poniższym zestawieniu przedstawiono jak kształtowało się bezrobocie w okresie styczeń-grudzień 1999 r. i 2000 r.

Tab.1 Miesięczne przyrosty bezrobocia (w tys. osób) w okresie styczeń-grudzień 1999 r. i 2000 r.


Miesiąc


1999


2000

 
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień
 


215,4

99,9

23,8

- 48,2

- 49,1

0,9

42,4

27,1

34,3


127,8

50,4

5,6

- 43,6

- 43,6

- 9,0

40,2

18,6

32,6

Październik

Listopad

Grudzień
 

8,9

70,5

92,5
 

18,9

65,4

89,5
 

Razem

518,4

352,8

2. Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia w końcu grudnia ub. r. wynosiła 15,0 %. W porównaniu do sytuacji z końca listopada wysokość tego wskaźnika wzrosła o 0,5 punktu procentowego.

 

Najwyższa stopa bezrobocia występowała w województwach:

warmińsko-mazurskim

24,5 % (wzrost do listopada br. o 0,8 punktu),

Zachodniopomorskie

20,5 % (wzrost do listopada br. o 0,7 punktu),

Lubuskie

kujawsko-pomorskim

20,5 % (wzrost do listopada br. o 0,5 punktu),

19,4%  (wzrost do listopada br.  o 0,7 punktu).  

Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa:

Mazowieckie

11,1% (wzrost do listopada br.  o 0,3 punktu),

Małopolskie

11,9 % (wzrost do listopada br. o 0,4 punktu),

Wielkopolskie

12,3 % (wzrost do listopada br. o 0,4 punktu),

Śląskie

12,8 % (wzrost do listopada br. o 0,3 punktu).

3. Wybrane kategorie bezrobotnych

3.1. W grudniu ub. r. odnotowano wzrost bezrobocia zarówno w kategorii osób poprzednio pracujących - o 77,9 tys. (3,9%), jak i w kategorii osób dotychczas nie pracujących  - o 11,6 tys. (1,8%).

                3.1.1. W kategorii osób poprzednio pracujących, wzrost liczby bezrobotnych generowany był wzrostem rejestracji osób, które nie zostały zwolnione z pracy z przyczyn  leżących po stronie zakładu pracy. Z  przyczyn dotyczących zakładu pracy zarejestrowało  się w grudniu  o 2,7 tys. osób mniej niż w listopadzie. 

Według stanu w końcu grudnia 2000r. liczba osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy wynosiła 185,8  tys. , stanowiąc 6,9 % ogółu bezrobotnych (w listopadzie 7,2%).

                3.1.2. W kategorii osób dotychczas nie pracujących, do urzędów pracy zgłosiło się 21,2 tys. absolwentów szkół ponadpodstawowych  tj. o 4,5 tys. mniej niż miesiąc temu, wyrejestrowano natomiast 16,0 tys. absolwentów, tak że przyrost bezrobocia w tej kategorii wyniósł w omawianym miesiącu 5,2 tys. osób. 

Spośród wyrejestrowanych w grudniu absolwentów, 6,4 tys. podjęło pracę (40,0 %), a 1,4 tys. rozpoczęło szkolenia bądź staże (8,8%).  

Według stanu w końcu grudnia 2000r. w ewidencji urzędów pracy zarejestrowanych było 162,7 tys. absolwentów szkół ponadpodstawowych, tj. 6,2% ogółu bezrobotnych. 

Tabl.2  Struktura wyrejestrowań absolwentów szkół ponadpodstawowych w  listopadzie i grudniu  2000 roku  

 
Absolwenci szkół ponadpodstawowych  
 


Listopad


grudzień

w tys. osób

w %

w tys. osób

w %

wyrejestrowani w miesiącu

    w tym z powodu :

- podjęcia pracy

- rozpoczęcia: szkolenia

                        stażu

 

23,1

 

9,3

1,7

3,2

100,0

 

40,3

7,4

13,8

 

16,0

 

6,4

0,6

0,8

100,0

 

40,0

3,8

5,0

 3.2. Kobiety, w liczbie 1.491,6 tys., stanowiły w końcu grudnia ub. r. 55,2% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do listopada ub. r. ich liczba wzrosła o 25,5 tys. (1,7%), zmniejszył się natomiast o 0,9 punktu procentowego udział kobiet w bezrobociu ogółem.

Należy podkreślić, że podobnie jak w listopadzie, tempo wzrostu bezrobocia było silniejsze wśród mężczyzn (przyrost o 64,0 tys., tj. o 5,6%), jednak pomimo zahamowania rosnącego udziału kobiet , w dalszym ciągu stanowią one ponad połowę ogólnej liczby bezrobotnych.  

                3.3. W grudniu odnotowano wzrost liczby bezrobotnych zamieszkałych na wsi. Liczba osób tej kategorii wzrosła o 47,2  tys., tj. o 4,2% (z  poziomu 1.133,1 tys. w końcu listopada   do poziomu 1.180,3 tys. w końcu grudnia ub. r.). Wzrósł również  o 0,3 punktu procentowego udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w bezrobociu ogółem (z  43,4% w listopadzie do 43,7% w grudniu ub. r.).

Natomiast bezrobocie wśród mieszkańców miast wzrosło w omawianym miesiącu o 42,3 tys. osób, tj. o 2,9%.

Przyrost bezrobocia w grudniu 2000r. był więc w nieznacznym stopniu wyższy wśród mieszkańców wsi.  

                3.4. W ewidencji urzędów pracy zanotowano w grudniu wyższą niż w listopadzie liczbę bezrobotnych z prawem do zasiłku - o 24,0 tys. osób. W końcu grudnia 2000r. bezrobotni posiadający prawo do zasiłku, w liczbie 548,6 tys., stanowili  20,3% ogółu  bezrobotnych ( w końcu listopada 20,1%).

4. Oferty pracy

W  grudniu 2000r. urzędy pracy miały do dyspozycji 21,4 tys. ofert pracy, czyli o 17,0 tys. ofert mniej niż w listopadzie. Zakłady pracy z sektora prywatnego zgłosiły 86,0% wszystkich ofert pracy (18,4 tys.). Natomiast 3,5 tys. ofert (16,4%) dotyczyło pracy subsydiowanej m. in. z Funduszu Pracy, PFRON. 

Łącznie w okresie 12-tu miesięcy ubiegłego roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 607,7 tys. ofert pracy, z których 487,2 tys. (80,2%) pochodziło z sektora prywatnego. W 1999 roku  przez pracodawców zostało zgłoszonych  680,7 tys. ofert pracy, w tym 533,6 tys. (78,4%) z sektora prywatnego.

5. Płynność bezrobocia, podjęcia pracy

W grudniu 2000r. zarejestrowanych zostało 208,2 tys. bezrobotnych, natomiast wyłączono z ewidencji 118,7 tys. osób.

Z ogółu wyrejestrowanych bezrobotnych, 48,9 tys. osób (41,2%) podjęło pracę, z tego 44,7 tys. pracę niesubsydiowaną i 4,2 tys. pracę subsydiowaną. Nieco ponad 1/3 bezrobotnych podejmujących pracę subsydiowaną skierowana została do prac interwencyjnych (1,5 tys. osób, 35,7% ).

Z tytułu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy z  urzędów pracy zostało wyrejestrowanych w grudniu ub. r.  51,3 tys. osób tj. 43,2% ogółu wyrejestrowań.

W porównaniu do listopada ub. r. odnotowano  spadek liczby i udziału procentowego bezrobotnych podejmujących pracę - odpowiednio  o 26,5 tys. osób  i  o 4,7 punktu procentowego oraz spadek liczby , przy wzroście udziału procentowego, bezrobotnych wyrejestrowanych z tytułu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy -  odpowiednio o 5,4 tys. osób, o 8,6 punktu.

W grudniu   o 11,2 tys. mniej bezrobotnych niż w listopadzie  rozpoczęło szkolenia lub staże.

W załączniku 1 przedstawiono strukturę wyrejestrowań bezrobotnych z ewidencji urzędów pracy w  listopadzie i grudniu 2000 roku.

* * *

W grudniu 2000 r. liczba bezrobotnych wzrosła o 89,5 tys. osób tj. o 3,5% ( w grudniu 1999 roku wzrost bezrobocia wyniósł 92,5 tys. osób tj. 4,1%). 

Odnotowano zarówno wzrost liczby bezrobotnych kobiet (o 25,5 tys.), jak i mężczyzn (o 64,0 tys.), przy czym tempo wzrostu bezrobocia było 3-krotnie wyższe wśród mężczyzn.

Przyrost liczby bezrobotnych obserwowany był przede wszystkim w kategorii osób poprzednio pracujących (o 77,9 tys.), zwolnionych z przyczyn nie leżących po stronie zakładu pracy.

Wśród  zwolnień "grupowych" zanotowano spadek bezrobocia o 2,7 tys. osób.

Z danych na koniec grudnia 2000r. wynika, że  2,1 tys. zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 77,1 tys. pracowników.

W porównaniu do stanu z końca listopada oznacza to spadek przewidywanych zwolnień o 3,8 tys. osób, wynikający w głównej mierze ze spadku zamierzonych  zwolnień   w sektorze publicznym (o 3,2 tys.).

W grudniu 2000 r. odnotowano  spadek, w porównaniu do poprzedniego miesiąca:

-          liczby oferowanych przez pracodawców wolnych miejsc pracy - o 17,0 tys.,

-          liczby osób wyrejestrowanych z tytułu podjęcia pracy  - o 26,5 tys.,

-  liczby bezrobotnych podejmujących szkolenia lub staże - o 11,2 tys. osób. Tradycyjnie, w ostatnich miesiącach roku obserwuje się spadek liczby osób zatrudnianych do prac sezonowych i robót publicznych, co rzutuje na kształtowanie się ogólnej liczby bezrobotnych podejmujących pracę.

       Źródło:  Departament Polityki Rynku Pracy MPiPS

Początek strony

 

 
 Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych

     INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

:: Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  Świadczenia  :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::

Ostatnia modyfikacja: styczeń 2006, poczta do autora witrynywww.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

Najlepiej oglądać używając IE wersja 5.5. lub nowszy  i rozdzielczości 800 x 600Początek stronyPoczątek strony

Copyright ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2006