Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną

 • Dysponowanie funduszem rehabilitacji osób niepełnosprawnych w razie likwidacji zakładu lub utraty statusu zakładu pracy chronionej.

  Przepis pozbawiony sensu

 • http://www.rp.pl/gazeta/wydanie_030201/prawo/prawo_a_3.html#1     01.02.2003 r.  Nr 27

  ART. 33

  USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ
  ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  Ust. 7. W razie likwidacji, upadłości albo wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez pracodawcę zakładu pracy chronionej lub utraty statusu zakładu pracy chronionej niewykorzystane według stanu na dzień likwidacji, upadłości lub utraty statusu zakładu pracy chronionej środki funduszu rehabilitacji podlegają niezwłocznie wpłacie do funduszu, z zastrzeżeniem ust. 7a i 7b.

  Ust. 7a. Wpłacie do funduszu podlega także kwota odpowiadająca kwocie wydatkowanej ze środków funduszu rehabilitacji na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie środków trwałych w związku z modernizacją zakładu, utworzeniem lub przystosowaniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, budową lub rozbudową bazy rehabilitacyjnej, wypoczynkowej i socjalnej oraz na zakup środków transportu - w części, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi, ustalonymi przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych na dzień zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 7.

  Ust. 7b. W przypadku utraty statusu zakładu pracy chronionej i osiągania wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 25 proc. pracodawca zachowuje zakładowy fundusz rehabilitacji i niewykorzystane środki tego funduszu.

 • Początek strony

   

  JACEK PATYK

      Znowelizowana ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych przez dodanie nowych przepisów regulujących sposoby zagospodarowania niewykorzystanych funduszy jest niezrozumiała i narusza raz nabyte prawa do dysponowania i gospodarowania zakładowym funduszem rehabilitacyjnym osób niepełnosprawnych.

      Dotychczas w razie likwidacji, upadłości albo wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej zakładu pracy chronionej, a także utraty przez przedsiębiorcę takiego statusu, niewykorzystane środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych musiały być niezwłocznie przekazane do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

      Przepisy zatem jasno i zrozumiale wskazywały, co w ww. sytuacjach należy zrobić. Zawierały logiczne rozwiązania nakazujące niewykorzystany fundusz powstający m.in. ze zwolnionych podatków odprowadzić na celowy państwowy fundusz. Po nowelizacji kwestia ta staje się zagmatwana.

      Znowelizowana 20 grudnia 2002 r. ustawa (Dz. U. nr 7, poz. 79) poprzez dodanie nowych przepisów regulujących sposoby zagospodarowania niewykorzystanych funduszy (art. 33 ust 7a i 7b.) jest nie tylko niezrozumiała, lecz przede wszystkim narusza nabyte prawa do dysponowania i gospodarowania zakładowym funduszem rehabilitacyjnym osób niepełnosprawnych (dalej: zakładowy fundusz).

      Dodany ust. 7a jest przepisem pozbawionym sensu. Dotyczy to zwłaszcza zakładów, które w związku z utratą statusu zakładu pracy chronionej będą zobowiązane wpłacić na konto PFRON kwotę dokonanych wydatków pokrytych ze środków zakładowego funduszu z tytułu nabycia środków trwałych w części, które nie zostały pokryte odpisami amortyzacyjnymi. Byłoby to logiczne, gdyby odnosiło się wyłącznie do zakładów, które ulegają likwidacji, postawione będą w stan upadłości czy wykreślone z ewidencji działalności gospodarczej. Jednak gdy przepis dotyczy zakładów, które nadal będą prowadziły działalność gospodarczą, choć już nie jako zakłady pracy chronionej, odnieść się trzeba do niego z dezaprobatą. Tworzy on sytuację, w której przedsiębiorstwo, utraciwszy z różnych przyczyn status zakładu pracy chronionej, będzie musiało wpłacić na PFRON równowartość nie zamortyzowanych środków trwałych, mimo że nadal będą one składnikami przedsiębiorstwa i będą mogły być obsługiwane przez ciągle zatrudnione w nim osoby niepełnosprawne.

      Przedstawiona wyżej sytuacja doprowadzi do skrajnego uszczuplenia środków obrotowych tych firm, a niejednokrotnie pozbawi je możliwości dalszego funkcjonowania. Wydaje się tym bardziej nielogiczna, gdyż następny nowy przepis w ust. 7b ustawy wskazuje na możliwość zachowania zakładowego funduszu i dalszego wykorzystywania jego środków, jeśli zakład zatrudniać będzie co najmniej 25 proc. osób niepełnosprawnych (chodzi o stosunek do ogółu zatrudnionych).

      Absurd konstrukcji tych przepisów przejawia się w tym, iż po utracie statusu ten sam zakład raz będzie musiał odprowadzić środki, o których mowa w ust. 7a, przy możliwości ponownego wykorzystania ZFRON na te same cele, od których wcześniej musiał odprowadzić należność na fundusz. A zatem albo ust. 7a ustawy powinien ograniczać się do likwidowanych zakładów lub innych przestających prowadzić działalność gospodarczą, a nie odnosić się również do tracących status ZPCh, albo ust. 7b ustawy powinien zawierać zastrzeżenie, iż ust. 7a nie ma zastosowania do zakładów, które spełniają kryteria określone w ust. 7b, tj. do zakładów zatrudniających co najmniej 25 proc. osób niepełnosprawnych.

      Reasumując, warto też wskazać na wyjątkowo niekorzystną sytuację tych zakładów, które przez wiele lat tworzyły nowe miejsca pracy z środków zakładowego funduszu, a w sytuacji wskazanej w nowo dodanych przepisach będą tak naprawdę pozbawione możliwości dalszego funkcjonowania. Poza tym, gdyby powyższe przepisy funkcjonowały w momencie tworzenia i wydatkowania środków zakładowego funduszu, to sprawa związana z bieżącym podejmowaniem decyzji związanej z finansowaniem zakupionego środka trwałego byłaby czysta i jasna.

      Stało się inaczej i po raz kolejny naruszono zasadę praw nabytych w zakresie inwestowania i podejmowania decyzji związanych z inwestowaniem na przyszłość.

  Autor jest doktorem nauk ekonomicznych, dziekanem Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

   

      Ustawa z 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. nr 7, poz. 79).

      Uwaga! Pracodawcy, którzy obecnie mają status zakładu pracy chronionej, muszą w ciągu najbliższych 12 miesięcy zwiększyć zatrudnienie do co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz przekazywać na rachunek bankowy niewykorzystane środki zakładowego funduszu nie przeznaczane na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych.Początek strony

   

   

  Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną

  INFORMACJEPRAWOREHABILITACJAUPRAWNIENIAZakłady Pracy Chronionej

  Związek ZawodowyBez barierApele, protestyPoradnikiPFRON

  Początek stronyPoczątek strony      INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

  Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja:  grudzień, 2003  e-meil do obsługującego witrynę  romans@idn.org.pl

  Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.0. lub nowszej  i w rozdzielczości 800 x 600 lub większej.
  Copyright 1998 - 200
  3