Problemy Osób Niepełnosprawnych

:: Informacje ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT ::  Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Świadczenia  ::  Aktualności  :: Karty praw  :: O mnie :: Linki ::


KATALOG ELEMENTÓW LIKWIDUJĄCYCH OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM BARIERY ARCHITEKTONICZNE, URBANISTYCZNE
i w KOMUNIKOWANIU SIĘ

Załącznik nr 2
do Zasad i trybu postępowania w zakresie dofinansowywania likwidacji barier
urbanistycznych i architektonicznych oraz w komunikowaniu się ze środków PFRON


    Działając w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Zarząd PFRON na podstawie art. 47 uznaje za słuszne dofinansowywanie w ramach likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się wyszczególnione w niniejszym Katalogu elementy umożliwiające uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

    Katalog niniejszy uzależnia od rodzaju niepełnosprawności indywidualnej osoby niepełnosprawnej możliwość pozyskania dofinansowania ze środków finansowych PFRON na poszczególne zakresy rzeczowe stanowiące bariery. W celu umożliwienia realizacji odpowiednich zakresów prac zapewniających samodzielne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie wyodrębnia się następujące rodzaje niepełnosprawności:Powrót na początek strony

 1. osoby poruszające się przy użyciu wózka inwalidzkiego,

 2. osoby z dysfunkcją ruchu - inne nie wymienione w pkt. I,

 3. osoby z dysfunkcją wzroku,

 4. osoby z dysfunkcją słuchu lub mowy,

 5. osoby z inną niepełnosprawnością.

    W przypadku likwidacji barier w budynkach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego i obszarach zurbanizowanych uwzględnić można wszystkie elementy.

  W celu uzyskania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się wnioskodawca winien złożyć we właściwym terytorialnie ze względu na lokalizację miejsca likwidacji barier - /zamieszkania/ Oddziale PFRON. Wniosek na wzorcowym druku w roku poprzedzającym realizację i wydatkowanie środków. We Wniosku należy wyszczególnić elementy stanowiące planowany do realizacji zakres rzeczowy likwidacji barier.
    Zakres rzeczowy nie musi odpowiadać rodzajowi niepełnosprawności i być uwzględniony w niniejszym katalogu.
    Dla przedsięwzięć nie uwzględnionych w Katalogu, indywidualnie w oparciu o rodzaj i stopień niepełnosprawności, decyzję o przyjęciu do dofinansowania podejmują Pełnomocnicy PFRON w Oddziale PFRON.

    Złożone wnioski są poddawane ocenie według skali punktowej i na początku każdego roku, w zależności od kwot przeznaczonych na ten cel w Oddziale PFRON wyodrębnia się wnioskodawców z najwyższą liczbą punktów, z którymi zawierane są umowy o przyjęcie do dofinansowania przez PFRON. Pozostali wnioskodawcy mają prawo ubiegania się oPowrót na początek strony dofinansowanie w roku następnym.

Zakresy rzeczowe zakwalifikowane do dofinansowania
ze środków PFRON dla określonych rodzajów niepełnosprawności

        Przedmiotem dofinansowania ze środków PFRON dla osoby niepełnosprawnej w jej miejscu zamieszkania może być:Powrót na początek strony

Grupa I

Osoby z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim,

 1. Zamiana mieszkania na inne o podobnej powierzchni (z kondygnacji wyższej na parter), wymagające małego przystosowania celem udostępnienia dla wnioskodawcy łącznie z udokumentowanymi kosztami przeprowadzki.

 2. Realizacja pochylni i podjazdów umożliwiających samodzielne opuszczenie i powrót do miejsca zamieszkania.

 3. Podnośniki, platformy schodowe, transportery schodowe, windy przyścienne i inne urządzenia do transportu pionowego.

 4. Adaptacja i modernizacja mieszkania, w tym kuchni, WC i łazienki w celu samodzielnego funkcjonowania.

 5. Oporęczowanie ciągów komunikacyjnych, WC i łazienek w mieszkaniu.

 6. Likwidacja progów i zróżnicowanych poziomów posadzek w pomieszczeniach.

 7. Dostosowanie otworów drzwiowych do potrzeb wnioskodawcy.

 8. Dostosowanie stolarki okiennej do samodzielnej obsługi przez wnioskodawcę zamieszkującego z inną osobą niepełnosprawną lub samotnie.

 9. Posadzki antypoślizgowe.

 10. Montaż automatycznych drzwi do garażu dla wnioskodawcy w mieszkaniach osób niepełnosprawnych zamieszkujących z inną osobą niepełnosprawną lub samotnie.

 11. Przystosowanie wyposażenia kuchni w urządzenie do samodzielnej obsługi, w tym:

 12. Montaż telefonu i faxu.Powrót na początek strony

Grupa II

    Po dokonaniu w miejscu zamieszkania oraz ocenie stopnia samodzielności dla osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do decyzji Pełnomocników PFRON należy uznanie niezbędności dofinansowania elementów z zakresu wyszczególnionego dla grupy I.

Grupa III

Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

 1. Likwidacja progów.

 2. Posadzki antypoślizgowe.

 3. Montaż oporęczowania i uchwytów.

 4. Montaż instalacji dźwiękowej sygnalizacyjnej i alarmowej.

 5. Zastosowanie rozwiązań kolorystycznych i fakturowych w celu poprawienia orientacji w otoczeniu.

 6. Zapewnienie gazowego lub elektrycznego centralnego ogrzewania w mieszkaniach osób niepełnosprawnych zamieszkujących z inną osobą niepełnosprawną lub samotnie.

 7. Montaż telefonu dla wnioskodawcy o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności.

 8. Wymiana kuchni węglowej i gazowej na elektryczną lub mikrofalową.

 9. Zmiana sposobu oświetlenia i doświetlenia pomieszczeń.Powrót na początek strony

Grupa IV

Osoby z dysfunkcją słuchu lub mowy

 1. Sygnalizacja świetlna, np.:

 2. Zakup i montaż faxu.

 3. Zakup i montaż pętli induktofonicznych.

 4. Zakup i montaż wzmacniacza do telefonu.

Grupa V

Osoby z inną niepełnosprawnością

    Po dokonaniu wizji w miejscu zamieszkania oraz ocenie stopnia samodzielności dla osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do decyzji Pełnomocników PFRON należy uznanie niezbędności dofinansowania elementów z zakresu wyszczególnionego w niniejszym Katalogu lub uznanych przezPowrót na początek strony Pełnomocników PFRON za niezbędne.

 Bariery w obszarach zurbanizowanych

 1. wyrównanie nawierzchni w pobliżu obiektów,

 2. likwidacja różnic poziomów na ciągach komunikacyjnych dla pieszych i zejść do parkingów,

 3. wyznaczenie miejsc parkingowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

 4. montaż instalacji sygnalizacji dźwiękowej na przejściach dla pieszych,

 5. obniżenie krawężników i zróżnicowanie faktury nawierzchni na przejściach dla pieszych.

 UWAGA

W ramach dofinansowania likwidacji barier urbanistycznych, architektonicznych i w komunikowaniu się dla osób fizycznych i prawnych PFRON będzie dofinansowywał udokumentowane koszty inwestora zastępczego i inspektora nadzoru w procentowejPowrót na początek strony wysokości wynikającej z niniejszych zasad.

 

Zasady i tryb postępowania w zakresie dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
likwidacji barier urbanistyczno - architektonicznych i w komunikowaniu
się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

    Działając w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 z 1997 r. poz. 776) przyjmuje się jako generalną zasadę dofinansowanie ze środków finansowych. PFRON likwidację barier urbanistyczno-architektonicznych i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.
    Przez likwidację barier urbanistyczno-architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnych rozumie się (uwzględniające indywidualne wymogi stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej) wszelkie prace adaptacyjne, budowlano-instalacyjne zgodne z prawem budowlanym (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1995 r. Nr 10, poz. 46 z późniejszymi zmianami) zmierzające do prawidłowego ukształtowania pomieszczeń mieszkalnych w tym pomieszczeń sanitarnych wraz z ich wyposażeniem i dogodnym dojściem do mieszkania.

    O dofinansowanie ze środków finansowych PFRON ubiegać się mogą osoby, które uzyskały jedno z orzeczeń, o których mowa w art. 1 lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

    Wnioski dotyczące powyższej tematyki rozpatrują i realizują Oddziały PFRON właściwe terytorialnie dla miejsca lokalizacji mieszkania.

    Dofinansowanie kosztów likwidacji barier urbanistyczno-architektonicznych i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania ze środków PFRON wynosić może maksymalnie 80%.

    Dopuszcza się możliwość dofinansowania do 100% w szczególnie uzasadnionych przypadkach w stosunku do osób, które są w sytuacji materialnej uprawniającej do uzyskania świadczeń pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 87, poz. 506 z późniejszymi zmianami) i wniosek przez nie złożony uzyska pozytywną opinię Komisji Kwalifikacyjnej w przypadku jej powołania przez Dyrektora Oddziału (jej zakres działania określony jest w załączniku nr 1) iPowrót na początek strony pozytywną decyzję pełnomocników PFRON.
 

   Dofinansowanie likwidacji barier urbanistyczno-architektonicznych w miejscu zamieszkania dotyczą jedynie kosztów poniesionych przez wnioskodawcę po zawarciu stosownej umowy o dofinansowaniu.

    Dofinansowanie może obejmować również udokumentowany koszt poniesiony na opracowanie projektów, kosztorysy i uzgodnienia na warunkach określonych w umowie.

    Środki finansowe przeznaczone na powyższy cel stanowią stałą pozycję rocznego planu rzeczowo-finansowego PFRON. Projekt planu w tej części przygotowuje Pion Struktur Terenowych PFRON do poszczególnych oddziałów na podstawie:

    W planie o którym mowa pozostawia się 10% planowanych kwot do dyspozycji Dyrektora Pionu Struktur Terenowych PFRON jako środki rezerwowe. Po zatwierdzeniu planu finansowego PFRON na kolejny rok Dyrektor Pionu Struktur Terenowych nadzoruje jego wykonanie przez Oddziały.
 

   Przyjmuje się jako zasadę maksymalne kwoty dofinansowań dla poszczególnych wnioskodawców do wysokości 25.000,00 zł.

    W ramach dofinansowania w zależności od rodzaju niepełnosprawności i indywidualnych warunków mieszkaniowych wnioskodawca sam dokonuje wyboru z Katalogu elementów likwidujących osobom niepełnosprawnym w miejscu zamieszkania bariery architektoniczne, urbanistyczne i w komunikowaniu się (załącznik nr 2) na jaki cel przeznacza środki, wyszczególniając je we wniosku w kolejności według własnego priorytetu oraz określeniem ceny poszczególnych wnioskowanych do dofinansowania elementów likwidacji barier architektonicznych.

    W przypadku braku wyszczególnienia w Katalogu elementów likwidujących osobom niepełnosprawnym w miejscu zamieszkania bariery architektoniczne, urbanistyczne i w komunikowaniu się, planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia o jego dofinansowaniu ze środków PFRON każdorazowo indywidualnie po pozytywnej opinii odpowiedzialnego merytorycznie pracownika Oddziału i ewentualnej Komisji Kwalifikacyjnej decydują Pełnomocnicy PFRON.

    Dla wspólnie zamieszkujących osób niepełnosprawnych: Powrót na początek strony

sumuje się uzyskane punkty odrębnie sporządzone wnioski rozpatruje się z jednym numerem ewidencji.

    Wnioskodawcą może być jedynie osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a działania w jej imieniu może prowadzić prawny opiekun lub upełnomocniona przez nią na piśmie inna osoba fizyczna lub prawna.

 
   Przyjmuje się jako zasadę jednorazowe podjęcie przez PFRON dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej.

    Odstępstwem od tej zasady może być:

    W szczególnych przypadkach przekroczenie limitu nastąpić może po pozytywnej opinii odpowiedzialnego merytorycznie pracownika, ewentualnej Komisji Kwalifikacyjnej, Pełnomocnika PFRON i aprobacie (kontrasygnacie) Dyrektora Pionu Struktur Terenowych PFRON.
    Wnioski w powyższych sprawach przesyłane są sukcesywnie przez Oddział PFRON do Pionu Struktur Terenowych, w roku poprzedzającym ich planowaną realizację.
Po uzyskaniu aprobaty Dyrektora Pionu Struktur Terenowych PFRON wniosek przekazywany jest do Oddziału PFRON i podlega procedurze określonej w niniejszych Zasadach. Realizację wniosku przejmuje właściwy terytorialnie Oddział PFRON.
    Składane wnioski podlegają ocenie punktowej zgodnie ze Skalą punktową stanowiącą załącznik nr 3 sukcesywnie w miarę ich składania przez okres roku poprzedzającego ich realizację.

 
   Wyklucza się z rozpatrywania wnioski osób, które w przeszłości, korzystając ze środków PFRON, naruszyły warunki zawartych umów lub nie wywiązały się z podjętych zobowiązań.

    Listę złożonych kompletnych wniosków chronologicznie uwzględniającą wnioski od najwyżej do najniżej punktowanych sporządza Oddział PFRON po zatwierdzeniu Planu Finansowego PFRON na dany rok kalendarzowy oraz po skompletowaniu wniosków przez wnioskodawców wstępnie zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania.

    Do dofinansowania przyjmowane będą wnioski decyzją dwóch pełnomocników PFRON uzyskujące chronologicznie największą liczbę punktów oraz w miarę posiadanych przez oddział PFRON rocznych limitów środków finansowych przeznaczonych na ten cel, z uwzględnieniem zobowiązań z roku poprzedniego. Zaleca się zawieranie umów zamykających się realizacją w okresie roku budżetowego w którym przyjęto wniosek do dofinansowania.

    W procesie dofinansowywania likwidacji barier urbanistycznych, architektonicznych i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej obowiązuje następujący:Powrót na początek strony

 Tryb postępowania

 1. Wnioskowanie
 

   Wnioski dotyczące dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej składać należy we właściwym terytorialnie dla miejsca lokalizacji mieszkania Oddziale PFRON, na drukach wniosku według wzoru (załącznik nr 4) wydawanych lub wysyłanych przez oddział PFRON, WUP - WOZiRON.

    Kwalifikacje wniosków przeprowadza się w dwu etapach:

    Do wniosku w pierwszym etapie załączane są dokumenty obowiązkowe dla wstępnej kwalifikacji (wyszczególnione w druku wniosku) i inne uznane przez wnioskodawcę za ważne w celu zapoznania podejmujących decyzję o dofinansowaniu o rzeczywistej sytuacji wnioskodawcy.

    W przypadku niekompletności wniosku w zakresie dokumentacji obowiązkowej dla etapu wstępnej kwalifikacji Oddział PFRON odsyła wniosek wraz z załącznikami do wnioskodawcy informując o konieczności uzupełnienia brakujących załączników oraz określa termin oczekiwania na uzupełnienie. Brak uzupełnień lub wyjaśnień w oczekiwanym terminie wyklucza wniosek z rozpatrywania na najbliższy rok.
 

   Kompletne dla etapu wstępnej kwalifikacji wnioski przyjmowane są do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego realizację. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą przy kolejnym podziale środków finansowych PFRON.

    Złożony kompletny dla etapu wstępnej kwalifikacji wniosek podlega ewidencji i nadaniu kolejnego numeru chronologicznie, zgodnie z datą wpływu przez odpowiedzialnego merytorycznie pracownika oddziału, który prowadzi Księgę rejestru wniosków dotyczących likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

    Złożony wniosek podlega weryfikacji i ocenie punktowej przez merytorycznie odpowiedzialnego pracownika oddziału PFRON.
    Ocenie na etapie wstępnej kwalifikacji podlega kompletność złożonych dokumentów, dokumentacji i informacji:

Powrót na początek strony

2. Rozpatrywanie wniosków na etapie wstępnej kwalifikacji

    Każdy ze złożonych wniosków o stwierdzonej kompletności dla wstępnej kwalifikacji podlega ocenie zgodności co do przyznanych punktów i opinii ewentualnej Komisji Kwalifikacyjnej, zapoznającej się z wnioskami na cyklicznie w miarę potrzeb organizowanych przez Dyrektora Oddziału posiedzeniach.
    Ewentualna Komisja Kwalifikacyjna może negatywnie zaopiniować a Pełnomocnicy mogą wyeliminować wniosek z listy mimo osiągnięcia dużej liczby punktów podając motywację swojej decyzji np. wysoki status materialny, nieprawdziwe informacje wyszczególnione we wniosku, małe ograniczenia sprawności wnioskodawcy.
    W wyniku prac Pełnomocników i ewentualnej Komisji opracowywana jest przez merytorycznego pracownika lista według ilości uzyskanych punktów wraz z orientacyjną wysokością wnioskowanych i zweryfikowanych dofinansowań opracowana według wzoru załącznik nr 8 i załącznik nr 9. Stanowi ona rzeczowy i finansowy projekt planu oddziału PFRON w zakresie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Projekt planu przekazują Oddziały do Pionu Struktur Terenowych PFRON, który zgodnie z niniejszymi Zasadami przygotowuje "Projekt podziału środków dla poszczególnych Oddziałów" i przedkłada go do aprobaty Prezesa Zarządu PFRON. Po czym Oddziały PFRON uzyskują pisemne powiadomienie od Dyrektora Pionu Struktur Terenowych PFRON o przyznanej wysokości limitu rocznego na likwidację barier architektonicznych.
    Przyznany Oddziałowi limit roczny pomniejszyć należy o zobowiązania z lat ubiegłych i kwotę rezerwową na ewentualne zwiększenia kosztów wynikających ze sporządzonych kosztorysów. Pozostała kwota umożliwia, w oparciu o projekt planu w kolejności według ilości punktów uzyskanych przez wnioskodawców wraz z wysokością oczekiwanych dofinansowań, określić, które z wniosków zakwalifikowały się do ewentualnego dofinansowania. Zestawienie to stanowi Plan zadań zakwalifikowanych do drugiego etapu.
    Plan ten sporządzany jest przez merytorycznie odpowiedzialnego w Oddziale pracownika. Podlega opinii ewentualnej
Powrót na początek strony Komisji Kwalifikacyjnej i decyzji pełnomocnika PFRON.
 

   Wnioskodawcy, którzy nie zakwalifikowali się do drugiego etapu mają prawo wystąpić o dofinansowanie w następnym roku składając nowy wniosek.

 3. Ostateczne kompletowanie wniosków

    Plan wniosków zakwalifikowanych do drugiego etapu stanowi podstawę do powiadomienia wnioskodawców o obowiązku uzupełnienia dokumentów do wniosku, które po skompletowaniu stanowić będą podstawę do zawarcia umowy o dofinansowanie.

    Uzupełnienie winno zawierać następujące dokumenty:

 4. Ostateczna kwalifikacja wniosków

    Ocenie przez merytorycznego pracownika na etapie ostatecznej kwalifikacji - drugiego etapu, podlega kompletność złożonych dokumentów, dokumentacji, oświadczeń i informacji:

    Niekompletne wnioski do etapu ostatecznej kwalifikacji Oddział PFRON odsyła wraz z załącznikami do wnioskodawcy, informując o konieczności uzupełnienia.
    Datę złożenia kompletnego wniosku należy wpisać do Księgi rejestru wniosków dotyczących likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Powrót na początek strony

5. Decyzja o dofinansowaniu

    Podstawę do przekazania wnioskodawcy informacji o uzyskanym dofinansowaniu likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania stanowią łącznie:

    Zaleca się pozostawienie kwoty rezerwowej na ewentualne pojawiające się w trakcie realizacji konieczności zwiększenia kwoty ponad wnioskowane.
    Realizacja rocznego planu wydatków na likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych podlega bieżącej kontroli w zakresie realizacji finansowania przez odpowiedzialnego pracownika. Na jego wniosek do Pełnomocników podlega korekcie, która może wynikać z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy np.:
Powrót na początek strony

    W celu prawidłowego wykorzystania przyznanego Oddziałowi limitu środków finansowych na dany rok kalendarzowy konieczne jest w powyższych przypadkach sporządzenie aneksu do zawartej umowy, a jednocześnie przyjęcie do dofinansowania kompletnych wniosków innych wnioskodawców, którzy są na najwyższych pozycjach listy punktowej wniosków i chociaż w części zrealizują dofinansowanie PFRON do końca roku budżetowego.
    Możliwym jest również przyjęcie do dofinansowania w ciągu roku budżetowego kompletnych wniosków znajdujących się na najwyższych pozycjach projektu planu w sytuacji nie rozdysponowania pozostawionej kwoty rezerwowej.

6. Zawarcie umowy z wnioskodawcą

    Zatwierdzony Plan roczny Oddziału PFRON stanowi podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o dofinansowaniu.
Treść umowy przygotowuje Oddział i przesyła ją do akceptacji wnioskodawcy lub jego pełnomocnika, określając termin zwrotu celem podpisania przez dwóch pełnomocników PFRON.

    W treści umowy należy zawrzeć:

 7. Realizacja umowy

    Realizacja prac budowlanych musi przebiegać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w koniecznych przypadkach pod nadzorem uprawnionego inspektora na podstawie projektu i decyzji o pozwolenie na budowę.
    Wnioskodawca na własne życzenie może zatrudnić inspektora nadzoru do prac nie wymagających jego obecności w świetle prawa budowlanego.
    Koszty zatrudnienia inspektora nadzoru stanowić mogą przedmiot dofinansowania.

    Wnioskodawca sam zleca realizację zakresu rzeczowego umowy wykonawcom lub powierza realizację przyjętych w umowie zobowiązań pełnomocnikowi, którym może być:

    Wnioskodawca sam lub za pośrednictwem pełnomocnika zawiera umowy na realizację, nadzory i dostawy zwracając uwagę na nie zaciąganie zobowiązań przekraczających posiadane przez siebie środki własne i przyznane przez PFRON dofinansowanie.
    Mimo udzielonego pełnomocnictwa wnioskodawca w miarę posiadanej sprawności musi wyrazić pisemną zgodę na wytypowany do realizacji zakres prac oraz uczestniczyć w odbiorach robót i przy podpisywaniu protokołów odbiorów robót.

    Finansowanie umowy odbywać się będzie na podstawie wystąpienia wnioskodawcy do Oddziału PFRON o opłacenie w wysokości do 80% lub innej wynikającej z decyzji pełnomocników (nie większej jednak niż zawarto w umowie). Do wystąpienia winny być załączone faktury i rachunki (rachunki uproszczone) z dowodem uiszczenia udziału własnego.Powrót na początek strony
    Faktury winny być wystawione przez wykonawców i dostawców na wnioskodawcę.

Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną

WZÓR

pieczęć Oddziału

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
tel.: (0-22) 620-03-51

Załącznik Nr 4
do Zasad i trybu postępowania w zakresie
dofinansowania likwidacji barier
urbanistycznych i architektonicznych oraz w
komunikowaniu się ze środków PFRON.

, ,

Data wpływu kompletnego wniosku

Nr wniosku

WNIOSEK

o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu się w
miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

A. Dane dotyczące wnioskodawcy
  Nazwisko:   Imię:   Imię ojca:
  Data urodzenia: (d\m\r)   , ,   Miejsce urodzenia:
  Nr dowodu osób.:     Wydany przez:
  Dnia: , ,   PESEL:   Stan cywilny:
  NIP:   Miejscowość:   Kod:   -
  Adres:   Telefon:

Powrót na początek strony 
I. Rodzaj niepełnosprawności: **
  1.   schorzenia narządów ruchu z koniecznością
        poruszania się na wózku inwalidzkim
  2.   schorzenia narządów ruchu
  3.   schorzenia narządów wzroku
  4.   schorzenia narządów słuchu i mowy
  5.   schorzenia psychiczne i umysłowe
  6.   pozostałe wraz ze schorzeniami sprzężonymi
  punktacja:  

II. Naruszenie sprawności organizmu:
  1.   czasowe (kresowe)
  2.   stałe (trwałe)
  punktacja:  

 

 

 

III. Stopień niepełnosprawności:
  1.   pierwsza (znaczny stopień niepełnosprawności)
  2.   druga (umiarkowany stopień niepełnosprawności)
  3.   trzecia (lekki stopień niepełnosprawności)
  punktacja:  

IV. Dane o wykształceniu:
  1.   podstawowe lub niższe
  2.   zawodowe
  3.   średnie ogólnokształcące
  4.   średnie zawodowe
  5.   niepełne wyższe
  6.   wyższe (także wyższe zawodowe)

V. Sytuacja zawodowa:
  1.   bezrobotny(a)   otrzymuje zasiłek   nie otrzymuje zasiłku
  2.   schorzenia narządów ruchu   uczeń, student   nie zatrudniony(a)
  3.   schorzenia narządów wzroku   miejsce pracy:
  4.   schorzenia narządów słuchu i mowy
  5.   schorzenia psychiczne i umysłowe   od dnia:   , ,
  punktacja:  


*     niepotrzebne skreślić
**   
wstawić "X" w odpowiednim miejscu
*** 
 wypełnić po zakwalifikowaniu do II "ETAPU"

Powrót na początek strony

VI. Źródło utrzymania:

  Dochód miesięczny brutto
  1.   wynagrodzenie na pracę  
  2.   przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej  
  3.   renta stała  
  4.   renta okresowa  
  5.   renta szkoleniowa  
  6.   zasiłek dla bezrobotnych  
  7.   zasiłek socjalny  
  8.   stypendium  
  9.   inne (jakie)  
  punktacja:  
 
  razem:  

VII. Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą (zaznaczyć inne osoby niepełnosprawne):

Imię i nazwisko

Niepełnospraw.  tak/nie

Wiek Pokrewieństwo Dochód miesięczny brutto
  1.        
  2.        
  3.        
  4.        
  5.        
  6.        
  Średni dochód na osobę   zł.  
  punktacja:  

 
  razem: zł.  
VIII. Dotychczasowe korzystanie ze środków PFRON:
  1.   programy celowe, z WUP, WOZiRON, z centrali PFRON *   zł.  
  2.   na likwidację barier architektonicznych   zł.  
  3.   inne   zł.  
  4.   czy wnioskodawca nie zalega w rozliczeniu z uprzednio otrzymanych środków PFRON Tak
Nie
  zł.  
  punktacja:  

IX. Warunki mieszkaniowe:
  1.   złe   3.   bardzo dobre
  2.   przeciętne   punktacja:  

X. Opis budynku i mieszkania *

- dom jednorodzinny, wielorodzinny prywatny, wielorodzinny komunalny, blok spółdzielczy, inne    dots
- budynek parterowy, piętrowy ........... (które piętro),
- przybliżony wiek budynku lub rok budowy ............ r.,
- mieszkanie jest ............ (ile) pokojowe, z łazienką, bez łazienki, z kuchnią, bez kuchni,
- łazienka jest wyposażona w: wannę, brodzik, kabinę prysznicową, umywalkę, muszlę ustępową,
- w mieszkaniu jest instalacja wody zimnej i ciepłej, kanalizacja, centralne ogrzewania, prąd, instalacja gazowa,
- inne informacje o warunkach mieszkaniowych
    dotsdotsPowrót na początek strony
dots

*     niepotrzebne skreślić
**  
 wstawić "X" w odpowiednim miejscu
***  
wypełnić po zakwalifikowaniu do II "ETAPU"

B. Realizator Likwidacji Barier (zlecający) - alternatywnie:
I. Wnioskodawca osobiście będzie zlecał i nadzorował roboty w zakresie likwidacji barier?
  Tak      Nie   
  Nazwisko:   Imię:
  Kod:   Miejscowość:
  Adres:   Telefon:

 
II. Prawny Opiekun - lub Pełnomocnik Wnioskodawcy
  Tak      Nie   
  Nazwisko: ***   Imię:
  Kod:   Miejscowość:
  Adres:   Telefon:

 
III. Inwestor Zastępczy wybrany przez Wnioskodawcę (Inspektor Nadzoru)
  Tak      Nie   
  Nazwa: ***
  Kod:   Miejscowość:
  Adres:   Nr telefonu (os. do kontaktu):

IV. Cel likwidacji barier architektonicznych:Powrót na początek strony

dots


dots

V. Wykaz planowanych przedsięwzięć w celu likwidacji barier architektonicznych i orientacyjny koszt (w kolejności od najważniejszej dla Wnioskodawcy).

dots


dots


dots


dots

 

VI. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania

dots    zł.

VII. Deklarowany udział własny (minimum 20%):

dots    %    punktacja:    dots

VIII. Załączniki do I ETAPUPowrót na początek strony

IX. Załączniki do II ETAPU

*     niepotrzebne skreślić
**   
wstawić "X" w odpowiednim miejscu
***  
wypełnić po zakwalifikowaniu do II "ETAPU"

Dane zawarte we wniosku składam, z pełną odpowiedzialnością wobec prawa i jednocześnie zobowiązuję sięPowrót na początek strony poinformować o zmianach zaistniałych po złożeniu ankiety i wniosku.

Oświadczam, że w przeszłości korzystając ze środków PFRON nie naruszyłem (łam) zawartych z PFRON umów.

 

 

dotsdots

/Data i podpis/

Adnotacje przyjmującego wniosek (wypełnia PFRON):
  Kompletny wniosek dla I ETAPU wpłynął dnia:

 

  Imię i nazwisko przyjmującego:

 

  Podpis:

 

  Kompletny wniosek dla II ETAPU wpłynął dnia:

 

  Imię i nazwisko przyjmującego:

 

  Podpis:

 


Suma uzyskanych punktów:
 
 

Uwagi: (korespondencja)Powrót na początek strony

dots


dots


dots


dots


Opinia merytoryczna Oddziału PFRON - co do zasadności i poprawności rozwiązań technicznych i kosztów oraz zgodności z katalogiem likwidacji barier

I ETAP      dots

dotsdots

dotsdots
/Data i podpis/

Powrót na początek strony

 

II ETAP      dots

 

dotsdots

dotsdots
/Data i podpis/

Opinia komisji kwalifikacyjnej

I ETAP      dots

dotsdots    dotsdots
/Data i podpis/

 

II ETAP      dots

dotsdots

   dotsdots
/Data i podpis/

Decyzja o przyjęciu do dofinansowania:
  Dnia:   Podjęta przez:
  Zgodnie z protokołem Nr:   Z dnia:   W kwocie:                              zł.

 
Odroczony z uwagi na brak środków do dnia    dots

  Odroczony z uwagi na    dotsdotsdotsdotsdots


dots

 

dots
podpis pełnomocnika PFRON

 

   dotsdots
podpis Dyrektora Oddziału

Powrót na początek strony

 

 

*     niepotrzebne skreślić
**    wstawić "X" w odpowiednim miejscu
***   wypełnić po zakwalifikowaniu do II "ETAPU"


 

:: Informacje ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT ::  Programy celowe ::  Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Świadczenia  ::  Aktualności  :: Karty praw :: O mnie :: Linki ::

Ostatnia modyfikacja: maj 2007, adres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwaadres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwa
www.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

Powrót na początek stronyPowrót na początek strony 

Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.0. lub nowszej i w rozdzielczości 800 x 600

Copyright: ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych” Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2006.