Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych 
 

REHABILITACJA * PRAWO * FINANSE * ZARZĄDZANIE * TECHNIKA

Wybrane z miesięcznika poświęconego ZPCh

        Miesięcznik ,,ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ" ukazuje się od czerwca 1998 r. i adresowany jest do czytel-ników zainteresowanych szeroko rozumianą rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, szczególnie w zakładach pracy chronionej.

    W miesięczniku ukazują się artykuły, publikacje i informacje, które pomagają w rozwiązywaniu istotnych problemów z jakimi stykają się zwłaszcza pracodawcy osób niepełnosprawnych.

    Najważniejsze cele którym służy miesięcznik:

.        przekazywanie bieżących informacji o najważniejszych wydarzeniach w środowisku zakładów pracy chronionej,

.        informowanie o nowych regulacjach prawnych związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, a także z funkcjonowaniem zakładów pracy chronionej,

.        udzielanie porad prawnych i interpretacja przepisów,

.        tworzenie warunków wymiany poglądów na funkcjonowanie systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,

.        informowanie o systemach rehabilitacji za granicą (zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej),

    Miesięcznik dociera do parlamentarzystów, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, organizacji środowiskowych i uczelni. Wydawca: Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna.

Adres redakcji:
 ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa 37, skr. poczt. 86
tel. (0-22) 828 68 04...05, tel./ fax. (0-22) 826 30 38,
e-mail: kigr@iname.com.
Redaktor naczelny: Andrzej Barczyński,
Sekretarz redakcji: Edward Rosłanowski

Warunki prenumeraty:
Zamówienia na prenumeratę przyjmuje KIG-R. Cena prenumeraty: półroczna - 48 zł, roczna - 96 zł.
Wpłaty prosimy przelewać na konto: Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, BIG BG SA I O/W-wa 11601029-59037001

Zamówienia na reklamy i ogłoszenia przyjmuje redakcja. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Powrót na początek strony

 

 

Cele i zadania KIG-R

    Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna jest organizacją samorządu gospodarczego firm, które posiadają status zakładu pracy chronionej lub działają na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

    KIG-R powstała w 1993 roku i została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy pod nr IG-49.

    Aktualnie KIG-R zrzesza prawie 500 zakładów pracy chronionej o różnorodnej formie własności. Terenem działania Izby jest cała Polska. W większych ośrodkach gospodarczych Izba posiada swoje oddziały regionalne.

    Cele działania KIG-R wynikają z ustawy o izbach gospodarczych oraz ze statutu Izby. Ujmując ogólnie celem KIG-R jest reprezentowanie interesów gospodarczych zakładów pracy chronionej wobec władz państwowych oraz wspieranie ich działań na rzecz rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych.

    W szczególności Izba:

.        opiniuje projekty rządowych aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych i funkcjonowania zakładów pracy chronionej,

.        współpracuje z instytucjami rządowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych,

.        współpracuje z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a zwłaszcza w zakresie ochrony miejsc pracy osób niepełnosprawnych oraz restrukturyzacji zakładów pracy chronionej,

.        kształtuje w środowisku zakładów pracy chronionej dobre obyczaje w obrocie gospodarczym oraz klimat sprzyjający integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

.        prowadzi działalność szkoleniową adresowaną do zakładów pracy chronionej oraz jednostek samorządu terytorialnego,

.        wydaje książki, broszury oraz miesięcznik o tematyce związanej zakładami pracy chronionej i problemach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,

    W dziedzinie gospodarczej KIG-R podejmuje następujące działania:

.        promuje produkty zakładów pracy chronionej na targach krajowych i zagranicznych,

.        pomaga we wdrażaniu systemów zapewnienia jakości według norm ISO 9000,

.        ułatwia nawiązywanie kontaktów gospodarczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi,

.        współpracuje z zagranicznymi organizacjami gospodarczymi osób niepełnosprawnych,

.        organizuje misje gospodarcze dla pracodawców osób niepełnosprawnych.

    Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna jest aktywnym członkiem Krajowej Izby Gospodarczej.

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZO-REHABILITACYJNA
ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa 37, skr. poczt. 86
tel. (0-22) 828 68 04...05, tel./fax (0-22) 826 30 38,
e-mail:
kigr@iname.com

 

SORRY...

Powrót na początek strony

 

 

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych

Parę słów o obsługującm witrynę >>>>>>>>>>>>>>>>   > Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych   >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny   Problemy Osób Niepełnosprawnych   >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny   Problemy Osób Niepełnosprawnych   >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny   Problemy Osób Niepełnosprawnych   >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny   Problemy Osób Niepełnosprawnych   >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny   Problemy Osób Niepełnosprawnych   >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny   Problemy Osób Niepełnosprawnych   >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny   Problemy Osób Niepełnosprawnych   >>>>>>>>>>>>>

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam Ostatnia modyfikacja: kwiecień 2003 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromans@idn.org.pl

Powrót na początek stronyPowrót na początek stronyINTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl