Powrót do strony głównejPOWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

Korzy¶ci płyn±ce ze współpracy 
z Zakładami Pracy Chronionej

        Ustawa o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych z 9 maja 1991r. (Dz.U. nr 46 poz.201 z póĽniejszymi zmianami) przewiduje szereg mechanizmów pozwalaj±cych na tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, którym inwalidztwo uniemożliwia wykonywanie zatrudnienia w normalnych warunkach.

        Zgodnie z art. 5 ustawy sprzedaż wyrobów własnej produkcji lub sprzedaż usług przez Zakłady Pracy Chronionej, stanowi podstawę do obniżania wpłat na PFRON przez nabywców tej produkcji lub usługi. Szczegółowe zasady obniżania wpłat na PFRON okrelił Minister Finansów w rozporz±dzeniu z 30 wrzenia 1991 r. (Dz.U. 88 poz.401) obowi±zuj±cym od 1 lipca 1991 r.

        Rozporz±dzenie to, obniża zakładom pracy zobowi±zanym do dokonywania miesięcznych wpłat na PFRON, wysokoć wpłat należnych za miesi±c, w którym powstał taki obowi±zek, o kwoty wynagrodzeń wpłaconych w danym miesi±cu pracownikom Zakładu Pracy Chronionej z tytułu realizacji przez nich produkcji, czy usługi na rzecz tych zakładów.

        Kwoty powoduj±ce obniżenie wpłat ustala Zakład Pracy Chronionej, za okresy miesięczne jako iloczyn ogólnej kwoty wynagrodzeń i wskaĽnika udziału przychodów. WskaĽnik ten jest stosunkiem przychodów ze sprzedaży własnej produkcji lub usług Zakładu Pracy Chronionej na rzecz zakładu zobowi±zanego do wpłat na PFRON do ogólnych przychodów Zakładu Pracy Chronionej w danym miesi±cu.

        W przypadku, gdy kwota wynagrodzeń przewyższa wysokoć należnej wpłaty, do której zobowi±zany jest nabywca produktów lub usług Zakładu Pracy Chronionej, to powstał± różnicę zalicza się na obniżenie wpłat z tego tytułu w następnych miesi±ca.

Powrót do strony głównejPOWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ