:: Informacje  ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT ::  Programy celowe ::  Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Świadczenia  ::  Aktualności  :: Karty praw :: O mnie :: Linki ::


Nowy Skład Rady Nadzorczej PFRON

Skład Rady Nadzorczej PFRON:

Skład Rady Nadzorczej PFRON w kadencji 2005 - 2007:

 1. Leszek Stanisław Zieliński - Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej, Prezes Rady Nadzorczej PFRON
 2. Dariusz Atłas - przedstawiciel Ministra Finansów
 3. Tadeusz Członka - przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
 4. Maciej Dudek - przedstawiciel Konfederacji Pracodawców Polskich
 5. Mariola Guzenda - przedstawiciel Forum Związków Zawodowych
 6. Stanisław Jasak - przedstawiciel Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych
 7. Ewa Kędzior - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
 8. Bogumił Maszewski - przedstawiciel Polskiej Federacji Związków Stowarzyszeń Osób Niepełnosprawnych
 9. Janusz Piątek - przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego
 10. Henryk Waszkowski - przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem
 11. Zofia Żuk - przedstawiciel Business Center Club - Związku Pracodawców.Powrót na początek strony

    3 lutego 2005 r., powołana została nowa ww. Rada Nadzorcza PFRON na kadencję 2005-2007.

Rada Nadzorcza PFRON - 2002 r.

Skład RN PFRON przedstawiał się następująco:

 1. Min. Jolanta Banach - Prezes Rady Nadzorczej; Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu
 2. Dariusz Chrzanowski - Przedstawiciel Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych
 3. Włodzimierz Guzicki - Przedstawiciel Konfederacji Pracodawców Polskich
 4. Marian Jagiełka - Przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
 5. Andrzej Kozłowski - Przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
 6. Janusz Piątek - Przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego
 7. Ewa Tomaszewska - Przedstawicielka NSZZ Solidarność
 8. Zofia Żuk - Przedstawicielka Business Center Club.

    Członków Rady, na wniosek Pełnomocnika, powołuje i odwołuje Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje i przedsiębiorców. Kadencja członków Rady trwa 2 lata.

    Do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności: zatwierdzanie planów działalności i projektu planu finansowego Funduszu, ustalanie kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowych ze środków Funduszu, zgodnie z kierunkowymi założeniami polityki zatrudnienia, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, określonymi przez Pełnomocnika; zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawach zaciągania przez Fundusz pożyczek; opiniowanie wniosków w sprawie powołania i odwołania Prezesa Zarządu i każdego z jego zastępców; dokonywanie kontroli i oceny działalności Zarządu;Powrót na początek strony zatwierdzanie rocznych sprawozdań Funduszu.

    Rada Nadzorcza składa się z Prezesa Rady Nadzorczej, którym jest minister Joanna Staręga - Piasek Pełnomocnik do Spraw Osób Niepełnosprawnych, oraz z przedstawicieli organizacji pozarządowych,  w tym dwóch przedstawicieli organizacji pracodawców.

    1 czerwca 2000 r. Longin Komołowski, minister pracy i polityki społecznej, powołał nowy skład Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

   Nominacje zostały wręczone na inauguracyjnym posiedzeniu Rady, 4 lipca 2000 r.

   Skład Rady:

 1. Sylwester Peryt – Polski Związek Niewidomych

 2. Marian Jagiełka – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
 3. Marek Łukomski – Konfederacja Pracodawców Polskich – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
 4. Henryk Wójcik – Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna
 5. Jadwiga Wcisło – Sekcja Krajowa Osób Niepełnosprawnych NSZZ „Solidarność”Powrót na początek strony
 6. Stanisława Barcz – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

    3 lipca 2000 r. wicepremier Longin Komołowski wycofał powołanie na członka Rady Nadzorczej PFRON Markowi Dylikowi, wspieranemu przez Krajową Federację ZPCh. 

    Jako powód podano ,,sprawy niezależne - wynikające z relacji pomiędzy organizacjami zgłaszającymi kandydatów na członków Rady Nadzorczej".

    ,,Nasze Sprawy" - pismo rehabilitacyjno-gospodarczego zakładów pracy chronionej skomentowało powyższe: ,,ustawa o zatrudnieniu i rehabilitacji (art. 50 ust. 3) nie przewiduje instytucji cofnięcia powołania członkowi Rady, jedynie jego odwołanie, co następuje na wniosek członka, reprezentowanej przez niego organizacji lub pełnomocnika. Wniosków takich nie było, nie ma zatem podstaw do odwołania. Zgodnie z literą prawa - cofnięcie nie ma mocy prawnej i Marek Dylik powinien być nadal członkiem Rady. 10 lipca 2000 r. Henryka Bochniarz, szef Polskiej Konfederacji PracodawcówPowrót na początek strony Prywatnych skierowała w tej sprawie pismo do premiera Komołowskiego."

Uchwała nr 26/200 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 13 lipca 2000 r.
w sprawie: powołania komisji Rady Nadzorczej PFRON.

 1. W skład komisji ekonomiczno-finansowej wchodzą:

- p. Stanisława Barcz -  członek Rady Nadzorczej PFRON;
- p. Jadwiga Wcisło - członek Rady Nadzorczej PFRON;
- p. Marian Jagiełka - członek Rady Nadzorczej PFRON.

         Przewodniczącą komisji jest p. Jadwiga Wcisło.

 2. W skład komisji prawno-organizacyjnej wchodzą:

- p. Marek Łukomski - członek Rady Nadzorczej PFRON;
- p. Sylwester Peryt - członek Rady Nadzorczej PFRON;
- p. Henryk Wójcik - członek Rady Nadzorczej PFRON;
- p. Stanisława Barcz -  członek Rady Nadzorczej PFRON;
- p. Jadwiga Wcisło - członek Rady Nadzorczej PFRON.

            Przewodniczącą komisji jest p. Stanisława Barcz.Powrót na początek strony

 

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych:: Informacje ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel.  ::  Protesty  ::  Świadczenia :: Aktualności :: Karty praw  :: O mnie :: Home ::  

Ostatnia modyfikacja:
czerwiec 2008, poczta do autora witrynywww.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

  Moja wizytówka!

Powrót na początek stronyPowrót na początek strony

    INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.0. lub nowszej i w rozdzielczości  800 x 600

Copyright: ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych” Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2005.