Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną
 

Narodowy Fundusz Zdrowia      Dnia 1 kwietnia 2003 wchodzi w życie ustawa z dn. 23 stycznia 2003 roku, (Dz.U. 03.45.391) o powszechnym ubezpie­czeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, co oznacza, że zlikwidowane zostaną kasy chorych, a w ich miejsce powołana zostanie nowa instytucja - Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ustawodawca przewiduje, że utworzenie NFZ i likwidacja kas chorych sprawi, że system opieki zdrowotnej stanie się bardziej efektywny ekonomicznie, a także zapewni sprawiedliwy dostęp do służby zdrowia, niezależnie od regionu, w którym chory mieszka. Ustawa mówi, że każdy ubezpieczony będzie mógł leczyć się w wybranej placówce, która podpisała umowę z NFZ (art. 119 p.2 ustawy), a także, że każdy będzie miał dostęp do takich samych świadczeń (art. 4 ustawy).

W materiałach prasowych Ministerstwa Zdrowia na temat funduszu czytamy, że nie nastąpi już sytuacja, kiedy to kasa chorych decydowała o tym, za które świadczenia płaci, a za które nie. W przeszłości zdarzało się, iż pacjentom jednej kasy przysługiwał jakiś zabieg, a inna kasa już go nie finansowała.
Zmiany w funkcjonowaniu systemu ubezpieczeń zdrowotnych wprowadzone zostaną etapowo, po to, aby zachowana została pełna ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych.

W nowym systemie ubezpieczeń w Narodowym Funduszu Zdrowia każdy ubezpieczony zachowa wszystkie dotychczasowe prawa wynikające ze starej ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Dodatkowo ustawa wprowadza dla pacjenta istotną zmianę: możliwość wyboru szpitala czy specjalisty na terenie całego kraju bez konieczności uzyskania promesy (czyli zgody na le­czenie w innym województwie). Od 1 kwietnia pacjent ma prawo leczyć się w każdym szpitalu, który miał podpisany przed tym ter­minem kontrakt z kasą chorych.

Każdy ubezpieczony do tej pory w kasach chorych (regionalnych lub Branżowej Kasie Chorych dla Służb Mundurowych) na mocy ustawy od 1 kwietnia 2003 będzie ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia. Nie trzeba będzie się ponownie zapisywać ani wypełniać nowych formularzy czy deklaracji.

Nie ulegnie zmianie także sposób opłacania składek. Składka na ubezpieczenie zdrowotne trafiać będzie do Narodowego Fundu­szu Zdrowia za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W przypadku ubezpieczenia dobrowolnego składka będzie opłacana indywidualnie na zasadach określonych w umowie z Funduszem. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2003 wynosi 8 proc.

W początkowym okresie dowodem ubezpieczenia będzie, tak jak do tej pory, każdy dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń zdrowotnych - np. zaświadczenie o opłacaniu składek ubezpieczeniowych (wystawione przez zakład pracy, ZUS, KRUS, urząd pracy, ośrodek pomocy społecznej), legitymacja ubezpieczeniowa, odcinek emerytury lub renty, legitymacja szkolna lub stu­dencka. W przyszłości dowodem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym będzie karta ubezpieczenia zdrowotnego.

Pacjent nadal pozostaje pod opieką swojego lekarza rodzinnego (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej). Ubezpieczony ma prawo do dowolnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, jednak nie częściej niż dwa razy w roku.

Każdy ubezpieczony będzie mógł bez skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej skorzystać z porady:


Skierowania nie będą także wymagane w przypadku:

        Każdy ubezpieczony ma na mocy ustawy prawo do świadczeń zdrowotnych mających na celu zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie. Osoby ubezpie­czone w Narodowym Funduszu Zdrowia będą miały prawo do świadczeń rehabilitacji leczniczej w celu zapobieżenia niepełnospraw­ności, jej usunięcia, ograniczenia lub złagodzenia jej skutków (art. 52 p. 1 ustawy).

        Skierowania do lekarzy specjalistów wystawione przed 1 kwietnia 2003 zachowują swoją ważność. Podobnie jest w przypadku terminów wyznaczonych wcześniej porad specjalistycznych, zabiegów operacyjnych, wykonania protez zębowych. Ważne będą także niezrealizowane skierowania do sanatoriów złożone w kasach chorych. Utrzymują się także dotychczasowe zasady wystawiania i re­alizacji recept, a terminy ważności wystawionych recept są zachowane.

        Powstanie lista "leków za złotówkę". Leki z listy będą wydawane ubezpieczonym w wieku powyżej 65 r. życia na podstawie re­cepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego po wniesieniu opłaty za opa­kowanie jednostkowe w wysokości 1 zł (art. 59 ustawy).

        Absolwentom szkół średnich i wyższych przysługiwać będzie prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego przez okres do 4 miesięcy po zakończeniu nauki w szkole lub na uczelni, lub skreślenia z listy uczniów lub studentów (art. 10 p. 6).

        Żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenia i ćwiczenia wojskowe, pełniący służbę wojskową w czasie mobilizacji i w czasie wojny, a także kandydaci na żołnierzy zawodowych i poborowi odbywający służbę zastępczą zostali objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, a także poborowi pełniący służbę w Policji, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu (art. 9. p 1 pp. 2 ustawy).

        Nadal należy zgłaszać do ubezpieczenia członków rodziny, którzy nie są objęci ubezpieczeniem z innego tytułu. Dodatkowo zo­stało precyzyjnie określone, jaki rodzaj pokrewieństwa zwalnia z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (art. 10).

        Na mocy ustawy szczególną opieką objęte zostaną dzieci do ukończenia 18 roku życia i kobiety w ciąży, bez względu na to, czy są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym (art. 197 p. 2).

 

        Osoby chore na:

        Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe będzie wystawiał lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie trzeba będzie potwier­dzić we właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego, oddziale wojewódzkim Funduszu.

        W tym zakresie nic się nie zmienia - ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia powtarza dotych­czas obowiązującą część ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (art. 69 ustawy).

        Dzieci i młodzież do ukończenia lat 18 (lub do ukończenia 26 lat, jeżeli kształci się dalej), dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu - bez ograniczenia wieku, a także dzieci uprawnione do renty rodzinnej w dalszym ciągu nie będą ponosić odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w prewentorium uzdrowiskowym i sanatorium uzdrowiskowym.

        Rozszerzony został wykaz lekarzy upoważnionych do wystawiania zleceń na wydanie przedmiotów ortopedycznych, o lekarza chirurga w przypadku rekonstrukcji stopy. Wydłużony został także okres użytkowania lupy do 5 lat, podobnie jak pozostałych po­mocy optycznych dla niedowidzących. Wprowadzono zamiennie: pieluchy anatomiczne i pielucho-majtki - podkłady i wkłady ana­tomiczne.

        Doprecyzowany został także wykaz przedmiotów ortopedycznych, w stosunku, do których stosuje się limity cenowe. Podwyż­szone zostały niektóre limity cen - np. lupa z 50 zł do 80 zł. (Uwaga! Czekamy na rozporządzenie)


Podstawa prawna:
Ustawa z dn. 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. 03.45.391).

Więcej informacji:

Infolinia: Narodowego Funduszu Zdrowia: 0801 801 802, (poniedziałek – piątek w godzinach 8:00-16:00)
(Całkowity koszt połączenia - opłata jak za 1 jednostkę taryfikacyjną połączenia lokalnego.)

 Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
adres e-mail: kancelaria@mz.gov.pl 
Strona www.mz.gov.pl - Ministerstwo Zdrowia

www.nfz.gov.pl - Narodowy Fundusz Zdrowia
Narodowy Fundusz Zdrowia,
adres do korespondencji:
00-911 Warszawa 62, ul. Wołoska 137
tel. 537 88 03, 537 88 40, 537 88 34
fax.: 537 88 48, 537 88 45

autor: Joanna Pertkiewicz

Powrót na stronę głównąProblemy Osób Niepełnosprawnych Powrót na stronę główną

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja:  kwiecień, 2003  e-meil do obsługującego witrynę romans@idn.org.pl

Początek stronyPoczątek strony    INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Najlepiej oglądać używając IE 5.0. lub IE 6.0.  i w rozdzielczości 800x600 lub większej.
Copyright 1997 - 2003