Problemy Osób Niepełnosprawnych - NSZZ ,,Solidarność"

Dzieci czekają na Twoją POMOC !

 

 

IV Kongres Zakładów Pracy Chronionej

    IV Kongres Zakładów Pracy Chronionej odbył się pod hasłem: W obronie pracy dla niepełnosprawnych.

    Kongres stanowił ostatnią szansę powstrzymania drastycznych decyzji, mających na celu odebranie przywilejów podatkowych ZPCh.

    Obrady odbyły się w dniu 22.06.1999 r. w Warszawie w budynku Teatru Polskiego ul. Karasia 2.

    Około godzinie 14:30 odbył się przemarsz uczestników Kongresu pod budynek Sejmu i przekazanie uchwał Kongresu na ręce Marszałka Sejmu, a także przez prezydium Kongresu na ręce Premiera Buzka.

    Po kongresie około 700 osób protestowało przed Kancelarią Premiera i Sejmem przeciw rządowym planom zniesienia ulg dla pracodawców i pracowników zakładów pracy chronionej.

    W ulewnym deszczu, poruszając się na wózkach inwalidzkich i wspierając na kulach, przeszli pod Sejm i Kancelarię Premiera z transparentami: ,,Chcemy pracy nie dotacji", ,,Balcerowicz aspołeczny", ,,Balcerowicz, i ty możesz być kaleką".

    Z przedstawicielami kilku organizacji zrzeszonych w Krajowej Radzie Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych spotkał się marszałek Sejmu Maciej Płażynski, a w Kancelarii Premiera - minister pracy Longin Komołowski i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Joanna Staręga - Piasek.

Powrót na początek strony

 

Uchwała IV Kongresu Zakładów Pracy Chronionej

    Zgromadzeni na IV Kongresie Zakładów Pracy Chronionej przedstawiciele pracowników i pracodawców reprezentujący ponad trzysta tysięcy osób, w tym około dwieście tysięcy pracujących niepełnosprawnych wyrażają sprzeciw wobec wprowadzenia od przyszłego roku drastycznych zmian systemowych w zakresie wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Ich wdrożenie oznaczałoby upadłość większości spółdzielczych zakładów pracy chronionej oraz masową rezygnację ze statusu zakładu pracy chronionej zakładów o innej formie własności. Ponad sto tysięcy osób niepełnosprawnych z całą pewnością zasili szeregi bezrobotnych, stając się w znacznej części klientami pomocy społecznej.

    W naszej ocenie, propozycja Ministerstwa Finansów prowadzi wprost do likwidacji systemu zatrudnienia niepełnosprawnych, powoduje zniszczenie budowanego wiele lat polskiego modelu rehabilitacji zawodowej i społecznej, mającego swoje gwarancje prawne w Konstytucji RP oraz w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

    Protestujemy przeciwko podejmowaniu fundamentalnych decyzji wobec sektora większego niż górnictwo i spełniającego szczególną misję społeczną, jedynie na podstawie nagłośnianych prasowo odosobnionych przypadków wykorzystywania przepisów podatkowych niezgodnie z intencjami ustawodawcy. Rozwiązania te muszą być rozpatrywane przez pryzmat przesłanek polityki społecznej, a logika budżetowo-podatkowa może być jedynie przesłanką uzupełniającą.

    W tej dramatycznej dla środowiska aktywnych zawodowo niepełnosprawnych sytuacji domagamy się:

    Po pierwsze wycofania rozwiązań dotyczących systemu wspierania zatrudnienia niepełnosprawnych przedstawionych w pakiecie ustaw podatkowych.

    Po drugie odejścia od forsowania projektów nie zawierających wszechstronnego merytorycznego uzasadnienia, przedstawienia rzetelnej diagnozy stanu obecnego uwzględniającej zróżnicowaną sytuację trzech i pół tysiąca zakładów pracy chronionej, pełnego rachunku wszystkich skutków społecznych i ekonomicznych oraz różnych wariantów zmian systemowych.

    Po trzecie przywrócenia dialogu społecznego, a w szczególności przeprowadzenia konsultacji zmian systemowych ze środowiskiem pracobiorców i pracodawców zakładów pracy chronionej wyłącznie w ramach dyskusji nad nowelizacją Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

    Kolejny raz wyrażamy wolę współdziałania w procesie doskonalenia obecnego modelu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

    Jesteśmy przeciwni nadużywaniu prawa, ale nie możemy się zgodzić na zniszczenie systemu kompleksowej rehabilitacji zawodowej, społecznej i medycznej w zakładach pracy chronionej.

    IV Kongres zobowiązuje Krajową Radę Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych do podjęcia wszelkich działań w obronie polskiego systemu zatrudniania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

    Apelujemy do wszystkich, którym bliski jest los osób niepełnosprawnych w Polsce o poparcie naszych wysiłków.

Warszawa, dnia 22 czerwca 1999 r.

Powrót na początek strony

 

PROTEST NIEPEŁNOSPRAWNYCH

    Rząd chce pozbawić ulg i zwolnień związanych z VAT, firmy, które wśród pracowników mają ponad 7 proc. niepełnosprawnych, czyli zakłady pracy chronionej. Odebrane przywileje finansowe ma zastąpić system dotacji budżetowych.

    Szczegóły nowego wsparcia nie są jeszcze znane. Wiadomo jednak, że pomoc państwa nie będzie w przyszłym roku wyższa niż 35 procent wszystkich wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ustalonych w planie finansowym na bieżący rok. Rząd chce w ten sposób ukrócić nadużycia: manipulację fakturami, zawieranie fikcyjnych umów o pracę z niepełnosprawnymi; także legalne, choć niewygodne dla skarbu państwa żądanie od fiskusa wypłaty kwot, które nigdy tam nie wpłynęły. Urzędnicy uważają, że z obecnych rozwiązań często korzystają nie inwalidzi, lecz osoby prowadzące zakłady pracy chronionej i ich nie zawsze uczciwi kontrahenci.

    Państwo próbuje skrupulatnie przeliczać niepełnosprawność na złotówki, a od pracodawców oczekuje altruizmu i zaniechania rachunków zysków i strat przy zatrudnianiu inwalidów.

    Niepełnosprawni uważają propozycję rządu za zamach na ich prawo do pracy. Są zdania, że odebranie przywilejów podatkowych firmom, które ich zatrudniają, może oznaczać koniec budowanego przez wiele lat systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Zdaniem przedstawicieli Krajowej Rady Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych wejście w życie nowych rozwiązań spowoduje likwidację istniejących zakładów pracy chronionej. To znacznie powiększy bezrobocie wśród inwalidów. Poszerzy się obszar biedy, frustracji i poczucia wykluczenia.

    Nie ma w tej chwili alternatywy dla zakładów pracy chronionej i nikt, kto nie będzie zainteresowany finansowo, nie zechce zatrudniać najciężej poszkodowanych przez los. Dotychczasowy system umowy społecznej polegał na tym, iż państwo zwolniło się z obowiązku organizowania rehabilitacji zawodowej inwalidów kosztem pracodawców, którzy w zamian dostali zwolnienia podatkowe i z niepodatkowych należności budżetowych. Najważniejsza wydaje się możliwość pozostawienia w kasie przedsiębiorstwa różnicy między VAT-em należnym, a naliczonym; kwota ta stanowi iloczyn liczby zatrudnionych niepełnosprawnych i trzykrotności najniższego wynagrodzenia.

    Z symulacji przeprowadzonej przez organizacje niepełnosprawnych wynika, że dotacja na jednego inwalidę może wynieść w przyszłym roku ok. 250 zł miesięcznie. Kwota ta nie pokryłaby realnych kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.     Dowodem tego może być fakt, iż dziś większość przedsiębiorstw woli płacić na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50% przeciętnego wynagrodzenia (około 600 zł), niż zatrudniać inwalidów. Naturalną konsekwencją likwidacji przywilejów finansowych dla zakładów pracy chronionej będzie zmniejszenie się ich liczby do mniej więcej 500. Oznacza to, że będzie ich mniej niż w 1992 r., zamiast dzisiejszych 3 tys. z okładem. Należy się więc liczyć z utratą pracy przez 160 tys. niepełnosprawnych. Ministerstwo chce uszczelnić budżet ale czyim kosztem?

    Mimo stanowczych oświadczeń wielu organizacji zrzeszających niepełnosprawnych, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zaaprobował już projekt zmian, a prace Rządu w tej sprawie mają się zakończyć w czerwcu br.

    Przeciw rządowym propozycjom protestują niepełnosprawni.

Powrót na początek strony

List otwarty do Jerzego Buzka Premiera Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Premierze

    Jest nas 210 tysięcy osób, którym praca dała coś więcej niż tylko możliwość zarabiania na siebie i swoje potrzeby. Jesteśmy ludźmi niepełnosprawnymi. Zatrudnienie w zakładach pracy chronionej dało nam nie tylko możliwość zarabiania na siebie, lecz przede wszystkim - pozwoliło nam na wyjście z domu i spotkania z innymi ludźmi, dało nam poczucie własnej wartości, samodzielność i niezależność. Wydaje się to może tak mało znaczące - ale dla nas to właśnie jest najważniejsze.     Boimy się samotności, w której trudno znosić swoją odmienność, stoimy bezradni wobec barier środowiska niezauważalnych dla większości ludzi.

    Dla wielu z nas zwykłe schody są przeszkodą nie do pokonania, a zwykła ulica bez sygnałów dźwiękowych - barierą nie do przebycia.

    Zakłady pracy chronionej zapewniły nam otwarcie na niedostępny i niebezpieczny świat za drzwiami domu. Dały nam stanowiska pracy dostosowane do naszych wymagań i zapewniły do nich bezpieczny dojazd. Zatroszczyły się o nasze zdrowie i rehabilitację. Zniosły bariery środowiska.

    Niejasne przyczyny planowanych zmian systemu zakładów pracy chronionej dla zatrudnionych w nich osób niepełnosprawnych oznaczają znowu samotność, skazanie na samych siebie i zamknięcie w czterech ścianach.

    Panie Premierze, prosimy tylko o zrozumienie i chwilę rozwagi.

    Dlaczego właśnie nam odebrana ma być szansa na godne i wartościowe życie?

    Czy dlatego, że bezradnych i bezbronnych łatwiej jest krzywdzić?

    Boimy się, Panie Premierze, że zostanie nam odebrane to, co dla nas najważniejsze - wolność i samodzielność. Chcemy tylko zrozumienia, że niepełnosprawni to też ludzie i tak należy ich postrzegać.

    Panie Premierze, proszę nam nie odbierać pracy i dać nam szansę na istnienie w świecie przyjaznym i otwartym także dla nas...

Niepełnosprawni pracownicy zakładów pracy chronionej.

Wtorek 22 czerwca 1999 r.Powrót na początek strony

 

PROTEST

osób niepełnosprawnych, ich sympatyków, rodzin i przyjaciół, zgromadzona wokół Usenet'owej grupy dyskusyjnej: pl.soc.inwalidzi

    My społeczność osób niepełnosprawnych, ich sympatyków, rodzin i przyjaciół, zgromadzona wokół Usenet'owej grupy dyskusyjnej pl.soc.inwalidzi, zaniepokojeni, ba wręcz zatrwożeni propozycja premiera L. Balcerowicza, mającą na celu uchylenie wszelkich ulg i zwolnień podatkowych dla ZPCh (zakładów pracy chronionej), w trosce o los członków naszych rodzin, kolegów, przyjaciół a zatrudnionych w tych zakładach, zwracamy się do wszystkich, głównie posłów na Sejm RP, ale i dziennikarzy, naszych przedstawicieli w gremiach doradczych instytucji państwowych a mających wpływ na podejmowane w państwie decyzje by wykorzystywali nasze stanowisko ww sprawie. A brzmi ono tak :

    Protestujemy przeciwko propozycji Rządu uchylenia ulg i zwolnień podatkowych dla ZPCh. W każdym razie w sposób jaki zaproponował to Minister Finansów czyli bez wnikliwej analizy skutków takich pociągnięć. Widać, ze osoby odpowiedzialne za ów projekt nie zdają sobie sprawy co oznacza zatrudnienie inwalidy, tak dla niego samego jak i jego pracodawcy. W całości popieramy stanowisko Prezydium Krajowego Rady Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych a opublikowane 25.05.1999 i sygnowane przez Zbigniewa Jerzego Radzickiego.

    Zbyt często ostatnio robi się coś za NAS. Uważamy że : Nic co jest robione dla NAS, nie powinno być wykonywane bez NASZEGO udziału. W przyszłości chcielibyśmy uczestniczyć w decyzjach mających dotyczyć naszych spraw na zasadzie społecznego ciała doradczego. Chcielibyśmy by ZAWSZE przed podejmowaniem takich decyzji, pojawiało się stwierdzenie, że została ona skonsultowana i przedyskutowana z naszym środowiskiem, i to z szeroko rozumianym naszym przedstawicielstwem. Jesteśmy w stanie służyć swoją wiedzą i doświadczeniem dla dobra społeczności osób niepełnosprawnych. Dzięki coraz częstszemu dostępowi do Internetu i możliwości wzajemnych kontaktów (na przykład w grupie dyskusyjnej), stać się możemy w pełni wiarygodnymi konsultantami propozycji wszelkich gremiów zajmujących się sprawami inwalidów w Polsce.

uczestnicy Usenet'owej grupy dyskusyjnej pl.soc.inwalidziPowrót na początek strony

 

Problemy Osób Niepełnosprawnych - NSZZ ,,Solidarność"

Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamParę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszame-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromansz@friko2.onet.pl lub romans@idn.org.pl

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>

Zapraszam odwiedzania witryn na serwerach:

Internet dla Niepełnosprawnych - IdN1 INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1: http://www.idn.org.pl/sonnszz/index.htm ,

oraz Kobiety OnLine-Internet Media - http://www.kobiety.com/podstrony/index4.html

SPRAWNE INACZEJ - KOBIETY ONLINE

 

 

  To miejsca gdzie znajdziecie informacje przeznaczone dla ON, problemy, projekty ustaw,    ciekawe linki itd.

  Zapraszam do współpracy wszystkich bezpośrednio zainteresowanych, a także pragnących nam pomóc.

                        Ciekawe tematy, problemy, będziemy zamieszczać na naszej witrynie.

Tylko razem możemy sobie wzajemnie pomóc, oraz bardzo dużo wspólnie dla siebie wywalczyć.

Powrót na początek strony

 

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o obsługującm witrynę

www.solidarnosc.org.pl - KK NSZZ KK NSZZ "Solidarność", 80-855 GDAŃSK, ul. Wały Piastowskie 24 - kliknij tu a znajdziesz się w Gdańsku 80-855 GDAŃSK, ul. Wały Piastowskie 24

Ostatnia modyfikacja: maj, 2000 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromansz@friko2.onet.pl , INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1 Obsługa serwera IdN1: webmasters@idn.org.pl

Powrót na początek strony    INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót na stronę główną Problemy Osób Niepełnosprawnych - NSZZ ,,Solidarność" Przeczytaj i przeskocz na pierwszą stronę domową - ciekawe informacje, linki, stanowiska, przepisy, wyszukiwarki itd.