<%@ Language=VBScript %> Dziedzictwo - udostępnienie osobom niepełnosprawnym narodowych dóbr kultury i przyrody, likwidujący bariery architektoniczne

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych
 

Dziedzictwo
Udostępnienie osobom niepełnosprawnym narodowych dóbr kultury i przyrody
Program Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

    Program ,,DZIEDZICTWO" ma na celu dofinansowanie działań likwidujących bariery architektoniczne, urbanistyczne, transportowe i w komunikowaniu się w:

      najważniejszych obiektach zaliczanych do dziedzictwa kultury,

      obiektach, w których gromadzone są przedmioty będące dziedzictwem kultury (dzieła sztuki, książki itp.)

      oraz w infrastrukturze turystycznej parków narodowych i rezerwatów przyrody.

Adresatami programu są właściciele, użytkownicy i zarządcy udostępnianych do zwiedzania:

1.      obiektów zaliczanych do dóbr kultury lub przyrody,

2.      obiektów, w których zgromadzone są dobra kultury lub przyrody.

Zasięg i czas trwania programu

Program będzie realizowany na terenie całego kraju, od dnia zatwierdzenia programu przez Radę Nadzorczą PFRON do dnia 31 grudnia 2005 roku.

W ramach programu mogą być dofinansowane (w 80 procentach) następujące koszty:

1)       zakupu niezbędnych urządzeń,

2)       zakupu materiałów budowlanych,

3)       robót i innych czynności niezbędnych do realizacji zadań określonych w programie,

4)      zakupu niezbędnych środków transportu dla osób niepełnosprawnych, służących zwiedzaniu parków narodowych, rezerwatów przyrody, itd., - za wyjątkiem zakupu spalinowych pojazdów mechanicznych.

Program realizują (wnioski przyjmują i rozpatrują) terenowe Oddziały PFRON.Początek strony

 

Uchwała nr 31/2001

Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z dnia 22 maja 2001 r.

w sprawie: zatwierdzenia programu celowego p.n. ,,Udostępnianie osobom niepełnosprawnym narodowych dóbr kultury i przyrody - DZIEDZICTWO".

    Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

    Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdza program celowy Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych p.n. ,,Udostępnianie osobom niepełnosprawnym narodowych dóbr kultury i przyrody - DZIEDZICTWO", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Początek strony

 

 

Załącznik do uchwały nr 31/2001

Rady Nadzorczej PFRON
z dnia 22 maja 2001 r.

DZIEDZICTWO
Udostępnianie osobom niepełnosprawnym narodowych dóbr kultury i przyrody

Program Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

I. Cel programu

    Dobra kultury i przyrody są dziedzictwem całego narodu.

    Brak dostępu do niektórych obiektów, mających zasadnicze znaczenie dla poznania historii i przyrody własnego kraju, wynikający z istniejących barier funkcjonalnych, w znacznym stopniu ogranicza możliwość pogłębiania przez osoby niepełnosprawne wiedzy w wielu dziedzinach, niezwykle istotnych dla rozwoju każdego człowieka.

    ,,Program udostępniania osobom niepełnosprawnym narodowych dóbr kultury i przyrody - DZIEDZICTWO" ma na celu dofinansowanie działań likwidujących bariery architektoniczne, urbanistyczne, transportowe i w komunikowaniu się w najważniejszych obiektach zaliczanych do dziedzictwa kultury a także w obiektach, w których gromadzone są przedmioty będące dziedzictwem kultury (dzieła sztuki, książki itp.) oraz w infrastrukturze turystycznej parków narodowych i rezerwatów przyrody.

II. Adresaci programu

    Właściciele, użytkownicy i zarządcy udostępnianych do zwiedzania:

1)       obiektów zaliczanych do dóbr kultury lub przyrody,

2)       obiektów, w których zgromadzone są dobra kultury lub przyrody.

III. Zasięg i czas trwania programu

    Program będzie realizowany na terenie całego kraju, od dnia zatwierdzenia programu przez Radę Nadzorczą PFRON do dnia 31 grudnia 2005 roku.

IV. Promocja programu

    PFRON przygotuje materiał informacyjny o programie, który zostanie przekazany celem rozpowszechniania Oddziałom PFRON oraz wojewódzkim konserwatorom zabytków i wojewódzkim konserwatorom przyrody, po zatwierdzeniu daty uruchomienia programu.

    Materiał promocyjny umieszczony zostanie na stronach internetowych PFRON oraz przekazany w celu rozpowszechnienia ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego a także ministrowi ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

Początek strony

V. Finansowanie programu

1. Realizacja programu następuje w formie dofinansowania ze środków PFRON przedsięwzięć likwidujących bariery architektoniczne, urbanistyczne, transportowe i w komunikowaniu się.

2. Likwidacja barier, o których mowa w ust.1, ma na celu udostępnienie osobom niepełnosprawnym następujących obiektów, zwanych dalej ,,obiektami", będących dobrami kultury lub przyrody oraz obiektów w których zgromadzone są dobra kultury lub przyrody:

1)       dzieł budownictwa, urbanistyki i architektury,

2)       skansenów,

3)       muzeów,

4)       bibliotek,

5)       parków narodowych,

6)       rezerwatów przyrody.

3. W ramach programu mogą być dofinansowane następujące koszty:

1)       zakupu niezbędnych urządzeń,

2)       zakupu materiałów budowlanych,

3)       robót i innych czynności niezbędnych do realizacji zadań określonych w programie,

4)       zakupu niezbędnych środków transportu dla osób niepełnosprawnych, służących zwiedzaniu parków narodowych, rezerwatów przyrody, itd., - za wyjątkiem zakupu spalinowych pojazdów mechanicznych.

4. Kwota dofinansowania udzielonego ze środków PFRON nie może przekroczyć 80 % kosztów, o których mowa w ust.3.

    Uzyskanie dofinansowania na zadania określone w programie ,,DZIEDZICTWO", wyklucza dofinansowanie tych samych zadań z innych tytułów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123 poz. 776, ze zm.), w tym również programów celowych, finansowanych ze środków PFRON.

VI. Realizatorzy programu

1. Zarząd PFRON - zgodnie z zasadami określonymi w pkt III Decyzji Nr 2 Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie opracowywania programów celowych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. Terenowe Oddziały PFRON - w zakresie określonym procedurami realizacyjnymi.

VII. Warunki uczestnictwa w programie

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:

1)       posiadanie lub gwarancja uzyskania środków finansowych w wysokości wystarczającej na pokrycie udziału własnego w kosztach realizacji zadania,

2)       uzyskanie przez wnioskodawcę zgody właściwego terytorialnie organu ochrony dóbr kultury lub organu ochrony przyrody na realizację zadań będących przedmiotem wniosku,

3)       załączenie do wniosku planu udostępniania osobom niepełnosprawnym obiektu, po realizacji zadań objętych dofinansowaniem w ramach programu,

4)       zobowiązanie wnioskodawcy do umieszczenia informacji o zakresie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych w informatorach turystycznych, mapach, itp., w przypadku otrzymania dofinansowania na cele określone w programie.

Początek strony

VIII. Tryb postępowania

1. W celu merytorycznego nadzoru nad realizacją programu powołana zostanie Rada Programu.

2. Do zadań Rady Programu należeć będzie:

1)       opiniowanie wniosków złożonych w ramach programu,

2)       ocena realizacji programu i przedstawianie propozycji zmian w programie, w oparciu o ocenę realizacji programu.

3. W skład Rady Programu wchodzić będzie jeden przedstawiciel Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, jeden przedstawiciel Zarządu PFRON, jeden przedstawiciel Generalnego Konserwatora Zabytków oraz jeden przedstawiciel Głównego Konserwatora Przyrody.

4. Wnioski składane są na specjalnie opracowanych formularzach, we właściwych terenowo Oddziałach PFRON.

5. Termin składania wniosków określi Zarząd PFRON po zatwierdzeniu programu przez Radę Nadzorczą PFRON.

6. Wnioski pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym przekazywane są przez Oddział PFRON do Biura PFRON.

7. Biuro PFRON sporządza zestawienie nadesłanych wniosków i przekazuje je do zaopiniowania przez Radę Programu.

8. Rada Programu opiniuje wnioski ze względu na:

1)       znaczenie obiektów dla kultury narodowej, których udostępnianie finansowane będzie ze środków PFRON,

2)       poprawność technicznych rozwiązań umożliwiających dostęp osób niepełnosprawnych do obiektów, o których mowa w pkt 1.

9. Pozytywnie zaopiniowane przez Radę Programu wnioski przedstawiane są do decyzji Zarządu PFRON.

10. Pozytywna decyzja Zarządu PFRON skutkuje zawarciem umowy pomiędzy PFRON a wnioskodawcą, określającej między innymi wysokość dofinansowania, zakres rzeczowy, sposób przekazywania środków i termin rozliczenia.

11. Wnioskodawcy, któremu odmówiono przyznania środków finansowych w wyniku uchybienia ze strony realizatorów programu przy weryfikacji wniosków, przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

IX. Definicje pojęć

    Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

    Programie - należy przez to rozumieć ,,Program udostępniania osobom niepełnosprawnym narodowych dóbr kultury i przyrody - DZIEDZICTWO";

    Dobrach kultury - należy przez to rozumieć każdy przedmiot ruchomy lub nieruchomy, dawny lub współczesny, mający znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego, ze względu na jego wartość historyczną, naukową lub artystyczną, a w szczególności:

      1)       dzieła budownictwa, urbanistyki i architektury,
2)       obiekty etnograficzne,
3)       dzieła sztuk plastycznych,
4)       pamiątki historyczne,
5)       obiekty archeologiczne i paleontologiczne,
6)       obiekty techniki i kultury materialnej,
7)       materiały biblioteczne,
8)       kolekcje i zbiory posiadające wartość artystyczną lub historyczną,
9)       pracownie i warsztaty wybitnych twórców,

Dobrach przyrody - należy przez to rozumieć, w szczególności:

  1.  parki narodowe,

  2.  rezerwaty przyrody,

  3.  obszary chronionego krajobrazu,

  4.  pomniki przyrody,

  5.  stanowiska dokumentacyjne,

  6.  użytki geologiczne,

  7.  zespoły przyrodniczo krajobrazowe;

    PFRON - należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 Początek strony

 

Uchwała nr 279/01
Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

z dnia 29 maja 2001 r.

w sprawie: przyjęcia Procedury realizacji programu celowego Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pn. "Udostępnianie osobom niepełnosprawnym narodowych dóbr kultury i przyrody -DZIEDZICTWO".

    Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, Nr 160, poz. 1082; z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126; z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz. 1280; z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz. 1249), oraz w zawiązku z uchwałą nr 31/2001 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 22 maja 2001 roku w sprawie zatwierdzenia programu celowego p.n. "Udostępnianie osobom niepełnosprawnym narodowych dóbr kultury i przyrody - DZIEDZICTWO" uchwala się, co następuje:

§ 1

    Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjmuje Procedurę realizacji programu celowego Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pn. "Udostępnianie osobom niepełnosprawnym narodowych dóbr kultury i przyrody - DZIEDZICTWO" stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2

    Uchwała wchodzi z w życie z dniem podjęcia.

Początek strony

 

Zmiany w przepisach - warto wiedzieć   (warto wiedzieć):        

Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych,

Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących,

Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej,
 
Przydatne przepisy dla niepełnosprawnych i nie tylko... !Informujemy, Uprawnienia i ulgi - musisz to wiedzieć!Uprawnienia i ulgi,
 
Sprzęt dla osób niewidomych i słabo widzącychSprzęt dla osób niewidomych.
Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowiZałącznik nr 1 do uchwały Zarządu PFRON nr 33/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. (zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowi.)

Program WAZON II Wazon II - program którego celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej poprzez zapewnienie optymalnych warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szkoleniach lub przekwalifikowaniach organizowanych w formach edukacji pozaszkolnej.

Braille - 2000 - program celowy BRAILLE - program celowy Braille 2000 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA i OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 listopada 1998 r. w sprawie: szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia Okulary w nowym systemie

Program - ,,SEZAM" SEZAM  Program celowy:  Drogowskaz DROGOWSKAZ  Program ,,HOMER" - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania  dla niewidomych i niedowidzących HOMER 2000 Program ,,PEGAZ 2000" PEGAZ 2000 Program celowy: ,,HEFAJSTOS" - pomoc dla pracodawców prowadzących ZPCh - produkujących sprzęt rehabilitacyjny i ortopedycznyHefajstos

Program celowy uwzględniający zmiany wniesione Uchwałami Zarządu PFRON nr 391/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i nr 486/99 z dnia 19 października 1999 r. Program celowy - zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

Program celowy: ,,PAPIRUS" Papirus - program celowy

 

Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam  Ostatnia modyfikacja: kwiecień, 2003 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromans@idn.org.pl

Kilka słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Kilka słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Początek stronyPoczątek strony     INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót na stronę główną Problemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną