Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych
 

Wybrane z Biuletynu informacyjnego KK NSZZ ,,S"

 Nr 106 - maj 2001 r.

Problematyka Osób Niepełnosprawnych

  * * *

PRACE NAD NOWELIZACJĄ USTAWY:
,,O REHABILITACJI ZAWODOWEJ i SPOŁECZNEJ
ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

       W dniu 8 maja, podczas 108 posiedzenia Sejmu, miało miejsce pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

      Istotne zmiany w nowelizowanych ustawach mają polegać na:

1.      zmianie zapisów zobowiązujących zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej do opłacania całej naliczonej kwoty podatku od towarów i usług i oczekiwania miesiącami na zwrot kwoty stanowiącej ulgę , utrudniające zakładom zachowanie płynności finansowej. Urzędy Skarbowe spowalniają proces zwrotu ulg. Nowelizowana ustawa zawiera rozwiązania nawiązujące do poprzedniego sposobu dokonywania opłat podatkowych.

2.      racjonalnym podejściu do zaległości podatkowych.

3.      zachowaniu niezbędnej dyscypliny podatkowej nie popadając w niekorzystną dla podatnika sytuację związaną z drobnymi zaległościami podatkowymi, nieznanymi podatnikowi w dniu składania wniosku o zwrot podatku VAT.

4.      odstąpieniu od całkowitego pozbawienia ulg zakładów pracy chronionej wytwarzających wyroby akcyzowe lub obracających nimi. Pozbawienie ulgi powinno dotyczyć tylko tej części działalności gospodarczej, która jest związana z tymi towarami.

 Mimo pewnych zastrzeżeń, podczas pierwszego czytania kluby SLD, AWS, PSL, SKL i UW opowiedziały się za skierowaniem projektu ustawy do dalszych prac Komisji Finansów Publicznych i Komisji Polityki Społecznej w celu rozpatrzenia.

W przeciwieństwie od Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, którego ekspertyza stanowi, że zakres przedmiotowy proponowanych zmian nie jest objęty prawem Unii Europejskiej, Ministerstwo finansów uważa, że "Zmiany odnoszące się do projektowanego art.31 naruszają w sposób wyraźny postanowienia Szóstej Dyrektywy Unii Europejskiej z dnia 17 maja 1977 r. W sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej - ujednolicona podstawa wymiaru podatku /77/388/EEC/. Postanowienia tej Dyrektywy nie przewidują możliwości dokonywania zwolnień z wpłaty podatku od towarów i usług, w tym również dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Rada Ministrów w "Stanowisku negocjacyjnym w obszarze "Podatki" cz. 10, zobowiązała się do zlikwidowania rozwiązań w podatku VAT dotyczących pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, które naruszają postanowienia w/w Szóstej Dyrektywy. Rząd obawia się, że reaktywowanie dawnych przepisów mogłoby zostać odczytane we władzach Unii Europejskiej jako wycofanie się z podjętych zobowiązań i tym samym mogłoby mieć wpływ na jeszcze większe utrudnienia w negocjacjach na temat sformułowania przyjęcia przez UE daty przyjęcia Polski do struktur Unii."

Ponadto projektowi nowelizacji zarzuca się niedociągnięcia ze strony legislacyjnej. Swoje stanowisko Minister finansów kończy: skomplikowane relacje podatkowe, jak zaproponowała to Podkomisja, nie mogą zawierać się w ustawach spoza systemu podatkowego. Niesie to, bowiem zagrożenie wystąpienia kolizji nowych przepisów z przepisami ustaw podatkowych - także w późniejszym okresie, gdy podlegają one nowelizacji, co szczególnie często ma miejsce w prawie podatkowym. Jednak znacznie poważniejsze jest ryzyko powstania luk w prawie, którego spójność jest w takiej sytuacji niezwykle trudno utrzymać. Często służy temu możliwość interpretacji przepisów podatkowych przez Ministra Finansów, co wynika z upoważnienia zawartego w ustawie - ordynacja podatkowa, którego zakres odnosi się jednak wyłącznie do sfery prawa podatkowego. Doświadczenie z systemem, od którego Rząd i Parlament odszedł z nastaniem 2000 r., dawało szereg przykładów złego funkcjonowania tak skonstruowanych przepisów.

Rząd w swoim projekcie, który skierował do Sejmu, przedstawił sposób zbudowania sprawiedliwego i przejrzystego systemu wspierania sfery zatrudniania osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji zawodowej, który jednak podkomisja w swoich pracach zupełnie pominęła. W wyniku powstał, zatem projekt dalece odbiegający od koncepcji, jaką przyjął Rząd, a będącej kontynuacją działań prowadzonych przez Parlament w 1999 i 2000 roku.

Kontynuacją tych działań jest też inne rozwiązanie kwestii podatkowych, jakie zawiera przekazany w dniu 24 października 2000 r. Do Sejmu RP projekt zmiany ustawy o podatkach lokalnych oraz o zmianie niektórych ustaw ( druk nr 2297), który przewiduje dokonanie zmiany w obowiązującej obecnie ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Nowelizacja ma polegać na zniesieniu zwolnienia dla prowadzących zakłady pracy chronionej oraz aktywizacji zawodowej z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego.

      W miejsce zwolnienia przewiduje się rekompensatę dla prowadzących zakłady z PFRON w kwocie odpowiadającej wysokości opłaconego podatku od nieruchomości, od gruntów, budowli, budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, rehabilitacyjnej, leczniczej i socjalnej. Kwota rekompensaty będzie powiązana z liczbą zatrudnionych w zakładzie osób niepełnosprawnych. Celem takiego rozwiązania jest wspieranie pracodawców faktycznie zatrudniających osoby niepełnosprawne."

      Dodatkowo Minister Finansów zarzuca nie spełnienie wymogów formalnych, niezbędnych przy podjęciu prac nad projektem ustawy.

      Stanowisko Rządu jest zbieżne ze stanowiskiem Ministra Finansów. Dodatkowo w stanowisku Rządu możemy przeczytać: "odnotowuje się coraz więcej przypadków niezadowolenia ze strony podmiotów nie mających statusu ZPCh i ZAZ, które zatrudniają osoby niepełnosprawne i nie korzystają z przywilejów przysługującym ZPCh i ZAZ.

      W dobie dużego nasycenie rynku towarami i ostrej konkurencji w zdobywaniu odbiorców tych towarów przywrócenie zwolnienia od wpłaty VAT do urzędu skarbowego z całą pewnością zwiększy to niezadowolenie.

Ponadto zawarte w przedmiotowym projekcie rozwiązania mogą stanowić zachętę do stosowania nadużyć, jakie miały miejsce przed zmianą przepisów. Należy również zauważyć, że wbrew obawom obowiązujące od 1 stycznia 2000 r. Regulacje zawarte w art. 14a ustawy o VAT, nie przyczyniły się do spadku liczby zakładów pracy chronionej".

Ewa Kędzior

 Początek strony

RAPORT O STANIE ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ

      W majowym numerze miesięcznika Ministerstwa Pracy i polityki Społecznej "Służba pracownicza" zamieszczone zostało opracowanie Jerzego Witczaka z MPiPS "Sytuacja ZPCh w świetle badań przeprowadzo­nych w 2000 roku".

      Oto kilka wyjątków i wniosków z tego opracowania:

" ministerstwo pracy i Polityki Społecznej, kierując się potrzebą monitorowania efektywności, skuteczności i praktycznej sprawdzalności stosowanego prawa dla sfery społecznej będącej przedmiotem nadzoru ministra właściwego ds. pracy i zabezpieczenia społecznego, przeprowadziło w II połowie 2000 r. Badanie 54 spółdzielni inwalidów, obejmując nim problematykę wynikającą z tych nowych uregulowań. Analizie poddano również sytuację ekonomiczną, stabilność gospodarczą, perspektywy rozwojowe oraz skalę i zakres rehabilitacji zawodowej i społecznej, osób niepełnosprawnych w ramach zatrudnienia w jednostkach spółdzielczości inwalidów.

      Badanie przeprowadziło Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków MPiPS. Posługiwano się techniką ankietową oraz metodą porównawczą wyników osiąganych przez spółdzielnie w latach 1999 - 2000.

Ewa Kędzior

 Początek strony

    ZMIANY PREFERENCJI I ULG

       Ustawa z dnia 18 listopada 1999 r. O zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawa z dnia 20 listopada 1999 r. O zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, wprowadziły z dniem 1 stycznia 2000 r. Zasadnicze zmiany w zasadach ulg i preferencji dla jednostek zatrudniających osoby niepełnosprawne w ramach określonych przez ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

      Zasadnicze zmiany polegają na:

1.      zastąpieniu zaniechania poboru podatku VAT zwrotem całości lub części uprzednio odprowadzonej przez zakład pracy chronionej do urzędu skarbowego podatku VAT;

2.      zmianie wysokości kwoty stanowiącej ulgę VAT;

3.      wprowadzeniu w zasadach korzystania z prawa do zwrotu, wyłączenia dla zakładów pracy chronionej:

-      objętych obowiązkiem odprowadzania akcyzy lub sprzedających wyroby akcyzowe,

-      w których występują zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu;

4.      likwidacji zwolnienia z podatku osób prawnych (CIT);

5.      likwidacji zwolnienia z podatku dochodowego osób fizycznych (PIT) prowadzących zakład pracy chronionej , nie posiadający osobowości prawnej.

Ewa Kędzior

 Początek strony

ZATRUDNIENIE W SPÓŁDZIELNIACH

      Spośród 54 badanych spółdzielni - 39 zajmowało się produkcją, 40 - działalnością usługową, a 23 - han­dlem. Zdecydowana większość badanych jednostek prowadziła dwa lub więcej rodzajów działalności. Jedynie 5 zajmowało się wyłącznie produkcją. Zasadnicza część badanych spółdzielni zlokalizowana była na terenie miast powyżej 100 tys. Mieszkańców i 5 - w miastach poniżej 50 tys. mieszkańców.

      Przeciętne zatrudnienie ( wszystkie dane dotyczące zatrudnienia podawane są w przeliczeniu na pełne etaty) w 1999 r. W badanych spółdzielniach wyniosło 240 osób, w tym 165, tj. 68,9% stanowiły osoby niepełnosprawne. Wśród tej grupy pracowników 2,7% to niepełnosprawni w stopniu znacznym, a 17,4% w stopniu lekkim.

      Z zebranych danych wynika, że od 1998 r. Do połowy 2000 r. Zatrudnienie ogółem w badanych spółdzielniach spadło o 6%, zaś zatrudnienie osób niepełnosprawnych zmniejszyło się o 7%. W perspektywie do końca roku 2000 badane spółdzielnie nie przewidywały istotniejszych zmian w zatrudnieniu. Oznacza to, że w ciągu ostatnich trzech lat widoczna jest tendencja do stopniowego ograniczania zatrudnienia, przy generalnym utrzymaniu wysokiego wskaźnika osób niepełnosprawnych.

Ewa Kędzior

 Początek strony

WYNIKI EKONOMICZNE BADANYCH JEDNOSTEK

       Spośród 54 badanych spółdzielni zdecydowana większość nie osiągnęła dodatniego wyniku działalności. W 1998 r. Dodatni wynik wypracowało 15 spółdzielni (27,7%), a w 1999 r. Jedynie 12 spółdzielni ( 22,2%). W pierwszych półroczach 1999 r. I 2000 r. Dodatni wynik osiągnęło 14 spółdzielni (25,9%). Oznacza to, że w 1999 r. Sytuacja gospodarcza badanych spółdzielni uległa pewnemu pogorszeniu w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast w I półroczu 2000 r. Nie uległa większym zmianom w porównaniu do analogicznego okresu 1999 r. Wszystkie te wyniki łącznie wskazują jednak na to, że bez wspomagania przez ulgę w podatku VAT, 3 badanych spółdzielni będzie sukcesywnie traciło ekonomiczną rację bytu, a w konsekwencji - zatrudnieni tam niepełnosprawni będą tracić swoje miejsca pracy.

      Ulga w podatku VAT jest silnie skorelowana z efektywnością ekonomiczną.

Ewa Kędzior

 

ZAKŁADOWY FUNDUSZ REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

       Wprowadzone w latach 1999 i 2000 zmiany w podatku dochodowym wpłynęły w sposób bardzo istotny na rozmiary zakładowego funduszu rehabilitacji. Wprowadzenie obciążenia na kasy chorych zmniejszyło wpływy na zakładowy fundusz rehabilitacji z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prawie o 40%.Po zmianach podatkowych znacznie zmniejszyło się zróżnicowanie przychodów na zakładowy fundusz rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych między najlepszymi i najsłabszymi spółdzielniami i w tej chwili zdecydowana większość mieści się w przedziale 150-250 zł miesięcznie na 1 osobę niepełnosprawną, co praktycznie uniemożliwia realizację dotychczasowego programu świadczeń na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym zwłaszcza tworzenie i dostosowanie stanowisk pracy dla tych osób.

      W 2000 r. Badane spółdzielnie nie zważając na obniżony poziom wpływów, nadal realizują założony poprzednio pułap wydatków z tego funduszu. Taka sytuacja możliwa jest przez rok lub dwa, ale na dłuższą metę wydatki nie mogą przecież przekraczać wpływów i spółdzielnie staną przed koniecznością ich ograniczenia.

* * *

      Przeprowadzone badanie uprawnia do potwierdzenia opinii, że spółdzielcze zakłady pracy chronionej stanowią w dalszym ciągu istotny i trwały element realizacji polityki państwa na rzecz osób niepełnosprawnych, głównie w aspekcie rozwijania ich aktywności zawodowej i społecznej. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, iż jednostki te wydatnie zapewniają osobom niepełnosprawnym podstawową opiekę medyczną, w tym także ciągłość lecznictwa rehabilitacyjnego uwzględniającego ich warunki psychofizyczne.

      W większości zakładów pracy chronionej dostrzegane są kłopoty z możliwością stabilnego utrzymania się w warunkach konkurencyjności systemu gospodarki rynkowej. Nie bez wpływu na ten stan rzeczy pozostaje fakt stosunkowo prostego charakteru wykonywanej przez te zakłady produkcji oraz stosowanych technik i technologii wytwarzania. Produkcja zakładów pracy chronionej, a także rodzaj świadczonych usług na krajowym rynku, stanowi jedynie uzupełnienie podaży przez duże organizmy gospodarcze, wytwarzające w nowoczesnych technologiach i w ilościach masowych.

      Zespół wszystkich tych czynników niewątpliwie będzie miał wpływ na perspektywę utrzymania się zakładów pracy chronionej jako jednostek gospodarczych o szczególnej roli społecznej. Zasadnym wydaje się, aby ich funkcjonowanie i wypełnianie zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych było w dalszym ciągu monitorowanie tak, aby w miarę możliwości dostosować formy pomocy państwa dla tych jednostek do zmieniających się uwarunkowań gospodarczych. W wielu środowiskach lokalnych zakłady pracy chronionej są często jedynymi organizacjami gospodarczymi, które mogą zatrudnić osoby niepełnosprawne o wyraźnie ograniczonej sprawności fizycznej i złym stanie zdrowia".

Ewa Kędzior

Początek strony

Z OSTATNIEJ CHWILI!

       Rząd planuje likwidację Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

      Zdaniem Ministerstwa Finansów ma to doprowadzić do zwiększenia dochodów samorządów.

      Takim rozwiązaniom sprzeciwia się Krajowa Rada Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych uważając, że doprowadzi to do zniszczenia systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz, że odbije się to negatywnie szczególnie na szansach zatrudniania osób niepełnosprawnych.

      Pomysł nie był konsultowany ani z NSZZ "Solidarność" ani ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

      Pełnomocnik KK ds. Osób Niepełnosprawnych zwrócił się do Prezydium KK o podjęcie kroków wyjaśniających zaistniałą sytuację.Początek strony

 

                                                                                                                                                                    Ewa Kędzior

 

                                                                                                                    Ks. kan. Tadeusz Zaleski
                                                                                                                    Prezes Fundacji im. św. Brata Alberta
                                                                                                                    Radwanowice 1, 32-064 Rudawa,

     Pragnę poinformować, że NSZZ "Solidarność" po otrzymaniu w dniu 28 maja 2001 r. informacji o wpłynięciu do parlamentu RP poselskiego projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, podjęła działania, aby tak ważny dokument proponujący zmiany w kilkunastu obowiązujących ustawach został poddany konsultacji przez partnerów społecznych. Szczególnie zaniepokoił nas projekt likwidacji PFRON.

    Projekt, naszym zdaniem, spowoduje załamanie systemu zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz praktycznie przekreśli możliwość wypracowania ustawy o wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych.

    W imieniu NSZZ "Solidarność" zaprotestowały Sekcja Krajowa Osób Niepełnosprawnych i Sekcja Krajowa Osób Niewidomych.

    Przedstawiciel NSZZ "Solidarność" na bieżąco utrzymuje kontakt z Pełnomocnikiem Rządu ds. ON oraz z kierownictwem PFRON.

    Prezydium Komisji Krajowej zwróciło się Klubu Parlamentarnego AWS o spowodowanie wycofania projektu ustawy.

    W obronie praw osób niepełnosprawnych aktywnie wspierają nas posłowie Ewa Tomaszewska, Jan Chmielewski oraz Kazimierz Janiak (wyznaczony przez Przewodniczącego Mariana Krzaklewskiego do pilotowania tych spraw).

 

                                     Pozdrawiam

  Zbigniew Kruszyński

Członek Prezydium KK

NSZZ "Solidarność"

 

Początek strony 

 

Przygotował: Roman Szuszkiewicz

(warto wiedzieć):      Zmiany w przepisach - warto wiedzieć  

Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych,

Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących,

Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej,
Przydatne przepisy dla niepełnosprawnych i nie tylko... !Informujemy, Uprawnienia i ulgi - musisz to wiedzieć!Uprawnienia i ulgi,Ulgi w 2001 rokuUlgi w 2001 roku,
Sprzęt dla osób niewidomych i słabo widzącychSprzęt dla osób niewidomych.

Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowiZałącznik nr 1 do uchwały Zarządu PFRON nr 33/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. (zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowi.)

Program WAZON II Wazon II - program którego celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej poprzez zapewnienie optymalnych warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szkoleniach lub przekwalifikowaniach organizowanych w formach edukacji pozaszkolnej.

Braille - 2000 - program celowy BRAILLE - program celowy Braille 2000 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA i OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 listopada 1998 r. w sprawie: szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia Okulary w nowym systemie

Program - ,,SEZAM" SEZAM  Program celowy:  Drogowskaz DROGOWSKAZ  Program ,,HOMER" - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania  dla niewidomych i niedowidzących HOMER 2000 Program ,,PEGAZ 2000" PEGAZ 2000 Program celowy: ,,HEFAJSTOS" - pomoc dla pracodawców prowadzących ZPCh - produkujących sprzęt rehabilitacyjny i ortopedycznyHefajstos

Program celowy uwzględniający zmiany wniesione Uchwałami Zarządu PFRON nr 391/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i nr 486/99 z dnia 19 października 1999 r. Program celowy - zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

Program celowy: ,,PAPIRUS" Papirus - program celowyPoczątek strony

 
 
 
 
 Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych

Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja: listopad, 2003  Poczta do autora witryny romans@idn.org.pl

Kilka słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Kilka słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

www.solidarnosc.org.pl - KK NSZZ KK NSZZ "Solidarność", 80-855 GDAŃSK, ul. Wały Piastowskie 24 - kliknij tu a znajdziesz się w Gdańsku 80-855 GDAŃSK, ul. Wały Piastowskie 24

 

Początek stronyPoczątek strony     INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną