Problemy Osób Niepełnosprawnych
 

Autopoprawka

   

MINISTER FINANSÓW

PP 1-7202-145b/99/EH

Warszawa,1999-05- 21

wg rozdzielnika:

    Stosownie do przepisów art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. Nr 55, poz. 234 z późn. zm.) i art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 oraz z 1996 r. Nr 34, poz. 148) przesyłam w załączeniu autopoprawkę do przekazanego przy piśmie znak PP1-7202-88b/99/EH z 1999-03-12 projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, z uprzejmą prośbą o zgłoszenie uwag w możliwie krótkim terminie.Powrót na początek strony

PODSEKRETARZ STANU

Jan Rudowski

Załącznik: 1

Rozdzielnik:

 1. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ,,SOLIDARNOŚĆ" Komisja Krajowa ul. Wały Piastowskie, 24 80-855 Gdańsk

 2. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych ul. Kopernika 36/40 Warszawa

 3. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych ul. Gałczyńskiego 4 00~953 Warszawa

 4. NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ" Sekcja Krajowa Osób Niepełnosprawnych Al. Ujazdowskie 41 00-536 Warszawa

 5. NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ" Sekcja Krajowa Osób Niewidomych ul. Żeromskiego 9 60-544 Poznań

 6. Krajowa Sekcja Koordynacji ds. Osób Niepełnosprawnych NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ" u1. Towarowa 4 26-200 Końskie

 7. ,,Solidarność Weteranów Pracy" Niezależny Krajowy Związek Zawodowy w Polsce ul. Piramowicza 12/1 51-658 Wrocław

 8. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia Al. Ujazdowskie 22 00-476 Warszawa

 9. Federacja Związków Zawodowych Osób Niepełnosprawnych i Pracowników Zakładów Pracy Chronionej ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa

 10. Federacja Spółdzielczych Związków Zawodowych ul. Kopernika 34 00-336 Warszawa

 11. Konfederacja Pracodawców Polskich ul. Andyjska 801- 493 Warszawa.Powrót na początek strony

 

Projekt z 1999-05-17

Autopoprawka

 do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, przesłanego do zaopiniowania przy piśmie znak PPl-7202-886/99/EH z dnia 12.03.1999 r.

W art. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) skreśla się art. 14a;".

Po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:

"Art. 2a. l. Uchylenie ulg i zwolnień podatkowych dla pracodawców zatrudniających powyżej 7% osób niepełnosprawnych oraz mających status zakładów pracy chronionej w zakresie dotyczącym podatków stanowiących dochód budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, zostanie zastąpione systemem dotacji budżetowych na zasadach określonych w odrębnej ustawie.

2. Ogólna kwota dotacji, o których mowa w ust. l, nie może być wyższa w 2000 r. niż 35% wszystkich wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ustalonych w Planie Finansowym Funduszu na rok 1999.".

        UzasadnieniePowrót na początek strony

do autopoprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym

    Aktualnie zakłady pracy chronionej mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT bez względu na wielkość obrotów (art. 14 ust. 5) lub rozliczać podatek VAT na zasadach zwolnienia z wpłat, określonych w art. 14a zmienianej ustawy.
    Zdecydowana większość zakładów pracy chronionej korzysta z rozwiązań określonych w ww. art. 14a ustawy, polegających na tym, że zakłady te są zwolnione od wpłaty zobowiązania w podatku VAT do urzędu skarbowego, przy zachowaniu w pełni wszelkich uprawnień do wystawiania faktur VAT, obniżania podatku należnego o podatek naliczony, zwrotów nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i zwrotu różnicy podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego na rachunek bankowy tych zakładów.
    W wyniku tych rozwiązań, wprowadzonych z zamiarem stosowania ich jedynie w okresie przejściowym, zakłady pracy chronionej nie wpłacają podatku VAT do budżetu, a odbiorcy faktur wystawianych przez te zakłady korzystają z odliczeń bądź zwrotów podatku określonego w tych fakturach. Zgodnie z powyższymi rozwiązaniami zakłady pracy chronionej pozostawiają do własnej dyspozycji kwotę VAT ( należną budżetowi) stanowiącą iloczyn liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w tych zakładach oraz trzykrotności najniższego wynagrodzenia, ogłaszanego w Monitorze Polskim przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Pozostała część obliczonego przez te zakłady zobowiązania w podatku VAT jest odprowadzana na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jednak jak wynika z informacji organów skarbowych, wraca ona do zakładów pracy chronionej w formie różnego rodzaju dotacji.
    Aktualne, wyżej omówione rozwiązania w zakresie opodatkowania zakładów pracy chronionej, naruszają podstawową zasadę rozliczeń tego podatku, która polega na tym, że jeden z podatników biorących udział w obrocie wpłaca podatek VAT do budżetu, drugi ma prawo podatek należny od swoich obrotów pomniejszyć o podatek wpłacony w poprzedniej fazie obrotu. Tymczasem w wyniku obecnie stosowanych przepisów, odbiorcy faktur VAT wystawianych przez zakłady pracy chronionej zmniejszają podatek należny budżetowi o kwoty, które nigdy do budżetu nie są wpłacane. Podatnicy, zarówno zakłady pracy chronionej jak i ich kontrahenci, manipulują fakturami,. zawierają fikcyjne umowy z osobami niepełnosprawnymi w celu uzyskania statusu zakładu pracy chronionej, wykazują fałszywe obroty krajowe i eksportowe, doprowadzając w przeróżny sposób do wyłudzania znacznych środków finansowych z budżetu, sami nie płacąc nic albo niewiele do urzędu skarbowego (żądanie wypłat, w rozliczeniach za 1 miesiąc dotyczy niejednokrotnie kwot stanowiących kilkadziesiąt miliardów starych złotych).
    W związku ze stwierdzeniem nasilania się tych nadużyć (które w świetle obecnych przepisów są trudne do zakwestionowania), proponuje się zmianę systemu finansowania zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej. Zmiana ta polegałaby na zniesieniu obecnych zwolnień od wpłaty podatku VAT do urzędu skarbowego i wprowadzeniu dotacji budżetowej dla zakładów zatrudniających osoby niepełnosprawne.
    Proponowana zmiana przepisów spowoduje likwidację szerzących się coraz bardziej nadużyć podatkowych i wyłudzania nienależnych zwrotów z budżetu.
    Wbrew pozorom, z aktualnie stosowanych rozwiązań, często korzystają nie osoby niepełnosprawne, lecz prowadzący zakłady pracy chronionej i ich nieuczciwi kontrahenci.
Powrót na początek strony

Do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości należy:

    Praktyka dokonywania sprzedaży towaru na zasadach tzw. tranzytu organizowanego, w którym firmyPowrót na początek strony pośredniczące, często ze sobą powiązane, są zakładami pracy chronionej.

    Np. wspomniana wyżej Spółka z o.o. (ZPCh) zakupiła w jednej z kopalń w grudniu 1997 r. węgiel kamienny na kwotę 724.275 zł ( z czego podatek VAT stanowił kwotę 123.126 zł), a po trzech dniach wystawiła faktury na odprzedaż tego węgla na rzecz zakładów koksowniczych. W grudniu 1997 r. Spółka korzystała ze zwolnienia od wpłaty podatku VAT, więc wykazana w fakturach kwota podatku należnego ( 123.126 zł) została w Spółce, a tę samą kwotę zakłady koksownicze odjęły od swego podatku należnego. Natomiast faktury zakupowe, wystawione przez kopalnię węgla kamiennego zostały rozliczone przez Spółkę w styczniu 1998 r. (przepis art. 19 ust. 3 ustawy zezwala ujmować faktury zakupu w miesiącu ich otrzymania, lub w miesiącu następnym), więc ponownie ta sama kwota (123.126 zł) została przez Spółkę rozliczona (odjęta od VAT należnego);
    Organizowanie obrotu między kilkoma (trzema, czterema) zakładami pracy chronionej, w których nierzadko udziałowcami są te same osoby. W ten sposób, przy odpowiednim manipulowaniu kwotami podatku należnego i naliczonego dobierając odpowiedni termin transakcji, wszystkie podmioty uzyskują zwrot podatku z budżetu, który nigdy do tego budżetu nie wpłynął. Mechanizm ten jest najczęściej wykorzystywany przy obrocie środkami trwałymi
(VAT naliczony jest - zgodnie z przepisami - zwracany bezpośrednio z urzędu skarbowego). Organy skarbowe sygnalizują, iż niejednokrotnie jest to obrót tymi samymi towarami. Stwierdzono też, że są firmy, które specjalizują się w sprzedaży różnych towarów, prawie wyłącznie zakładom pracy chronionej. Towary te ZPCh po 2- 3 dniach odprzedają następnym firmom, nie płacąc podatku.
    Zakłady pracy chronionej kupują środki trwałe po to, aby wyłudzić zwrot podatku z urzędu skarbowego, a następnie zakupione środki trwałe w krótkim czasie wydzierżawiają tym samym podmiotom, od których te towary zakupiono. Np. wspomniana wyżej Spółka z o.o. (ZPCh) zakupiła linię produkcyjną od innego ZPCh w dniu 28 listopada 1997 r. za kwotę 6.588.000 zł (w tym podatek VAT stanowił kwotę 1.188.000 zł), a w dniu 16 grudnia 1997 r. wydzierżawiła tę linię temu samemu zakładowi pracy chronionej, od którego ją kupiła 18 dni wcześniej. Każda z tych firm korzystała ze zwolnienia z wpłaty podatku do urzędu skarbowego, a z uwagi na zakup środka trwałego, Spółce przysługiwał zwrot bezpośredni ww. kwoty podatku naliczonego - 1.188.000 zł. W rezultacie różnych transakcji w tym samym miesiącu Spółka ta uzyskała zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego w kwocie 2.284.101 zł (22,8 mld st. zł).

    Dodatkowo podkreślić należy, że obecne regulacje podatkowe, dotyczące zakładów pracy chronionej są niezgodne z przepisami obowiązującymi kraje Unii Europejskiej określonymi w Szóstej Dyrektywie Rady Unii Europejskiej z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków pośrednich - wspólny system od wartości dodanej ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77%388/EEC).
    Wprowadzenie zmian określonych w autopoprawce stanowić będzie usunięcie jednej z różnic między polskimi przepisami dot. VAT a postanowieniami wynikającymi z Szóstej Dyrektywy.
Powrót na początek strony

 

A oto pełna treść Oświadczenia Krajowej Rady Zatrudnienia Osób niepełnosprawnych:

Oświadczenie

Krajowej Rady Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych

    Krajowa Rada Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych na posiedzeniu w dniu 25 maja 1999 roku zapoznała się z propozycją Ministra Finansów uchylającą wszystkie ulgi i zwolnienia podatkowe dla zakładów pracy chronionej. Uchylenie tych ulg ma być zastąpione bliżej nieokreślonym systemem dotacji budżetowych, których łączna kwota w roku 2000 nie może być wyższa niż 35 proc. rocznych wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W uzasadnieniu do tego projektu wyliczono szereg zjawisk patologicznych nie podejmując nawet próby oszacowania skutków tej decyzji dla poprawnie funkcjonujących zakładów pracy chronionej zatrudniających blisko 200 tysięcy osób niepełnosprawnych. Dla zapoznania środowiska z rzeczywistymi intencjami twórców tej koncepcji przesyłamy jej tekst do wszystkich współpracujących zakładów pracy chronionej oraz do organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne, celem pilnego zajęcia stanowiska w tej sprawie, w oparciu o rzeczywistą sytuację poszczególnych zakładów.

    Już wstępny ogląd tego projektu wskazuje, że proponowana dotacja wyniosłaby średnio około 15 proc. średniej płacy, podczas gdy praktyka otwartego rynku pracy wykazała, że kwota 3-krotnie wyższa nie zachęca skutecznie pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych, o czym świadczy fakt, że wybierają oni wpłaty do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w miejsce wypełnienia obowiązku zatrudniania 6 proc. osób niepełnosprawnych.

    Zniesienie obecnych ulg połączone z propozycją systemu dotacji nie kompensującego w żadnym stopniu wyższych kosztów zatrudnienia i ograniczonej wydajności pracy osób niepełnosprawnych zmierza w istocie do zniszczenia całego systemu zakładów pracy chronionej i złożenia zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej tych osób w miejscu pracy, na ołtarzu doraźnych i brutalnych oszczędności budżetowych.

    Jako Krajowa Rada Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych protestujemy przeciwko zniszczeniu działającego dziś systemu wspierania zatrudnienia niepełnosprawnych, będącego istotnym elementem polityki społecznej wobec tego środowiska. Jesteśmy za eliminowaniem występujących patologii poprzez skuteczne działania kontrolne, ale nie możemy dopuścić, aby nieliczne przykłady nieprawidłowości były przesłanką dla zniszczenia całego systemu zakładów pracy chronionej i pozbawienia pracy 200 tysięcy osób niepełnosprawnych.

Powrót na początek strony

 

W ocenie członków Krajowej Rady Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych proponowane rozwiązania zmierzają do:

- likwidacji istniejących dziś zakładów pracy chronionej,

- zaprzepaszczenia polskiego modelu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych,

- znacznego powiększenia bezrobocia w tej grupie obywateli,

- powiększenia obszarów biedy, frustracji i wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych.

 

Za Prezydium Krajowej Rady Zatrudnienia

Osób Niepełnosprawnych

Zbigniew Jerzy Radzicki

PS.

    W uzasadnieniu MF opisuje co pikantniejsze metody wykorzystywania dotychczasowych przepisów do ominięcia płacenia podatku VAT (za co nota bene ktoś z MF powinien odpowiedzieć), jednak z umieszczonego w końcowym jego fragmentu: [...]

    Dodatkowo podkreślić należy, że obecne regulacje podatkowe, dotyczące zakładów pracy chronionej są niezgodne z przepisami obowiązującymi kraje Unii Europejskiej określonymi w Szóstej Dyrektywie Rady Unii Europejskiej z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków pośrednich - wspólny system od wartości dodanej - ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EEC). Wprowadzenie zmian określonych w autopoprawce stanowić będzie usunięcie jednej z różnic między polskimi przepisami dot. VAT a postanowieniami wynikającymi z Szóstej Dyrektywy.

    ... Z tego wynika jasno, kto tak naprawdę naciska. Tylko że nasz Rząd zapomniał, iż niepełnosprawni UE mają stworzony mechanizm ich ochrony (obrony) pod postacią przepisów nadrzędnych a wymuszających przestrzeganie naszych praw do pracy i rehabilitacji, zwanych Kartami Praw Osób Niepełnosprawnych. Od tego powinno się zaczynać jakiekolwiek reformy dotyczące, czy też związane z losem, osób niepełnosprawnych w naszym kraju.Powrót na początek strony

 

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja:    listopad, 2003   e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinie  romans@idn.org.pl

Początek stronyPoczątek strony     INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Parę słów o obsługującm witrynęSzukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych>>>>>>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych