PROJEKT
niepełnosprawny.pełnoprawny @ polska_białoruś.org
wersja w języku polskim wersja w języku rosyjskim

O PROJEKCIE - ZAŁOŻENIA, OPIS PROBLEMU, PLANOWANE REZULTATY

a) założenia ogólne

Projekt "niepełnosprawny.pełnoprawny@polska_białoruś.org" skierowany jest do ogólnokrajowej organizacji pozarządowej z Mińska (RAIK) działającej na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Celem projektu jest przekazanie i adaptacja do białoruskich warunków doświadczeń wnioskodawcy - polskiej Fundacji, posiadającej 14-letnie doświadczenie w tej dziedzinie. Głównymi działaniami projektu są dwa spotkania organizacji partnerskich - pierwsze w Mińsku, mające na celu doprecyzowanie programu wizyty studyjnej w Warszawie i przygotowanie partnera białoruskiego do seminarium i warsztatów, które odbędą się w ramach wizyty.

Drugim spotkaniem będzie wizyta studyjna przedstawicieli partnera białoruskiego w Warszawie, w trakcie której odbędzie się seminarium poświęcone zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Polsce i Białorusi oraz telepracy, 3 warsztaty poświęcone pozyskiwaniu przez organizacje białoruską funduszy, a także opracowaniu i adaptacji do możliwości partnera białoruskiego standardów i metod stosowanych przez wnioskodawcę w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

b) opis problemu, którym organizacja chce się zająć
RAIK jest organizacją o szerokim możliwościach oddziaływania na środowisko inwalidów ruchu na Białorusi (zasięg ogólnokrajowy - 10 oddziałów). Udana próba szkolenia komputerowego - jako formy podnoszenia kwalifikacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych na Białorusi pokazała, że jest to działanie potrzebne i efektywne (kilku absolwentów kursu znalazło pracę). RAIK podjęła próbę otwarcia działalności gospodarczej, w którym podopieczni znajdowaliby zatrudnienie. Przedsięwzięcie zakończyło się niepowodzeniem, ponieważ nie znaleziono zawodu, w którym osoby niepełnosprawne mogłyby konkurować ze zdrowymi bez dotacji ze strony państwa. Umiejętności komputerowe dają taką szansę, dlatego RAIK jest zainteresowana kolejnymi szkoleniami komputerowymi. Jednakże brak infrastruktury (brak pracowni komputerowej, środków na opłacenie kadry, brak wypracowanych procedur) hamuje kontynuację działania. Problemem RAIK jest również brak wypracowanych metod poszukiwania funduszy i niedostateczna znajomość zagranicznych źródeł finansowania podejmowanych działań.

Niepełnosprawność jest na Białorusi bardzo poważnym problemem społecznym -niezauważanym przez władze, a poważna niesprawność ruchowa przy niemożności pokonania barier architektonicznych i lokomocyjnych, powoduje ostry, skumulowany syndrom bezrobocia, izolacji społecznej, odrzucenia. Ilościowo grupa ta jest nieokreślona na terenie kraju. Wiadomo jednak, że ma ostrą tendencję wzrostową ze względu na wypadki, choroby cywilizacyjne, choroby genetyczne, niski poziom lecznictwa itp. Fatum kalectwa, niepogodzenie się z niepełnosprawnością, wywołuje syndrom wyuczonej bezradności, a w sprzężeniu z trudną sytuacją materialną powoduje izolację społeczną tej grupy. Przeciwdziałać temu zjawisku może jedynie dobrze ustawiona i prowadzona rehabilitacja zawodowa i społeczna. Doświadczenie, które pragniemy w ramach projektu przekazać białoruskiej organizacji RAIK dotyczy wypracowanej przez nas metodyki i procedur w zakresie aktywizacji zawodowej ciężko poszkodowanych osób niesprawnych ruchowo poprzez różnorodne kursy (komputerowe, przedsiębiorczości, przygotowujące do zawodu telepracownika), rehabilitację społeczną, monitoring zatrudnienia, pomoc psychologiczną, prawną i socjalną oraz doradztwo środowiskowe. Innym doświadczeniem, którym pragniemy się podzielić jest wiedza na temat źródeł i sposobów pozyskiwania środków (finansowych i rzeczowych) niezbędnych do realizacji działań statutowych.

c) planowane rezultaty projektu
Efektem projektu będzie wypracowanie standardów i przygotowanie partnera białoruskiego do ich wdrażania w swojej działalności oraz przygotowanie partnera do pozyskiwania funduszy ze źródeł zagranicznych.
Efektem długoterminowym będzie przekazanie standardów do innych oddziałów RAIK rozmieszczony w 9 miastach Białorusi oraz wyłonienie lokalnych liderów - uczestników kolejnych projektów realizowanych w partnerstwie z wnioskodawcą.
Projekt został dofinansowany ze środków programu
       Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności -"Przemiany w Regionie" (RITA),       
którym administruje Fundacja Edukacja dla Demokracji.