PROJEKT
niepełnosprawny.pełnoprawny @ polska_białoruś.org
wersja w języku polskim wersja w języku rosyjskim

ADRESACI - ŚRODOWISKO, BEZPOŚREDNI I POŚREDNI PROJEKTU ADRESACI

charakterystyka środowiska, które będzie objęte działaniami w ramach projektu
Partnerem i jednocześnie odbiorcą projektu jest Krajowe Stowarzyszenie Inwalidów Poruszających się Na Wózkach (RAIK) z Mińska. Jest to organizacja zajmująca się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych - inwalidów ruchu i podobnie, jak wnioskodawca - realizuje swój cel poprzez pomoc psychologiczną, prawną i socjalną oraz pośredniczenie w poszukiwaniu pracy. RAIK jest jedyną organizacją na terenie Białorusi zrzeszającą wyłącznie osoby z poważną dysfunkcją narządu ruchu (około 700 osób). Organizacja posiada komórki lokalne (oddziały) w 10 miastach Białorusi: Mińsku, Witebsku, Brześciu, Orszy, Mozyrze, Borysowie, Bobrujsku, Popocku, Pińsku i Lidzie. Dzięki środkom z Ambasady USA, RAIK przeprowadził cykl kursów informatycznych dla osób niepełnosprawnych. Mimo dużego zainteresowania ze strony osób niepełnosprawnych działanie nie było kontynuowane ze względu na brak środków oraz problemy organizacyjne. Mimo to, RAIK nadal jest zainteresowana wprowadzeniem do swojej oferty tego typu działań.

Bezpośrednimi adresatami, a jednocześnie uczestnikami projektu są pracownicy mińskiego oddziału ogólnokrajowego stowarzyszenia RAIK - w większości są to osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich bądź o kulach
  • w realizacji projektu weźmie udział 30 pracowników i wolontariuszy mińskiego oddziału organizacji RAIK;
  • w wizycie studyjnej w Polsce weźmie udział 6 osób (w tym cztery niepełnosprawne) z mińskiego oddziału organizacji RAIK (prezes organizacji, koordynator projektu, psycholog, 2 pracowników projektu, kierowca - wolontariusz)
Pośrednimi adresatami projektu są: pracownicy pozostałych 9 oddziałów RAIK, podopieczni wszystkich 10 oddziałów RAIK - bezrobotne osoby niepełnosprawne ruchowo poruszające się na wózkach inwalidzkich, polscy realizatorzy projektu.
  • Dzięki projektowi w cišgu roku 170 podopiecznych mińskiego oddziału RAIK objętych zostanie aktywizacją zawodową prowadzoną według metod i procedur wypracowanych w trakcie projektu
  • Dzięki projektowi w cišgu kolejnego roku wyłonionych zostanie i przeszkolonych w Polsce i w Mińsku 18 liderów z pozostałych 9 oddziałów RAIK
  • Dzięki projektowi metody i procedury wypracowane w trakcie jego trwania będš stopniowo wdrażane w kolejnych 9 oddziałach RAIK (skuteczniejsza aktywizacja zawodowa dla ok. 400 podopiecznych)
  • Projekt zacieśni partnerstwo pomiędzy wnioskodawcą - polskš Fundacjš Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo oraz białoruskim partnerem - organizacją RAIK, wypracowane zostaną skuteczne metody komunikacji i wymiany doświadczeń. Partner polski uzyska nowe doświadczenie, jakim jest realizacja projektu z organizacją z Białorusi (15 polskich realizatorów).
Projekt został dofinansowany ze środków programu
       Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności -"Przemiany w Regionie" (RITA),       
którym administruje Fundacja Edukacja dla Demokracji.