Statut
 

Fundacja

 

Fundacja

FUNDACJI LINIA ŻYCIA

z siedzibą w Warszawie ul. Czerniakowska 231

Data zmiany statutu 07 maja 2004 r.

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

&1

Fundacja chorych leczonych pod kierunkiem Zespołu Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego w domu, Katedry i Kliniki chirurgii Gastroenterologicznej AM w Warszawie ustanowiona przez Barbarę Lewicką i aktem notarialnym z dnia 24 września 1991 r., nosi nazwę „Linia Życia’ i działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. /Dz. U. Nr 46 z 1991/ oraz niniejszego statutu.

 

&2

Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

&3

Siedzibą fundacji jest Warszawa.

 

&4

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

&5

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

&6

Fundacja używa pieczęci o treści: FUNDACJA LINIA ŻYCIA ul. Czerniakowska 231   00-431 Warszawa   tel. 622-76-18.

 

II.  CELE I ZASADY DZIAŁANIA

&1

Celem działania fundacji jest wspomaganie rozwoju żywienia pozajelitowego i dojelitowego w warunkach domowych.

&2

Cel ten realizowany będzie w szczególności przez:

a. organizowanie punktów konsultacyjno –informatycznych dla chorych, ich rodzin i środowisk medycznych

b. pozyskiwanie specjalistycznej aparatury ,leków i sprzętu medycznego niezbędnego do żywienia pozajelitowego i dojelitowego szczególnie dla Klinicznego Oddziału Żywienia i Chirurgii  specjalizującego się w leczeniu  chorych w warunkach domowych wymagających

c. okresowych hospitalizacji

d. pomoc w organizowaniu zebrań szkoleniowych związanych z problematyką żywienia pozajelitowego i dojelitowego w domu

e. sporządzanie bibliografii i kompletowanie literatury przedmiotu, podejmowanie stosownych inicjatyw wydawniczych

f. udzielanie stypendiów lekarzom podejmującym szkolenie w zakresie  żywienia pozajelitowego i dojelitowego w domu

g. udzielanie pomocy socjalnej chorym wymagającym żywienia pozajelitowego i  dojelitowego w domu

&3

Dla realizacji swojego celu Fundacja może zawierać porozumienia lub umowy w sprawie współdziałania z innymi organizacjami i fundacjami krajowymi i zagranicznymi.        

III.  MAJĄTEK   I   DOCHODY   FUNDACJI

&1

Na realizację celów Fundacji fundatorka przeznaczyła 1 000 0000 zł /SPL/

Kwota ta będzie zdeponowana na oprocentowanym rachunku we właściwym banku krajowym.

&2

Dochody Fundacji pochodzić będą z darów, zbiórek oraz spadków i darowizn krajowych i zagranicznych.

&3

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

&4

 

Cały uzyskiwany dochód Fundacji jako Organizacji Pożytku Publicznego przeznaczony będzie na realizację celów organizacji pożytku publicznego.

IV.   STRUKTURA   ORGANIZACYJNA

&1

Organami  Fundacji są:

Zarząd  Fundacji

Kierownik Organizacji Pożytku Publicznego

Organ Nadzoru i Kontroli Organizacji Pożytku Publicznego

&2

Czteroosobowy Zarząd Fundacji  kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

&3

Zarząd opracowuje plan działania Fundacji ,sporządza sprawozdania ze swej działalności i raz w roku w terminie do 31.III  przesyła je Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej ,oraz właściwemu Urzędowi Skarbowemu.

&4

Zarząd Fundacji może dokonywać zmian w statucie, lecz zmiany te nie mogą dotyczyć zmian celu Fundacji.

&5

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu.

&6

Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach Fundacji, które  odbywają się raz w miesiącu.

&7

Członkowie Zarządu Fundacji pracują społecznie i nie pobierają wynagrodzenia.

KIEROWNIK  ORGANIZACJI   POŻYTKU   PUBLICZNEGO

&8

 Kierownik Organizacji Pożytku Publicznego sprawuje nadzór nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego.

&9

Kierownik Organizacji Pożytku Publicznego uczestniczy w ustawowych czynnościach kontrolnych i podpisuje protokóły kontrolne.

&10

Dla wykonywania swych funkcji i zadań, Kierownik Organizacji Pożytku Publicznego ma prawo wglądu do wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Fundacji jako Organizacji Pożytku Publicznego.

&11

Kierownik Organizacji Pożytku Publicznego pracuje społecznie i nie pobiera wynagrodzenia.

ORGAN NADZORU I KONTROLI  ORGANIZACJI  POŻYTKU PUBLICZNEGO.

&12

Organ Nadzoru i Kontroli Organizacji Pożytku Publicznego  składa się z trzech osób;

 &13

Organ Nadzoru i Kontroli Organizacji Pożytku Publicznego jest odrębny od  Zarządu i nie podlega mu w zakresie kontroli wewnętrznej.

&14

Jego członkowie nie mogą być członkami Zarządu ,ani pozostawać z nimi w stosunku małżeństwa ,pokrewieństwa ,powinowactwa.

&15

Członkowie Organu Nadzoru i Kontroli Organizacji Pożytku Publicznego nie mogą być skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwa.

&16

Organ Nadzoru i  Kontroli Organizacji Pożytku Publicznego sprawuje nadzór nad Fundacją w zakresie przeznaczania dochodu Fundacji jako organizacji pożytku publicznego.

&17

Członkowie Organu Nadzoru i Kontroli Organizacji Pożytku Publicznego pracują społecznie i nie pobierają wynagrodzenia.

V. POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

&1

Statut Fundacji zakazuje uprzywilejowania w stosunkach cywilnoprawnych do jej  członków, członków organów, lub pracowników fundacji, oraz  osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub bocznej-   stosownie do dyspozycji art.20.ust.7/Dz.U.Nr.96/.

&2

Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy  w Warszawie.

Fundacja