KURIER IdN1 Kurier Nr 11 (100),   11 czerwca 2005 r.
Pod redakcją: Krystyny Karwickiej-Rychlewicz ISSN 1643-8752
W 2005 roku Kurier IdN1 jest dotowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Drodzy Czytelnicy, pozwolę sobie tym razem na kilka osobistych słów, ponieważ jest to setny, jubileuszowy numer Kuriera IdN1!

Pierwszy numer ukazał się na portalu "Internet dla niepełnosprawnych", zorganizowanym i administrowanym przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, w dniu 5 października 1999 roku. Zawierał pięć krótkich informacji. U podłoża powstania Kuriera IdN1 leżała chęć dostarczenia podstawowych informacji o życiu i potrzebach środowiska osób niepełnosprawnych oraz pokazania instytucjom i organizacjom działającym w tym środowisku, lub na jego rzecz, możliwości jego aktywizacji społecznej i zawodowej. Kurier - jako jedyna tego typu gazeta w kraju - dociera bezpośrednio, bez skrótów, do blisko 1000 odbiorców pocztą elektroniczną, dzięki czemu niesie informację również tym, którzy ze względów finansowych nie mają stałego łącza, a korzystają jedynie, i to nie codziennie, z poczty elektronicznej. Wszystkie kolejne numery są zamieszczane na portalu IdN, który, jak wykazuje licznik, odwiedza ok. 15 tys. osób. Kurier IdN1 składa się przede wszystkim z informacji, których źródłem jest prasa i różne strony internetowe. Niektórzy mają redakcji Kuriera za złe korzystanie z tych źródeł, ale wynika to chyba z tego, iż nie zdają sobie sprawy, że nawet w małych ośrodkach osoby niepełnosprawne - a takimi są współpracownicy Kuriera - mają bardzo trudny dostęp do bezpośredniej informacji. Na szczęście współpracownicy są cierpliwi, potrafią szukać w prasie i na stronach internetowych; o im Kurier IdN1 zawdzięcza powiększanie się z roku na rok objętości. Nazwiska współpracowników Kuriera IdN znajdują się w każdej stopce redakcyjnej, a pod każdą informacją są zamieszczane ich inicjały. Wersję internetową Kuriera przygotowuje i zawiesza ją na portalu Krzysztof Syncerz. Wszyscy współpracownicy mogą liczyć przede wszystkim na wdzięczność Czytelników, zaś od 2003 roku, głównie dzięki dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, za którą serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich współredagujących Kurier, na skromne honoraria.

Jaką rolę spełnia Kurier w dostarczaniu informacji tym, którzy jej potrzebują? Otrzymuję często listy od Czytelników, które odpowiadają na to pytanie. Z okazji tego skromnego Jubileuszu pozwolę sobie na zacytowanie fragmentów niektórych z nich:

Od wielu lat otrzymuje regularnie "Kurier" i chciałbym tą drogą podziękować jego redakcji za informacje z życia środowiska osób niepełnosprawnych w moim kraju. Sam jestem ON i dzięki Kurierowi mogę z dala od niego śledzić życie środowiska ON w Polsce i utrzymywać z nim kontakt. Wasza gazeta, z uwagi na to, iż dociera do wszystkich organizacji ON, wielokrotnie pomocna była nam, organizatorom Zjazdów ON w Ustroniu, w dotarciu do nich, co owocowało później tym, iż na Zjeździe mieliśmy reprezentantów tego środowiska z całego kraju. Jako stały i "stary" czytelnik życzę redakcji wszystkiego najlepszego i jeszcze raz wielkie DZIEKUJĘ. Józef Cwielong, (Niemcy)

* * *

Nie ma żadnej innej publikacji z takimi informacjami, tak jakby ktoś chciałby ukryć lub choćby nie upublicznić pewnych wiadomości - bo im mniej ludzi dowie się o jakiejś akcji - mniej też będzie miało szanse na jej wykorzystanie. I chyba o to chodzi niektórym... Dobrochna Gołasiewicz, (Warszawa)

* * *

Kurier IdN jest zbiorem wszystkich najważniejszych wiadomości zebranych z całej Polski, dzięki czemu, my ON, możemy  śledzić najistotniejsze wydarzenia w jednej gazecie. Sama jestem ON oraz przesyłam materiały do Kuriera IdN, a także z zainteresowaniem czytam co dzieje się w innych regionach... Dzięki temu, że inni mogą czytać informacje wysłane przeze mnie, Fundacja pozwoli mi także zarobić, co dla mnie jest bardzo istotne... Bogusława Pielka, (Kraków)

* * *

Dzięki Kurierowi IdN zrozumiałam, jak istotna jest rola informacji, pomagającej osobom niepełnosprawnym mieć świadomość bieżących wydarzeń związanych z naszym środowiskiem, aktualnych przepisów prawa, czy choćby nowości medycznych, tak ważnych dla ludzi chorych. Bardzo wygodne jest otrzymywanie Kuriera do skrzynki pocztowej, dla osób posługujących się modemami jest to duże udogodnienie. Zestawienie wiadomości w takiej formie pozwala na wyszukanie istotnych informacji. posługując się Kurierem IdN jak przewodnikiem po sieci Internet. Drugą ważną rolą, jaką spełnia Kurier IdN, jest motywowanie nas do współpracy, każdy może zostać korespondentem, uczyć się szukania i przetwarzania informacji. Osobiście jestem bardzo wdzięczna, że mogłam brać czynny udział we współtworzeniu Kuriera IdN, to nauczyło mnie wyszukiwania i opracowywania informacji, a zarobione w ten sposób pieniądze dały mi poczucie ogromnej satysfakcji. Dziś wiem, że mogę robić coś, co jest przydatne dla innych i w taki sposób zarabiać. Jestem przekonana, że dla wielu osób Kurier IdN jest jedyną szansą na dostęp do informacji, a niektórych może zmotywować do działania. Iwona Witas Wasilewska, (Otwock)  

* * *

Kurier IdN dostarcza mi informacji o środowisku osób niepełnosprawnych, prawie, programach, imprezach kulturalnych i integracyjnych. Można w nim znaleźć wiele ciekawostek o nowościach technicznych i medycznych. Myślę, ze każdy może znaleźć coś dla siebie. Z racji prowadzenia stowarzyszenia informacje z Kuriera IdN wykorzystuję w pracy w stowarzyszeniu oraz przekazuję członkom stowarzyszenia. Andrzej  Zieliński Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem (Chociwel,:woj., zachodniopomorskie).

* * *

Dziękuję najserdeczniej Czytelnikom i Współpracownikom oraz tym wszystkim osobom związanym z FPMiINR, którzy sprawili, iż Kurier IdN1 zaczął się ukazywać i po blisko sześciu latach nadal się ukazuje.

Krystyna Karwicka-Rychlewicz

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

AKTUALNOŚCI

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zawodzie pracownika socjalnego

Rada Ministrów przyjęła w ostatnim dniu maja 2005 r. projekt ustawy o zawodzie pracownika socjalnego. Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz uzyskiwania specjalizacji zawodowej i awansu zawodowego, obowiązki i prawa pracowników socjalnych, a także sposób prowadzenia Rejestru Pracowników Socjalnych, którzy swój dzień będą obchodzili 21 listopada. Ustawa o zawodzie pracownika socjalnego została wskazana jako działanie konieczne do realizacji w dwóch dokumentach: Narodowej Strategii Integracji Społecznej oraz w Krajowym Planie Działania na Rzecz Integracji Społecznej na lata 2004-2006, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 21 września 2004 r. W dokumentach tych zapisano, iż ustawa ma służyć wzmocnieniu roli pracownika socjalnego jako profesjonalisty działającego na rzecz integracji społecznej osób ubogich i wykluczonych społecznie. Zasadniczym celem projektowanej ustawy jest poprawa efektywności działania pomocy społecznej będącej ważnym ogniwem modernizowanego systemu zabezpieczenia społecznego, przez podniesienie rangi zawodu "pracownik socjalny" oraz zapewnienie osobom wykonującym ten zawód warunków skuteczniejszego świadczenia pracy socjalnej. Ośrodki pomocy społecznej w gminach oraz powiatowe centra pomocy rodzinie zatrudniają obecnie powyżej 15 tys. pracowników socjalnych. W innych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej pracuje kilka tysięcy pracowników socjalnych, rośnie liczba pracowników socjalnych działających w niepublicznych podmiotach życia społecznego. Uchwalenie ustawy ma zapewnić możliwość pełniejszej realizacji zadań im powierzonych. Projekt przewiduje także podporządkowanie postępowania zawodowego pracowników socjalnych kodeksowi etyki zawodowej.

(na podst.Min.Pol.Socjal. z dn.31.05.05-BP)

Jak przybliżyć informację do osób niepełnosprawnych?

W dniach 7-8 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja "System informacji dla osób niepełnosprawnych", zorganizowana w ramach Krajowych Dni Informacyjnych (projekt pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, finansowany przez Wspólnotę Europejską i Ministerstwo Polityki Społecznej). Poświęcona była analizie stanu informacji dla osób niepełnosprawnych w Polsce oraz wypracowaniu założeń systemu takiej informacji. Dzięki wymianie doświadczeń i zaprezentowane przykłady, konferencja stała się platformą dyskusji nad stworzeniem efektywnego systemu informacji dla osób niepełnosprawnych w Polsce. Konferencję poprzedziły badania ankietowe na temat dostępności informacji - trudności i oczekiwań osób niepełnosprawnych, przeprowadzone przez zespół odpowiedzialny za zorganizowanie Krajowych Dni Informacyjnych i samej konferencji. Ankiety rozesłano do Powiatowych Centrum Pomocy Rodzinie, stowarzyszeń działających w środowisku osób niepełnosprawnych, placówek dla ON oraz przez Internet. W Internecie ankiety wypełniło ponad 8 tys. osób niepełnosprawnych oraz prawie 800 stowarzyszeń osób niepełnosprawnych i organizacji działających na ich rzecz. Tylko 6,3 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie ma problemów z dotarciem do informacji! Najtrudniej jest dowiedzieć się o przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnieniach, problemach związanych ze zdrowiem i zatrudnieniem. Najwięcej informacji dociera za pośrednictwem telewizji (53,9 proc.), czasopism i radia. Osoby niepełnosprawne najbardziej oczekują informacji bezpośredniej (91,1 proc), następnie listownej i za pośrednictwem prasy lokalnej. Chcą ją otrzymywać w Ośrodkach Pomocy Społecznej, ośrodkach zdrowia oraz urzędach gminy lub miasta. Nie można przeceniać roli Internetu; jako źródło informacji wskazało go tylko 16,5 proc. ankietowanych. Nic dziwnego, ma do niego dostęp ok. 5 proc. osób niepełnosprawnych. Jak wykazała chociażby ankieta Kuriera IdN1 (grudzień 2004), co najmniej 20 proc. osób korzystających z Internetu nie ma jeszcze stałego łącza i ogranicza się do ściągania maili, nawet nie codziennie, bo ich na to nie stać. Panele, które odbyły się na konferencji, potwierdziły wyniki ankiety: informacja jest bardzo cennym i poszukiwanym "towarem", niestety, dostęp do niej dla osób niepełnosprawnych jest nadal kiepski. Nie bez winy - co podkreślano w wielu wystąpieniach - są również i sami niepełnosprawni, którzy tkwiąc często w "kokonie" bezradności, nawet nie próbują poszukiwać przydatnej im informacji, która mogłaby im pomóc wyplątać się z niego. Wiele mogłoby zmienić uruchomienie bezpłatnych - ogólnopolskiej i lokalnych - infolini oczywiście pod warunkiem upowszechnienie informacji o niej przez media. Była to ciekawa i potrzebna impreza, z interesującymi wystąpieniami; m.in. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, wydawca Kuriera IdN1, zaprezentowała projekt doradczy dotyczący zatrudnienia ON - Biuro Karier (www.idn.org.pl, który wywołał duże zainteresowanie uczestników. Wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej na tematów problemów poruszanych na konferencji, zachęcamy do odwiedzenia strony: www.mps.gov/infodni.

(inf. wł. - KKR)

AKTUALNOŚCI LOKALNE

W Rzeszowie parkingi wyłącznie dla osób niesłyszących

Zarząd Polskiego Związku Głuchych zaprojektował znak informujący o tym, że miejsca parkingowe, przy których znak się pojawi, przeznaczone są wyłącznie dla osób niesłyszących. Pomysł zrodził się w Rzeszowskim Oddziale PZG. Wystosowano pismo do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz do komisji ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego w sprawie uzyskania zgody na umieszczenie przed siedzibą Związku dodatkowego znaku informacyjnego, pomimo posiadanych tam i oznakowanych już miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Komisja ds. BiORD, która pozytywnie rozpatrzyła złożony wniosek, a w załączeniu przesłała również wytyczne co do wyglądu i materiałów, z jakich znak powinien zostać zrobiony. Wykonanie i montaż sfinansował Miejski Zarząd Dróg i Zieleni. Rzeszowskiemu oddziałowi PZG pozostaje pogratulować inicjatywy oraz umiejętnego wykorzystania odpowiednich przepisów.

(na podst. .Świat ciszy z 17.05.05-BP)

Przyjazna AWF w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzowska Akademia Wychowania Fizycznego będzie miała nowoczesny akademik liczący 150 miejsc. Powstaje o­n w pokoszarowym budynku przy ul. Myśliborskiej. Prace adaptacyjne starych budynków trwały trzy lata, ich koszt wyniósł 4 mln zł. W październiku zamieszkają w nim pierwsi studenci, którzy będą mieć do swojej dyspozycji jedno- i dwuosobowe aneksy mieszkalne oraz stały dostęp do Internetu. Budynek jest też przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

(na podst. Gazety.Prawnej z 07.06.05-BP)

PRAWO

Nowe zasady wypłat dofinansowań do niepełnosprawnych pracowników

W dniu 1 czerwca 2005 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U.05.94.793). Rozporządzenie wprowadza nowe, dłuższe terminy składania wyjaśnień i informacji, których wymaga PFRON od pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Wydłużono m.in. termin, w którym pracodawca może wyjaśniać nieprawidłowości w przesłanych do PFRON informacjach - z siedmiu do 14 dni. Wprowadzono również nowe zasady postępowania w przypadku wypłacenia dofinansowania w złej wysokości. Jeśli pracodawca otrzyma dofinansowanie wyższe niż mu się należy z przyczyn od siebie niezależnych, nie zostaną naliczone odsetki od kwoty nienależnie pobranej. Natomiast, jeśli otrzymane dofinansowanie będzie niższe od należnego, pracodawca może domagać się dopłaty wraz z odsetkami do 30 września następnego roku, a nie jak dotychczas, nie później niż na 14 dni przed dniem dokonania rozliczenia rocznego. Przepisy dotyczące odsetek stosowane będą do dofinansowań przyznawanych od 1 stycznia 2004 r.

(na podst.www.niepelnosprawni.info z 02.06.05-BP)

E-faktury przegłosowane

Sejm uchwalił nowelizację ordynacji podatkowej. Oznacza to, że od przyszłego roku elektroniczne deklaracje podatkowe będą traktowane na równi z papierowymi. Rachunkowa omyłka w PIT nie będzie już wymagała wizyty w urzędzie skarbowym. Zmiany wejdą w życie 1 lipca.

(na podst. "Metropolu" z dn. 30.05.2005 - MR)

Abonament za Internet?

Być może wkrótce za Internet trzeba będzie płacić abonament radiowo-telewizyjny. Tak wynika z dokumentu o mediach przygotowanego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. W związku z tym, że za pomocą Internetu można odbierać programy radiowe i telewizyjne Rada proponuje objąć abonamentem radiowo-telewizyjnym posiadaczy komputerów i telefonów komórkowych UMTS. Wpadła też na pomysł, aby stworzyć specjalny urząd, który zajmie się nadzorem i wydawaniem koncesji na Internet. Urzędników tych mieliby wybierać politycy.

(na podst. Rzeczpospolitej z 24.05.05-BP)

Sejm pracuje nad ustawą o recyklingu

Rządowy projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tzw. ustawa o recyklingu), będący przedmiotem prac komisji sejmowych, budzi sporo kontrowersji. Istnieje duże ryzyko uchwalenia tej ustawy, ponieważ jako podstawę ma ona dyrektywę UE, przerobioną przez Ministerstwo Ochrony Środowiska. Z uwagi na proponowane regulacje dotyczące zbierania i recyklingu sprzętu, ustawa może mieć poważne konsekwencje finansowe dla wszystkich podmiotów handlujących sprzętem komputerowym. Przykładowo, wejście ustawy w życie może w skrajnym przypadku spowodować wzrost ceny detalicznej kompletu PC o 100 - 200 zł; nakładana na firmy tzw. opłata roczna i administracyjna ma cechy podatku.

(inf. wł. - KKR)

BEZ BARIER

Czytak dla niewidzących

Urządzenie zwane "czytakiem" pozwoli niewidzącym lub niedowidzącym odtwarzać książki mówione, zapisane cyfrowo na kartach elektronicznych; na jednej mieści się do 50 godzin nagrania. Do zakupu "czytaka" przymierza się Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach. Można też "czytaka" podłączyć do domowego zestawu audio. Kosztuje o­n około 2 tys. Niepełnosprawni mogą liczyć na dofinansowanie PFRON. Biblioteka będzie nagrywać książki za darmo.

(na podst.Dziennika Zachodniego z 06.06.05-BP)

Asystent pomoże

Już za trzy lata osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z usług osobistego opiekuna. Akademia Pedagogiczna w Krakowie, jako pierwsza uczelnia w Polsce, od października rozpoczyna kształcenie profesjonalnych asystentów. W ciągu trzech lat studiów zawodowych przyszli opiekunowie będą się uczyć komunikacji z niepełnosprawnymi (np. języka brajla), sposobów ich aktywizacji, będą poznawać metody terapii i podstawy przedsiębiorczości. Za granicą asystenci zatrudniani są w szpitalach, szkołach i stowarzyszeniach oraz bezpośrednio przez osoby niepełnosprawne. Pomagają im np. po wyjściu ze szpitala odnaleźć się w środowisku i zaktywizować się. .Czy asystenci osób niepełnosprawnych znajdą pracę w Polsce? - Znajdą, bo jest na nich zapotrzebowanie zapewnia Bogumiła Walkowiak, kierownik Działu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Za tę odpowiedzialną i ciężką pracę nie dostaną jednak dobrego wynagrodzenia, dlatego pewnie będą szukać pracy za granicą. W Biurze Karier, które działa przy Akademii Pedagogicznej, coraz częściej pojawiają się zagraniczne oferty pracy dla opiekunów. Propozycje docierają także do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. - Absolwenci tego kierunku nie będą mieli problemu z zatrudnieniem w Wielkiej Brytanii, Szwecji czy Irlandii. Muszą tylko znać język angielski i mieć praktykę w pracy z osobą starszą lub niepełnosprawną - mówi Agnieszka Kośmidek, asystent EURES (europejskie służby zatrudniania) w WUP.

(na podst.Dziennika.Polskiego z 07.06.05-BP)

Przyłącz się do działań Integracji

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji zaprasza przedstawicieli wszystkich miast do włączenia się do prowadzonych przez Stowarzyszenie kampanii: Polska bez barier, Kampania Zatrudnieniowa i Centra Informacyjne dla Osób Niepełnosprawnych. Polska bez barier - to kampania przeciwko barierom architektonicznym, prowadzona na rzecz poprawy dostępności budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych. Ma o­na dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, a jej celem jest zwrócenie uwagi na problem wszechobecnych barier architektonicznych w polskich miastach. Głównymi adresatami kampanii są uczestnicy procesu projektowo-inwestycyjnego: projektanci, inwestorzy, wykonawcy, urzędnicy nadzoru budowlanego. Do nich kierowane są uwagi i monity dotyczące nierespektowania przepisów Prawa budowlanego w Polsce, a także przygotowanie norm, które pozwolą inwestorom i firmom budowlanym właściwie przystosowywać dla niepełnosprawnych obiekty użyteczności publicznej. Kampania Zatrudnieniowa - to największa kampania Stowarzyszenia w roku 2005. Jej celem jest przede wszystkim zachęcenie osób niepełnosprawnych do rozpoczęcia aktywnego stylu życia i walki o prawo do realizacji zawodowej (wg GUS tylko 17% niepełnosprawnych w Polsce pracuje zawodowo podczas, gdy w Europie ten odsetek sięga nawet 70%). Drugim, równoległym celem kampanii jest zachęcenie pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych (tylko 5% ogółu pracodawców na wolnym rynku pracy chce zatrudnić osoby niepełnosprawne). Poza informowaniem o korzyściach finansowych, wynikających z zatrudniania niepełnosprawnych, kampania ma przełamywać lęk przed zatrudnianiem niepełnosprawnych oraz przekonywać, iż tego rodzaju działania należą do dobrej praktyki biznesu. Stowarzyszenie zaprasza przedstawicieli władz miejskich, pracowników placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych i aktywne osoby indywidualne do włączenia się w programy. Co za tym idzie, zachęca do przygotowania w swoim mieście działań promocyjno-informacyjnych. Osoby i instytucje zainteresowane włączeniem się do projektów proszone są o kontakt: Magdalena Sułek Tel.: 0*22 635 13 30 w. 22 magdalena.sulek@integracj.org.

(na podst.G.ZPCHR z 02.06.05-BP)

Osiedle dla osób na wózkach: oaza czy getto?

W Katowicach powstał kontrowersyjny pomysł na osiedle: sto domków za murem, zero schodów i krawężników. Żeby tu zamieszkać, trzeba spełniać jeden warunek: jeździć na wózku inwalidzkim. Na pomysł wpadł katowiczanin Bronisław Grabiec ze Śląskiego Stowarzyszenia Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Akcent". Dwa lata temu razem z Markiem Plurą, Józefem Cuberem i Marcinem Mikulskim zawiązał społeczny komitet budowy osiedla dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wszyscy poruszają się na wózkach. Znaleźli architektów, którzy zaprojektowali osiedle za darmo i budowlanych, którzy zgodzą się je postawić po cenie kosztów. - Pewna ambasada chce wybudować jeden domek w zamian za to, że raz w roku będzie na nim wieszać swoją flagę. To dla wszystkich dobra reklama. Takiego osiedla nie ma w całej Europie - mówi Grabiec. Pieniądze na materiały komitet zamierza zdobyć z Unii Europejskiej. Potrzebuje tylko terenu - 10 hektarów. Okazuje się jednak, że Katowicom nie podoba się sam pomysł osiedla. - Niepełnosprawni nie powinni się alienować, tylko żyć wśród pełnosprawnych - stwierdza Waldemar Bojarun, rzecznik prezydenta Katowic. Ale my marzymy o takim getcie! - odpowiadają niepełnosprawni. Osiedle nazywa się Oaza. W projekcie nie ma ani jednego schodka czy krawężnika. Na miejscu są: sklepy, kawiarnie, basen, teatr, kaplica, zakład pracy. Pod ręką: fryzjer, lekarz, rehabilitant, masażysta, psycholog, nauczyciele języków i gry na instrumentach. Nie trzeba będzie wychodzić do miasta, a bramę wejściową otwiera się kartą magnetyczną. Oaza jest ogrodzona murem, goście będą mile widziani, ale mieszkańcy będą musieli podpisać zgodę na zwiedzanie swojego domku. Pomysł popiera Stefania Gowda, pełnomocniczka prezydenta Katowic ds. osób niepełnosprawnych. Sama porusza się na wózku.

(na podst.gazeta.pl z 02.06.05-BP)

Przyjazne miasto

Już nieraz informowaliśmy o godnej naśladowania gdyńskiej dbałości o wszelkie ułatwienia dla osób niepełnosprawnych. W tym mieście są niskie krawężniki i sygnały dźwiękowe na przejściach dla pieszych, tzw. koperty parkingowe, rampy podjazdowe, windy, szerokie drzwi i toalety dla inwalidów w każdej instytucji publicznej. Są też inne usługi. W urzędzie miejskim stale dyżuruje np. tłumacz języka migowego dla osób z wadami duchu, funkcjonuje pierwsze w Polsce urzędowe głośnomówiące łącze intemetowe dla petentów z wadami wzroku. Na plaży śródmiejskiej i Bulwarze Nadmorskim są wydzielone zjazdy i dojścia blisko do wody np. dla osób wspomagających się kulami i laskami. W dzielnicy Wielki Kack, otworzono dla dzieci pierwszy na północy Polski integracyjny plac zabaw. Są tu min. piaskownice z tak skonstruowanymi brzegami, że samodzielnie dotrzeć do nich może dziecko o ograniczonej sprawności ruchowej, są huśtawki i karuzele tak wyważone, że nikt nie straci na nich równowagi, a do tego bezpieczne drabinki, zjeżdżalnie. Dla nastolatków i dorosłych gdyński Teatr, Muzyczny im. Wandy Baduszkowej ma uruchomioną aparaturę umożliwiającą odbiór dźwięku ze sceny osobom o znacznym upośledzeniu słuchu. Emitowany jest z dwóch stereofonicznych nadajników do indywidualnych słuchawek zainteresowanych widzów siedzących w dowolnym miejscu sali. W stałej, bezpłatnej dyspozycji jest 30 urządzeń, wyposażonych w regulatory głośności odbieranego dźwięku stosownie do potrzeb słuchacza.

(na podst. Trybuny z 18.05.05-BP)

Podziękowania dla motorniczego

Niepełnosprawny pasażer tramwaju z Poznania po raz pierwszy w życiu spotkał motorniczego, który pomógł mu wejść do pojazdu. O tym, co zdarzyło się 1 czerwca, niepełnosprawny Szymon z Poznania napisał na forum internetowym gazeta.pl: - Poruszam się na wózku inwalidzkim. Codziennie dojeżdżam do pracy tramwajem. Tramwaj jest wysoki i żeby dostać się do niego, muszę korzystać z pomocy mamy lub kolegów z pracy. I dziś pierwszy raz w życiu (a żyję już ćwierć wieku) zaskoczyła mnie postawa pana motorniczego tramwaju linii 1, nr boczny 288. Widząc mnie na wózku i moją mamę na przystanku, sam wysiadł z tramwaju i bez żadnych naszych próśb zaoferował nam pomoc. Wniósł mój wózek do tramwaju! Chcę panu za to bardzo gorąco podziękować i podpowiedzieć innym motorniczym oraz kierowcom autobusów, że powinni brać z pana przykład! Gazecie Metro udało się odnaleźć życzliwego motorniczego z Poznania. To pan Mariusz Połczyński. - Nic wielkiego nie zrobiłem. Każdy postąpiłby tak samo. Ale to bardzo miłe, że ktoś mi w ten sposób podziękował - powiedział gazecie. Oby wszyscy motorniczowie i kierowcy autobusów byli tacy jak p. Połczyński.

(na podst. Gazeta.pl   Metro z dnia 06.06.2005 - TB)

Bankomaty dla niewidomych

Irlandzki bank jako pierwszy w świecie zaadaptował bankomaty dla potrzeb niewidomych i niedowidzących. Oddział banku Northern Ireland w Belfaście wyposażył na razie dwa bankomaty w specjalne przystawki i gniazdka do podłączania słuchawek. Osoba niewidoma może podłączyć swoje słuchawki i postępować zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. Jeśli w ciągu sześciomiesięcznego okresu próbnego urządzenia się sprawdzą, bank rozważy zainstalowanie podobnych udogodnień w kolejnych bankomatach. Zajmujący się niewidomymi brytyjski The Royal National Institute of the Blind uznał inicjatywę za "prawdziwy przełom" i wezwał inne banki do naśladownictwa.

(Na podst.info pl z 18.05.05 - BP)

Z ŻYCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Anna Dymna - wielki ambasador niepełnosprawnych

Ma na swym koncie wiele wspaniałych ról filmowych i teatralnych, a teraz gra w "teatrze życia", prawdziwie i autentycznie. Wspiera niepełnosprawnych psychicznie, zbiera dla nich pieniądze, niesie nadzieję poprzez założoną przez siebie fundację Mimo Wszystko. Ta chęć niesienia pomocy wynika z wielkiej potrzeby serca. Jak wielka jest ta potrzeba wiedzą ci, którzy oglądają w telewizyjnej "Dwójce" jej spotkania i rozmowy z chorymi. Zagrane kiedyś role Marysi Wilczurówny i Barbary Radziwiłłówny pomagają w poszukiwaniu sponsorów. Anna Dymna mówi, że świat ludzi upośledzonych umysłowo to świat bez kłamstwa, wyrachowania i obłudy. Aktorka założyła fundację, aby dla 26 osób chorych umysłowo stworzyć warsztaty zajęciowe i nagle okazało się, że może zrobić znacznie więcej. W jej telewizyjnym programie "Spotkajmy się" chorzy opowiadają o najbardziej bolesnych dla siebie sprawach; jego cel to pokazanie ludziom zdrowym prawdziwych problemów i zachęcanie do pomocy, której nigdy za wiele. Bo przecież nikt nie zna dnia ani godziny i każdy z nas pewnego dnia może zachorować.. Jest szansa, że takimi działaniami można zmieniać świat, także dla zdrowych.

(Na post.Super.Nowości z 14.04.05-BP)

Motyl Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej

31 maja 2005 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie Aleksander Kwaśniewski wręczył nagrody "Motyl 2004", które Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie Bez Barier" przyznała trzem laureatom konkursu na najlepsze inicjatywy poprawiające jakoś życia osobom niepełnosprawnym. Wśród wyróżnionych organizacji znalazło się Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. w Warszawie za stworzenie profesjonalnej platformy informacyjnej dla osób niepełnosprawnych. Nagrodę odbierali: Edyta Parzuchowska, szefowa Biura SPI. Centrum Edukacji i Kształcenia w Konstancinie za działalność na rzecz przygotowania młodzieży niepełnosprawnej do aktywnego życia społeczno-zawodowego; Zbigniew Dzierżanowski, wiceprezes Zarządu. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach za stworzenie dla niewidomych warunków do pełnej integracji w społeczeństwie i rodzinie w nowym internacie "Nasz Dom"; Władysław Gołąb, prezes zarządu Towarzystwa i Andrzej Kumor wiceprezes Zarządu Komitetu Rozwoju Lasek.

(na podst.g,ZPCHR z 01.06.05-BP)

KULTURA

"Czytelmania"

W czerwcu ruszyła ogólnopolska akcja promocji czytelnictwa skierowana do osób, które nie czytają książek wcale, albo robią to sporadycznie. Akcja wzorowana jest na podobnych działaniach w Europie, a merytorycznie wspierają ją m.in. europejskie federacje księgarzy i wydawców, media i sponsorzy. Podobna akcja w Holandii prowadzona jest od 30 lat. W Holandii sięga po książkę 60 proc. społeczeństwa, w Polsce o 10 proc. mniej. Czytanie prowadzi do wiedzy, która w demokracji przekłada się na władzę - mówi Piotr Marciszuk, wiceprezes Polskiej Izby Książki. Finał tegorocznej "Czytelmanii" odbędzie się na przełomie września i października. Wtedy we wszystkich 70 empikach w Polsce odbędzie się "weekend z książką". Osoby, które wezmą w nim udział, otrzymają w prezencie książkę. Więcej informacji o akcji: www.czytelmania.pl.

(na podst. "Gazety Wyborczej" z dn. 23.05.2005 - MR)

Zwyczajny człowiek i pies

Film argentyńskiego reżysera Carlosa Sorina pt. "BOMBÓN- EL PERRO" (na język polski można tytuł przetłumaczyć jako - "Pies Cukierek") to opowieść o zwyczajnych ludziach, o psie, który ma zadatki na czempiona w swojej klasie i o przyjaźni. Bohaterem jest mechanik, Juan Villegas, którego gra autentyczny mechanik, o tym samym nazwisku. Wszyscy inni główni aktorzy w tym filmie to też "naturszczycy", ale niejeden zawodowiec mógłby im pozazdrościć zarówno gry, jak i roli. Willegas stracił pracę w stacji benzynowej i nie może znaleźć innej, a jego noży, z ręcznie rzeźbionymi rękojeściami, nikt nie chce kupować. Za zreperowanie samochodu, jako zapłatę, zamiast tak potrzebnych mu pieniędzy, dostaje psa: wielkiego doga argentyńskiego. Pies o groźnym pysku robi furorę wśród znawców psich ras. Jego nowy pan, o ciepłych oczach i przemiłym, nieśmiałym uśmiechu, którym jak gdyby przeprasza, za to, że żyje, czuje, iż część zachwytu nad psem spada i na niego. Dzięki psu nagle przestaje być nikim, poznaje nowe miejsca, nowych ludzi i zaczyna wierzyć, że także do niego uśmiechnęło się wreszcie szczęście. Z tego obrazu bije głęboka prawda o życiu, o ludzkich problemach. Film budzi w widzu tak ciepłe, serdeczne uczucia, że aż żal rozstawać się z Cukierkiem i jego panem. Nie można przeoczyć tego niebanalnego, zachwycającego filmu, który wkrótce wejdzie na nasze ekrany.

(KKR)

IMPREZY, KONKURSY, WYSTAWY

Integracja w Warszawie w dzielnicy Tarchomin

Ulica Strumykowa w Tarchominie w sobotę 14 maja stała się na kilka godzin Ulicą Integracyjną. Na obszernym dziedzińcu Gimnazjum nr 123 odbył się festyn, na którym bawili się razem pełnosprawni z niepełnosprawnymi. To już druga edycja "Ulicy Integracyjnej" w Tarchominie. Tegoroczna impreza, przebiegała pod hasłem "Szansa i sukces dla każdego".
Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, odbyła się również aukcja prac dzieci i młodzieży z Białołęki. Pieniądze z aukcji przeznaczone zostaną na letni wypoczynek dzieci niepełnosprawnych. Dzieci związane z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji uczyły swoich kolegów i koleżanki poruszania się na wózkach inwalidzkich i pokonywania przeszkód architektonicznych. Przez cały czas trwania festynu stała kolejka chętnych do wspólnego ćwiczenia i zabawy. Na zmęczonych czekały liczne stoiska, gdzie można było posilić się ciastami upieczonymi przez młodzież. Imprezę zorganizowało Gimnazjum nr 123 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II przy ul. Strumykowej 21. Szkoła stwarza optymalne warunki do wspólnego wychowania i nauczania dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Pozbawiona jest barier architektonicznych. Nauczyciele zwalczają stereotypy, promują humanistyczny system wartości, szacunek dla tradycji oraz zapewniają uczniom przyjazną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa. W klasach integracyjnych pracuje dwóch pedagogów: nauczyciel przedmiotu i pedagog wspierający. Gimnazjum uzyskało tytuł najbardziej ekologicznego w Białołęce.

(na podst. Tygodnika Niedziela z dnia 6.06.2005 - TB)

EDUKACJA

Wirtualne korepetycje z matematyki

Polski Uniwersytet Wirtualny uruchomił serwis z korepetycjami z matematyki adresowany przede wszystkim do maturzystów i osób przygotowujących się na studia wyższe, a także do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Może stanowić też cenną pomoc dla nauczycieli i korepetytorów prowadzących własne zajęcia. dla osób wybierających się na studia. Serwis zawiera kompendium wiedzy wymaganej od absolwenta szkoły średniej, zadania przykładowe i do samodzielnego rozwiązania, test oraz zalecaną literaturę. Na forum dyskusyjnym na pytania odpowiada nauczyciel akademicki wykładający matematykę na uczelni. Serwis jest bezpłatny. Na stronie można pobrać materiały przygotowane przez nauczycieli akademickich i zespół PUW. Użytkownik uczy się we własnym tempie, rozwiązując zadania o dowolnej porze (serwis jest dostępny przez 24 godziny), przed własnym komputerem. Można konsultować się z kolegami na forum dyskusyjnym i samemu sprawdzać swoją wiedzę. Internetowe korepetycje z matematyki przygotowane zostały w oparciu o doświadczenia Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. W taki sam sposób już od kilku semestrów Uniwersytet uczy studentów i uczestników kursów otwartych. Szczegóły pod adresem www.korepetycje.puw.pl.

(na podst. www.niepełnosprawni.info 03.06.05-BP)

PRACA

Jak usunąć bariery na rynku pracy?

Badanie przyczyn niechęci do zatrudniania osób niepełnosprawnych i wyrównywania ich szans na rynku pracy - to cele projektu "Związkowa promocja i ochrona równouprawnienia osób niepełnosprawnych", który został uruchomiony w ramach unijnego projektu EQUAL. Do jego realizacji powołano Partnerstwo na rzecz Rozwoju, a wezmą w nim udział związki zawodowe, organizacje pracodawców, organizacje pozarządowe osób niepełnosprawnych, oraz dwanaście instytucji rynku pracy. Program jest adresowany do kierownictw firm, ich pracowników, organizacji zawodowych, także do niepełnosprawnych długotrwale bezrobotnych, narażonych na największą dyskryminację. W iedza na temat korzyści, jakie daje zatrudnianie niepełnosprawnych, jest wciąż niewielka wśród właścicieli firm funkcjonujących na otwartym rynku pracy. Tacy pracownicy kojarzą się im z niższą wydajnością pracy, uciążliwymi przywilejami pracowniczymi i wydatkami na tworzenie lub przystosowanie stanowisk pracy. Pracodawcy nie wiedzą, że mogą skorzystać na zatrudnianiu niepełnosprawnych, a nie ponosić z tego tytułu dodatkowych kosztów. Szczególną rolę w projekcie odegrają związki zawodowe. Ich członkowie będą badali i analizowali bariery zatrudniania niepełnosprawnych oraz opracują razem z pracodawcami program ich usuwania. Chodzi o zmianę postaw społecznych na otwartym rynku pracy, zarówno pracowników, jak i szefów firm. Program ma być uniwersalną metodą przeciwdziałania dyskryminacji osób niepełnosprawnych i wspierania ich zatrudnienia. Będzie prowadzony przez 34 miesiące w 50 firmach z branży przemysłu elektromaszynowego, zatrudniających w sumie 76 tys. osób. Partnerzy związkowi wytypowali zakłady pracy zatrudniające co najmniej 250 pracowników, w których działają związki zawodowe. Na jego realizację przyznano 11,5 mln zł. Zwązkowcy m ają nadzieję, że w ten sposób ułatwią znalezienie pracy dla około 4,5 tys. osób niepełnosprawnych.

(na podst.G.Prawnej z 27.05.05 - BP i Rzeczpospolitej z 27.05.05 - WU)

Praca w call center - również dla niepełnosprawnych?

Czterysta miejsc pracy czeka na osoby, które lubią rozmawiać przez telefon, zdecydują się zostać konsultantami projektów telemarketingowych w call center. Pracowników poszukuje PCM Polskie Centrum Marketingowe, firma, która specjalizuje się m.in. w pozyskiwaniu nowych klientów, zarządzaniu bazami danych, sprzedażą bezpośrednia produktów i usług. W tej chwili zatrudnia 1000 osób, ale w związku z rozbudową swojego call center potrzebuje kolejnych 400 pracowników. Być może jest to szansa dla osób niepełnosprawnych, które mają przynajmniej średnie wykształcenie, potrafią obsługiwać komputer, szybko piszą na klawiaturze, mają miły głos, dobrą dykcję. Osoby zainteresowane ofertą mogą dzwonić pod numer tel. (022) 51 19 127. Więcej informacji: www.pcm.com.pl.

(inf. wł. - KKR)

SPORT

IV Międzynarodowy Wyścig Osób Niepełnosprawnych

27 maja w Puławach odbył się drugi wyścig zawodników na wózkach rozegrany w ramach Grand Prix Lubelszczyzny. Na trasie 10 kilometrów ścigało się 56 zawodników z Białorusi, Ukrainy i z różnych regionów Polski. Start do wyścigu odbył się w samym centrum przed Urzędem Miasta, trasa wiodła do bramy Zakładów Azotowych, a kończyła się na stadionie miejskim. Mimo upalnej, bezchmurnej pogody do mety dojechali prawie wszyscy zawodnicy. Jako pierwsza z kobiet, już po raz kolejny dotarła Emilia Kotarska, tuż po niej Justyna Raszyńska i Danuta Rówińska. I miejsce w kategorii paraplegia zajął Borys Pronko - przedstawiciel Białorusi, drugi był Grzegorz Sujdak a trzecie Mariusz Włodarski. W tetraplegi puchar za I miejsce zdobył Mirosław Abramek przed Wiesławem Smolarzem. Więcej informacji na temat Grand Prix Lubelszczyzny na stronie www.lfoon.lublin.pl/~gar.

(inf. wł - AO)

Prezentacja Aktywnej Rehabilitacji

28 maja przed budynkiem Urzędu Miasta w Puławach odbyła się prezentacja dyscyplin sportowych uprawianych w ramach rehabilitacji osób po urazach rdzenia kręgowego. Upalna pogoda, temperatura na placu dochodziła do 35 stopni, wymagała wielkiego poświęcenia i samozaparcia od prezenterów. Oprócz pokazu techniki jazdy na wózku, zainscenizowane zostały walki szermiercze, zarówno bronią sportową jak i ostrą, prezentacja rugby na wózkach i unihokeja. Ta ostatnia dyscyplina narodziła się w Puławach a jej propagatorami są Emila Kotarska i Tadeusz Kiernicki. Dzień wcześniej na Stadionie Miejskim można była pobrać pierwsze lekcje z łucznictwa, które prowadził nestor Aktywnej Rehabilitacji Tadeusz Cwikła. Organizatorami imprez byli: Stowarzyszenie Grupa Aktywnej Rehabilitacji Region Lubelski, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji z Warszawy, Fundacja PA-KT z Puław.

(inf. wł. - AO)

W CIENIU WIELKICH AFER...

Chciał zarobić na niepełnosprawnych

Około 200 tys. zł wyłudził z PFRON wrocławski urzędnik MOPS. Może się okazać - jak twierdzi prokuratura - że kwota będzie kilkakrotnie wyższa. 49-letni wrocławianin zajmował się w MOPS-ie rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie z PFRON. Zatrzymany mężczyzna decydował o przyznawaniu pieniędzy na likwidowanie barier architektonicznych. Sprawdzał także kosztorysy projektów i wykonane prace. Postanowił jednak sam na tym zarobić. Prokuratura twierdzi, że sfingował wiele prac remontowych, a pieniądze przelał na własne konto. Na wyłudzanie dotacji znalazł sposób. Realizował wnioski, które sam wcześniej odrzucił, bądź te, które zostały wycofane. Likwidowaniem barier architektonicznych czyli wykonaniem prac, miała zająć się jego firma. Na kosztorysie podrabiał podpis zleceniodawcy i na tej podstawie wypłacał sobie pieniądze. - W rzeczywistości żadnych prac nie wykonywał. A osoby, na które się powoływał, nie żyły już od jakiegoś czasu - opowiada prokurator. Na obecnym etapie oskarżyciel nie postawił zarzutu innym pracownikom MOPS. 49-latek od ponad miesiąca siedzi w areszcie. Za fałszowanie dokumentów i oszustwa grozi mu do 10 lat więzienia.

(na podst.G.Wrocławskiej z 30.05.05-BP)

MEDYCYNA, NAUKA

Światowy Dzień bez Tytoniu

31 maja obchodzony był Światowy Dzień bez Tytoniu. W ramach tego dnia w Polsce od 15 lat prowadzone jest akcja "Rzuć palenie razem z nami". W jej efekcie 3 mln osób pozbyły się nałogu. Ostatnie badania wykonane na zlecenie Instytutu Onkologii w Warszawie pokazały jednak, że wśród dorosłych jest ok. 10 mln palaczy. "Palenie jest uleczalne" - takie jest tegoroczne hasło Światowego Dnia bez Tytoniu. Organizatorzy - Centrum Onkologii, Ministerstwo Zdrowia i Narodowy fundusz Zdrowia - chcą podkreślić, że uzależnienie od tytoniu jest chorobą, a lekarze potrafią i powinni z niej leczyć. W całej Polsce odbyły się happeningi plenerowe, konkursy i zajęcia edukacyjne w szkołach, działały uliczne punkty informujące, jak rzucić palenie, można było także wykonać podstawowe badania, rozdawano materiały edukacyjne. Warto przypomnieć, że działa ogólnopolska linia poradnictwa antynikotynowego: 0 801 108 108.

(na podst. "Metropolu" z 31.05.2005 - MR)

Nadzieja dla palaczy

Szwajcarscy badacze z firmy Cytos Biotechnology opracowali szczepionkę, która pomaga palaczom porzucić nałóg. Wyniki badań wykazały, że 40 proc. nałogowców po otrzymaniu szczepionki zdołało odstawić papierosy na pół roku. Do produkcji szczepionki użyto elementów białek znajdujących się w bakteriofagach (typie wirusów atakujących bakterie). Wirus został genetycznie przekształcony, by mógł powodować reakcję systemu odpornościowego na nikotynę. Otrzymujący zastrzyk pacjenci wytwarzają przeciwciała neutralizujące nikotynę. Według Światowej Organizacji Zdrowia nikotyna rocznie zabija 5 mln osób. Palenie papierosów jest głównym źródłem raka i chorób serca. Prawdopodobnie szczepionka trafi na rynek przed 2010 rokiem.

(na podst. "Metropol" z dn. 16.05.2005 - MR)

Dla alergików

Wiosna i początek lata to najtrudniejsze pory roku dla alergików. Są tacy, których uczula prawie wszystko. Wiadomo, że jest to przypadłość uwarunkowana genetycznie. Jeżeli w rodzinie nikt nie cierpi na alergię, ryzyko uczulenia wynosi około 12 proc., jeśli rodzice są chorzy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że ich dziecko też będzie. Na stronie www.apsik.pl można oprócz różnych praktycznych rad i informacji zaleźć test pozwalający sprawdzić, czy dziecko ma skłonność do alergii.

(na podst. "Metropol" z dn. 31.05.2005 - MR)

Zaszczep się przed wyjazdem

Zbliża się pora wyjazdów wakacyjnych. Zmiana klimatu, warunków, to zwiększone ryzyko choroby zakaźnej. Lekarze zachęcają, by pomyśleć o profilaktyce chorób zakaźnych i skorzystać z możliwości szczepień ochronnych. W ramach akcji "Zaszczep się przed wyjazdem" można zaszczepić się szczepionką skojarzoną przeciwko WZW typu A (żółtaczka pokarmowa) i WZW typu B (żółtaczka wszczepienna). Więcej informacji oraz adresy punktów szczepień pod numerem infolinii "Wszystko o szczepieniach": 0 801 109 509 oraz na stronie www.szczepienia.pl.

(na podst. "Dzień Dobry" z dn. 25-26.05.2005 - MR)

Bextra też na indeksie

Bextra, niesterydowy lek przeciwbólowy nowej generacji, powinien być wycofany ze sprzedaży - uważa amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA). Wezwała producenta, firmę Pfizer, do dobrowolnego wycofania leku z rynku, gdyż - zdaniem FDA - zyski ze stosowania leku nie przeważają nad niebezpieczeństwami. Bextra (valdecoxib), podobnie jak należący do tej samej grupy leków vioxx, który zniknął z aptek we wrześniu ubiegłego roku, zwiększa niebezpieczeństwo wystąpienia powikłań kardiologicznych i wieńcowych - zwałów, udarów, nadciśnienia. Dodatkowo może wywołać alergiczne reakcje skórne, w tym zagrażającą życiu toksyczną nekrolizę naskórka i zespół Stevensa-Johnsona. Pfizer zapowiedział, że zamierza przekonać FDA do zmiany decyzji, ale na razie zawiesi sprzedaż bextry w USA, a jeśli będzie trzeba - również w Unii Europejskiej.

(Na podst.g.pl.zdrowie z 15.04.05-BP)

Akupunktura przeciw nadciśnieniu

Akupunktura połączona ze stymulacją prądem elektrycznym może być dobrym sposobem na nadciśnienie. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine udowodnili to w badaniach na szczurach, którym w sposób sztuczny podnieśli ciśnienie krwi. Kiedy wbili szczurom igły używane do akupunktury, nie dało to na początku żadnego efektu. Jednak gdy przez igły przepuścili słaby prąd elektryczny o niskiej częstotliwości, ciśnienie krwi w żyłach szczurów obniżyło się o 40-50 proc. Efekt półgodzinnej sesji terapeutycznej utrzymywał się przez dwie godziny. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie "Journal of Applied Physiology".

(na podst. "Rzeczpospolitej" z dn. 31.03.2005 - MR)

Lekarze z Portugalii dają nadzieję

Niedawno świat obiegła informacja, że lekarze z Portugalii potrafią leczyć uszkodzenia rdzenia kręgowego przy użyciu komórek macierzystych pobranych z nosa pacjenta. Jednak, pomimo stopniowej poprawy zdrowia u kilkudziesięciu pacjentów, jest to wciąż metoda eksperymentalna, a wyniki jej stosowania nie są oficjalnie opublikowane. Amerykanka Cortney Hoffman w 2002 r. doznała uszkodzenia rdzenia kręgowego w wyniku wypadku samochodowego. Niedawno, z pomocą trzech terapeutów oraz specjalistycznego aparatu ortopedycznego, Cortney zrobiła pierwszy krok od czasu wypadku. Cortney ma 18 lat. Najprawdopodobniej jest to efekt operacji z użyciem komórek macierzystych, której Cortney poddała się w styczniu 2005 w Portugalii. Jednak to, czy eksperymentalna operacja przyniesie spodziewane efekty, uzależnione jest teraz od długiej, dwuletniej intensywnej rehabilitacji. Jednak jeśli chodzi o nową metodę leczenia, istnieje nadal wiele pytań i wątpliwości, zarówno wśród pacjentów, jak i lekarzy. Czy za poprawę stanu zdrowia pacjentów odpowiedzialna jest rzeczywiście operacja, czy raczej intensywna rehabilitacja, która po niej następuje? Jak długo efekty się utrzymają? Czy pacjenci nie ucierpią w wyniku terapii? Kolejnym problemem jest jak na razie brak opublikowanych wyników badań dotyczących nowej metody. Koszty zabiegu, podróży z USA do Portugalii oraz pobytu w szpitalu wynoszą prawie 50 tys. dolarów. Większość ubezpieczycieli w Stanach Zjednoczonych nie pokrywa kosztów takiego leczenia, ale w przypadku Cortney pieniądze na operację udało się zdobyć z ubezpieczenia wypadkowego. Całkowite efekty terapii będą widoczne dopiero po wielu miesiącach od operacji. W Detroit działa Instytut Rehabilitacji Stanu Michigan, który oficjalnie współpracuje z lizbońskim szpitalem de Egas Moniz przeprowadzającym operacje. Instytut selekcjonuje pacjentów, którzy kwalifikują się do przeprowadzenia zabiegu, a po ich powrocie z Portugalii zapewnia im odpowiednią rehabilitację. Szpital w Lizbonie zaczął przeprowadzać operacje w lipcu 2001 r. Od tego czasu zabiegowi poddane zostały 52 osoby, głównie Amerykanie. Zespół lekarzy przeprowadzający operacje ma nadzieje, że jeszcze w tym roku uda się opublikować wyniki badań nad nową metodą. Do tej pory 44 pacjentów zakwalifikowanych przez instytut z Detroit przeszło operację w Lizbonie i pozostaje pod opieką instytutu, niektórzy nawet od dwóch lat. U wszystkich zaobserwowano poprawę; przywrócenie czucia i lepsze funkcjonowanie mięśni. Wprawdzie żaden z nich nie jest w stanie chodzić samodzielnie bez specjalnego aparatu ortopedycznego, to jednak wielu jest w stanie poruszać się przy pomocy aparatów, trzymając się za poręcze lub inne przyrządy wspomagające chodzenie. Wielu z nich jest w stanie samodzielnie jeść, niektórzy potrafią samodzielnie wstać, a niektórzy są w stanie kontrolować wydalanie, co oznacza, że są bardziej samodzielni. Do operacji kwalifikowane są osoby, które doznały uszkodzenia rdzenia kręgowego przed sześciu laty lub później i które są poniżej 40. roku życia. Granica wieku spowodowana jest tym, że u osób starszych zmienia się funkcja komórek używanych do przeszczepu; nie służą one już do wąchania, ale wspomagają oddychanie. Instytut w Detroit ma nadzieję, że w przyszłym roku uzyska zezwolenie od władz na stosowanie nowej procedury. Jednak wcześniej musi przedstawić pełne wyniki badań na zwierzętach, z których jasno będzie wynikało, że terapia nie stwarza zagrożenia dla ludzi i że jest skuteczna.

(na podst.www.niepelnosprawni.info z 17.05.05 - BP)

Czescy naukowcy opracowali unikalny lek na raka

Unikalny lek na nowotwory złośliwe opracowali naukowcy Instytutu Mikrobiologii Czeskiej Akademii Nauk. Prace badawcze są już w ostatniej fazie. Obecnie rozpocząć się mają testy kliniczne nowego preparatu. Wyjątkowość leku opracowanego przez czeskich naukowców polega na tym, że lokalnie niszczy on jedynie nowotwór złośliwy, a zdrowe komórki organizmu zostawia w spokoju. Czeski lek wypróbowany został dopiero na myszach. Jego skuteczność przeszła najśmielsze oczekiwania naukowców. Bez problemów likwidował on m.in. nowotwory złośliwe jelita grubego, odbytu a także leukemię. Jego wyjątkowość polega m.in. na tym, że wyleczone myszy, u których próbowano ponownie wywołać raka, były już na niego odporne. Naukowcy ostrzegają, że nowy preparat nie będzie uniwersalnym lekiem na wszystkie typy nowotworów złośliwych, niemniej oczekują, iż testy kliniczne potwierdzą, że będzie skutecznym środkiem na te nowotwory, przeciwko którym do tej pory nie istnieją leki. Zdaniem ekspertów nowy lek pojawi się na rynku najpóźniej w ciągu siedmiu lat.

(na podst.info.onet.pl z 20.05.05-BP)

Nowy test nowotworowy

Nowy test krwi pomocny we wczesnym rozpoznaniu raka jajnika, opracowali naukowcy z Yale School of Medicine. To dobra wiadomość, bo rak jajnika jest jednym z najbardziej agresywnych nowotworów - trudno go rozpoznać, a gdy już się to uda, najczęściej jest za późno na skuteczne leczenie. Test wykrywa poziom czterech białek uznawanych za markery raka, ale niestety tylko z 95-procentową dokładnością. Zanim wejdzie do powszechnego użycia, musi być bardziej precyzyjny.

(na podst. "Polityki" nr 20/2005 - MR)

Antyreumatyczne myszy

Modyfikacja genetyczna sprawia, że myszy nie zapadają na chorobę przypominającą reumatoidalne zapalenie stawów u ludzi - informuje strona internetowa Washington University w St. Louis. Tamtejsi naukowcy zidentyfikowali gen Foxo3a, który pozwala komórkom odpornościowym - neutrofilom - uniknąć zniszczenia wydzielanymi przez siebie substancjami chemicznymi. Atak neutrofilów na komórki jest mechanizmem odpowiedzialnym za reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest chorobą autoagresywną, czyli taką, w której komórki układu odpornościowego zaczynają atakować i niszczyć własne tkanki organizmu, w tym przypadku tkankę łączną stawów. Naukowcom udało się otrzymać szczep myszy, których neutrofile - gdy próbują zaszkodzić innym tkankom - ulegają zagładzie. Myszy nie chorują więc na odpowiednik reumatoidalnego zapalenia stawów, mimo podania specjalnych przeciwciał, zwykle wywołujących taką chorobę. Być może uda się w przyszłości uzyskać lek, który blokując aktywność Foxo3a u ludzi, pomógłby leczyć reumatoidalne zapalenie stawów.

(na podst.www.onet.pl z 24.05.05-BP)

Przeszczep niepotrzebny

Dzięki komórkom macierzystym pobranym ze szpiku kostnego dorosłego człowieka można będzie zahamować, a nawet wyleczyć marskość wątroby - uważają lekarze z londyńskiego Hammersmith Hospital. Właśnie tam rozpoczęły się jedne z pierwszych na świecie testów na ludziach nowatorskiej metody regeneracji tego organu. Komórki macierzyste bierze się od pacjentów, sprawia się, żeby zachowywały się, jak komórki wątroby i wstrzykuje się je z powrotem, czyli pacjent leczy się właściwie sam. Już w lecie ma rozpocząć się kolejna faza testów w londyńskim szpitalu. Tym razem obejmie większą grupę pacjentów, wszczepianych będzie też więcej komórek macierzystych. Lekarze liczą, że terapia będzie bardziej skuteczna. Podobne testy trwają w Japonii.

(na podst. Rzeczpospolitej z 27.05.05-BP)

Lamy wyprodukują lek na Alzheimera

Z pomocą lam, południowoamerykańskich ssaków z rodziny wielbłądów, farmakolodzy z Kanadyjskiej Rady Naukowej oraz Belgijskiej firmy Ablyx zamierzają uzyskać nowe leki na chorobę Alzheimera. Chcą wykorzystać wytwarzane przez lamy przeciwciała. Naukowcy twierdzą, że mają bardzo prostą budowę, są dziesięciokrotnie mniejsze od ludzkich, dlatego łatwiej im przeniknąć z krwi do mózgu. Między mózgiem a krwią istnieje bowiem bariera, której zadaniem jest niedopuszczenie do mózgu toksyn. Naukowcy chcą podawać lamom antygeny (fragmenty białek wywołujące reakcję immunologiczną), by zmusić ich organizmy do produkcji przeciwciał. Przeciwciała następnie byłyby hodowane w laboratoriach. Naukowcy liczą, że nowa metoda uzyskiwania leków pozwoli stworzyć skuteczną terapię dla cierpiących na bardzo ciężką chorobę mózgu - chorobę Alzheimera.

(na podst.Rzeczpospolitej z dn.31.05.05-BP)

Jak zmusić raka do samobójstwa

Jest szansa na stworzenie nowego, bardzo skutecznego leku na raka piersi. Eksperymenty na zwierzętach dały tak dobre wyniki, że preparat trafi do testów na ludziach już za kilka miesięcy. Nową strategię leczenia opracowali brytyjscy naukowcy z Institute of Cancer Research w Londynie. Zespół prowadzony przez prof. Alana Ashwortha skoncentrował się na badaniu tych genów, których mutacje znacznie zwiększają ryzyko wystąpienia nowotworu piersi. Efekty leczenia osiągnięte na zwierzętach laboratoryjnych są tak zachęcające, że już za kilka miesięcy rozpocząć się mają testy kliniczne pierwszej fazy, które sprawdzą, czy lek jest bezpieczny. Badania na kobietach z rakiem piersi spowodowanym mutacją genów BRCA dadzą odpowiedź na pytanie, czy nowy lek rzeczywiście tak dobrze działa.

(Na podst.Rzeczpospolitej z.15.04.05-BP)

ZE ŚWIATA TELEINFORMATYKI

Ciągle za mało usług

Po raz szósty powstał raport e-readiness, którego celem jest analiza podatności poszczególnych krajów na wprowadzenie usług bazujących na Internecie. Oceniano w nim pod tym względem 65 krajów z całego świata. Polska znalazła się na 32. miejscu z 5,53 pkt. na 10 możliwych, o cztery pozycje wyżej, niż w 2004; wówczas zajęliśmy miejsce 36.

(inf. wł - KKR)

Nadal TPSA ma niewielu konkurentów

W końcu marca TPSA miała 77,8% udziału w rynku połączeń międzymiastowych wykonywanych przez jej abonentów, 74,9% udziału w rynku połączeń do sieci komórkowych i jedynie 67,1% udziału w rynku połączeń międzynarodowych. Udział TP w rynku połączeń lokalnych realizowanych przez jej abonentów spadł do 96,4%. W porównaniu z końcem grudnia 2004 r. udziały te zmniejszyły się o 2 do 3 proc.

(na podst. Reczposplitej z 4.05.05 - KKR)

I tak cię złapią!

Przekonanie o całkowitej anonimowości w sieci jest złudne, gdyż administratorzy i moderatorzy stron internetowych potrafią ustalić autora wypowiedzi, a przynajmniej komputer z którego korzystał. Sprawę ułatwia fakt, że dokładnie od roku, po zmianach w
przepisach, adres IP komputera nie jest już traktowany jako dane osobowe, które podlegają ochronie.

(na podst. Dziennika Polskiego z 6.05.05 - KKR)

Będą konkurencyjne ceny?

W Polsce od ponad roku trwa proces udostępniania zainteresowanym firmom częstotliwości radiowych w paśmie 3,6-3,8 GHz, które mają być wykorzystane do świadczenia usług telefonii stacjonarnej, w tym szerokopasmowego dostępu do Internetu. Dla firm chcących działać w całym kraju przeznaczono 16 z 28 kanałów dostępnych w tym paśmie. Resztę zarezerwowano dla dostawców lokalnych. Jesienią rozpoczną się przetargi, które mogą wyłonić 320 lokalnych dostawców bezprzewodowego Internetu. To szansa na obniżkę cen.

(na podst. Rzeczpospolitej z 24.05.05 - KKR)

Program - szpieg pobiera opłatę za "leczenie"

W sieci pojawił się nowy program - szpieg znanego między innymi jako Smitfraud. Aplikacja ta pobierana jest na komputer przez inny zawirusowany program Cws.yexe, który znajduje się na wielu nielegalnych stronach internetowych. Po przedostaniu się na komputer, Smitfraud instaluje aplikację antyszpiegowską PSGuard i tworzy kilka plików. Jeden z tych plików o nazwie oleadm32.dll jest kopią pliku systemowego wininet.dll. Plik ten jest zainfekowany przez wirusa, znanego między innymi jako W32/Smitfraud.A i próbuje podstawić swoją kopię w miejsce oryginalnego pliku, po ponownym uruchomieniu komputera. Inny plik tworzony przez zawirusowaną aplikację na komputerze, nosi nazwę wp.bmp. Stanowi on imitację "niebieskiego ekranu", który pojawia się w przypadku błędu systemu operacyjnego Windows. Obrazek ten zawiera tekst, informujący użytkownika o tym, że jego komputer został zainfekowany przez program szpiegowski Smitfraud.c i zalecający przeskanowanie komputera, przy pomocy programu leczącego. Po uruchomieniu przez użytkownika aplikacji PSGuard, zostanie wykryty zawirusowany program (Smitfraud.c). Jednakże, w celu jego usunięcia z komputera, użytkownik musi kupić i zainstalować PSGuard. Program ten stosuje mało spotykane metody działania. Jest to drugi, tego typu, znany program, który potrafi zainfekować pliki. Tym niemniej, jego podstawowym celem jest oszukanie użytkowników, w celu uzyskania korzyści finansowej. Obecnie producenci programów - wirusów, szpiegów dążą najczęściej do osiągania jak największych zysków i stosują w tym celu dowolną taktykę.

(na podst. DrWeb z 10.06.2005 r. - RSz)

Trojan.Bankfraud

Trojan.Bankfraud po raz pierwszy pojawił się w sieci we wrześniu ubiegłego roku. Znany jest również jako Phish-BankFraud.eml.a, HTML/Bankfraud.X, Trj/Citifraud.A, Trojan-Spy.HTML.Bankfraud.ab. Jest to specjalnie skonstruowany, fałszywy e-mail, wysyłany w imieniu banku lub systemu płatniczego, w celu potwierdzenia lub zaktualizowania danych personalnych użytkownika. Aby uwiarygodnić list, oszuści umieszczają w nim odnośnik do prawdziwego systemu on-line, ale po kliknięciu na dany odnośnik, użytkownik przechodzi na stronę oszustów, bardzo podobną do prawdziwego serwisu bankowego. Za pomocą tego triku wszystkie wprowadzone w ten sposób dane - hasła, numery kart kredytowych, rachunków - zostaję skradzione.

(Na podst. DrWeb.pl z 18.05.2005 r. - R.Sz.)

Nabaztag

Nabaztag (po armeńsku "królik") to najnowszy produkt francuskiej firmy Violet. Plastikowy królik z modułem Wi-Fi informuje o pogodzie, natężeniu ruchu drogowego czy nowym e-mailu. Potrafi połączyć się z Internetem i za pomocą światełek na brzuszku i ruchów uszami komunikować się z użytkownikiem. Ten nietypowy sygnalizator może też odtwarzać muzykę, a także porozumiewać się z innymi "królikami" w okolicy. Niecodzienne urządzenie można kupić we Francji, w Polsce jeszcze go nie ma.

(na podst. "Metro" z dn. 25.04.2005 - MR)
Kurier IdN

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej, audycji tv, informacje z Internetu dotyczące problemów osób niepełnosprawnych (należy podawać tytuł czasopisma, datę, nazwę strony internetowej, tytuł audycji itp.). Materiały należy przesyłać na adres (wyłącznie jako załącznik w formacie Worda lub rtf): kryska@idn.org.pl, kurier-idn@org.pl

 

Wydawca: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Warszawa

Redaktor naczelny - Krystyna Karwicka-Rychlewicz.

UWAGA: Pod każdą informacją, obok podawania jej źródła, są zamieszczane inicjały osoby, która ją napisała lub znalazła i nadesłała do redakcji. Inicjały te zamieszczamy poniżej przy pełnym imieniu i nazwisku autora korespondencji.

Do tego numeru Kuriera IdN1 informacje dostarczyli: Teresa Balcerzak - TB, Krystyna Karwicka-Rychlewicz - KKR, Adam Orzeł - AO, Bogusława Pielka -BP, Małgorzata Rupar - MR, Roman Szuszkiewicz - RSZ

Webmaster: Krzysztof Syncerz

Adres naszej strony: http://kurier.idn.org.pl

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość
ukazywania się Kuriera IdN1!

Zapraszamy serdecznie do współpracy!

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo