KURIER IdN1 Kurier Nr 4 (093),   28 lutego 2005 r.
Pod redakcją: Krystyny Karwickiej-Rychlewicz ISSN 1643-8752
W 2005 roku Kurier IdN1 jest dotowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

AKTUALNOŚCI

Komu 1 procent podatku?

W minionym roku po raz pierwszy można było przekazać 1 proc. swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Skorzystało z tej możliwości zaledwie nieco ponad 80 tys. osób na 23 mln podatników. Organizacje mogły otrzymać 298 mln 680 tys. zł - bowiem łączny podatek od wszystkich podatników obliczono na 29 mld 868 mln zł - a dostały tylko 10 mln 305 tys. zł. Chyba przede wszystkim dlatego tak mało, że informacja nie dotarła do społeczeństwa. Najwięcej, bo 7,5 mln zł przekazali podatnicy o najwyższych dochodach. Ci, którzy rozliczają się w drugiej grupie podatkowej - nieco ponad 2,3 mln zł., zaś osoby o najniższych dochodach - 0,5 mln zł. Jak będzie w tym roku, ilu podatników zechce pokonać przeszkodę w postaci konieczności wpłacenia do 30 kwietnia 1 proc. swojego podatku za pośrednictwem banku lub poczty i czekać na zwrot tej kwoty przez ich urząd skarbowy? I ile organizacji będzie mogło dzięki temu nadal prowadzić swoją działalność w środowisku, na rzecz którego działają? Mamy nadzieję, że wśród nich będzie Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Przypominamy: wystarczy po obliczeniu podatku, do 30 kwietnia br. wpłacić za pośrednictwem banku lub poczty 1 proc. podatku ( w części PIT zatytułowanej "obliczenia zobowiązania podatkowego" jest rubryka: "kwota zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego") na konto: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, ul Twarda 51/55, 00-818 Warszawa z dopiskiem "darowizna" - nr konta: 79 113010170200 0000 0005 5439 . Pokwitowanie wpłaty należy zachować, gdyby Urząd Skarbowy chciał je sprawdzić.

Odwołania od decyzji lekarzy orzeczników

Do końca 2004 r. decyzję o przyznaniu świadczeń rentowych podejmowano na podstawie opinii lekarza orzecznika ZUS. Można ją było zaskarżyć tylko do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, postępowanie trwało zwykle ponad pół roku. Do ZUS można się było zwrócić ponownie tylko wtedy, gdy zaszły "nowe okoliczności medyczne", a więc np. w razie gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia. Od stycznia br. od decyzji orzecznika można się odwołać do trzyosobowej komisji lekarskiej. Zasiadają w niej lekarze z drugim stopniem specjalizacji, z dużym doświadczeniem. Aby odwołać się do komisji, nie trzeba podawać szczególnych powodów. Wystarczającą przesłanką jest to, że zainteresowany nie zgadza się z oceną lekarza orzecznika; komisja lekarska zbada go ponownie. Jej opinia jest ostateczna - na jej podstawie ZUS przyznaje rentę lub odmawia jej przyznania. Jeśli komisja nie zmieni niekorzystnej opinii, ubezpieczony w terminie 30 dni od otrzymania decyzji może wnieść za pośrednictwem ZUS sprawę do sądu. Nowym rozwiązaniem jest również to, że nie tylko sam zainteresowany, ale także prezes ZUS może złożyć "zarzut wadliwości" wobec opinii lekarza orzecznika. Również wtedy sprawę bada po raz drugi komisja lekarska. Nie mogą to być lekarze orzecznicy. Nowe uregulowania dotyczące postępowania przed ZUS zdają egzamin. Na przykład w lubelskim oddziale ZUS komisje zdążyły już rozpatrzyć 370 odwołań; 12 proc. z nich - pozytywnie dla ubezpieczonego. Odwołujący musi jednak liczyć się z tym, że potwierdzone świadczenie rentowe otrzyma ze znaczącym opóźnieniem; zależy to prawdopodobnie od tempa obiegu dokumentów i dobrej woli urzędników.

(Na podst. Gazety Wyborczej z dn.14.02.05-BP)

Wracają stypendia specjalne dla niepełnosprawnych studentów

24 lutego 2005 r. weszła w życie ustawa z 7 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkoła zawodowych oraz ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich, która m.in. wprowadza zmiany w systemie pomocy materialnej dla studentów. Jedną ze zmian jest przywrócenie odrębnego stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Stypendium to będzie przyznawane w związku z ponoszeniem przez studenta dodatkowych kosztów z tytułu swej niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Zeszłoroczna nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym zniosła wcześniej funkcjonujące stypendia specjalne dla niepełnosprawnych studentów, co wywołało liczne protesty ze strony środowiska akademickiego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgodnie z przepisami, które zaczęły obowiązywać w zeszłym roku niepełnosprawny student miał prawo jedynie do dodatku do stypendium socjalnego. Oznaczało to, że pomoc mogli uzyskać tylko ci studenci niepełnosprawni, którzy spełnili kryterium dochodowe, co w praktyce spowodowało znaczące ograniczenie pomocy dla nich. Protesty spowodowały przygotowanie nowelizacji ustawy, w wyniku której stypendia specjalne zostały przywrócone. Stypendia będzie można otrzymać z początkiem letniego semestru roku akademickiego 2004/2005.

(Na podst. www.niepelnosprawni.info z dn.15.02.05-BP)

Ile można zarobić od 1 marca 2005r.

Dorabiający wcześniejsi emeryci i renciści muszą pamiętać, że od 1 marca br. do 1683,90 zł miesięcznie (obecnie 1589 zł) wzrasta kwota graniczna, której przekroczenie nie powoduje zmniejszenia świadczenia. Natomiast wypłata emerytury lub renty zostanie zawieszona, jeśli kwota przychodu przekroczy 3127,10 zł (poprzednio 2951 zł). Zmienia się też kwota przychodu odpowiadająca wysokości 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2004 r. Od 1 marca br. wyniesie o­na 721,70 zł. Jest to ważne dla osób pobierających rentę socjalną. Od 1 marca br. zasiłek pogrzebowy wzrośnie z 4539,86 zł do 4810,92 zł.

(Na podst. Gazety Prawnej z dn.22.02.05-BP)

Nowe dodatki i rekompensaty

Jednorazowe dodatki do najniższych świadczeń otrzyma ok. 1,5 mln osób pobierających najniższe emerytury oraz renty z ZUS i KRUS. Ustawa z 10 września 2004 r. (Dz. U. nr 236, poz. 2355) znowelizowała zarówno wymienianą już ustawę o emeryturach i rentach, jak i ustawę z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Do tej pierwszej dodano art. 194b, przewidujący przyznanie osobom pobierającym świadczenia ustalone w kwocie nie wyższej od kwoty najniższej emerytury lub renty jednorazowej wypłaty w wysokości: 100 zł - dla pobierających emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, 75 zł - dla pobierających renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Ustawę o ubezpieczeniu rolników uzupełniono o nowy art. 104a, uprawniający emerytów i rencistów pobierających świadczenia w kwocie nie wyższej niż kwota emerytury podstawowej do otrzymania jednorazowej wypłaty w wysokości 100 zł. Kwota emerytury podstawowej równa jest wysokości najniższej emerytury pracowniczej z FUS. Jednorazowe dodatki w podanych wyżej wysokościach mają być wypłacane w marcu 2005 r. i marcu 2006 r. Dodatki nie przysługują w tym roku kalendarzowym, w którym świadczenia będą waloryzowane, a w przypadku świadczeń rolników - w roku, w którym nastąpi zmiana wysokości emerytury podstawowej w związku z waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych z FUS. Obecnie: najniższe emerytura (emerytura podstawowa), renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna to 562,58 zł, najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 432,74 zł.

(na podst. Rzeczpospolitej z 22.02.05-BP)

Mniej rencistów - zamierzony efekt czy urealnienie sytuacji?

W ciągu ostatnich pięciu lat liczba wypłacanych przez ZUS rent z tytułu niezdolności do pracy spadła o ponad 650 tys. Wcześniej Polska była światowym rekordzistą, jeśli chodzi o skalę wydatków na renty, a także pod względem liczby osób je pobierających w stosunku do liczby mieszkańców. Czy malejąca liczba rencistów to efekt planowanej polityki zmniejszania liczby rencistów, czy próba urealnienia sytuacji? Według Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, zmiana przepisów dotyczących orzekania o niezdolności do pracy, wprowadzona w 1997 r., pozwoliła ZUS prowadzić bardziej restrykcyjną politykę. Chodzi tu głównie o zmianę sposobu organizacji orzekania o inwalidztwie. Dała ona ZUS możliwość energiczniejszych kontroli lekarzy orzeczników. Nie tylko "wpuszcza" się do systemu rentowego znacznie mniej nowych osób, ale renty są przyznawane na znacznie krótszy okres i często nie są przedłużane. Do takiej sytuacji przyczyniła się też niewątpliwie ogólna atmosfera dotycząca tych świadczeń - zwracano coraz więcej uwagi na nadużycia w ich przyznawaniu.

(Na podst. G.Prawnej z dn. 02.02.05-BP)

Reforma ZUS od środka

Klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mają być obsługiwani grzeczniej i sprawniej. Tak ma być po pierwszej w historii zakładu kompleksowej weryfikacji kadr, która właśnie się rozpoczęła. Oceniany będzie każdy pracownik. Najpierw wypełni ankietę, później czeka go rozmowa ze zwierzchnikiem. Weryfikacja ma potwierdzić przydatność danego pracownika na zajmowanym stanowisku. Ci, którzy wypadną najgorzej, zostaną przeniesieni do innych wydziałów lub zwolnieni. Kobietom w wieku 55 lat zostanie zaproponowane przejście na wcześniejszą emeryturę. Kompleksowa ocena kadr w tej instytucji jest koniecznością; w ciągu 10 ostatnich lat zatrudnienie w ZUS wzrosło z 32 do 48 tys. osób. Nie wiadomo co potrafią, bo nikt tego nie sprawdzał "na serio". Wszelkie oceny miały charakter lokalny, często doraźny i nigdy formalny. Pracownicy mają wątpliwości czy ankiety spełnią oczekiwania. Uważają, że badają one głównie lojalność wobec zwierzchników, a złych not mogą się spodziewać głównie ci, którzy domagają się zmian na lepsze.

(na podst. Super Nowości z 20.01.05 - TTW)

AKTUALNOŚCI LOKALNE

Szansa na wyjście z bezrobocia

Osoby bezrobotne od ponad sześciu miesięcy, które nie mogą znaleźć zatrudnienie mimo starań, a mają pomysł na własną firmę, zapraszani są do Fundacji Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym NADZIEJA i Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Mogą stać się uczestnikami projektu "Nadzieja dla Bezrobotnych", współfinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej PHARE, realizowanego przez obie organizacje pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Uczestnicy będą uczestniczyć w warsztatach aktywizacji zawodowej, które pomogą im odnaleźć się na rynku pracy.  Spotkają się z doradcą zawodowym, mogą skorzystać z wiedzy doradców biznesowych - specjalistów do spraw marketingu, księgowości, ekonomii. A także wziąć udział w szkoleniu komputerowym i uczestniczyć w Warsztatach Przedsiębiorczości "Moja Firma", które ułatwią poprowadzenie własnej działalności gospodarczej. Zainteresowani mogą zgłaszać się telefonicznie: (22) 697-87-84, w poniedziałki i środy godz. 11.00 - 15.00 - do Danuty Broniarek i  Natalii Ślusakowicz.

(inf. wł. - KKR)

Nie dla Polaka rehabilitacja

Ćwiczenia przy łóżku pacjenta lub na sali gimnastycznej, kąpiele perełkowe, kwasowęglowe i borowiny, masaże wirowe, elektroterapia, lasery...Nie sposób wymienić wszystkich zabiegów, z których jeszcze w grudniu ubiegłego roku mogli korzystać w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Neptun w Jantarze, najlepiej wyposażonym ośrodku rehabilitacyjnym w tym regionie, pacjenci z Trójmiasta i całego Pomorskiego. Na początku roku otwarto tu nawet basen specjalnie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ośrodek istnieje od 2000 roku, dla pacjentów ma 120 miejsc. Do ośrodka w Jantarze kierowani byli pacjenci po skomplikowanych operacjach kręgosłupa, z niedowładami kończyn dolnych, po operacjach guzów mózgu. Jako jedyny ośrodek w Pomorskiem, przyjmował ich na rehabilitację dosłownie z dnia na dzień, co dawało bardzo dobre efekty. Mogło się tu rehabilitować co miesiąc 90 ubezpieczonych. W dniach 9 i 10 lutego ostatni pacjenci z tej grupy musieli opuścić ośrodek ponieważ nie podpisał kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie z winy ośrodka. W ubiegłym roku NFZ przyznał Neptunowi kontrakt w wysokości 2 mln 200 tys. zł, ale i tak pacjenci czekali na przyjęcie ok. 14 miesięcy. Na ten rok fundusz zaproponował placówce w Jantarze 400 tys. zł. To oznacza, że miesięcznie można przyjąć zaledwie 15 pacjentów. Dla spółki taki kontrakt oznaczał zwolnienie 50 lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów. Po Dzierżążnie, Sztumie, Sopocie i Tczewie to kolejna placówka rehabilitacyjna w tym regionie, którą NFZ pcha do bankructwa. W tej sytuacji Neptun nawiązał współpracę z kasami chorych w Hamburgu i Frankfurcie. Tam jedna kąpiel perełkowa kosztuje 23 euro; w Neptunie za 38 euro niemiecki pacjent dostanie wszystko.

(Na podst. Dziennika Bałtyckiego z dn.14. 02.05-BP)

W Toruniu nowe mikrobusy do przewozu osób niepełnosprawnych

Władze Torunia kupiły dwa nowe mikrobusy do przewozu osób niepełnosprawnych. Zastąpią o­ne kilkuletnie samochody, które rocznie przejeżdżają kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego dysponuje czterema samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych. Dwa mają zaledwie rok - prezydent miasta przekazał je stacji rok temu. Dwa pozostałe mają po kilka lat. Chociaż przeszły gruntowny remont, są mocno wyeksploatowane. Dlatego władze miasta, przy wsparciu PFRON, zdecydowały się zmienić je na nowe. Osoba, która chce skorzystać z transportu dzwoni pod numer 91-96. Pasażer pokrywa tylko 20 proc. kosztów przejazdu, za resztę płaci miasto.

(Na podst. Gazety ZPCHR z dn.17.02.05-BP)

Pomoc miasta dla niesłyszących

Mieszkańcy Krakowa z problemami słuchu mogą liczyć na pomoc pracowników socjalnych w działającym przy MOPS punkcie dla osób niesłyszących przy ul. Rogozińskiego 5.. Pracownik socjalny, posługujący się biegle językiem migowym, pełni rolę tłumacza w kontaktach osób niesłyszących z różnymi instytucjami. W 2004 roku z pomocy pracowników punktu obsługi osób niesłyszących skorzystały 184 rodziny, 219 skorzystało z pomocy przy wypełnianiu wniosków do PERON. Ponadto pomoc otrzymały osoby starające się o orzeczenie stopnia niepełnosprawności, w uzyskanie dodatku mieszkaniowego, renty socjalnej oraz pomoc w rozwiązaniu spraw mieszkaniowych.

(Na podst. www.Fakty Kraków.pl z dn.21.02.05-BP)

Pieniądze z PFRON czekają w Tarnowie

Tarnowski magistrat rozpoczął przyjmowanie wniosków o dofinansowanie z PFRON-u. W tym roku w ramach programu PFRON "Program wyrównywania różnic między regionami" można starać się o pieniądze na cztery cele: wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny (wnioski należy składać do Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie ul. Basztowa 22); likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości; likwidacja barier transportowych.

(Na podst. Gazety ZPCHR z dn. 21.02.05-BP)

Głodnych więcej

Z roku na rok coraz, więcej osób korzysta z akcji dożywiania organizowanej przez biuro rzecznika osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Płocka. Obecnie bezpłatne cieple posiłki wydawane są już stu pięćdziesięciu osobom. Najczęściej wśród oczekujących pomocy są osoby starsze, samotne i rodziny wielodzietne oraz osoby niepełnosprawne, którym posiłki zanoszą wolontariusze z Centrum Wolontariatu. Osoby, które zechcą przyłączyć się do akcji mogą zgłaszać się do biura rzecznika osób niepełnosprawnych lub kontaktować telefonicznie pod numerem telefonu 367 - 16-01.

(Na podst. Tygodnika Płockiego z dn.15.02.05-BP)

Ośrodek rehabilitacyjny w Prałkowcach

Centrum rehabilitacji to najnowsza inwestycja w Ekumenicznym Domu Opieki w Przemyślu, który prowadzi greckokatolickie Zgromadzenie Sióstr Służebnic Niepokalanej Maryi Panny. Mogą z niego korzystać nie tylko mieszkańcy ośrodka, ale również Przemyśla i okolic. Jest tam wykwalifikowana kadra i sprzęt do kinezyterapii, fizykoterapii i magnetoterapii. Dom ma podpisany kontrakt z NFZ. W placówce mieszka 40 osób w wieku od 45 do 92 lat. Większość z nich to Ukraińcy z całej Polski, którzy po Akcji Wisła zostali wysiedleni, a teraz na stare lata chcieli wrócić w swoje rodzinne strony.

(Na podst. Gazety Wyborczej z dn. 27.01.05-BP)

Leki na raty

Wielu łodzian nie stać na wykupienie recept, często rezygnują nawet z preparatów ratujących życie. Trudno nam się z tym pogodzić, dlatego zaczęliśmy sprzedawać leki na raty - powiedział Wojciech Giermaziak, prezes łódzkiej izby aptekarskiej. Kiedy osoba, której brak pieniędzy na wykupienie leków prosi aptekarza o pożyczkę, wpłaca część należnej kwoty, a farmaceuta zamiast trzech opakowań daje jedno. Na spłacenie długu jest kilka tygodni, bo recepta jest ważna 30 dni. W wielu aptekach są specjalne półki lub szuflady z receptami czekającymi na realizację.. Dopiero kiedy pacjent się rozliczy, recepty są wysyłane do Narodowego Funduszu Zdrowia, a transakcja rejestrowana w kasie fiskalnej. Łamane jest w ten sposób prawo, bo z każdym lekiem pacjent powinien dostawać rachunek, a nie można księgować rat. Teoretycznie, gdy przyjdzie kontrola z izby skarbowej i zobaczy pliki w połowie zrealizowanych recept, za każdą aptekarz może dostać 5 tys. zł kary. Łódzki magistrat zorganizował też aptekę komunalną, w której najbiedniejszym rozdawane są wybrane farmaceutyki. Ten przywilej przysługuje osobom, których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 316 zł w rodzinach albo 461 zł w przypadku osób samotnych.

(Na podst. Gazety Wyborczej z dn. 10.02.05-BP)

Nowy sprzęt na pomoc sercom

Bydgoszczanie zagrożeni zawałem mogą czuć się bezpieczniej. Pogotowie ratunkowe wyposażyło "erkę" w modem umożliwiający konsultacje ze specjalistami z kliniki kardiologii Collegium Medium. Człowiek, który zasłabnie na ulicy, teraz już w karetce może być diagnozowany na odległość przez specjalistów z kliniki kardiologii Akademii Medycznej. Lekarz w ambulansie za pomocą specjalnego aparatu EKG wielkości walkmana, podłączonego do telefonu komórkowego, wysyła sygnał pracy serca pacjenta do komputera, który znajduje się w klinice kardiologii w szpitalu im. Jurasza. Dyżurujący tam całą dobę specjaliści oceniają zapis EKG i decydują, co dalej z chorym. Jeśli uznają, że stan pacjenta jest ciężki, skierują karetkę prosto do kliniki kardiologii w Bydgoszczy, na zabieg koronarografii. Kiedy stwierdzą, że nie ma bezpośredniego zagrożenia życia, chory zostanie odwieziony do najbliższego szpitala powiatowego lub, po udzieleniu pierwszej pomocy, do domu. W ciągu pół roku w województwie kujawsko-pomorskim modemy umożliwiające konsultacje na odległość ma mieć 40 karetek.

(Na podst. Gazety Wyborczej z dn. 27.01.05-BP)

Skutery dla niepełnosprawnych

Czterdzieści wózków inwalidzkich - skuterów, którymi osoby niepełnosprawne mogą poruszać się po drodze, ma trafić do Tczewa. Wszystko dzięki Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi - Instytut Hermanusa B. Woltersa, która wraz ze Stefanem Stuligroszem (Poznańskie Słowiki) podarowała kilka dni temu podobny skuter 16-letniej niepełnosprawnej z Tczewa. Jest jednak warunek: to miasto powinno pokryć koszty przewozu urządzeń z Holandii. Sprzęt jest oddawany w bezpłatne użyczenie. Fundacja jest instytucją charytatywną funkcjonującą na terenie całego kraju. 85-letni Hermanus Wolters z Holandii, będący inwalidą, od 10 lat organizuje pomoc dla Polski w postaci wózków i sprzętu rehabilitacyjnego. Fundacja sprowadziła już 400 skuterów i 200 zwykłych wózków, a także krzesła kąpielowe i inny sprzęt.

(Na podst. Dziennika Bałtyckiego z dn. 05.02.05 BP)

Wystawa i sprzedaż prac uczestników WTZ

Od jedenastu lat w Ciechanowie działa Warsztat Terapii Zajęciowej. Prace jego uczestników można obejrzeć i kupić w galerii "Na pięterku" w Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Prezentowanych jest około stu prac. Niektóre z nich, na przykład rzeźby, obrazy malowane na jedwabiu - powstawały w kilka tygodni. Wszystkie prace można oglądać i kupować do 15 marca od godz. 10 do 18. Ceny prac wahają się od 3 do 50 zł. Pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na potrzeby Warsztatu.

(inf. wł. - LK)

PRAWO

Krócej na zwolnieniu lekarskim

Od 08.02.05r. zmieniają się zasady wypłacania i przyznawania m.in. zasiłków chorobowych i świadczeń rehabilitacyjnych. Nie będzie już można przedłużać zwolnienia lekarskiego o kolejne trzy miesiące, a osoby chorujące powyżej 90 dni nie będą otrzymywać 100-procentowego, ale 80-procentowy zasiłek chorobowy.

(Na podst. Gazety Prawnej z dn. 08.02.05-BP)

VAT na Internet

Podwyżka cen w sensie prawa telekomunikacyjnego uprawnia abonentów do zrywania umów zawartych na czas określony bez odszkodowania dla operatora. Niestety, jak uważa Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, zwiększenie z dniem 1 marca 2005 roku cen za usługi dostępu do Internetu wynika wyłącznie z doliczenia stawki 22% VAT, nie jest więc podwyżką cen w rozumieniu ustawy prawa telekomunikacyjnego.

(inf. wł. - KKR)

Więcej do ZUS, krócej na rencie

Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych został ostatecznie przyjęty przez rząd. Renty będą przyznawane maksymalnie na 5 lat, renciści prowadzący działalność gospodarczą mają opłacać składki na ubezpieczenia społeczne, a wybrane renty zostaną zmniejszone z urzędu. Zmiany w ustawie regulującej sposób wypłaty emerytur i rent z ZUS przewidują, że: renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostanie automatycznie zmniejszona o 25 proc., gdy rencista uzyska dochód powyżej 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia (poza rencistami zatrudnionymi w zakładach: pracy chronionej i aktywizacji zawodowej); jej przyznanie będzie zależeć od rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą, renty będą przyznawane (poza wyjątkami) tylko na 5 lat,  zasiłek pogrzebowy wyniesie 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale z IV kwartału 2004 r., i będzie waloryzowany rzadziej (raz do roku, pierwszy raz w 2006 r.), emerytury będą przyznawane z urzędu po osiągnięciu wieku emerytalnego przez osobę pobierającą rentę; jej wysokość nie będzie mogła być niższa niż dotychczas pobierana renta. Ponadto w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje się, że renciści, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego i prowadzą działalność gospodarczą, będą podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu jej prowadzenia na takich samych zasadach jak inne osoby. Mieliby oni więc podlegać obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego, rentowego oraz wypadkowego i musieliby z tego tytułu odprowadzać składki do ZUS (ubezpieczenie chorobowe byłoby dla nich dobrowolne). Po osiągnięciu wieku emerytalnego osoby te (podobnie jak emeryci) zostałyby wyłączone z obowiązku ubezpieczeń społecznych. Nadal nieobjęte tym obowiązkiem z tytułu prowadzonej działalności pozostaną osoby mające ustalone, decyzją organu rentowego, prawo do emerytury.

(Na podst. Gazety Prawnej z dn. 03.02.05-BP)

Czy w polskim prawie pojawi się nowy typ organizacji non profit?

Ministerstwo Polityki Społecznej przedstawiło projekt ustawy o spółdzielniach socjalnych. Ustawa ma być jednym z elementów polityki rządu zmierzającej do ograniczenia zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz wspierania integracji społecznej. Projekt został już zaakceptowany w lutym br. przez Radę Ministrów. Przewiduje się, że celem działania spółdzielni będzie społeczna i zawodowa reintegracja, a także działalność społeczna i oświatowo-kulturalna na rzecz ich członków oraz środowiska lokalnego przez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę. Spółdzielnia ma liczyć co najmniej pięć osób, nie więcej jednak niż 50, chyba że statut będzie stanowił inaczej. Projekt jest ściśle związany z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Inny interesujący zapis mówi, że w razie likwidacji spółdzielni socjalnej, jej majątek będzie przechodził na rzecz Funduszu Pracy, jeśli zaś jej członkami byli niepełnosprawni, odpowiednia część na PFRON. Wejście w życie ustawy o spółdzielniach socjalnych będzie prawdopodobnie skutkowało także nowelizacją ustawy o pożytku publicznym, chociażby w punkcie opisującym zasady przeprowadzania otwartych konkursów na wykonanie zadań zlecanych przez administrację samorządową. Ustawa ma uregulować to, co do tej pory starały się realizować niektóre organizacje pozarządowe, takie jak poznańska Fundacja "Barka". Dotąd sprawy tego rodzaju działalności obejmowała przede wszystkim ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 1 czerwca 2004 r. oraz ustawa prawo spółdzielcze. De facto jednym ze skutków ewentualnego wejścia w życie ustawy, która wyodrębni ten typ działalności, będzie pojawienie się nowego podmiotu, który można zaliczyć do sektora organizacji pozarządowych . W krajach wstępujących do Unii Europejskiej 23 mln obywateli jest członkami spółdzielni, a 2,3 proc. zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin to pracownicy spółdzielni. W UE istnieje 132 tys. spółdzielni, które zatrudniają 2,3 mln osób, a 83,5 mln ludzi jest związanych z działalnością spółdzielni. Proponowana ustawa jest realizacją założeń Strategii Lizbońskiej oraz wspólnotowego programu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Ma realizować zasadę "praca zamiast zasiłku".

(Na podst. Gazety ZPCHR z dn. 15.02.05-BP i na podst. http://www.kprm.gov.pl - RSz)

Dla najuboższych bezpłatnie

Projekt ustawy przewidującej bezpłatną pomoc prawną dla osób najuboższych został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Taka pomoc ma polegać nie tylko na informowaniu o sposobie załatwienia sprawy, ale także na reprezentowaniu uprawnionych osób w dotyczących ich postępowaniach. Funkcjonujący obecnie model tzw. pełnomocnictwa z urzędu staje się niewystarczający do zaspokojenia zapotrzebowania na nieodpłatną pomoc prawną. Dlatego mają powstać Biura Pomocy Prawnej, które będą udzielać takiej pomocy, finansowanej przez państwo. Projekt ustawy o dostępie do pomocy prawnej przewiduje, że z pomocy będą mogły skorzystać, osoby najuboższe - takie, które nie przekraczają kryteriów dochodowych określonych w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

(inf. wł.-BP)

BEZ BARIER

Bielsko chce usunąć bariery

Kilkanaście tysięcy mieszkańców Bielska Białej to osoby niepełnosprawne. Bardzo rzadko przychodzą do ratusza, by upomnieć się o swoje prawa. Z powodu kocich łbów i krawężników trudno przejechać wózkiem po głównym miejskim deptaku, by dostać się do większość sklepów, domów kultury, kawiarni, restauracji, pubów. Wiadukt łączący dworzec PKS z PKP, też jest dla nich niedostępny. Swobodnie czują się tylko w supermarketach, które są w całości przystosowane do ich potrzeb. To w zasadzie jedyne miejsca, gdzie mogą spotykać się z ludźmi. Jeden z radnych miasta - Paweł Pajor, który ma niepełnosprawnego syna na wózku chciałby, żeby w mieście powstał wieloletni program likwidacji barier architektonicznych, dzięki któremu Bielsko stałoby się miastem w pełni przyjaznym dla osób niepełnosprawnych. Pomysł spodobał się także innym radnym. Nad projektem będą pracowali nie tylko rajcy, ale także miejscy urzędnicy, architekci, budowlani oraz sami niepełnosprawni, nie tylko ci poruszający się na wózkach, ale także niewidomi, głusi, opiekunowie osób niepełnosprawnych umysłowo. Przede wszystkim trzeba zinwentaryzować wszystkie miejsca nie do pokonania i zadecydować, co można w nich poprawić. Jeden z pomysłów jest taki, by np. wprowadzić ulgi w podatkach od nieruchomości dla tych właścicieli restauracji, sklepów itd., którzy na własny koszt wprowadzą udogodnienia dla niepełnosprawnych. Według wstępnych szacunków pomysłodawców wystarczyłoby na ten cel 5 mln zł. To zaledwie ułamek tego, co Bielsko wydaje np. na drogi. O tym, czy program zostanie przyjęty, radni zadecydują w tym roku.

(Gazeta.pl   Katowice   Bielsko-Biała z dnia 20-01-2005 - TB)

Musicale dostępne dla niedosłyszących

Teatr Muzyczny w Gdyni to pierwsza scena w Polsce, w której musicale będą mogły odbierać osoby niedosłyszące. Wystarczy, że przed spektaklem chętni wypożyczą w teatrze bezprzewodowe słuchawki, dzięki którym mogą odbierać wielokrotnie silniejszy sygnał ze sceny. Teatr zakupił 30 słuchawek, które współpracują ze sprzętem akustycznym zamontowanym na widowni. Pierwszy spektakl z wykorzystaniem tych urządzeń zaplanowano na początek marca - będzie to premiera musicalu "Pięciu braci Moe". System elektronicznych urządzeń wspomagających słyszenie kosztował 1 mln zł. PFRON przekazał na ten cel 900 tys. zł., a 100 tys. Teatr Muzyczny dołożył z własnego budżetu. Urządzenie to ma także zamontowany system ostrzegania o pożarach i innych zagrożeniach. O możliwości skorzystania ze słuchawek informuje widzów napis umieszczony przy kasie teatru.

(na podst. "Metro" z dn. 9.02.2005 - MR)

Pomoc dla osób głuchych i słabo słyszących

Centrum Ratownictwa w Gliwicach wkrótce uruchomi dla osób głuchych i niedosłyszących specjalne telefony komórkowe, które umożliwią im kontaktowanie się w razie potrzeby z Centrum SMS-ami i faksem. Ten system mógłby też pomóc osobom obłożnie chorym i sparaliżowanym. Czasem łatwiej byłoby im wystukać komunikat o potrzebnej pomocy, niż dzwonić - uważa przewodnicząca Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "SON". Centrum już kupiło specjalne telefony komórkowe, których będą używali dyspozytorzy i niedługo udostępni głuchoniemym ich numery. Można będzie wezwać pomoc SMS-em; na taki sygnał natychmiast zostanie wysłana straż pożarna albo karetka . Centrum Ratownictwa zamierza teraz stworzyć teleadresową bazę danych osób głuchoniemych i niepełnosprawnych. Znajdą się w niej ich numery komórek i adresy internetowe. To na wypadek głupich dowcipów. Centrum Ratownictwa apeluje do wszystkich osób, które chcą znaleźć się w bazie danych o kontakt z Centrum Ratownictwa. Baza tworzona jest wprawdzie we współpracy z organizacjami osób niepełnosprawnych, ale mogą do niej trafić również osoby nie zrzeszone.

(na podst. Gazety Wyborczej z 07.02.05 i z 11.02.05- BP i JS)

Książeczki czekowe dla leworęcznych

Chilijski Bank Edwards dostrzegł potrzeby osób leworęcznych i wprowadził dla nich specjalne książeczki czekowe - można z nich wyrywać czeki lewą ręką, a nie prawą - jak zwykle.

(na podst. "Metro" z dn. 21-23.01.2005 - MR)

EDUKACJA

Następne cztery WAZ

W sobotę 26 lutego odbyły się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do Warsztatów Aktywizacji Zawodowej - prowadzonych przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnych Ruchowo. Zgłosiło się 58 kandydatów z Warszawy i Mazowsza, zakwalifikowano 48 osób. Dwie grupy niepełnosprawnych - po 12 osób każda - będą uczyły się obsługi komputera i Internetu, zaś następne dwie grupy, również po 12 osób, będą pogłębiały swoje umiejętności w zakresie Internetu i projektowania baz danych. Kursy rozpoczynają się w marcu i będą trwały do 15 lipca. Wszyscy uczestnicy WAZ uczestniczą również w zajęciach z psychologami, którzy będą ich przygotowywać m.in. do poszukiwania pracy na wolnym rynku oraz wzmacniać - w formie grupy wsparcia - wiarę w siebie i własne umiejętności. WAZ są finansowane przez PFRON, Urząd Miasta st. Warszawy, Microsoft Sp. z o.o. oraz Fundację Wspólna Droga.

(inf. Wł. - KKR)

Internetowa Poradnia Filozoficzna

Studenci filozofii Uniwersytetu Warszawskiego założyli Internetową Poradnię Filozoficzną. Aby otrzymać poradę trzeba wysłać maila z dokładnym opisem problemu. Pytania dzielą miedzy siebie studenci i doktoranci UW. Do tej pory odpowiedzieli ponad 150 osobom. Pisali m.in. o tym, czy pornografia jest zła, albo jak zdefiniować szczęście. W poradni pracują cztery osoby. Poradę przygotowują w dwa tygodnie. Adres: http://www.porada.filozoficzna.prv.pl.

(na podst. "Gazety Wyborczej" z dn. 25.01.2005 - MR)

Prawa człowieka w Internecie

Obszerną bazę materiałów i publikacji poświęconych prawom człowieka oferuje w Internecie HREA - Human Rights Education Associates - Stowarzyszenie na rzecz Edukacji o Prawach Człowieka. Na jej stronach - http://www.hrea.org/erc/index.html - można znaleźć elektroniczną bibliotekę, a w niej materiały edukacyjne i szkoleniowe, konspekty zajęć, materiały dla szkoleniowców, dokumenty dotyczące praw człowieka. Jest też tam forum dyskusyjne, bazy danych i linki do innych organizacji oraz źródeł wiedzy o prawach człowieka. HREA jest międzynarodową organizacją pozarządową, która wspiera nauczanie o prawach człowieka, szkoli działaczy i trenerów, opracowuje materiały edukacyjne służące głównie nauce on-line.

(inf. wł. - MR)

SPORT

Niepełnosprawni na Olimpiadzie w Nagano

Wiele godzin ciężkiego treningu dało efekt: 53-letnia Sylwia Prawdzik, mieszkanka Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu, poleciała na Olimpiadę Specjalną do Nagano w Japonii. Próbowała różnych sportów: m.in. jazdy na rowerze i alpejskiej jazdy na nartach. Okazało się jednak, że najbardziej odpowiada jej bieganie na nartach. Ciężki trening dał efekt; reprezentuje Polskę na Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych (dla osób niepełnosprawnych umysłowo) w Nagano, które rozpoczęły się 24 lutego. Oprócz Sylwii do Nagano poleciał też Dariusz Kalinowski, mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w Drogomyślu, który także wystartuje w biegach narciarskich na 500 i 1000 m Z Polski w sumie bierze udział w tegorocznej Olimpiadzie Specjalnej grupa 36 osób niepełnosprawnych.

Z ŻYCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Uwierzyć w siebie

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ z Konina zaprasza na Konferencję pod tytułem "Niepełnosprawny może więcej", która odbędzie się w Koninie 5 marca 2005 roku. Organizowana jest wspólnie z II Liceum w Koninie, pod patronatem prezydenta Konina, w ramach programu Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, realizowanego przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Konferencja b ędzie miała charakter spotkania dla młodzieży, podczas którego wszyscy będą zachęcani do aktywności. Głównym jej punktem będzie panel z udziałem osób niepełnosprawnych, które osiągnęły sukcesy w różnych dziedzinach życia. W ten sposób organizatorzy konferencji zamiast mówić młodym ludziom "zróbcie coś pożytecznego, od was zależy nasza przyszłość, nie marnujcie czasu", chcą pokazać kilka nadzwyczajnych osób i mają nadzieję, że ich historie zmotywują młodzież do działania, pomogą jej zrozumieć, że jej przyszłość w dużej mierze zależy od nich samych, od ich inicjatywy, kreatywności, siły charakteru. Chętni do udziału w konferencji mogą zgłaszać się dzwoniąc do Konina pod nr telefonu (063) 242-52-65 w godzinach 7. 30 - 14. 30. Udział w Konferencji jest nieodpłatny.

(inf. wł. - KKR)

Świętowali drugą rocznicę istnienia

W olkuskich Warsztatach Terapii Zajęciowej uroczyście obchodzono drugą rocznicę utworzenia placówki. Organizatorki WTZ, członkinie Stowarzyszenia Otwartych Serc Aktywnych Kobiet, zaprosiły do udziału w uroczystości wszystkich, którzy wspierali działania stowarzyszenia na rzecz utworzenia i funkcjonowania WTZ w Olkuszu. Dwa lata temu rodzice dzieci działających w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zwrócili się o pomoc w utworzeniu tak potrzebnej placówki i otrzymało ją. Dwa lata istnienia WTZ przyniosły wiele zmian w życiu 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy WTZ rozwijają umiejętności i wykonują wiele prac, tak potrzebnych w ich dalszym, niezależnym życiu, dużo się uczą, integrują z innymi osobami i organizacjami poprzez spotkania, gry i zabawy. Mają do dyspozycji wyremontowane, doskonale wyposażone pracownie: rękodzieła, artystyczno-fotograficzną, zaradności życiowej, gospodarstwa domowego i krawiecko-dziewiarską. W WTZ powstał klub sportowy Tajfuny, który pozwala na czynny udział uczestników w zawodach sportowych. Organizatorki WTZ uważają, że jeszcze wiele brakuje i trzeba doposażyć pracownie. Liczą również na to, że niedalekiej przyszłości władze miasta pomyślą o zorganizowaniu zakładu aktywności zawodowej oraz hostel dla osób niepełnosprawnych, gdyż jak dotąd w mieście i całym powiecie takiej instytucji nie ma.

(Na podst. Gazety Krakowskiej z dn. 16.02.05-BP)

W CIENIU WIELKICH AFER

Sprawy "Limanowianki" ciąg dalszy

W połowie lutego w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu rozpoczął się proces trójki pracowników Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie i Warszawie. Prokuratora zarzuca im niedopełnienie obowiązków służbowych, dzięki temu właściciel firmy "Igell", który przejął spółdzielnię "Limanowianka", wyłudził z programu "Szansa" kilkaset tysięcy złotych dotacji. Ta sprawa jest powiązana z opisywaną przez nas wielokrotnie aferą dotyczącą m.in. przejęcia spółdzielni inwalidów przez właściciela firmy "Igell" B.J., który wspólnie z trójką innych osób w roku 2004 został już skazany nieprawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności i wysoką grzywnę. W trakcie postępowania przygotowawczego Prokuratura Okręgowa wyłączyła do osobnego rozpoznania okoliczności przyznania mu pomocy finansowej z PFRON. W akcie oskarżenia prokurator zarzucił: J.B. - pracownikowi Małopolskiego Oddziału PFRON i T.M. - dyrektorowi tej agendy oraz E.S. - z centrali Funduszu w Warszawie, że przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając swoich obowiązków działali na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Grozi za to kara pozbawienia wolności do trzech lat. Zarząd PFRON jesienią 2001 r. przyznał B.J., właścicielowi firmy zatrudniającej zaledwie kilkanaście osób, dotację w wysokości ok. 3,8 mln zł w ramach programu "Szansa". Przedsiębiorstwo "Igell" w grudniu tegoż roku zakupiło "Limanowiankę" za 1 mln zł. Przejęło też dawniejsze zobowiązania spółdzielni wobec PFRON (ok. 500 tys. zł). Zapłaciło likwidatorkom 300 tys. zł, ale nie uiściło 700 tys. zł. Później nie dopłaciło też ponad 400 tys. za kupione maszyny. Zdaniem prokuratora oskarżeni pracownicy PFRON, mając informacje o nierzetelności i niewiarygodności B.J., nie zapobiegli przekazaniu mu w ramach refundacji ponad 820 tys. zł z 3,8 mln zł. Kiedy nieprawidłowości wyszły na jaw, dalsze wypłaty zostały wstrzymane. Mieli też przyczynić się do umorzenia temu przedsiębiorcy ok. 500 tys. zł z tytułu wcześniejszych dotacji wypłaconych przez PFRON "Limanowiance". Przez kilka godzin bardzo obszerne wyjaśnienia składała E.S., która pełniła funkcję dyrektora Wydziału Zadań Ustawowych, Badań i Analiz PFRON w Warszawie i jest pełnomocnikiem Zarządu. To ona przygotowywała ostateczne materiały dotyczące firmy "Igell", która jako pierwsza w Polsce skorzystała z programu "Szansa". Wniosek z niezbędnymi dokumentami przekazała kierownictwu PFRON, które podjęło ostateczną decyzję pozytywną dla B.J. E.S. nie przyznaje się do zarzucanych jej czynów. Uważa, że postępowała zgodnie z prawem, z ustalonymi procedurami i przepisami i w sposób należyty dopełniła wszelkich obowiązków. Wyjaśniła m.in., że jesienią roku 2001 nie miała żadnych sygnałów, co do niewiarygodności firmy "Igell". Odrzuciła też argument prokuratora, że to za jej sprawą Zarząd PFRON uznał zobowiązania firmy "Igell" z tytułu długów przejętych od spółdzielni (ok. 500 tys. zł) za "rozliczone", co w praktyce oznaczało ich umorzenie. Kilkakrotnie podkreślała, że wszystkie decyzje w tej sprawie, podobnie jak w każdej takiej sytuacji, podejmował Zarząd PFRON. Dodała też, że Fundusz praktycznie w całości odzyskał pieniądze, które przekazał firmie "Igell". Do zwrotu pozostały tylko odsetki. Podczas następnej rozprawy w kwietniu wyjaśnienia składać będą dwaj pozostali oskarżeni.

(na podst. Dziennika Polskiego - z 15.02.2005 r. - RSz.)

Na co idzie dotacja PFRON

Za 19 tys. umeblowano gabinet kierownika i księgowej, ale na urządzenie dziewięciu pracowni wydano o połowę mniej. Kontrolerzy PFRON, którzy skontrolowali Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chełmie zarzucili kierownictwu m.in. bałagan w dokumentacji i szastanie publicznymi pieniędzmi. Warsztaty przy Chełmskim Ośrodku Wsparcia Bliźniego "Caritas" od 2003 roku co kwartał otrzymywały z PFRON 150 tys. zł dotacji. W protokołach z kontroli inspektorzy piszą o "nierzetelności" i .nieracjonalnym wykorzystaniu środków", braku dokumentacji dotyczącej wykorzystania samochodu. Z pieniędzy PFRON opłacano też rozmowy telefoniczne z prywatnego telefonu. Jeśli okaże się, że pieniądze funduszu zostały wydane niezgodnie z przeznaczeniem, kierownictwo warsztatów będzie musiało je zwrócić.

(Na podst. Dziennika Wschodniego z dn. 12.02.05-BP)

Palacze domagają się odszkodowania

Ponad 2500 palaczy z całej Polski zadeklarowało swój udział w zbiorowym procesie przeciwko koncernom tytoniowym. Jeśli wygrają, producenci papierosów będą musieli im wypłacić ponad 200 mln zł odszkodowania. W ich imieniu z pozwem do sądu przeciwko przemysłowi tytoniowemu występuje Polskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia. Proces cywilny będzie prowadzony w Krakowie m.in. przez zespół prawników powołany przez stowarzyszenie, biegłych z sześciu klinik uniwersyteckich, dwóch centralnych instytucji rządowych. Palacze będą żądać odszkodowania w wysokości 40, 60 lub 80 tys. zł. Inicjatorzy akcji uważają, że producenci wyrobów tytoniowych celowo wprowadzają substancje chemiczne potęgujące stan uzależnienia tytoniowego, podobnego do uzależnienia od narkotyków. Philip Morris Polska przyznaje, że palenie papierosów jest uzależniające i że powoduje poważne dolegliwości u osób palących, lecz dodaje, że na każdej paczce papierosów sprzedawanej przez nich w Polsce zawsze widniały wymagane przez prawo nadruki ostrzegające palaczy o zagrożeniu dla ich zdrowia wynikającym z używania tego produktu. Philip Morris odrzuca też zarzut dodawania w procesie produkcji wyrobów tytoniowych składników, które zwiększałyby właściwości uzależniające papierosów.

Osoby zainteresowane uzyskaniem odszkodowania powinny przesłać pismo (z czytelnym adresem nadawcy) z prośbą o dostarczenie ankiety zgłoszeniowej oraz druku pełnomocnictwa. Dołączyć do niego należy także znaczek pocztowy o wartości 1,35 zł na list zwrotny. Adres sądowego powoda: Polskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej w Środowisku Pracy - Sekcja Prawna, 31-531 Kraków, ul. Śniadeckich 12B (bud. AWF). Tel. (0-12) 430-07-47.

(na podst. Super Nowości z 21.01.05 - TTW)

ZDROWIE, MEDYCYNA, NAUKA

Sposób na bolący kręgosłup

W lutym, po raz pierwszy w Polsce i w Europie Środkowej, 47-letniej pacjentce wszczepiono protezę jądra miażdżystego kręgosłupa. Operację przeprowadził zespół lekarzy w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakopanem. Nukleoplastyka, czyli operacje wszczepienia protezy jądra miażdżystego, są przeprowadzane na świecie od 1998 roku. Pierwszą wykonano w USA. Obecnie zabieg ten jest popularny w Europie Zachodniej i bogatych krajach arabskich. Operacja polega na wszczepieniu pacjentowi żelowej protezy w miejsce uszkodzonego naturalnego jądra galaretowatego. Powoduje to nie tylko przerwanie bólu, ale zapobiega też powstawaniu dalszych zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, które są częstą przyczyną niesprawności i mogą prowadzić nawet do trwałego kalectwa. Wielką zaletą tej techniki operacyjnej jest mała inwazyjność. Implant - wykonany ze specjalnego chronionego patentem hydrożelu - wprowadzany jest przez niewielkie nacięcie (o długości ok. 4 cm) skóry, bez uszkadzania mięśni. Zachowane zostają wszystkie naturalne elementy kręgosłupa, odtworzona zostaje również prawidłowa ruchomość kręgosłupa i jego kształt. Pacjent po 24 godzinach od operacji może wrócić do domu i swobodnie się poruszać. Jak twierdzą lekarze, po operacji pacjent może wrócić do normalnego życia, pracować, uprawiać sport. Implant bowiem działa jak zdrowe naturalne jądro galaretowate, ma zdolność gromadzenia wody, jest nietoksyczny, nie powoduje alergii i praktycznie jest niezniszczalny. Problem zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa dotyka coraz większą część naszej populacji, zwłaszcza po 40. roku życia. Przeprowadzona w Zakopanem operacja to szansa na wyzdrowienie dla około 80 proc. chorych. Jej całkowity koszt to nieco ponad 8,5 tys. zł. Wszczepienie tradycyjnego implantu kosztuje obecnie około 5 tys. zł.

(Na podst. Rzeczpospolitej z dn. 11.02.05-BP)

SMS-y mogą szkodzić zdrowiu

Jak ustalili lekarze z Sawony we Włoszech, całkowicie zesztywniały kciuk i ostry stan zapalny ścięgien 14-letniej dziewczyny były spowodowane codziennym nadmiernym wypisywaniem SMS-ów.

(na podst. "Metropol" z dn. 25.01.2005 - MR)

Ostrożnie z alkoholem!

Jeśli jesteś mężczyzną, możesz wypić cztery piwa w tygodniu. Jeśli kobietą - tylko dwa. Takie są zalecenia ekspertów Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są to wskazówki dotyczące tzw. bezpiecznego picia. Kto pije więcej, bierze na siebie ryzyko wpadnięcia w alkoholizm.

(na podst. "Życie Warszawy. Zdrowie i Uroda" z dn. 25.01.2005 - MR)

Nieoperacyjne leczenie tętniaków i naczyniaków w mózgu

Zmiany w naczyniach mózgowych są jak bomba zegarowa w głowie chorego. Jeśli ściana takiego naczynia pęka, dochodzi do udaru krwotocznego, który dla pacjenta może skończyć się nawet śmiercią. Okazuje się jednak, że miejsce nieosiągalne dla neurochirurgów może być dostępne dla radiologów inwazyjnych. Przez tętnicę udową potrafią cewnikiem o średnicy zaledwie milimetra dotrzeć do chorego naczynia w mózgu. Niepotrzebne jest otwieranie czaszki i wielogodzinna operacja. Ta metoda leczenia na świecie znana jest od kilkunastu lat. Dla polskich radiologów główną przeszkodą w jej stosowaniu był brak odpowiedniej aparatury. Jako pierwsi w Polsce wypróbowali ją lekarze z Zakładu Radiologii Zabiegowej Akademii Medycznej w Lublinie dopiero w 1997 roku. Po wymianie aparatury jest to od niedawna możliwe także w Zakładzie Radiodiagnostyki i Medycyny Nuklearnej Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach. Radiolodzy potrafią zablokować przepływ w obrębie tętniaka, wypełniając jego przestrzeń platynowymi sprężynami.

(Na podst. Gazety Wyborczej z dn. 18.02.05-BP)

Lek przeciw nowotworom krwi nadal niedostępny

Producent glivecu - leku na białaczkę szpikową - zgodził się obniżyć jego wysoką cenę, ale chorzy nadal go nie dostają. Przerwanie kuracji oznacza groźbę powrotu choroby. Zamieszanie z lekiem zaczęło się w grudniu. Wtedy firma Novartis podniosła i tak już bardzo wysoką cenę leku. Miał kosztować 12 tys. zł, wcześniej 9 tys. Narodowy Fundusz Zdrowia, choć był przez firmę uprzedzony o podwyżce, przekazał wszystkim szpitalom pieniądze na zakup leku po starej cenie. Skutek - większość chorych w trakcie kuracji leku nie dostaje, bo szpitale czekają na zmianę ceny lub dodatkowe pieniądze z NFZ. Kilkuset chorych zostało w ogóle pozbawionych szans na leczenie, bo NFZ nie usunął zapisu o podawaniu drogiego leku tylko tym chorym, którzy nie ukończyli 50 lat. W Polsce około 1500 osób choruje na białaczkę, z czego połowa ma więcej niż 50 lat.

(na podst. Gazeta.pl z dn. 2.02.05 i Gazeta.pl z 4.02.05 - MR)

Palladem w raka

Najnowsze osiągnięcie naukowców z Sunnybrook Regional Cancer Centre w Toronto to implant, który wszczepia się kobietom z nowotworem sutka. Zawiera on radioaktywny izotop palladu, który wydziela odpowiednią dawkę promieniowania i dość szybko się rozpada. Dzięki temu cała kuracja jest bezpieczna i nie powoduje efektów ubocznych. Dodatkową zaletą jest jej wygoda - już kilka godzin po zabiegu pacjentka może wrócić do domu. Badacze zastrzegają, że ta metoda leczenia raka piersi może być stosowana tylko we wczesnym stadium choroby.

(na podst. "Polityki" nr 5/2005 - MR)

Neurony ruchowe z komórek macierzystych

Komórki nerwowe neuronów ruchowych udało się wyhodować z zarodkowych komórek macierzystych - donoszą naukowcy na łamach najnowszego numeru "Nature Biotechnology". Odkrycie może w przyszłości pomóc tysiącom sparaliżowanych ofiar wypadków, które doznały uszkodzenia neuronów ruchowych rdzenia kręgowego. Neurony ruchowe, inaczej zwane motoneuronami, to najważniejsze komórki nerwowe obwodowego układu nerwowego. Przekazują one sygnały z mózgu do mięśni i narządów wewnętrznych. Uszkodzenie neuronów ruchowych powoduje upośledzenie zdolności poruszania się, może być też bezpośrednim zagrożeniem życia, gdy np. uszkodzeniu ulegają neurony zawiadujące pracą przepony, co uniemożliwia normalne oddychanie. Okazało się, że proces różnicowania się neuronów ruchowych jest wielostopniowy, przy czym poszczególne etapy zachodzą na siebie, a czas ich trwania jest ściśle określony. Dzięki pracom amerykańskich naukowców możliwe będzie wykorzystanie komórek macierzystych do wytworzenia neuronów ruchowych, co pozwoliłoby na leczenie chorób obwodowego układu nerwowego, takich jak np. stwardnienie zanikowe boczne (choroba Lou Gehriga). Pomogłoby też tysiącom ludzi, którzy w wypadku doznają uszkodzenia neuronów ruchowych rdzenia kręgowego prowadzącego do paraliżu kończyn.

(Na podst. info.onet.pl z dn. 04.02.05-BP)

Nowatorska operacja kręgosłupa w Katowicach

Nowatorską, mało inwazyjną metodę operacji kręgosłupa u 15-letniego chłopca, cierpiącego na skoliozę, zastosowali lekarze w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach. Zabieg jest zwany torakoskopią. Zamiast rozległego rozcięcia klatki piersiowej lekarze wykonali tylko dwa niewielkie nacięcia pozwalające na dojście do przodu kręgosłupa z dwóch punktowych dojść, bez robienia rozległego cięcia. To zabieg trudny technicznie. Torakoskopię na świecie stosuje się do leczenia deformacji kręgosłupa dopiero od kilku lat, ale jest to bez wątpienia przyszłość.

(Na podst. info.onet.pl z dn. 21.02.05-BP)

Terapia genowa w leczeniu wad słuchu

Utrata komórek rzęskowych w wyniku infekcji, procesów starzenia się, leków bądź nadmiernej stymulacji bodźcami dźwiękowymi, może wywołać upośledzenie słuchu, a nawet głuchotę. Co gorsza, komórki rzęskowe nie ulegają samodzielnej regeneracji. Grupa naukowców z Uniwersytetu Stanu Michigan z Ann Arbor pod kierunkiem Yehoasha Rephaela - jak donosi "Nature Medicine" - wykorzystała terapię genową do leczenia wad słuchu wynikających właśnie z utraty komórek rzęskowych. W badaniach prowadzonych na świnkach morskich naukowcy podali do komórek towarzyszących ślimaka (komórek otaczających zmysłowe komórki rzęskowe), gen Atoh1, który koduje białko będące czynnikiem stymulującym rozwój komórek rzęskowych. Gen ten jest normalnie aktywny w trakcie rozwoju zarodkowego, kiedy to wykształcają się struktury ucha wewnętrznego. Gen Atoh1, podany za pomocą nośnika, tzw. wektora wirusowego, stymulował przekształcanie się komórek towarzyszących w komórki rzęskowe. Dzięki temu możliwa była regeneracji zniszczonego ślimaka ucha wewnętrznego i przywrócenie słuchu.

(Na podst. info.onet.pl z dn. 15.02.05-BP)

ZE ŚWIATA TELEINFORMATYKI

Przybywa kobiet i osób starszych używających Internetu

W ostatnich trzech latach przybyło zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn używających Internetu - wynika z opublikowanego w lutym raportu Komisji Europejskiej. W piętnastu starych krajach UE wskaźnik kobiet wzrósł z 28,5 proc. w 2001 roku proc. do 39,2 proc. w 2003 r. W tym samym czasie wskaźnik męskich użytkowników wzrósł z 40,5 do 48 proc. We wnioskach raportu podkreślono też wzrost zainteresowania Internetem osób starszych, po 55 roku życia. Niestety, bez zmian pozostają dane mówiące o niewielkim korzystaniu z Internetu przez osoby biedne i słabo wykształcone, co zdaniem autorów raportu, przeszkadza im w zmianie na lepsze sytuacji życiowej. Przed rozszerzeniem UE, średnio 43,5 proc. populacji piętnastu krajów członkowskich korzystało z Internetu. W wyniku przyłączenia dziesięciu nowych członków, ta średnia zmalała do 41,4 proc. W nowej dziesiątce średnio 25 proc. społeczeństwa używa Internetu, co i tak jest lepszym rezultatem niż w Grecji (22 proc.) czy w Portugalii (21 proc.). Dla porównania, w Szwecji czy Dani z Internetu korzysta ponad 70 proc. społeczeństwa. W Polsce ta średnia wynosi 30,9 proc. (dane za 2003 rok).

(Na podst. info.onet.pl z dn. 15.02.05-BP)

Microsoft szykuje nową przeglądarkę internetową

Latem ma się pojawić testowa wersja Internet Explorer. O planach Microsoftu poinformował jego założyciel Bill Gates podczas konferencji prasowej w San Francisco poświęconej bezpieczeństwu oprogramowania. To nie przypadek - Explorer okrył się bowiem złą sławą z powodu dużej liczby błędów groźnych dla bezpieczeństwa całego systemu Windows. Z tego powodu część internautów zaczyna korzystać z innych przeglądarek, takich jak Firefox czy Opera. Gates zapowiada, że IE 7 będzie znacznie lepiej radził sobie z atakami wirusów i programów szpiegujących (spyware).

(na podst. Gazeta.pl z 16.02.2005 - RS)

Polscy informatycy w światowej czołówce

Uniwersytet Warszawski zajmuje trzecie miejsce na świecie w aktualnym rankingu szkół wyższych kształcących najlepszych programistów. Polską uczelnię wyprzedzają tylko dwie amerykańskie - Massachusetts Institute of Technology i Uniwersytet Stanforda. Za UW uplasował się prestiżowy Uniwersytet Kalifornijski, a piąte miejsce zajmuje chiński instytut ZJU. Numerem 1 wśród programistów jest obecnie 23-letni Tomasz Czajka, student UW, który trzy razy z rzędu wygrał prestiżowe zawody TopCoder uznawane za najważniejsze na świecie. Polska jako kraj zajmuje w rankingu TopCoder drugie miejsce na świecie - za USA. Następne są Kanada, Chiny i Niemcy.

(na podst. "Gazeta Wyborcza" z dn. 2.02.2005 - MR)

Zaczarowany ołówek

Pentop - to najmłodsze dziecko amerykańskiej firmy LeapFrog słynącej z produkcji rozmaitych gadżetów ułatwiających wchłanianie wiedzy. Elektroniczne pióro o nazwie Fly może służyć dziecku pomocą przy odrabianiu lekcji zastępując jednocześnie kalkulator, słownik i inne urządzenia. W urządzeniu znajduje się specjalny skaner, który przy zetknięciu z odpowiednim papierem daje niezwykły efekt. Jeżeli dziecko narysuje kalkulator, a następnie dotknie piórem narysowanych klawiszy, Fly wykona żądane działanie i głośno odczyta wynik. Urządzenie zachowa się podobnie, gdy będzie wodzić piórem po narysowanej klawiaturze fortepianu. Każdy klawisz zostanie wyartykułowany odpowiednim dźwiękiem. Fly może też odczytywać zapisane wyrazy i automatycznie tłumaczyć je na inny język. Urządzenie wkrótce będzie dostępne w sprzedaży. Ma kosztować ok. 100 dol.

(na podst. "Metro" z dn. 24.01.2005 - MR)

Filmy z TPSA

W tym roku Telekomunikacja Polska planuje uruchomić nową usługę - "Wideo na żądanie". Poprzez Internet będzie można zamówić film, który następnie łączami dostarczony zostanie do komputera odbiorcy. Oferta będzie skierowana do wszystkich użytkowników Neostrady.

(na podst. "Dzień Dobry" z dn. 3.12.2004 - MR)

Doskonałe wyniki internetowego handlu

Po raz pierwszy w historii sklep internetowy Merlin.pl zanotował roczny zysk netto. Zeszłoroczne przychody Merlina - jednego z największych polskich sklepów w internecie przekroczyły 31 mln zł. Rok wcześniej Merlin sprzedał towary za 22 mln. zł. Szefowie sklepu prognozują na bieżący rok wzrost przychodów w podobnej skali. W okresie przedświątecznym Merlin wysłał do klientów ponad 50 tys. paczek. W USA ubiegły rok przyniósł rekordy obrotów w detalicznym handlu internetowym. Według raportu firmy badawczej comScore wartość sprzedaży detalicznej w Internecie w 2004 r. wyniosła 66,5 mld dol. - o 26 proc. więcej niż rok wcześniej. Uwzględniając internetowe zakupy usług podróżno-turystycznych, jest to nawet 117,4 mld.dol.

(na podst. "Gazetya Wyborczej" z dn. 14.01.2005 - MR)

Bezpieczeństwo w Internecie

Rekordową liczbę epidemii wirusów komputerowych zarejestrowała w zeszłym roku firma Trend Micro - japoński producent oprogramowania antywirusowego, która opublikowała raport na temat zagrożeń internetowo-informatycznych na świecie. Specjaliści firmy odnotowali w 2004 r. 30 dużych epidemii wirusowych - prawie dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Wykryli 16,9 tys. nowych szkodliwych programów (głównie tzw. trojanów). W ubiegłym roku miały miejsce pierwsze udane próby stworzenia wirusów atakujących urządzenia bezprzewodowe. Wzrosła liczba ataków motywowanych chęcią zysku. Od maja do listopada 2004 r. stwierdzili ponad 9,7 tys. tzw. ataków phishingowych (podszywanie się pod witrynę np. banku w celu zdobycia poufnych danych i ogołocenia konta ofiary). Według Trend Micro aż 60 proc. wszystkich przesyłanych w 2004 r. maili stanowił spam (wobec 25 proc. w roku 2002). Firma zanotowała ponad 1,7 mln dużych kampanii spamerskich. W prognozach na rok bieżący autorzy raportu przewidują dalszy wzrost zagrożeń czających się w Internecie. Ostrzegają, że coraz częściej użytkownicy Internetu będą bezwiednie przekierowywani na niebezpieczne witryny, a przestępstw phishingowych będzie coraz więcej. Jednym z najłatwiejszych kanałów rozprzestrzeniania się wirusów pozostaną sieci IRC (służące do komunikowania się między internautami) i sieci P2P (do wymieniania się plikami np. muzycznymi czy filmowymi). Wirusy mogą być ukrywane w załącznikach o nietypowych rozszerzeniach, będą także wykorzystywać jednocześnie kilka metod rozprzestrzeniania się i atakowania komputerów. Spam będzie jeszcze intensywniej zalegał skrzynki e-mailowe - ostrzegają autorzy raportu.

(na podst. "Gazety Wyborczeja" z dn. 19.01.2005 - MR)

Walka ze spamem

Instytucje z 13 krajów Unii Europejskiej podjęły walkę ze spamem. Porozumienie w tej sprawie podpisały m.in. instytucje z Austrii, Cypru, Czech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Litwy i Włoch. Polska nie włączyła się do tej inicjatywy.

(na podst. "Metro" z dn. 11-13.02.2005 - MR)
Kurier IdN

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej, audycji tv, informacje z Internetu dotyczące problemów osób niepełnosprawnych (należy podawać tytuł czasopisma, datę, nazwę strony internetowej, tytuł audycji itp.). Materiały należy przesyłać na adres (wyłącznie jako załącznik w formacie Worda lub rtf): kryska@idn.org.pl, kurier-idn@org.pl

 

Wydawca: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Warszawa

Redaktor naczelny - Krystyna Karwicka-Rychlewicz.

UWAGA: Pod każdą informacją, obok podawania jej źródła, są zamieszczane inicjały osoby, która ją napisała lub znalazła i nadesłała do redakcji. Inicjały te zamieszczamy poniżej przy pełnym imieniu i nazwisku autora korespondencji.

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały nadesłane przez: Teresa Balcerzak - TB, Krystyna Karwicka-Rychlewicz - KKR, Leszek Konopa - LK, Bogusława Pielka - BP, Małgorzata Rupar - MR, Remigiusz Sawicki - RS, Janina Stoksik - JS, Roman Szuszkiewicz - RSz, Tomasz Twardowski - TTW.

Adres naszej strony: http://kurier.idn.org.pl

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość
ukazywania się Kuriera IdN1!

Zapraszamy serdecznie do współpracy!

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo