KURIER IDN Kurier Nr 20 (088),   5 grudnia 2004 r.
Pod redakcją: Krystyny Karwickiej-Rychlewicz ISSN 1643-8752
W 2004 roku Kurier IdN1 jest dotowany przez PFRON w ramach programu PAPIRUS

AKTUALNOŚCI

Wigilia na Twardej

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zaprasza wszystkich podopiecznych, absolwentów Warsztatów Aktywizacji Zawodowej i sympatyków na doroczne Spotkanie Wigilijne. Odbędzie się ono 17 grudnia o godzinie 17.00 w budynku PAN przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie, w którym mieści się Komputerowe Laboratorium Inwalidów Ruchu. Jak zwykle podzielimy się opłatkiem, spotkamy przyjaciół, poznamy nowych, spróbujemy potraw przyniesionych przez uczestników spotkania.

Zaczyna się realizacja projektu EQUAL

Rozstrzygnięty został konkurs na program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Projekty złożyło 761 organizacji pozarządowych oraz instytucji. Spośród nich do realizacji wybrano 104. Wśród przyjętych jest projekt Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo pt. "Niepełnosprawni - samodzielność, rodzina, rehabilitacja, EDUKACJA PRACA - system zintegrowany". Realizacja projektu będzie trwała do roku 2009. W okresie od stycznia 2005 do końca maja 2005 Fundacja buduje Partnerstwo na Rzecz Rozwoju. Przystąpiło do niego 10 organizacji i instytucji: ZG PFRON, Dzielnica Wola, Ośrodek Pomocy Społecznej Wawer, Urząd Pracy m.st. Warszawy, TUS, Stowarzyszenie SPOZA, Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Niskiego Wzrostu, Warszawski Dom pod Fontanną, firma Shenk Institute(doradztwo i pośrednictwo pracy), BigS Grzegorz Stolarski (firma podopiecznego Fundacji). W najbliższym czasie Fundacja będzie poszukiwać partnerów ponadnarodowych i krajowych z grupy małych organizacji, które zajmują się określonymi rodzajami schorzeń, z jednostek samorządowych, wyższych uczelni i innych placówek edukacyjnych, a przede z organizacji, które składały wnioski do EQUOL-u lecz nie zostały zakwalifikowane. Zainteresowane organizacje i instytucje mogą kontaktować się z Fundacją za pośrednictwem e-mail - fundacja_eq@idn.org.pl (fundacja_eq@idn.org.pl) lub dzwonić do pp. Kinga Śniegocka, Anna Romanowicz lub Krystyna Wojakowska, tel. 6547551.

(inf. wł. - KKR)

Państwo nie pomaga niepełnosprawnym wchodzącym na rynek pracy

Niepełnosprawni pobierający rentę socjalną (wysokości 472 zł) lub rentę z tytułu niezdolności do pracy są dyskryminowani wchodzeniu na rynek pracy; nie przysługuje im status osoby bezrobotnej - uważa rzecznik praw obywatelskich prof. Andrzej Zoll. RPO w piśmie skierowanym do wicepremiera Jerzego Hausnera zwrócił uwagę, że przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zatrudnieniu socjalnym dyskryminują niepełnosprawnych. Zgodnie z nimi niepełnosprawnym, którzy chcieliby wejść na rynek pracy, nie przysługuje pomoc państwa, kierowana do bezrobotnych. Wicepremier Jerzy Hausner przyznaje, że niepełnosprawni, którzy pobierają rentę socjalną lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, nie są uznawani za bezrobotnych. Zgodnie z definicją osoby "bezrobotnej "za bezrobotnego nie może być uznana osoba, która nabyła prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej ani osoba, która uzyskuje miesięczny przychód w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Prof. Andrzej Zoll apeluje o zmianę przepisów, które jego zdaniem dyskryminują niepełnosprawnych. Podkreśla też, że przepisy te nie są zgodne z normami Unii Europejskiej ani z założeniami rządu dotyczącymi stałego zwiększania liczby aktywnych zawodowo niepełnosprawnych. W ocenie Hausnera pomoc państwa dla niepełnosprawnych jest zgodna z prawem unijnym, a program pomocy państwa - jak napisał wicepremier - został przygotowany w oparciu o rozporządzenie Komisji Europejskiej z 2002 roku.

(na podst. Gazety ZPCHR z dn.23.11.04 r. - BP)

Emeryt i rencista dorobi tyle co obecnie

Sejm odrzucił rządowy projekt nowelizacji ustawy regulującej sposób wypłaty emerytur i rent przez ZUS, zakładającej m.in. zmianę sposobu zawieszania i zmniejszania emerytur i rent pracujących świadczeniobiorców. Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która początkowo zawierała pomysł weryfikacji rencistów i wydłużenie wieku emerytalnego kobiet (rząd się z nich wycofał), została odrzucona zaledwie dwoma głosami. Przewidywała ona oprócz wspomnianej zmiany mechanizmu ograniczania świadczeń, że wybrane renty będą zmniejszane po przekroczeniu określonej kwoty, a renty z tytułu niezdolności do pracy będą przyznawane maksymalnie na 5 lat.

(na podst. Gazety Prawnej z 22.11.04 r. - BP)

Nowe propozycje Hausnera

Wicepremier Jerzy Hausner zapowiedział, że zaproponuje przyjęcie nowych, złagodzonych pod względem finansowym projektów ustaw o składkach pracodawców na FUS oraz o możliwości zarobkowania przez osoby na wcześniejszej emeryturze będzie proponował Radzie Ministrów, aby w innym niż wyjściowy kształcie ponownie skierować te dwie ustawy do parlamentu. - I to jest nasza pierwsza reakcja, czyli próbować przekonać parlament, że te ustawy teraz będą proponowane w znacznie zmodyfikowanym, łagodniejszym w sensie finansowym kształcie, nie na poziomie 2 mld zł - powiedział wicepremier. Hausner. Poinformował też, że odrzucenie obu ustaw oznacza ubytek dla budżetu na 2005 rok w wysokości ok. 1 mld zł. Natomiast wymieniana przez byłego ministra polityki społecznej Krzysztofa Patera kwota 1,8 mld zł odnosiła się do wcześniejszej, rządowej wersji tych projektów, które zostały zmienione w toku prac parlamentarnych.

(na podst. Gazety ZPCHR z 23.11.04 r. - BP)

Więcej za pracownika

Będą wyższe dopłaty dla pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych. ponieważ rząd porozumiał się w tej sprawie z zakładami pracy chronionej - dowiedziała się "Rzeczpospolita". Przez pół roku przedstawiciele rządu i zakładów pracy chronionej nie mogli porozumieć się w sprawie wysokości dopłat dla firm, w których pracują niepełnosprawni. Wszystko miało uregulować rozporządzenie, ale dwie jego wersje przygotowane przez Radę Ministrów nie podobały się przedstawicielom ZPCH. Alarmowali oni, że nowe przepisy spowodują zwolnienia pracowników, bo dopłaty z budżetu będą za niskie. - Nie chcieliśmy dopuścić do takiej sytuacji - tłumaczy "Rzeczpospolitej" - Leszek Zieliński, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Projekt poprawionego rozporządzenia, z którego są zadowoleni pracodawcy został rozesłany do konsultacji społecznych. Choć rząd zaproponował wysokość ryczałtu dla zakładów pracy chronionej na takim samym poziomie jak w poprzednich rozporządzeniach (90, 70 i 40 proc. minimalnego wynagrodzenia na niepełnosprawnego w stopniu znacznym, umiarkowanym, lekkim), chce zrefundować pracodawcom inne koszty zatrudnienia. Proponuje m.in., że pokryje całość, a nie jak dziś tylko 15 procent składki na ubezpieczenie społeczne pracownika. Zamierza też zwiększyć specjalny dodatek - z 45 do 55 proc. minimalnego wynagrodzenia - za zatrudnienie niepełnosprawnych z czterech grup specjalnych: upośledzonych umysłowo, chorych psychicznie, cierpiących na epilepsję i niewidomych. Firmy, które nie mają statusu ZPCh, a zatrudniają inwalidów, będą dostawać 70 proc. minimalnego wynagrodzenia na każdego pracownika (90 proc. w przypadku grup specjalnych).

(na podst. Rzeczpospolita.pl z 19.11.2004 r. - TB)

Rząd nie ustępuje

Już niebawem w Sejmie rozpocznie się kolejna batalia o wyższe składki na ZUS dla małych firm. Rząd przyjął kolejną wersję podwyżek - przewiduje podział przedsiębiorców na 9 grup i maksymalny wzrost składki o prawie 620 zł. Projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych trafi do Sejmu po tym jak posłowie odrzucili poprzedni projekt. Planowane zmiany w emeryturach i rentach z ZUS to: wcześniejsi emeryci i renciści będą mieli zmniejszane świadczenia jeśli ich dodatkowy dochód przekroczy 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia (teraz 70 proc.), renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostanie automatycznie zmniejszona o 25 proc., gdy rencista uzyska dochód powyżej 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia, renta rodzinna będzie mniejsza o 25 proc., gdy rencista uzyska dochód powyżej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, mężczyzna będzie mógł pobierać rentę wdowią po ukończeniu 55 lat (aktualnie 50 lat), renty będą przyznawane tylko na 5 lat.

(na podst. Gazety Prawnej z 01.12.04 r. - BP)

W 2005 roku leki tańsze

Minister zdrowia Marek Balicki zapowiedział, że ceny leków w 2005 r. będą niższe. Na nowych listach leków refundowanych znajdzie się 260 nowych leków generycznych, czyli tańszych odpowiedników oraz 241 leków już refundowanych. Z list leków refundowanych usunięto 44 leki. Zmiany te wykonano na wniosek firm farmaceutycznych. Według resortu zdrowia nie ma jednak zagrożeń dla pacjentów, ponieważ na listach pozostają odpowiedniki tych leków. Zmiany na listach leków refundowanych spowodują - jak twierdzi minister - że w 2005 roku pacjenci zapłacą o 40 mln zł mniej w aptece, zaś Narodowy Fundusz Zdrowia wyda na refundację leków o 80 mln zł mniej. Kwoty te odpowiadają rocznym budżetom trzech 500-łóżkowych wysoko specjalistycznych szpitali. Minister skierował projekty pięciu rozporządzeń dotyczących refundacji leków do uzgodnień wewnętrznych i konsultacji społecznych.

(na podst. Gazeta.pl z 24.11.2004 r. - MR)

Kontrowersje wokół ustawy

160 rektorów polskich i zagranicznych uczelni obradowało podczas Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wzburzenie rektorów wzbudził zapis w projekcie ustawy o wspieraniu zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zmuszający uczelnie do przyjęcia procentowo określonej grupy studentów niepełnosprawnych. Jest to - według zebranych - sprzeczne z zasadą konstytucyjnej równości obywateli.

(na podst. "Południe" z 25.11.2004 r. - MR)

Od nowego roku 22-proc. VAT na Internet?

Dziennik "Rzeczpospolita" dotarł do projektu nowelizacji ustawy o podatku VAT, z którego wynika, że od 1 stycznia stawka VAT na usługi internetowe będzie wynosić 22 procent.
Dziennik przypomina, że zmiana ta wymuszona jest przez przepisy unijne, które nakładają obowiązek stosowania VAT na Internet. W związku z tym, po wejściu w życie nowelizacji ustawy, za usługi internetowe zapłacimy o 22 procent więcej niż obecnie. Niestety, wyjątków będzie niewiele. VAT za Internet nie będą płacić tylko szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli, placówki oświatowe, uczelnie wyższe oraz placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk. Na wprowadzeniu podatku na Internet, budżet państwa zyska w przyszłym roku około 200 mln zł. Jedyną nadzieją dla rosnącej rzeszy prywatnych użyt kowników Internetu jest proponowana zmiana w podatku PIT, umożliwiająca użytkownikom sieci odpis w ciągu roku 760 zł. Od parlamentu zależy czy otrzymamy tę szansę.

(na podst. IAR, Mfi - RS)

NFZ nie będzie pomagać przy zakupach drogich leków

Chorzy, którzy po 1 października złożyli wnioski do NFZ o pomoc finansową, np. w zakupach drogich leków, mogą jej nie dostać. Centrala Funduszu poinformowała oddziały: nie wolno rozpatrywać tych próśb! Tylko w Krakowie nie ma dnia, żeby do urzędników oddziału Funduszu nie trafiło kilkanaście podań o tzw. indywidualne zgody na finansowanie leczenia. Najczęściej pacjenci proszą o pieniądze na drogie leki, np. na nowotwory pęcherza moczowego i jelita grubego, na schorzenia hematologiczne, na immunoglobuliny potrzebne w niedoborach odporności oraz leki na ciężkie postacie padaczki. Dla nich zgoda NFZ to ostatnia szansa na uzyskanie dostępu do najnowocześniejszych, a zarazem piekielnie drogich leków. Ostatnia, bo do leków, o które proszą, Fundusz nie ma podstaw dopłacać: nie ma ich na listach leków refundowanych ani w wykazach medykamentów finansowanych w programach terapeutycznych. Prezes NFZ Jerzy Miller rozesłał pismo, w którym potwierdza, że nowa ustawa nie pozwala na wydawanie indywidualnej zgody. Zachowują je tylko ci, którzy kontynuują wcześniej zaczętą kurację - nabyli już do niej prawo i nie można im go cofnąć. Pisze też, że jeżeli ktoś złożył podanie przed 1 października, zostanie ono rozpatrzone, nawet może pozytywnie. Podania wszystkich innych chorych, czyli nadesłane po 1 października, zostają zablokowane. W województwie małopolskim na realizację indywidualnych wniosków od początku roku poszło ponad 4 mln zł.

(na podst. Gazeta.pl.kraków z 21.10.04 r. - BP)

Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada w całej Polsce obchodzony był Dzień Pracownika Socjalnego. To święto tych, którzy działają w rządowych i miejskich instytucjach społecznych, organizacjach pozarządowych czy kościelnych placówkach charytatywnych niosących pomoc ludziom w potrzebie.

(na podst. "Gazeta Wyborcza. Toruń" z 20-21.11.2004 r. - MR)

Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet

25 listopada był Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet. Informacje na temat tej problematyki oraz na temat działalności organizacji kobiecych można znaleźć na stronach: www.oska.org.pl, www.suka.org.pl.

(na podst. "Metro" z 25.11.2004 r. - MR)

AKTUALNOŚCI REGIONALNE

Koszalin - pieniądze czekają!

W Koszalinie są pieniądze dla niepełnosprawnych. Zainteresowani powinni czym prędzej zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Koszalinie (wydział kultury i spraw społecznych, pokój 22, tel. 348-87-16) albo do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy placu Wolności 2-3 (tel. 341-92-07). Wcześniej warto zadzwonić i zapytać o warunki skorzystania z funduszy.

Są m.in. pieniądze na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, na kule, protezy, wózki, pieluchomajtki, cewniki. Można też ubiegać się o wsparcie (do 80 proc.) przy likwidacji barier architektonicznych (m.in. dostawa, zakup i montaż podnośnika, windy, poręczy, drzwi, wykładziny podłogowej, remont łazienki) oraz przy likwidacji barier w komunikowaniu się (m.in. zakup telefaksu dla niesłyszącego, aparat słuchowy, zestaw komputerowy, maszyna do pisania Braillem, okulary). Są też fundusze na pożyczki dla niepełnosprawnych bezrobotnych, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą. Z dofinansowania mogą również skorzystać pracodawcy, którzy tworzą dla niepełnosprawnych miejsca pracy. Urzędnicy muszą wydać pieniądze do końca roku, w przeciwnym razie będą musieli je zwrócić do PFRON. Czyżby wcześniej nie było chętnych na te pieniądze?

(na podst. Głosu Koszalińskiego z 26.11.04 r. - BP)

Są darmowe szczepionki przeciw grypie

Zielonogórski Diecezjalny Caritas ma 3 tys. szczepionek przeciw grypie. Do akcji bezpłatnych szczepień włączyły się pielęgniarki i lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego.
Ze szczepień może skorzystać 600 mieszkańców Zielonej Góry. Akcja skierowana jest głownie do dzieci, ale zaszczepić się mogą też ci dorośli, których nie stać na szczepionki.
W akcji pomogą pielęgniarki z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego. Badania i szczepienia wykonają za darmo. Na szczepienie dzieci muszą wyrazić pisemną zgodę rodzice. Zamówienia na szczepienia przeciwko grypie przyjmuje Biuro Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej przy ul. Kościelnej 6 w Zielonej Górze. Tel. 324 43 30. Informacji można też szukać w parafiach.

(na podst. Gazety Wyborczej z 15.11.04 r. - BP)

Apteka z darmowymi lekami

W Łodzi przy ul. Wólczańskiej 37 ruszyła apteka komunalna, w której ubodzy mieszkańcy miasta mogą otrzymać darmowe leki. Koszty pokryje budżet miasta. O darmowe leki mogą ubiegać się osoby osiągające dochód nie wyższy niż 316 zł na jednego członka rodziny lub 461 zł - jeśli jest to osoba samotna. Z wypisaną przez lekarza receptą należy pójść do apteki, w której farmaceuta wyceni jej wartość, a następnie od pracownika socjalnego odebrać zlecenie na porycie kosztów leku.

(na podst. "Metro" z 16.11.2004 r. - MR)

Bezpłatna mammografia

Gimbusami przyjeżdżają do Płocka na bezpłatne badania mammograficzne mieszkanki kolejnych gmin. Płockiej poseł Aleksandrze Łuszczyńskiej udało się wytargować w NFZ pół tysiąca dodatkowych mammografii, które wykonuje ośrodek niepubliczny Omega, a następnie przekonać wójtów, by zapewnili chętnym kobietom darmowy przejazd. Wyniki odbierają we własnych ośrodkach zdrowia. Nowotwory wykrywane są w Omedze u 1 proc. badanych, aż u połowy łagodne zmiany, które mogą być punktem wyjścia dla nowotworów. Kobiety, które zdecydowały się na mammografię mogą dzwonić pod numer 269 26 20 lub 366 76 36.

(na podst. Gazety Wyborczej z 15.11.04 r. - BP)

BEZ BARIER

Windy w przychodniach

Ministerstwo Zdrowia chce, by wszystkie przychodnie zamontowały windy dla osób niepełnosprawnych. Na montaż dano czas do połowy 2005 roku. Jeśli tego nie zrobią, zostaną zamknięte - Narodowy Fundusz Zdrowia zerwie z nimi kontrakt. Idea jak najbardziej słuszna, ale problem polega na tym, że nie zagwarantowano pieniędzy na ten cel.

(na podst. "Metro" z 19-21.11.2004 r. - MR)

Asystent niepełnosprawnego - nowy zawód

Prawie 50 osób przeszkoliła w Warszawie Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej, koniku" na asystentów niepełnosprawnych. Są to głównie młodzi ludzie po psychologii i pedagogice specjalnej, a także osoby starsze, które mają problemy ze znalezieniem pracy. Większość osób odbyła szkolenie z zakresu pomocy dzieciom z porażeniem domowym i autyzmem, mieli też zajęcia w ośrodkach rehabilitacyjnych i w jednej ze szkół specjalnych. Asystent może odciążyć rodzinę od wielu obowiązków, takich jak wychodzenie na spacery, pomoc przy odrabianiu lekcji, odprowadzanie do szkoły i ze szkoły, pomóc przy załatwianiu spraw w urzędzie itp. Obecnie ci, którzy chcieliby otrzymać pomoc oraz uczestnicy szkolenia wypełniają ankiety dotyczące wzajemnych oczekiwań i zainteresowań. Pomogą one we właściwym doborze. Asystent niepełnosprawnego to zawód poszukiwany w krajach Unii Europejskiej, więc zarówno szkolenia, jak i ten rodzaj pomocy osobom niepełnosprawnym mają również u nas szanse upowszechnienia. Podobne działania podejmują organizacje pozarządowe w innych miastach Polski, m.in. w Chełmie i Szczecinie.

(na podst. Gazety Wyborczej z 29.11.2004 r. - KKR)

Mniej barier

W dniu 1 grudnia, na dorocznej gali Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, wręczono nagrody za najlepiej dostosowane dla niepełnosprawnych budynki w Warszawie. Do konkursu zgłoszono 30 obiektów. Wygrał Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, który udowodnił, że i stare budynki mogą stać się dostępne dla osób niepełnosprawnych. Wybudowano w nim nie tylko podjazd, zamontowano windę, dostosowano toaletą, ale nawet oznaczono szatnię i sale brajlem. Nagrodzone zostało również największe centrum handlowe Warszawy -Arkadię - za kompleksowe dostosowanie obiektu. Jest tu - poza standarowymi udogodnieniami - pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących oraz informacje brajlem koło toalet. Wyróżniono też szpital św. Zofii, który na dostosowanie budynku wydał własne pieniądze. Medalem "Przyjaciela Integracji" nagrodzono "Gazetę Wyborczą" za to, że stale i w różnorodny sposób prezentuje problemy osób niepełnosprawnych.

(na podst. Gazety Wyborczej z 2.12.2004 r. - KKR)

Polska zapisana brajlem

Wkrótce osoby niewidome i słabowidzące będą mogły korzystać z Atlasu Polski. To unikatowa "produkcja" w skali światowej. Atlas składa się z 25 kolorowych map w formacie A3. Dzięki temu mogą z nich korzystać nie tylko niewidomi, ale także osoby słabowidzące. Mapy podzielone są tematycznie, np. turystyka, koleje, przemysł, podział administracyjny - jak w tradycyjnych atlasach. Legenda mapy zrobiona jest w brajlu i czarnym drukiem. Technologię wytwarzania map wypukłych opracowali nauczyciele z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach koło Poznania. Dwa lata temu wpadli na pomysł, by przy wykorzystaniu komputera i specjalnego papieru przetwarzać mapy płaskie (tradycyjne) na wypukłe, czytelne dla osób niewidomych. - Przygotowaliśmy ok. 1200 różnych znaków, które oznaczają np. miasta, stolice, bogactwa naturalne, parki narodowe. Wszystkie znaki przetestowaliśmy na dzieciach niewidomych w całym kraju. I to one ostatecznie wybrały te, które były dla nich najbardziej czytelne - mówią. Nową technologią wytwarzania map zainteresował się Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie: to tam zapadła decyzja o przygotowaniu atlasu Polski dla niewidomych. Na razie zostanie wydanych ok. 200 atlasów, które trafią do szkół i ośrodków dla dzieci niewidomych.

(na podst. "Metro" z 4.11.2004 r. - MR)

Pomoc psychologiczna on-line

W Akademii Bydgoskiej od 2000 roku działa Akademickie Centrum Pomocy Psychologicznej. Powstało z inicjatywy prof. dr hab. Małgorzaty Kościelskiej. W ramach Centrum działa Ośrodek Terapeutyczno-Konsultacyjny przy Zakładzie Psychologii Klinicznej, Pracownia Logopedyczna oraz Pracownia Pomocy Psychologicznej Online, która świadczy pomoc poprzez Internet . Wystarczy wejść na stronę www.ap.edu.pl, by zapoznać się z historią pomocy psychologicznej przez Internet, dotrzeć do ciekawych linków oraz uzyskać poradę. Służy temu przejrzysty formularz, w którym podaje się podstawowe informacje o sobie i formułuje pytanie. Odpowiedź otrzymuje się drogą elektroniczną.

(inf. własna - MR)

Wibrujące obuwie

Specjalne buty dla niewidomych wyprodukowano w Czechach. Dzięki zamontowanym czujnikom podczerwieni ostrzegają właściciela przed przeszkodami poprzez włączanie urządzenia wibrującego.

(na podst. "Metro" z 24.11.2004 r. - MR)

Z ŻYCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Dzieci spoza...

W dniu 15 grudnia w godz. 10.00 - 17.00 w sali Oratorium przy Bazylice O.O. Salezjanów, ul. Kwęczyńska 53 w Warszawie odbędzie się II Konferencja pt. "Dzieci spoza... Edukacja i systemy wsparcia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej". Jej organizatorem jest Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA, które zajmuje się dziećmi specjalnej troski, które sprawiają i mają trudności w szkole i w domu z powodu nadpobudliwości (ADHD, nieśmiałości, niepełnosprawności. Organizatorzy zapraszają na konferencję nauczycieli i rodziców dzieci mających problemy wychowawcze. Wstęp wolny. Wieęcej na temat stowarzyszenia i konferencji można znaleźć pod adresem: www.idn.org.pl/spoza.

(inf. wł. - KKR)

Internet dla niepełnosprawnych - dziś i jutro - IdN 2004

W dniach 29-30 listopada odbyło się organizowane już po raz szósty przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo seminarium "Internet dla niepełnosprawnych - dziś i jutro - IdN 2004". Podstawowym jego celem, podobnie jak i poprzednich, było przedstawienie i upowszechnianie możliwości Internetu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Jest to także jeden z głównych celów statutowych Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. W seminarium uczestniczyli działacze wielu organizacji pozarządowych z kraju, liczna grupa osób niepełnosprawnych, przedstawiciele jednostek samorządowych i instytucji państwowych zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych, a także firm, które mają doświadczenie w wykorzystywaniu Internetu. Zaprezentowano niedawno zakończone projekty prowadzone przez Fundację oraz nowe, których realizacja obecnie się zaczęła. Duże zainteresowanie wywołało omówienie zmian w projekcie ustawy o rehabilitacji, promocji zatrudnienia i przeciwdziałaniu bezrobociu, złożonej w październiku w Sejmie. Zaprezentowano również technologie informatyczne, które mogą wspomagać wykorzystanie Internetu przez osoby niepełnosprawne.

(inf. wł. - KKR)

Pomocne serca i dłonie

Dzięki szwedzkiej fundacji "Pomocne dłonie" w listopadzie został w Przemyślu otwarty sklep Towarzystwa Walki z Kalectwem. Bardzo tanio można w nim kupić ubrania, sprzęt RTV i AGD, meble, figurki i wiele potrzebnych w domu rzeczy. Jest to pierwszy taki sklep w Polsce, a 11. na świecie. W jego uruchomieniu pomogła szwedzka fundacja Reningsborg-Pomocne Ręce. Przekazała kilkanaście ton darów, które będą sprzedawane za niewielką kwotę. Pieniądze ze sprzedaży zostaną przekazane na cele Towarzystwa. Poza tym sklep będzie miejscem, w którym niepełnosprawni w ramach terapii zajęciowej, będą naprawiać uszkodzone sprzęty i odzież. Na otwarcie sklepu przyjechali też członkowie organizacji ze Szwecji. Rzeczy, które można w nim kupić, pochodzą od ludzi i przedsiębiorstw ze Szwecji. Również tutejsza społeczność może włączyć się w jego funkcjonowanie i oczywiście oprócz kupowania, może przynosić rzeczy na sprzedaż.

(na podst. Gazety ZPCHR z 24.11.04 r. - BP)

II Praskie Forum DZIECI SPOZA

26 listopada w Warszawie odbyło się II Praskie Forum DZIECI SPOZA."Tu bije serce Warszawy" zorganizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA. Forum było podsumowaniem efektów realizowanego przez nie projektu. W programie Forum mówiono na temat tego, jak wspomóc dziecko niepełnosprawne w szkole, omawiano doświadczenia praskich organizacji pozarządowych w pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami niepełnosprawnymi oraz współpracę z Ośrodkiem Pomocy społecznej". Więcej informacji na temat działalności stowarzyszenia na www.idn.org.pl/spoza.

(inf. własna - MR)

 

Dary ze Szwecji

Stowarzyszenie z Pomocą Rodzinie w Rzeszowie otrzymało od Komitetu Solidarności z Polską, działającego w Szwecji, łóżka szpitalne, chodziki, kule, laski oraz wózki dla osób niepełnosprawnych. Sprzęt rehabilitacyjny przekazany zostanie osobom z rodzin najuboższych, część trafi do miejscowego szpitala. Współpraca istnieje od dziesięciu lat i jest to już 111 taki transport.

(na podst. Gazety ZPCHR z 16.11.04 r. - BP)

IMPREZY, KONKURSY, WYSTAWY

Konkurs OTWARTE DRZWI 2004 rozstrzygnięty

W dniu 29 listopada rozdano nagrody w II Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace magisterskie w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych - OTWARTE DRZWI 2004.

I nagroda w wysokości 6 000 zł oraz 3-miesięczny staż w PFRON otrzymała mgr Anna Bieganowska z Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za pracę pt.: "Model niepełnosprawności w mediach a postawy wobec osób niepełnosprawnych". II nagroda w wysokości 4 000 zł przypadła mgr Sabinie Biskup z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za pracę pt. "Przydatność zainteresowań zawodowych osób niepełnosprawnych w systemie telepracy". III nagrodę w wysokości 2 000 zł otrzymała mgr Justyna Oleksiewicz z Uniwersytetu Śląskiego - filia w Cieszynie za pracę pt. "Wykorzystanie i rola artykułów spożywczych, przedmiotów codziennego użytku i środków pochodzenia naturalnego w pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim". Ponadto jury przyznało cztery wyróżnienia w czterech kategoriach, zaś Centralny Instytut Ochrony Pracy przyznał dodatkowe wyróżnienie za pracę pt. "Dostosowanie wybranych stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych" autorstwa mgr Radosława Lesza z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

(inf. wł. - BM)

Forum Edukacji Integracyjnej

20 listopada w Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu (woj. kujawsko-pomorskie) odbyło się III Forum Edukacji Integracyjnej. Podczas Forum odbyły się zajęcia pokazowe, występy artystyczne uczniów klas integracyjnych, wykłady, warsztaty szkoleniowe, debata.

(na podst. "Gazeta Wyborcza. Toruń" z 20-21.11.2004 r. - MR)

Na zabawki i pomoce dydaktyczne

Już po raz piąty w harendziańskiej szkole podstawowej zorganizowana została akcja charytatywna, której celem było zebranie funduszy na pomoce dydaktyczne i zabawki dla dzieci z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Zakopanem. W ramach akcji realizowany jest program Zdążyć z pomocą, któremu patronuje prof. Zbigniew Religa przy współpracy z Fundacją Pomocy Dzieciom. Wolontariusze, którymi są uczniowie z Harendy, sprzedawali cegiełki - kartki świąteczne i okolicznościowe długopisy. Zebrane pieniądze są przeznaczone dla ośrodka na Kamieńcu. W dniu 25 listopada w harendziańskiej szkole tradycyjnie odbyło się spotkanie integracyjne, podczas którego zespół teatralny ze Stowarzyszenia Rodziców i Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo Nadzieja w Nowym Sączu przedstawił bajkę Brzydkie kaczątko. Po spektaklu odbył się bal andrzejkowy z tradycyjnymi wróżbami.

(inf. wł - LK)

Bliżej człowieka

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Przemyślu serdecznie zaprasza artystów: pisarzy, poetów, malarzy, rzeźbiarzy, muzyków, zespoły muzyczne, teatralne itp. (osoby niepełnosprawne) do wzięcia udziału w I Integracyjnych Bukowińskich Spotkaniach ze Sztuką w Rumunii, które odbędą się 27-28 sierpnia 2005 r. Patronat medialny nad imprezą sprawuje Tygodnik Katolicki "Niedziela". Projekt powstania corocznych Integracyjnych spotkań ze sztuką na Bukowinie w Rumunii zrodził się z naturalnej potrzeby rozwoju świadomości, osobowości, kształtowania się hierarchii wartości i humanizmu, w trosce o tych, którzy nie mogą w pełni uczestniczyć w bogactwie życia na płaszczyźnie aksjologiczno-estetycznej. Wartości, jakie odkrywa się podczas wspólnego kreowania rzeczywistości na płaszczyźnie sztuki, pozwalają bardziej poznać życie innych ludzi, ich świat, kulturę, co znacznie niweluje wszelkie granice: społeczne, religijne, kulturowe - budując nowy, silniejszy charakter danego społeczeństwa. Celem Bukowińskich Spotkań ze Sztuką jest zachęta Polaków mieszkających w Polsce do zainteresowania się i zapoznania z naszymi rodakami mieszkającymi na Bukowinie w Rumunii. Dar artystów w formie zaplanowanych wieczorów poezji, muzyki, teatru, sztuki kulinarnej itp. to dar serca dla rodaków z Bukowiny. Ponieważ artystami będą też osoby niepełnosprawne, które potrafiły pokonać swoją niepełnosprawność, cierpienie i ból egzystencjalny - chwile spędzone razem staną się nową jakością bytu i formą terapii w świecie wartości. Bukowina to kraina geograficzno-historyczna na pograniczu Ukrainy i Rumunii, pomiędzy Karpatami a środkowym Dniestrem. Region interferencji kulturowych, zamieszkiwany przez Polaków, Żydów, Ukraińców, Niemców i Rumunów. Polacy deklarują przywiązanie do własnych wsi, ale również tradycji, i kultury polskiej. Uważają, że ziemia, na której przyszło im żyć, jest nieskażona postępem cywilizacyjnym, a zarazem jest najbiedniejszym obszarem w Rumunii. Łączy ich bardzo silna więź z Polską i często wyrażają to w osobistych rozmowach z Polakami. Wszelkich informacji udziela autor projektu: Marek Pantuła 37-700 Przemyśl ul. Opalińskiego 11/32 tel. (0-16) 670-56-75 po godz. 16.00, (0-16) 677-52-08 w godz. 8.00-14.00 tel. kom. 606-29-56-75

(na podst. Tygodnika Niedziela.pl nr 47 z 21 XI 2004 r. - TB)

KULTURA

Polak czyta dwie książki rocznie

W ciągu ostatniego półrocza 61% Polaków powyżej 15 roku życia przeczytało co najmniej jedną książkę - wynika z badania przeprowadzonego na początku listopada przez ośrodek badania opinii publicznej Ipsos. Odsetek czytelników książek rośnie wraz z wykształceniem i maleje wraz z wiekiem, więcej czytelników jest wśród kobiet niż wśród mężczyzn.
Dużą grupę badanych - 35% - stanowią ci, którzy w ciągu ostatniego półrocza nie przeczytali ani jednej książki. Do tej grupy można by też właściwie zakwalifikować 4% respondentów, którzy nie pamiętają, czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy sięgnęli po książkę. Do przeczytania jednej książki przyznaje się 12% respondentów, 10% z nich przeczytało trzy książki, tyle samo deklaruje przeczytanie pięciu książek. 15% badanych przeczytało ponad sześć książek. Badanie zlecili organizatorzy Mistrzostw Polski w Szybkim Czytaniu, których szósta edycja zakończyła się w sobotę w Warszawie. W ankiecie Ipsosu znalazło się m.in. pytanie, jak respondenci oceniają swoją szybkość czytania. 23% badanych odpowiedziało, że czyta szybko, 58%, że z przeciętną szybkością. Osoby czytające szybko to częściej kobiety (27%) niż mężczyźni (19%), to także częściej, jak można się było spodziewać, osoby z wyższym wykształceniem (44%). Zazwyczaj czytamy z prędkością 200 słów na minutę, ale, zdaniem specjalistów z Akademii Szybkiego Czytania, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby czytać kilka razy szybciej. Wystarczy nauczyć się właściwej pracy oczu, selekcji tekstu, poszerzyć pole widzenia oraz wyeliminować fonetyzację, czyli czytanie "na głos w myślach".
Dotychczasowy rekord świata w szybkim czytaniu został ustanowiony dwa lata temu w Polsce i wynosi 46 482 słowa na minutę. Rekord ten należy do Kamili Kornet z Warszawy - czwartej Mistrzyni Polski w Szybkim Czytaniu. Szóstą edycję mistrzostw wygrał Piotr Lorenc, 15-latek z Rudy Śląskiej. Tegoroczny zwycięzca przeczytał konkursowy tekst z szybkością 8732 słowa na minutę.

(na podst. PAP z 29.11.2004 r. - RS)

Kup e-książkę

Zachęta do sięgnięcia po "pierwszą w Polsce powieść w formie elektronicznej" krąży po Internecie. Dzieło dwojga autorów, "Zaplątani w czat" dostępne jest wyłącznie na witrynie wydawnictwa Złote Myśli i dotyczy flirtowania. Darmowy fragment okupić trzeba adresami trójki znajomych, którym - w naszym imieniu - serwer Złotych Myśli rozsyła e-mail z przynętą. To z kolei chwyt z dziedziny tzw. wirusowego marketingu, formy promocji - jak na polski światek wydawniczy - równie nowatorskiej. Eksperymenty z publikowaniem znanych utworów na dyskietkach zaczęły się już na początku lat 90, a autorem pierwszego "elektronicznego" utworu mieni się brytyjski pisarz Peter James. W 1994 roku swój horror "Host" opublikował - obok wersji drukowanej - na dwóch dyskietkach. Dyskietki szybko stały się niemodne, a wydawcy zaczęli eksperymentować z CD-ROM-ami i Internetem. Brytyjska oficyna Online Originals od 1997 roku jako pierwsza oferuje książki wyłącznie w sieci. Rok później jej publikacja "Angels of Russia" Patricii le Roy jako pierwszy w historii e-book, czyli elektroniczna książka, zdobyła nominację do nagrody Bookera. W 2000 roku, u schyłku milenium, analitycy wydawniczego rynku wieszczyli koniec epoki druku, a UNESCO ogłosiła "rok elektronicznej książki". Najhuczniej obszedł go amerykański mistrz horroru Stephen King, sprzedając swoją najnowszą powieść "Riding The Bullet" wyłącznie w Internecie po 2,5 dol. W ten nowatorski sposób zakupiło ją w ciągu miesiąca aż 500 tys. osób, a wydarzenie głośno odtrąbiła światowa prasa jako świt nieuchronnie nadciągającej epoki e-booków. Okazało się jednak, że rynek e-booków ograniczony jest przyzwyczajeniami czytelników. Po takie książki sięgają bowiem dwie wąskie grupy: najmłodsze pokolenie uznające Internet za główne źródło informacji i innowatorzy chętni do eksperymentów z przenośnymi czytnikami e-booków, palmami, a nawet - zjawisko popularne w Japonii - telefonami komórkowymi. Jako e-booki lepiej sprawdzają się książki narzędziowe, m.in. poradniki czy podręczniki, a nie literatura piękna. Wiosną 2004 roku wróciły optymistyczne prognozy, wywołane wprowadzeniem na rynek "elektronicznego papieru". Bije on na głowę dotychczasowe ekrany, bo jest cienki, lekki i wymaga zasilania tylko wtedy, gdy zmienia się wyświetlany obraz. Czytać można z niego pod dowolnym kątem, nawet w pełnym świetle słońca. Ostatnio rośnie liczba stron poświęconych e-book'om i księgarń, które chcą je sprzedawać lub udostępniać za darmo. Robią tak dwa najciekawsze serwisy: www.e-biblioteka.pl i www.ebook.pl , założone przez pasjonatów związanych z niszowymi czasopismami ("Fa-art." i "Czas Kultury).

(na podst. Gazeta.pl z 29.10.2004 r. - MR)

EDUKACJA

Studia przez Internet

Ogólnopolska konferencja o prowadzeniu zajęć za pośrednictwem Internetu odbyła się 17 listopada w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Takie studia są dużo tańsze, ich cena wynosi ok. 70 proc. kosztu stacjonarnych. Jest to także olbrzymie ułatwienie dla niepełnosprawnych. Akademia Ekonomiczna nawiązała już współpracę z uczelniami we Wrocławiu, w Poznaniu, Krakowie oraz Warszawie w celu opracowania programu pilotażowego e-edukacji w tych placówkach. Szkoły liczą na wsparcie finansowe Ministerstwa Edukacji i Unii Europejskiej.

(Gazeta.pl   Katowice  z 18.11.2004 - TB)

PRACA

Zakład aktywności zawodowej dla niepełnosprawnych

W Rudzie Śląskiej ma powstać zakład aktywności zawodowej dla niepełnosprawnych. 50 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności będzie mogło podjąć pracę w pralni. Niepełnosprawni będą pracować w pralni przy ul. Głównej 11 w Bielszowicach. Specjalistyczny sprzęt ma być kupiony z pieniędzy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. - Budynek pralni trzeba przystosować dla osób niepełnosprawnych i zautomatyzować. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pralnia zostanie otwarta jeszcze w tym roku. Osoby zatrudnione w pralni pracować będą po 4 godz. dziennie - informuje Aleksandra Skowronek, naczelniczka wydziału zdrowia i spraw społecznych UM w Rudzie Śląskiej. Informacje o możliwości pracy pojawią się na stronie internetowej miasta, a dodatkowo urzędnicy będą także informować niepełnosprawnych osobiście.

(na podst. www.niepelnosprawni.info z 22.11.04 r. - BP)

SPORT

Złoto dla naszych tancerzy!

Polska para zdobyła w Japonii złoty medal w Mistrzostwach Świata Tańca na Wózku Inwalidzkim. Warszawiacy: 15-letnia Monika Chojnicka i 19-letni Łukasz Prochacki tańczą ze sobą od kilku lat. Trenują w stowarzyszeniu Rehabilitacji i Tańca Integracyjnego "Swing-Duet". Mają w dorobku puchary w mistrzostwach Warszawy, Polski, Europy i srebro na mistrzostwach świata w 2002 roku. W Japonii pokonali 20 par z 17 krajów. W przyszłości planują trenować tancerzy w małym miasteczku, gdzie niepełnosprawni nie mają tylu możliwości, jak np. w Warszawie.

(na podst. "Metro" z 24.11.2004 r. - MR)

ZDROWIE, MEDYCYNA, NAUKA

Zdrowie mieszkańców Unii Europejskiej

Raport na temat stanu zdrowia mieszkańców Unii Europejskiej przygotowała czwórka brytyjskich epidemiologów. Wyniki raportu przedstawiono w końcu listopada na międzynarodowym spotkaniu w Brukseli. Zasadnicze pytanie, jakie postawili sobie Brytyjczycy, brzmiało: czy stan zdrowia nowych i starych członków Unii bardzo od siebie odbiega i w jakim tempie nowi członkowie "gonią" zdrowsze, bogatsze kraje. Autorzy raportu zastanawiali się, jakie kryterium najpełniej pokazałoby różnice w efektywności systemów opieki zdrowotnej w obu częściach kontynentu. Rozważali różne wskaźniki, jakie można brać pod uwagę, np. liczbę szpitali, liczbę szpitalnych łóżek, lekarzy przypadających na 100 tys. mieszkańców i śmiertelność noworodków. Ostatecznie wybór padł na liczbę "niepotrzebnych śmierci", a więc przedwczesnych (przed 75. rokiem życia) zgonów, których można by uniknąć, o ile opieka zdrowotna w danym kraju działałaby w porę i efektywnie. Epidemiolodzy przyjrzeli się dwóm wskaźnikom - liczbie zgonów z powodu chorób, które można dziś skutecznie leczyć (na ich liście znalazły się 33 schorzenia, takie jak: rak szyjki macicy, zapalenie płuc, wrzód żołądka, odra, gruźlica czy zapalenie wyrostka robaczkowego), a także liczbie zgonów związanych bardziej ze stylem życia. W tym drugim przypadku wzięli pod uwagę trzy przyczyny zgonów: raka płuca związanego z paleniem papierosów, marskość wątroby jako skutek picia alkoholu i wreszcie śmierć w wyniku wypadków drogowych. Naukowcy zebrali dane z 18 krajów Unii - nowych i starych członków - oraz dwóch kandydatów do UE - Rumunii i Bułgarii. Porównali ze sobą dane za lata 1990-91 z tymi z lat 2000-02 .Jak nietrudno przewidzieć, 13-14 lat temu wszyscy (poza Portugalią) starzy członkowie Unii mieli lepszy system opieki zdrowotnej i w związku z tym rzadziej umierali na dające się leczyć choroby niż Czesi, Polacy, Węgrzy czy Rumuni. Podczas ostatniej dekady XX wieku sytuacja w całej niemal Europie poprawiła się, z tym że podział na zdrowszą zachodnią i mniej zdrową środkowo-wschodnią część kontynentu pozostaje nadal bardzo wyraźny. Np. liczba niepotrzebnych zgonów wśród mężczyzn w Hiszpanii wynosi ok. 60 na 100 tys. rocznie, podczas gdy w Estonii przekracza 210. Sytuacja w byłych "demoludach" poprawia się, ale bardzo nierównomiernie: wskaźniki zgonów najszybciej spadają w Czechach (liczba niepotrzebnych śmierci wśród mężczyzn spadła tam w ciągu 10 lat aż o 37 proc.!), Słowenii i na Węgrzech. Polska na tym tle wygląda słabiej - Polacy i Polki umierają dziś częściej niż Czeszki i Czesi. W 1990 r. mieliśmy lepsze wskaźniki od naszych południowych sąsiadów. W kategorii zgonów, którym można by zapobiec, gdyby obywatele nie palili papierosów, nie nadużywali alkoholu i nie ginęli za kierownicą, najgorzej wypadają Węgrzy, a najlepiej Szwecja. Polacy ze swoją wysoką liczbą ofiar wypadków drogowych są na szóstym miejscu od końca wśród dwudziestki badanych krajów. Sytuacja poprawia się pod tym względem u nas znów wolniej niż w Czechach czy na Słowenii. Podczas brukselskiego spotkania zastanawiano się, co można zrobić, by jak najprędzej zasypać te podziały, by wszyscy mieszkańcy Starego Kontynentu mieli równie dobrą opiekę zdrowotną. Przedstawiciele zdrowszych krajów radzili nowym członkom, podkreślając, że nowi też mają swoje sukcesy na tym polu i że zachodnia Europa chętnie skorzysta z ich doświadczeń. Chwalono np. postępy w telemedycynie w Estonii czy nowe przepisy mające obniżyć spożycie alkoholu w krajach bałtyckich. Polsce przypadły słowa uznania za politykę antytytoniową. Specjaliści oceniają, że do wydłużenia oczekiwanej długości życia wśród Polaków przynajmniej w jednej trzeciej przyczyniło się rzucenie palenia, a to z kolei stało się m.in. za sprawą ostrych przepisów antynikotynowych wprowadzonych u nas w 1995 r. Nowi członkowie Unii mają nadal wiele do nadrobienia. Mówiono m.in. o słabym dostępie do nowych leków (w Polsce od sześciu lat żaden nowoczesny preparat nie dostał się na tzw. listę refundacyjną!), o braku systemu bezpłatnych szczepień, o niewłaściwym wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu diagnostycznego, o utrudnionym dostępie do lekarzy specjalistów. Przedstawiciel Węgier narzekał, że w jego kraju co dwa lata zmienia się minister zdrowia, a wraz z nim system opieki medycznej, co niestety źle odbija się na zdrowiu obywateli. O tym, jak szybko pędzi karuzela zmiany stanowisk w Ministerstwie Zdrowia w Polsce i o tym jaki to ma wpływ na stan zdrowia Polaków nikt się nie wypowiadał.

(na podst. Gazeta.pl z 1.12.2004 r. - RS)

Jak długa kolejka do specjalisty?

Obowiązująca od października nowa ustawa o Narodowym Funduszu Zdrowia nakazuje szpitalom przekazywanie informacji o długości kolejek i liczbie oczekujących pacjentów oraz publikowanie ich w Internecie. Mazowiecki oddział Funduszu zrobił to jako pierwszy w Polsce. Na stronie http://www.nfz-warszawa.pl można znaleźć dane o kolejkach w warszawskich przychodniach, szpitalach i hospicjach. Absolutny rekord to czas oczekiwania na przyjęcie na oddział neurologiczny przy Banacha - aż 160 dni; 120 dni trzeba czekać na kardiochirurgię przy Szaserów, a po 90 dni - na endokrynologię i chirurgię naczyniową (Banacha) i okulistykę (Szaserów). Jeśli chodzi o specjalistów w poradniach - rekordowo długo czeka się do alergologów, gastroenterologów, okulistów, kardiologów. Mazowiecki NFZ jest jednak zadowolony. Zdaniem jego przedstawiciela sytuacja mazowieckiej służby zdrowia nie wypada źle, ranking obala bowiem mity, że do niektórych szpitali trzeba czekać po kilka lat. Danych do Funduszu wciąż nie przesłało kilka ważnych szpitali, m.in. Centrum Onkologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Instytut Kardiologii, a także wiele warszawskich przychodni. Dobrodziejstwa systemu pacjenci poznają w pełni dopiero wtedy, gdy wszystkie oddziały NFZ opublikują w Internecie listy kolejek. Pacjent będzie mógł bowiem wtedy porównać, w której części kraju kolejka jest najkrótsza i tam pojechać na operację.

(na podst. Gazeta.pl   Warszawa z 18.11.2004 r. - TB)

Pułapka na Alzheimera?

Amerykańskim naukowcom udało się zahamować rozwój choroby Alzheimera. Stworzyli lek, który nie dopuszcza do odkładania się w neuronach ß-amyloidu - białka, którego złogi są odpowiedzialne za powolną degradację mózgu. Kolejne cząsteczki szkodliwego białka nie sklejają się ze sobą, ponieważ uczeni wprowadzili do komórek nerwowych maleńką cząsteczkę-lek. Przyczepia się ona najpierw do tzw. białka opiekuńczego (których w komórce jest bardzo dużo), a potem do ß-amyloidu, przez co zostaje on unieruchomiony w pułapce. Blokowanie w taki sposób oddziaływań między białkami może pomóc także w leczeniu AIDS i raka - twierdzą naukowcy w swojej pracy opublikowanej w "Science".

(na podst. Gazeta.pl z 29.10.2004 r. - MR)

Chorych na cukrzycę przybywa

W ostatnich dniach listopada w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona realizacji ogólnopolskiego programu dla pacjentów i lekarzy pt. "Optymalizacja leczenia cukrzycy przez edukację terapeutyczną". Potrzebny jest narodowy program zwalczania cukrzycy - powiedział prof. Jan Tatoń, ekspert Światowej Organizacji Zdrowia do spraw cukrzycy.

Liczba chorych na cukrzycę zarówno w Polsce, jak i na całym świecie gwałtownie rośnie.

W roku 1995 na cukrzycę chorowało na świecie około 125 mln osób, zaś w 2030 r. liczba ta może przekroczyć 300 mln. W Polsce choruje około 2 mln. Przyczyniają się do tego starzenie społeczeństwa, otyłość, niezdrowe żywienie i niewłaściwy styl życia. Cukrzyca jest "matką" innych chorób. Połowa przypadków ślepoty i amputacji kończyn to skutki cukrzycy. Podobnie co trzeci zawał i co trzeci przypadek niewydolności nerek. Z 30 mld zł wydawanych w Polsce na zdrowie 7 do 8 mld to koszty cukrzycy i jej powikłań. Właściwe leczenie pozwala pacjentom żyć długo i zachować dobrą jakość życia. Oprócz leków potrzebna jest właściwa dieta, systematyczny wysiłek i rezygnacja z alkoholu oraz palenia. Oczywiście, potrzebny jest dobry dostęp do specjalisty - na razie w Polsce jest tylko około 500 diabetologów, toteż większością chorych zajmują się wyłącznie lekarze rodzinni. Cukrzycy typu II, która rozwija się zwykle u dorosłych, może w wielu wypadkach zapobiec właściwa dieta i ćwiczenia fizyczne; zmiany stylu życia okazały się skuteczniejsze niż leki. Wspomagana przez Amerykanów fundacja "Dla dobra chorych" im. prof. Jakuba Węgierko realizuje program "Optymalizacja leczenia cukrzycy przez edukację terapeutyczną", w ramach którego około 600 lekarzy i niemal 30 tysięcy pacjentów odbędzie przeszkolenie i dostanie odpowiedni materiały. Informacje o cukrzycy można znaleźć na stronie www.cukrzyca.pl.

(na podst. Inf. PAP z 30.11.2004 r. - RS)

Pionierska operacja

18 listopada zespół chirurgów warszawskiego szpitala MSWiA kierowany przez dr Marka Durlika dokonał pierwszego w Polsce przeszczepu trzustki choremu, który wcześniej dostał nerkę. Pacjent stał się pierwszym Polakiem, w którego ciele funkcjonują organy pochodzące aż od dwóch różnych dawców. Pacjent cierpiał na zabójczą dla nerek cukrzycę. Przeszczep trzustki uwolnił go od choroby. Na cukrzycę cierpi ok. 1,5 mln Polaków. 30 proc. z nich skazanych jest na, nie zawsze skuteczne, zastrzyki z insuliny. Dla tych pacjentów przeszczep trzustki może być szansą.

(na podst. "Polityka" nr 48/2004 z 27.11.2004 r. - MR)

Polski robot będzie operował serca

Polski robot RobIn Heart, jeden z trzech na świecie zdolny do wykonywania operacji na ludzkim bijącym sercu, jest tańszy niż jego zachodnie odpowiedniki i może mieć większe niż one możliwości - powiedział zaangażowany w jego opracowanie prof. Leszek Podsędkowski z Politechniki Łódzkiej. RobIn Heart to pierwszy w Polsce i trzeci na świecie robot kardiochirurgiczny, który potrafi wykonywać operacje na bijącym sercu przez przysłowiową "dziurkę od klucza". Wystarczy mu mały otworek między żebrami, by wprowadzić do serca swoje ramię oraz kamerę. Robot powstaje w wyniku współpracy specjalistów z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu oraz politechnik: łódzkiej i warszawskiej. W chwili rozpoczęcia prac nad RobInem na świecie istniały tylko roboty kardiochirurgiczne dwóch typów: da Vinci i Zeus. Dotąd na realizację projektu RobIn Heart wydano około 1,5 mln zł (tyle kosztowało m.in. wykonanie prototypów i badania). Nasze koszty są stosunkowo małe. Aby robot był w pełni gotowy do pracy, potrzeba jednak jeszcze około 2 mln zł. Koszt opracowania RobIna jest znacznie mniejszy niż wynosi cena podobnych, dostępnych obecnie robotów. Zachodni odpowiednik RobIna kosztuje 1,2 mln dolarów. Profesor Podsędkowski nie wyklucza, że polskiego robota od zachodnich odróżnią także rozwiązania techniczne, zwiększające jego trwałość.

(PAP 29 listopad 2004 r. - RS)

Przełom w genetycznym diagnozowaniu raka?

Polscy naukowcy proponują test genetyczny, który u 5 proc. osób za jednym zamachem określa ryzyko zachorowania na kilka nowotworów. To pierwszy na świecie nowotworowy test DNA dla każdego - uważają główni autorzy tych badań - dr Cezary Cybulski i prof. Jan Lubiński z Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Znaleźli oni takie uszkodzenie w naszych genach, które jest charakterystyczne dla wielu nowotworów. O ile jest ono wyższe i jakiego nowotworu dotyczy? Tym właśnie zajęli się polscy genetycy. Badacze porównali grupę 4008 pacjentów cierpiących na różne nowotwory z grupą 4000 osób zdrowych z różnych miast Polski. Okazało się, że w naszej - stosunkowo jednorodnej genetycznie - populacji zdarzają się trzy rodzaje nieprawidłowości w badanym genie - CHEK2. Okazało się, że każda z tych zmian występuje częściej u ludzi chorujących na nowotwory niż u zdrowych. W przypadku wielu nowotworów złośliwych kluczowym elementem decydującym o śmierci bądź życiu chorego jest moment wykrycia schorzenia. Wiadomo, że rak wcześnie "złapany" jest na ogół wyleczalny. Jeśli ktoś dowie się, że ma gorsze rakowe geny, ma szanse w porę badać się i w razie czego bezzwłocznie poddać leczeniu. Jak jednak wykorzystać wiedzę o tym, że komuś grozi aż pięć nowotworów naraz. Badać się bez przerwy od A do Z? Do tej pory testami genetycznymi obejmowano jedynie szczególnie wyjątkowo narażone rodziny, w których powtarzały się przypadki raka piersi, jajnika i jelita grubego. Teraz po raz pierwszy każda dorosła osoba będzie się mogła dowiedzieć, czy jest w grupie wyższego, czy niższego ryzyka zapadnięcia na najczęściej atakujące nowotwory. Pomorscy naukowcy zamierzają opatentować swoje odkrycie w USA, podjęli już pierwsze działania w tej sprawie.

(na podst. Gazeta.pl z 25.11.2004 r. - RS)

W CIENIU WIELKICH AFER

Zadośćuczynienie za odmowę badań prenatalnych

60 tys. zł zadośćuczynienia z odsetkami przyznał w piątek Sąd Apelacyjny w Białymstoku małżeństwu, któremu w szpitalu wojewódzkim w Łomży odmówiono badań prenatalnych. To w Polsce precedensowe orzeczenie dotyczące odmowy badań prenatalnych. Małżeństwo domagało się 1,7 mln za doznane szkody materialne i duchowe. Jednocześnie sad apelacyjny zmienił wyrok pierwszej instancji, w części przyznającej kobiecie także blisko 7 tys. zł odszkodowania. Uznał, że takowe jej się nie należy, bo nie wykazała w procesie, że poniosła z tego powodu uszczerbek na zdrowiu. Jak mówiła sędzia, kobiecie należy się jedynie zadośćuczynienie za brak pełnej informacji od lekarza, który udzielał jej konsultacji ginekologicznej oraz za to, że nie wydano jej skierowania do poradni genetycznej. Barbara W. domagała się badań prenatalnych, gdy okazało się, że jest znowu w ciąży; jej pierwsze dziecko urodziło się z rzadką wadą genetyczną. Od wyników badań uzależniała podjęcie decyzji, czy urodzi drugie dziecko. Ono także urodziło się z tą samą wadą genetyczną - dzieci cierpią na rzadki rodzaj dysplazji kości.

(na podst. Gazeta.pl z 5.11.2004 r. - MR)

ZE ŚWIATA TELEINFORMATYKI

Internetowe plany Polaków

Wzrasta odsetek osób planujących uzyskać dostęp do Internetu - wynika z badań przeprowadzonych w październiku 2004 r. przez TNS OBOP. Obecnie 8,2% mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej planuje uzyskać dostęp do sieci w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Rok temu takich osób było 4,8%. Osoby, które nie mają jeszcze dostępu do Internetu, ale planują go uzyskać w ciągu najbliższego półrocza, to najczęściej młodzi i wykształceni mieszkańcy miast. Na przestrzeni ostatniego roku odsetek planujących uzyskanie dostępu wzrósł wśród mieszkańców największych miast (powyżej 500 tys.) o 8,8 proc., zaś w małych miastach (do 20 tys.) o 5,8 proc. Dostęp do Internetu planuje także uzyskać 5 proc. mieszkańców wsi. Z badania wynika ponadto, że większość osób korzystających z Internetu najczęściej łączy się z siecią za pomocą swojego domowego komputera. 30 proc. wszystkich badanych obecnie posiada dostęp do Internetu, zaś 22 proc. ogółu stanowią osoby korzystające z sieci przynajmniej raz w miesiącu.

(na podst. WP z 23.11.2004 r. - RS)

Serwisy wymiany plików z płatną muzyką

Koncerny fonograficzne zainteresowane są sprzedażą muzyki za pośrednictwem serwisów wymiany plików. Już niedługo mają ruszyć autoryzowane serwisy Peer Impact i Mashboxx Peer Impact podpisał już umowy z trzema z czterech wielkich wytwórni fonograficznych - Universal Music, Sony BMG i Warner Music. Spółka, własność Wurld Media zajmującej się marketingiem internetowym, negocjuje jeszcze z EMI. Usługa ma ruszyć na początku przyszłego roku. W tym samym czasie ma ruszyć także Mashboxx stworzony przez Wayne'a Russo, byłego szefa popularnego serwisu P2P Grokster. Jedyną siecią P2P, która sprzedaje legalne wersje utworów, jest brytyjski Wippit, który podpisał umowy z BMG i EMI. Płatne serwisy P2P mają funkcjonować podobnie jak zwykłe internetowe sklepy muzyczne. Za ściągnięcie pojedynczego, zabezpieczonego przed kopiowaniem utworu internauta będzie musiał zapłacić 99 centów. Zarejestrowani użytkownicy będą stanowić społeczność serwisu i będą mogli wymieniać się kupionymi plikami. Za każdą taką "wymianę" trzeba będzie jednak zapłacić. Twórcy pomysłu liczą, że stworzenie społeczności wokół serwisów pozwoli im uzyskać wyższe wpływy ze sprzedaży piosenek. Decyzja koncernów o wejściu w rynek serwisów wymiany plików oznacza całkowitą zmianę strategii. Koncerny fonograficzne w ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy złożyły ponad 6 tys. pozwów przeciwko użytkownikom sieci P2P, którzy oferowali duże ilości nielegalnie skopiowanych piosenek. Branża doświadczyła pouczającej klęski latem tego roku, kiedy to sąd w San Francisco odrzucił wniosek koncernów o delegalizację serwisów wymiany plików. Zdaniem "The Wall Street Journal" koncerny chcą pokazać, że walczą z piratami, a nie są przeciwnikami technologii stojącej za P2P.

(na podst. Gazety.pl z 28.11.2004 r. - RS)

Sposób na piratów

Brytyjski oddział Microsoftu walczy z piratami. Firma będzie rozdawać oryginalne oprogramowanie tym użytkownikom, którzy kupili komputery z nielegalnym systemem. Wymiana dotyczy tylko systemów Windows XP kupionych przed 1 listopada. Szacuje się, ze w całej Wielkiej Brytanii blisko jedna trzecia programów to kopie pirackie.

(na podst. "Metro" z 26-28.11.2004 r. - MR)

Nie tak łatwo

Tylko z pozoru Internet wydaje się idealnym miejscem na łatwe oszustwo - mówi rzecznik prasowy Allegro. - Jeżeli ktoś myśli, ze działając z kawiarenki internetowej zachowa anonimowość, to zdradza całkowita nieznajomość funkcjonowania sieci. W tym roku policja złapała oszusta z ręką na klawiaturze, czyli na gorącym uczynku. Teraz każda komenda powiatowa ma ambicje posiadać speca od Internetu i nie brakuje młodych policjantów, którym komputery nie są obce.

(na podst. Dziennika Polskiego z 20.11.04 - KKR)

Taniej niż w TPSA

W ramach usługi wpkontakt Wirtualna Polska umożliwia nawet o 88 proc. tańsze niż w TPSA połączenia z sieciami stacjonarnymi i komórkowymi za pośrednictwem komputera w technologii VoIP pc2phone. Nie trzeba przy tym płacić abonamentu ani podpisywać żadnych umów. Dostawcą platformy VoIP pc2phone jest warszawska firma Neutron IT, która zapewnia zarówno oprogramowanie klienckie, jak i obsługę połączeń.

(na podst. TI z 5.11.04 r. - KKR)

Internet z satelity

Powstało porozumienie trzech firm, które mają świadczyć usługę dostępu do Internetu z wykorzystaniem satelity. Zawarły go firmy SES Astra, właściciel satelitów komunikacyjnych, PTK Centertel, operator sieci telefonii komórkowej Idea oraz Go!nternet. W połowie listopada 2004 r. ma zostać uruchomiona, oferowana pod nazwa Go!nternet, usługa dostępu do Internetu poprzez satelitę Astra.

(inf. wł. - KKR)

NASK rośnie w siłę

Według nieoficjalnych danych do końca roku liczba domen z końcówką .pl w rejestrze NASK wzrośnie z 262 tys. do 275 tys. Przychody z tego tytułu wzrosną o 15-20% - do ponad 40 mln zł. Największe firmy partnerskie NASK to NetArt, home.pl, DomainMaker, Az.pl i Onet.pl. Obsługują około 90 tys. domen i szybko zwiększają udziały w rynku. Każda z nich sprzedaje także inne usługi internetowe. Jednym z najbardziej interesujących działań podejmowanych przez NASK jest realizacja projektu e-świętokrzyskie, w ramach którego w tym województwie budowana jest sieć radiowa zapewniająca szerokopasmowy, powszechny, szybki i tani dostęp do Internetu. Do połowy 2006 roku sieć ma pokryć 64 proc. powierzchni województwa. Projekt realizowany jest z funduszy unijnych w ramach budowy Społeczeństwa Obywatelskiego. W przyszłości, jeśli znajdą się fundusze, siecią zostanie pokryty teren całego województwa.

(inf. wł. - KKR)

Tańsze połączenia z OnetTelefonu

Onet uruchamia nową usługę - OnetTelefon - umożliwiającą wykonywanie tanich połączeń do 26 krajów. Usługa realizowana jest przy udziale Energis Polska, który zapewnia jej zaplecze technologiczne. Portal daje swoją markę, zasięg i wsparcie marketingowe. W przyszłym roku chce on oferować usługę stałego dostępu do Internetu i sprzedawać Multimedia (np. filmy, muzykę, gry).

(na podst. PB z 15.11.04 - KKR)
Kurier IdN

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej, audycji tv, informacje z Internetu dotyczące problemów osób niepełnosprawnych (należy podawać tytuł czasopisma, datę, nazwę strony internetowej, tytuł audycji itp.). Materiały należy przesyłać na adres (wyłącznie jako załącznik w formacie Worda lub rtf): kryska@idn.org.pl, kurier-idn@org.pl

 

Wydawca: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Warszawa

Redaktor naczelny - Krystyna Karwicka-Rychlewicz.

UWAGA: Pod każdą informacją, obok podawania jej źródła, są zamieszczane inicjały osoby, która ją napisała lub znalazła i nadesłała do redakcji. Inicjały te zamieszczamy poniżej przy pełnym imieniu i nazwisku autora korespondencji.

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały nadesłane przez: Teresę Balcerzak - TB, Leszka Konopę - LK, Bartosza Mioduszewskiego - BM, Bogusławę Pielkę -BP, Małgorzatę Rupar - MR, Remigiusza Sawickiego - RS.

Adres naszej strony: http://kurier.idn.org.pl

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość
ukazywania się Kuriera IdN1!

Zapraszamy serdecznie do współpracy!

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo