KURIER IDN Kurier Nr 17 (085),   2 października 2004 r.
Pod redakcją: Krystyny Karwickiej-Rychlewicz ISSN 1643-8752
W 2004 roku Kurier IdN1 jest dotowany przez PFRON w ramach programu PAPIRUS

AKTUALNOŚCI

System zatrudniania do naprawy

Choć Polska wydaje na wsparcie zatrudnienia niepełnosprawnych prawie 3 mld zł rocznie, czyli więcej niż inne kraje europejskie, to w krajach tych pracę znajduje co druga osoba niepełnosprawna, u nas zaledwie co piąta. Co więcej, - mimo deklaracji władz, że kolejne zmiany przepisów mają doprowadzić do jego znaczącego wzrostu - z roku na rok zatrudnienie osób niepełnosprawnych w naszym kraju spada. Z danych GUS wynika, że w 1998 r. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 26,5 tys. takich osób, a w 2003 r. już 69,8 tys. Przyczyną tego jest niewątpliwie brak stabilnych przepisów regulujących kwestie zatrudnienia niepełnosprawnych. Kolejne ich zmiany (w ciągu siedmiu lat ustawa była nowelizowana aż 34 razy!) zamiast system usprawnić, jeszcze pogorszyły sytuację. Zwykle oznaczały one bowiem zaostrzanie warunków korzystania przez pracodawców z dofinansowania zatrudnienia tych osób lub likwidację przysługujących im z tego tytułu ulg. Radykalną poprawę miało przynieść dostosowanie regulacji krajowych do wymogów unijnych. Tak się jednak nie stało. W kwietniu tego roku nie przygotowano na czas związanych z tym programów notyfikacyjnych i pracodawcy po przystąpieniu Polski do UE nie wiedzieli, na jaką pomoc mogą liczyć. Sytuacji nie poprawiło wydanie przez Radę Ministrów rozporządzenia w tej sprawie, które jako niezgodne z ustawą rehabilitacyjną zostało zaskarżone przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych do Trybunału Konstytucyjnego. Później okazało się, że wszystkie zabiegi dostosowawcze nie były potrzebne, ponieważ polski program "Stabilne zatrudnienie", zaakceptowany przez Komisję Europejską już w 2000 r. i stanowiący załącznik do Traktatu Akcesyjnego, pozwalał nam na bezterminowe stosowanie wsparcia osób niepełnosprawnych według zasad obowiązujących przed 1 stycznia br. Poniżej więcej informacji na ten sam temat.

(Na podst. Gazety Prawnej z.20.09.04r. - BP)

Niższe dopłaty do pracy niepełnosprawnych

Firma dająca pracę inwalidom będzie miała dwa wyjścia: policzyć, ile dodatkowo wydaje na zatrudnienie niepełnosprawnego zamiast osoby zdrowej i wtedy ubiegać się o dopłaty - 110 proc. płacy minimalnej na niepełnosprawnego w stopniu znacznym, 80 proc. w stopniu umiarkowanym i 50 proc. lekkim (w tej chwili to 130, 110 i 50 procent). Może też wybrać dofinansowanie ryczałtem, bez papierkowej roboty - 75, 50 i 25 proc. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, która skupia zakłady pracy chronionej, alarmuje, że mniejsze dopłaty oznaczają zwolnienia.

(Na podst. Rzeczpospolitej z 10.09.04r. - BP)

Statut ZPCH jeszcze przez rok i trzy miesiące

Minister Polityki Społecznej przedstawił projekt Ustawy o wspieraniu zatrudniania osób niepełnosprawnych. Projekt przeszedł już konsultacje społeczne, ale całość projektu po naniesieniu części zmian zaproponowanych przez partnerów społecznych, nie jest jeszcze dostępna. Ryczałt został podniesiony, o co też wnioskował POPON, do wysokości 75 proc., 50 proc. i 25 proc. najniższego wynagrodzenia, odpowiednio dla pracowników z orzeczonym znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Do osób ze szczególnymi schorzeniami pracodawca może dodatkowo otrzymać 20% (a nie 10%) najniższego wynagrodzenia. Zakłady Pracy Chronionej będą mogły utrzymać statut przez cały r. 2005. Środki PFRON pochodzić będą w przyszłości tylko ze zwolnień od podatku dochodowego, a ich przeznaczenie ukierunkowane będzie wyłącznie na niepełnosprawnych pracowników. Nie będzie można przeznaczyć 10 proc. na "wspólne zadania pracodawców". Spółdzielnie inwalidzkie będą musiały przekształcić się w tzw. spółdzielnie socjalne. Ustawa będzie nadal przedmiotem prac ministerstwa. Ryczałt znajdzie się też w nowelizacji Rozporządzenia z 18 maja - i według zapewnień ministra Patera wyższy, niż w prezentowanym projekcie ustawy.

(Na podst. www.popon.pl z 10.09.04r. - BP)

Punkty informacyjne PFRON dla pracodawców

Przy wojewódzkich oddziałach PFRON powstaną punkty informacyjne dla pracodawców, w których od 1 listopada będzie można uzyskać informacje dotyczące zatrudniania niepełnosprawnych. Ich pomysł narodził się z powodu niezadowolenia rządu z liczby niepełnosprawnych zatrudnianych na otwartym rynku pracy. Jego zdaniem pracodawcy mają kłopoty z dotarciem do informacji o korzyściach wynikających z przyjęcia do pracy takich osób. W ubiegłym tygodniu pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych - Leszek Zieliński - podpisał porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji w sprawie prowadzenia kampanii informacyjnej na temat zatrudniania niepełnosprawnych. Strony porozumienia liczą, że dzięki niej uda się przezwyciężyć niechęć pracodawców do przyjmowania do pracy takich osób. Uruchamiany program ma charakter pilotażowy i będzie trwał do połowy przyszłego roku. Jeśli przyniesie efekty - zostanie przedłużony. - Zdajemy sobie sprawę, że jeden punkt informacyjny na województwo to zbyt mało. Planujemy więc utworzenie ośrodków w gminach - zapowiedział Zieliński. Pieniądze na to będą pochodziły z budżetu PFRON z programu "Partner". Warto przypomnieć przy okazji, że zatrudnianie niepełnosprawnych na poziomie ponad 6 proc. w stosunku do ogółu zatrudnionych, zwalnia z opłacania składki na PFRON.

(Na podst. ZPCHR Informacje z 25.09.04r. - BP)

Przywrócenie stypendiów specjalnych dla niepełnosprawnych studentów

Ministerstwo Polityki Społecznej podaje, iż w związku z oświadczeniem dziesięciu uczelni polskich, dotyczącym likwidacji stypendium specjalnego, podejmowane są działania prowadzące do przywrócenia pomocy finansowej dla niepełnosprawnych studentów.

W tym celu, w przyjętym przez Radę Ministrów 7 września 2004 r. projekcie ustawy o wspieraniu zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zaproponowano wprowadzenie zmian do ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.) oraz do ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 69, poz. 590 z późn. zm.). Projekt nie przewiduje kryterium dochodowego jako warunku otrzymania stypendium specjalnego przez studentów będących osobami niepełnosprawnymi. Maksymalną wysokość stypendium określono jako 20 proc. najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. Rektorzy uczelni zostaną wyposażeni w szerokie kompetencje, polegające m.in. na ustalaniu wysokości i warunków przyznawania tego stypendium. Zaproponowane zmiany będą dotyczyły wszystkich osób niepełnosprawnych, które podejmują naukę na uczelniach wyższych.

(Na podst. www.popon.pl z 29.09.04r. - BP)

Jak wydać pieniądze na niepełnosprawnych?

W Łodzi ...: Wiceprezydent Łodzi Karol Chądzyński boi się, że przepadnie prawie 4 mln zł, przekazane przez PFRON Urzędowi Miasta na potrzeby niepełnosprawnych: likwidację barier architektonicznych w mieszkaniach (wybudowanie podjazdu, zainstalowanie schodołaza, dostosowanie łazienki i innych udogodnień). Przyczyną są przepisy blokujące ich wykorzystanie. Dlaczego? Bo można z nich pokrywać jedynie 80 proc. kosztów każdego remontu. Resztę powinni dopłacać niepełnosprawni. Wiceprezydent twierdzi, że tych osób na to nie stać. Co nie zostanie wykorzystane musi wrócić do PFRON. Łódź nie chce do tego dopuścić. Wspólnie z prezydentem Jerzym Kropiwnickim, dyrektorem wydziału budynków i lokali oraz pełnomocnikiem prezydenta ds. niepełnosprawnych wiceprezydent Chądzyński stworzył projekt uchwały, która umożliwiłaby zastąpienie wkładu własnego niepełnosprawnego przez dotację z Urzędu Miasta. Zwrócił się też do przewodniczącego Rady Miejskiej o jak najszybsze zwołanie nadzwyczajnej sesji w tej sprawie. Najbliższe posiedzenie rady planowane jest dopiero na 13 października. - Nie możemy czekać tak długo. Im szybciej zaczniemy działać, tym więcej pieniędzy uda się rozdysponować. Mamy przecież czas tylko do końca roku - mówi wiceprezydent. - Ten projekt jest niedorzeczny . Nie istnieje przepis, który pozwalałby prezydentowi tak rozdawać pieniądze miasta - twierdzi Władysław Skwarka, dyrektor łódzkiego oddziału PFRON i radny SLD. Według niego ustawa o finansach publicznych pozwala podarować te 20 proc. jedynie osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i tym, które są naprawdę ubogie.

(Na podstawie Gazety Wyborczej z 21.08.04r. - BP)

... i w Radomiu

By pomagać niepełnosprawnym radomianom, gmina dostała z PFRON-u ponad 850 tys. zł. Trzeba je wydać do końca roku, bo inaczej przepadną. Czas nagli, bo 853 tys. zł trzeba wydać do końca roku. Jeśli nie uda się, muszą wrócić do PFRON-u. Pieniądze mogą być przeznaczone na likwidację barier architektonicznych, dostosowanie mieszkań, by osoby dotknięte kalectwem mogły się w nich poruszać bez przeszkód, zakup podnośników wannowych, czy do wózków inwalidzkich, poszerzanie klatek schodowych. Można je też wydać na poprawę warunków, w jakich działają warsztaty terapii zajęciowej, sprzęt rehabilitacyjny, wreszcie finansowanie turnusów rehabilitacyjnych. Kwotę można równo podzielić na poszczególne cele, albo w zależności od potrzeb w danej dziedzinie. Czy miasto zdąży rozdysponować pieniądze? Zastępca prezydenta Krzysztof Gajewski uważa, że to możliwe, jeśli sprawę nagłośnią media. W miejskiej spółce Administrator już powołano specjalną komisję, która odwiedza niepełnosprawnych lokatorów i informuje o możliwości skorzystania z pomocy z PFRON-u.

(Na podst. Gazety Wyborczej z 19.09.04r. - BP)

Ubodzy będą mogli dostać leki za darmo

Dla ubogich będzie darmowa apteka komunalna, a dla bezdomnych - "bezdomny autobus". Łódź ogłosiła przetarg na pierwszą aptekę komunalną. Ubodzy będą w niej dostawać leki za darmo, a ich koszt pokryje budżet miasta. Przekazano już na ten cel 211 tys. zł. Apteka musi znajdować się w dobrym punkcie, w centrum Łodzi, blisko przystanku MPK. Komunalna apteka nie będzie placówką samodzielną - w jednej z już istniejących zostanie wydzielony sektor. Wiadomo, że kilka aptek w centrum Łodzi bardzo interesuje się tą ofertą miasta - wszystkie muszą stanąć do przetargu. Uprawnienia do zrealizowania recept będzie dawał najbardziej potrzebującym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykaz darmowych leków jest bardzo ograniczony. Ułożył go zespół z wydziału zdrowia Urzędu Miasta Łodzi przy akceptacji Rady Aptekarskiej. Na liście znajduje się 46 leków. Mają pomagać w chorobach przewlekłych i infekcjach. Są tam leki przeciwcukrzycowe, przeciwastmatyczne, obniżające ciśnienie krwi, niektóre antybiotyki. Apteka komunalna to na razie eksperyment. Jeśli się uda, w przyszłym roku w każdej dzielnicy Łodzi ubodzy będą mieli "swoje" apteki. Z nastaniem pierwszych mrozów po mieście będzie jeździł "bezdomny autobus". Ten sam, który w zeszłym roku pomógł wielu łodzianom przetrwać zimę. Kursował po rejonach odwiedzanych przez bezdomnych: dworcach, noclegowniach. Można było w nim zjeść ciepłą zupę, ogrzać się, dostać witaminy, odżywki, czystą bieliznę. Każdej nocy stanowił przystań dla ok. 200 potrzebujących. To jedyny taki autobus w Polsce. Powstał z inicjatywy miasta, MPK i Schroniska im. Brata Alberta. W czasie minionej zimy gmina wydała na utrzymanie pojazdu i potrzeby bezdomnych 23 tys. zł.

(Na podst. Gazety Wyborczej z 24.09.04r. - BP)

Zbadaj się bezpłatnie

Do końca listopada na terenie całego Mazowsza Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadza bezpłatne badania profilaktyczne dla osób ubezpieczonych. Badania przeprowadzane są w konkretnych grupach wiekowych: profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia (35-55 lat), wczesne wykrywanie choroby płuc - zwłaszcza u palaczy (40-65 lat), wczesne wykrywanie raka szyjki macicy - cytologia (30-59 lat). Spis wszystkich mazowieckich placówek, które prowadzą badania na stronie: www.nfz-warszawa.pl/download/ko4/ofert/zal1.XLS.

(Oprac. na podst. Metropol, 24-26.09.2004 - MR)

BEZ BARIER

Gniezno przychylne niepełnosprawnym

W dniu 7 września br.   prezydent Gniezna J. Dziela oficjalnie otworzył platformę dla osób na wózkach inwalidzkich w Urzędzie Miejskim, przecinając wstęgę razem z Markiem Fletą -przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego-Oddział w Gnieźnie . W otwarciu wzięli udział również przedstawiciele Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu, Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego "Promyk" oraz Stowarzyszenia Rodzin i Osób Niepełnosprawnych "Razem", którzy wypróbowali platformę. Szacuje się, że w mieście liczącym ponad 71 tys. mieszkańców, aż 11% obywateli to osoby niepełnosprawne i w podeszłym wieku, mające kłopoty z poruszaniem się. Wejście do budynku Urzędu przy ul. Lecha 6 wymaga pokonania wielu stopni, co dla niepełnosprawnych jest zdecydowanym utrudnieniem. Obiekt objęty jest ochronną konserwatorską, dlatego też wszelkie remonty i przebudowy muszą zostać poprzedzone uzyskaniem zgody konserwatora zabytków. W roku 2003 Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał postanowienie, które otworzyło drogę do budowy platformy. W 2003 r. projekt budowy platformy został zgłoszony na konkurs "Żyjmy bez barier" organizowany przez Ministerstwo Gospodarki Pracy  i Polityki Społecznej. Niestety, miasto nie otrzymało żadnych środków. Zgodnie jednak z obietnicą prezydenta, w sierpniu br. podjęto prace związane z zamontowaniem platformy przyschodowej. Obsługa platformy jest bezpieczna i prosta. Z obawy przed dewastacją wejście dla niepełnosprawnych jest zamknięte. Po naciśnięciu domofonu urzędniczka z Biura Obsługi Interesantów otworzy niepełnosprawnemu  drzwi oraz pomoże w uruchomieniu platformy. Urządzenie ułatwi osobom niepełnosprawnym wejście na parter urzędu. Następnie wszelkie sprawy mogą oni załatwić w Biurze Obsługi Interesantów. Każdy z urzędników w razie potrzeby  zejdzie do interesanta z wyższych pięter Urzędu. Nie są to pierwsze działania Urzędu Miejskiego w Gnieźnie mające na celu poprawę życia niepełnosprawnych. M in. przystosowano część placówek oświatowych dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych; stworzono klasy integracyjne, w jednej ze szkół przygotowano na parterze sale do nauczania dzieci na wózkach inwalidzkich;  od lipca 2003 r. w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 13.30-15.30 w Urzędzie Miasta dyżuruje tłumacz języka migowego.

(Na podst. Gniezno, informator miejski z 07.09.2004 - oprac. TB)

Policjanci na migi

Czternastu krakowskich policjantów rozpoczęło naukę języka migowego. Ma im pomóc w kontaktach z osobami niesłyszącymi. Podczas szkolenia policjanci poznają ok. 700 znaków porozumiewawczych.

(Na podst. Super Expressu z 3.09.2004 - MR)

Terapia walcem

Przez 42 lata wynalazek Wacława Wróblewskiego przeleżał w piwnicy. Teraz niewidomi mogą uczyć się dzięki niemu tańca. Zaledwie sześć punktów zapożyczonych od Braille'a i rozmieszczonych symetrycznie na tablicy wystarczy, by nauczyć się tanga, fokstrota, cha-chy czy walca. Dla osób niewidomych taniec to nie tylko rozrywka, lecz także świetna terapia.

(Na podst. Metra z 10-11.09. 04 - MR)

Z ŻYCIA ORGANIZACJI

Protest przeciw zmniejszeniu dotacji dla warsztatów terapii zajęciowej

Grupy niepełnosprawnych i pracowników warsztatów terapii zajęciowej (wtz) protestowały 27 września w wielu miastach przeciw zmniejszeniu dofinansowania do warsztatów ze środków PFRON. Największe protesty odbyły się w Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie i Lublinie. Niepełnosprawni domagają się skreślenia z ustawy o wspieraniu zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych zapisu ograniczającego dofinansowanie PFRON do wtz w roku 2005 do 90 proc. tegorocznej kwoty, do 80 proc. w 2006 r. i do 70 proc. w 2007 r. oraz w latach następnych, a także ograniczenia środków na nowe wtz - w roku 2005 ma to być 70 proc. ponoszonych kosztów, a w roku 2006 - 60 proc. Finansowanie wtz mają w większym stopniu przejąć samorządy, ale ustawa im tego nie nakazuje - Zmniejszenie finansowego zaangażowania PFRON bez ustawowych gwarancji, że samorządy uzupełnią powstającą lukę jest początkiem końca (wtz) - napisano w petycji, skierowanej do parlamentarzystów i przedstawicieli rządu. W Krakowie petycję odczytano kilkuset protestującym, zebranym przed Pomnikiem Grunwaldzkim. Niepełnosprawni przekazali ją wojewodzie małopolskiemu, marszałkowi województwa i pracownikom biur poselskich. Sejmik województwa podjął uchwałę popierającą protest. - Rząd zmniejsza dotacje, a samorządy twierdzą, że nie mają z czego finansować warsztatów - powiedział PAP prezes Fundacji św. Brata Alberta w Radwanowicach ks. Tadeusz Zaleski. W petycji napisano, że warsztaty trafiają do najbardziej odrzuconych i izolowanych przez społeczeństwo osób niepełnosprawnych, które do tej pory nie miały szansy na prowadzenie pełnego społecznie i zawodowo życia . Obecnie w Polsce działa 511 warsztatów terapii zajęciowej, na które uczęszcza ponad 16 tys. osób. Prowadzone są zwykle przez fundacje i organizacje pozarządowe, w tym Caritas i Fundację Św Brata Alberta. W warsztatach organizowane są m.in. zajęcia gospodarstwa domowego, krawieckie i plastyczne. - Te warsztaty w ciągu tych lat stały się prawdziwym domem dla wielu osób niepełnosprawnych, które odbywają swoją terapię przez pracę i w ten sposób przygotowywane są do życia w społeczeństwie - powiedział ks. Zaleski. - My cały czas dążymy do powiększania liczby warsztatów, a w tej chwili jest tendencja odwrotna, żeby likwidować warsztaty, odbierać pieniądze i redukować je do świetlic terapeutycznych, będących swego rodzaju przechowalnią dla niepełnosprawnych - dodał. Więcej na temat protestu można znaleźć na stronie: http://www.albert.krakow.pl.

(Na podst. inf. PAP i prasy krajowej - TB)

Uczyć integracji

"Czy naprawdę jesteśmy inni?" to hasło programu edukacyjnego, przygotowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. To już druga, rozszerzona edycja programu, który w ubiegłym roku skierowany był do szkół gimnazjalnych. Scenariusze lekcji wychowawczej, kasety wideo z filmem o niepełnosprawnych i regulamin konkursu dla uczniów zostały wysłane do ponad 12 tys. szkół średnich. Według danych ministerstwa, z programu skorzystało 3/4 wszystkich gimnazjów w Polsce, zwłaszcza szkoły w małych miejscowościach. Uczniowie mogli też wziąć udział w konkursie na zrobienie krótkiego filmu o integracji. Zwyciężył chłopiec z lekkim upośledzeniem umysłowym. W tym roku program został rozszerzamy o szkoły średnie. Scenariusze lekcyjne oraz film zostały już wysłane do 12 tys. liceów i techników. Według szacunków ministerstwa programem objętych będzie co najmniej 2 mln dzieci. Scenariusz lekcji oparty jest na krótkim filmie, którego bohaterami są osoby niepełnosprawne: głuchoniema baletnica, niewidoma pianistka, upośledzony umysłowo sportowiec i jeżdżący na wózku inwalidzkim miłośnik paralotni. Opowiadają oni o swoim życiu i pasjach, udowadniają, że niepełnosprawność nie oznacza konieczności rezygnacji z marzeń. W tym roku uczniowie po raz drugi mogą wziąć udział w konkursie na krótki film (30-60 sekund) promujący integrację niepełnosprawnej i sprawnej młodzieży. Autorami mogą być osoby indywidualne lub całe klasy. Każda szkoła może przysłać tylko jeden film. Najlepsze filmy zostaną pokazane na przeglądzie w Warszawie, zwycięska szkoła otrzyma kamerę wideo, autorzy filmu zostaną nagrodzeni osobno. Bliższe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie http://www.niepelnosprawni.info/labeo.

(Na podst. Gazety.pl - TB)

Społecznie aktywni

Fundacja Pomocy Dzieciom "Jaś i Małgosia" w Łodzi otworzyła we wrześniu oficjalnie Centrum Aktywności Społecznej dla dzieci niepełnosprawnych. Centrum działające na zasadzie warsztatów mieści się w szkole specjalnej przy ul. Niciarnianej 2a w Łodzi. Jej absolwenci, skazani zazwyczaj na siedzenie w domach, mogę teraz dalej rozwijać się. Warsztaty udało się otworzyć dzięki dotacji PFRON. Lokal dał Urząd Miasta. Pomogli też sponsorzy - sieć Globi i Champion - oraz wolontariusze.

(Na podst. G azeta.pl    Łódź  Z 27-09-2004 -TB)

Niepełnosprawni studenci zakładają fundację

Słabowidzący Jerzy Kołodziejczyk i niewidomy Łukasz Żelechowski postanowili założyć fundację, która ma ułatwić niepełnosprawnym studiowanie na Uniwersytecie Śląskim.

Jerzy dopiero zaczyna studia.: Programowanie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ w Katowicach. Niewidomy od urodzenia Łukasz jest studentem piątego roku informatyki. Obydwu do studiowania potrzebny jest specjalistyczny sprzęt: komputer, linijki brajlowskie do czytania tekstu, który pojawia się na ekranie komputera, skanery, mikrofony, głośniki. Tymczasem na uczelni niewidzący mają do dyspozycji jeden komputer z przestarzałym oprogramowaniem. Kołodziejczyk i Żelechowski postanowili założyć fundację na rzecz studentów niepełnosprawnych UŚ . - Chcemy nie tylko zdobywać pieniądze, ale też uruchomić biuro karier, które będzie się zajmowało praktykami i wyjazdami naukowymi. Będziemy się starać o fundusze unijne, sponsorów i informacje na temat innowacji technicznych, które ułatwią nam korzystanie z wiedzy - wyjaśnia Jerzy. Prof. Janusz Janeczek, rektor UŚ, jest zachwycony pomysłem. Do tej pory na uczelni udało się zrobić podjazdy, windy i schodołaz, sprzęt dla niedosłyszących, jednak to wszystko za mało. Nowoczesne urządzenia, które ułatwiają życie niepełnosprawnym, kosztują krocie. Z fundacją są większe możliwości.

(Na podst. Gazety Wyborczej z 23.09.04r. - BP)

Wymień się czasem

Ponad 20 lat temu zapracowany amerykański prawnik wymyślił, że ludzie mogą sobie pomagać i w ten sposób oszczędzą czas. Powstał system wzajemnych świadczeń socjalnych zwany "Time Dollars" ("godziny dolarowe"). W Europie został przyjęty jako "banki czasu". Takie banki zaczęły działać już w czterech miastach Polski: Wrocławiu, Opolu, Zielonej Górze i Poznaniu. W bankach usługi mierzy się czasem, np. godzina pilnowania dziecka równa się godzinie napraw stolarskich. Każda godzina pracy członka Banku Czasu jest zapisywana na jego osobistym koncie. Więcej informacji: www.bankiczasu.eco.pl, www.bankczasu.qsi.pl.

(Na podst. Metra z 17-19.09.2004 - MR.)

Centrum Wolontariatu w Opolu rozpoczyna działalność

Każdy mieszkaniec Opola i okolic, który chce pomagać niepełnosprawnym lub chorym, może skontaktować się z Opolskim Centrum Wolontariatu, które działa przy Opolskim Forum Organizacji Socjalnych, zrzeszającym 19 organizacji niosących pomoc chorym i niepełnosprawnym. - Naszym celem jest stworzenie banku informacji na temat pomocy - mówi Tomasz Kosmala, absolwent Uniwersytetu Opolskiego, obecnie koordynator nowo powstałego centrum. - Chcemy ułatwić wolontariuszom nawiązanie kontaktu z osobami lub instytucjami, które oczekują od nich pomocy. Z doświadczenia wiem, że często jest tak, że wolontariusz chciałby pracować, ale nie wie, gdzie szukać podopiecznych i odwrotnie: potrzebujący wsparcia nie umieją go znaleźć. Teraz my będziemy pośrednikami. Już zgłosiło się do pracy ponad 20 osób, jednak na dobre centrum ruszy w październiku, gdy do Opola zjadą studenci, oni bowiem będą stanowić trzon grupy wolontariackiej. Oprócz koordynowania pracy wolontariuszy Centrum zadba także o odpowiednie dla nich szkolenia oraz zweryfikuje ich. Co to znaczy? Praktyka pokazuje, że nie wszyscy chętni, którzy zgłaszają się do pracy na zasadzie wolontariatu, nadają się do niej. Niektórzy mają naprawdę szczery zapał, ale równie jak szczery bywa on słomiany. Nie możemy sobie pozwolić na to, że ktoś podejmuje się na przykład opieki nad osobą starszą czy niepełnosprawnym dzieckiem, a po kilku tygodniach mówi, że się do tego nie nadaje . - Chcemy integrować ich działanie, wymieniać doświadczenia, a poprzez centrum wolontariatu koordynować pomoc - mówi radny Jan Ostrowski, wspierający Centrum. Pieniądze na jego działalność są ujęte w budżecie miasta.

(Na podst. Gazety Wyborczej z 10.09.04r. - BP)

IMPREZY, KONKURSY, WYSTAWY

VIII Ogólnopolskie Spotkania Artystyczne Osób Niepełnosprawnych

W dniach 19 - 21 listopada 2004 w Elblągu odbędą się Ogólnopolskie Spotkania Artystyczne Osób Niepełnosprawnych. OSAON mają na celu prezentację dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych w dziedzinie muzyki, teatru, tańca i plastyki. Zorganizowane zostaną po raz ósmy. Mają charakter integracyjny, jego odbiorcami są zarówno osoby sprawne, jak i niepełnosprawne. Program Spotkań obejmuje seminarium, koncerty muzyczne, spektakle teatralne, warsztaty artystyczne, pokazy taneczne, wystawy plastyczne oraz spotkania integracyjne. W ramach OSAON organizowany jest także polsko-rosyjski plener artystyczny w Krynicy Morskiej w dniach 25 - 30 października 2004.

(Inf. wł. AK)

Kto chce nurkować?

Fundacja Tacy Sami szuka chętnych na basenowy obóz nurkowy, który zamierzamy zorganizować w styczniu 2005 roku wraz ze Stowarzyszeniem CTP Nautica. Kurs basenowy jest wstępem do kursu na otwartych wodach w Chorwacji, który kończy się nadaniem stopnia OWD HSA uprawniającym do nurkowania do 18 metrów. Chętni proszeni o wypełnianie ankiety zgłoszeniowej dostępnej na www.tacysami.org.pl.

(inf. wł. - AK)

EDUKACJA

Akademicka Telewizja Naukowa

Akademicka Telewizja Naukowa ATVN jest nowym kanałem telewizyjnym o profilu naukowym, emitowanym przez Internet. Została stworzona przy Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Poprzez ATVN można wysłuchać i obejrzeć interesujące wykłady z różnych dziedzin. Więcej informacji: www.atvn.pl.

Elektroniczne Symulatory Stanowisk Pracy (e-SSP)- multimedialne bezpłatne szkolenia dla osób niepełnosprawnych.

W latach 2001 - 2003 Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo realizowała pilotażowy projekt europejski zatytułowany „Elektroniczne Symulatory Stanowisk Pracy (e-SSP) - oprogramowanie do tworzenia i przeprowadzania treningów i testów przygotowujšcych osoby niepełnosprawne ruchowo do zdalnej obsługi kontaktów z klientem”. Promotorem projektu był Instytut Maszyn Matematycznych z Warszawy, a partnerami instytucje z Włoch i Czech. Projekt miał na celu przede wszystkim opracowanie multimedialnych szkoleń dla osób niepełnosprawnych. W wyniku projektu powstały kursy elektroniczne dostępne przez Internet i płytach CD zawierajšce wiedzę i umiejętnoœci potrzebne do pracy na stanowiskach takich telemarketer, administrator PC, doradca œrodowiskowy, tłumacz-redaktor. Kursy mogš pełnić funkcje wirtualnych staży przygotowujšc do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Produktem projektu sš także drukowane i elektroniczne broszury Przewodnika Telepracy. W portalu na stronach Fundacji www.idn.org.pl/ldv/fp.htm osoby niepełnosprawne mogš uzyskać bezpłatny dostęp do elektronicznych produktów projektu. Bezpłatny dostęp do kursów na CD i do drukowanych broszur Przewodnika Telepracy można uzyskać kontaktujšc się z Fundacjš (dane kontaktowe na stronie projektu). Więcej informacji: www.idn.org.pl/ldv.

(Inf. wł. - MR)

Ogólnopolski Dzień Nauki

18 września po raz drugi obchodziliśmy Dzień Nauki. Odbyło się szereg imprez popularyzujących osiągnięcia nauki. Przez cały dzień również w telewizji publicznej emitowane były filmy prezentujące ciekawe pracownie badawcze, projekty i wynalazki. W Internecie można wysłuchać wykładów a na czacie podyskutować z naukowcem. Więcej na stronie www.mnii.gov.pl.

(Na podst. Gazety Wyborczej z 18-19.09.2004 - MR)

Dzień Edukacji Internetowej

28 września był Dniem Edukacji Internetowej. W Pałacu Kazimierzowskim na Uniwersytecie Warszawskim można było dowiedzieć się wszystkiego o e-learningu, obejrzeć system do obsługi kursów i studiów przez Internet oraz porozmawiać z ekspertami.

(Na podst. Metropol, 28.09.2004 - MR)

KULTURA

Taniec na rzecz akceptacji i tolerancji

26 września w Operze Narodowej w Warszawie odbyła się impreza charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych i polskich organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych. Wystąpiła gościnnie grupa taneczna "Off ballet special " Szkoły  Baletowej Wiedeńskiej Opery Narodowej i austriackiego Stowarzyszenia "Ich bin o.k." ("Jestem o.k". ). Celem tego stowarzyszenia istniejącego od 2000 roku jest integracja osób niepełnosprawnych w kulturze poprzez działania twórcze. Stowarzyszenie składa się z około stu członków i wolontariuszy, którzy wspólnie pracują nad partnerstwem osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych. W ramach organizacji istnieje pięć różnych grup artystycznych (m.in. grupa tańca, teatru i produkcji teatralnej), które dążą do tego samego celu: integracji. Główną idę spektaklu jest wspólny taniec, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia - niezależnie od tego czy jest się tancerzem czy nie. Bardzo ważnym aspektem przedsięwzięcia było odkrywanie terapeutycznych właściwości tańca. Przedstawienie, którego premiera odbyła się w 2000 roku, niewątpliwie odniosło sukces, przede wszystkim w zakresie społecznej i zawodowej integracji osób niepełnosprawnych. Kontynuacja działań przeprowadzanych w ramach Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych pozwoliła na powstanie kolejnych wersji spektaklu. Jedenastu niepełnosprawnych członków stowarzyszenia tańczyło wspólnie z pełnosprawnymi członkami Baletu Wiedeńskiej Opery Narodowej. Tańczyli do muzyki dobranej pod kątem wartości terapeutycznych: utworów Claude'a Debussy'ego, Antonia Vivaldiego i Antonina Dworzaka, a ponadto Johna Lennona i Toma Waitsa.

(Informacja własna - MR i TB)

Koncert charytatywny w Filharmonii Wrocławskiej

W niedzielę 26 września w Filharmonii Wrocławskiej spełniło się marzenie niepełnosprawnych artystów z Mikoszowa. Wystąpili na profesjonalnej scenie przed prawdziwą publicznością. Zespół "Nasze Marzenie" przedstawił widowisko teatralno-pantomimiczne w sześciu częściach. Młodzi artyści z uszkodzeniem układu nerwowego zarobili na siebie. Dochód z koncertu i towarzyszącej mu aukcji obrazów został przeznaczony na modernizację kotłowni w ośrodku Stowarzyszenia św. Celestyna. Grupa artystów z uszkodzeniem układu nerwowego ma na swoim koncie wiele wyróżnień i prestiżowych nagród. Wrocławska publiczność była hojna; bilety na koncert po 10 i 20 zł rozeszły się błyskawicznie. Występom dzieci z mikoszowskiego Miasteczka Nadziei towarzyszyli rodzice i terapeuci.

(Na podst. Gazeta.pl Wrocław,  z 26-09-2004 -TB)

Dorobek noblisty trafi do sieci

Dorobek literacki Czesława Miłosza, jego korespondencja, archiwum, kalendarium oraz opracowania twórczości udostępnione zostaną w Internecie przez fundację i Instytut Miłosza. Do zbiorów dołączone zostaną także zapisy dyskusji na temat pogrzebu poety. Strona będzie dostępna pod adresem: www.miloszinstitute.com.

(Na podstawie Metropola z 16.09.2004 - MR)

PRACA

Fundacja Nadzieja

Od dwóch lat działa Fundacja "Nadzieja", która pomaga ludziom przedsiębiorczym wyrwać się z biedy i bezrobocia. Aby zostać podopiecznym fundacji, trzeba mieć pomysł, jak wyrwać się z bezrobocia. "Nadzieja" daje pożyczki na założenie własnej firmy, a potem doradza w jej prowadzeniu. Pomogła założyć m.in. ośrodek rekreacyjny, firmę produkującą pompy do ogrzewania domów. Więcej informacji: www.fundacja-nadzieja.org.pl.

(Na podstawie Metra z 10-11.09.2004 - MR)

SPORT

Polacy zdobyli 54 medale na Paraolimpiadzie

Na zakończonych XII Igrzyskach Paraolimpijskich w Atenach polscy sportowcy niepełnosprawni zdobyli w sumie 54 medale, w tym 10 złotych, 25 srebrnych i 19 brązowych. Z tym dorobkiem Polacy zajęli 16. miejsce, a więc lepsze niż ich pełnosprawni koledzy. Pierwszeństwo przypadło zawodnikom z Chin, którzy zdobyli aż 141 medali, w tym 63 złote. W tegorocznych igrzyskach wzięło udział 4 tys. sportowców ze 146 krajów; w pierwszej paraolimpiadzie w Rzymie w 1960 r. startowało 400 sportowców z 23 państw. W naszej ekipie wyróżnili się, zdobywając po kilka medali: szermierz Robert Wyśmierski, lekkoatletki Anna Szymul i Renata Chilewska.

(Inf. wł. - KKR)

Renty dla niepełnosprawnych sportowców?

Nasi niepełnosprawni sportowcy, którzy z każdych igrzysk przywożą wiele medali, więcej, niż ich pełnosprawni koledzy, żyją jednak bardzo skromnie. Ich zdrowi koledzy mogą liczyć na renty specjalne - ok. 2,3 tys. miesięcznie. Jerzy Kulej, medalista olimpijski i poseł, członek sejmowej komisji kultury fizycznej i sportu zapowiedział, że będzie zbierał podpisy pod projektem zmian w ustawie o rentach specjalnych. Jeśli sejm uchwali te zmiany, renty specjalne dostanie ok. 60 sportowców niepełnosprawnych.

(Na podst. Gazety Wyborczej, 6.09.2004 - MR)

Igrzyska na wózkach w Spale

VI Igrzyska Aktywnej Rehabilitacji odbyły się w dniach 4-5. września w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale. Organizatorem była Fundacja Aktywnej Rehabilitacji. 150 osób jeżdżących na wózkach inwalidzkich rywalizowało w łucznictwie, tenisie stołowym, slalomie, sprintach i crossie. Walczyli też na pływalni. Igrzyska odbywają się co dwa lata. W zawodach biorą udział dzieci i dorośli, pod warunkiem, że nie uprawiają sportu zawodowo.

(Na podst. Gazety Wyborczej, 6.09.2004 - MR) 

Niepełnosprawny alpinista

Krzysztof Garda jest pierwszym niepełnosprawnym na świecie, który zdobył najwyższe szczyty obu Ameryk i Europy. Stał się niepełnosprawny w wyniku wypadku na motocyklu, przez ponad dwa lata ciężko ćwiczył, by móc chodzić. Porusza się o kulach. Na co dzień prowadzi firmę wykonującą prace na wysokościach. Wspinaczką zaraził się jeszcze przed wypadkiem. Marzy o zdobyciu Mont Kenya w Afryce, o Himalajach i szuka sponsorów na następne wyprawy.

(Na podst. Metro z 22.09.2004 - MR)

Bieg im. Terry'ego Foxa

Terry Fox, młody kanadyjski sportowiec, w wieku 18 lat w wyniku choroby nowotworowej stracił nogę. Jeszcze leżąc w szpitalu zdecydował, że przebiegnie w poprzek Kanadę. W czasie biegu nazwanego Marathon of Hope (Maraton Nadziei) zbierane były pieniądze na fundusz walki z nowotworami. Niestety Terry przegrał z chorobą, zmarł w wieku 22 lat. Od 1981 roku w Kanadzie i w 58 krajach na świecie organizowane są biegi im. Terry'ego Foxa (Terry Fox Run), podczas nich zbierane są pieniądze na badania nad nowotworami. Doroczny Terry Fox Run odbył się w sobotę 18.09 w Warszawie. Uczestnicy pobiegli na dystansach 2,5, 5 lub 10 km. Fundusze od sponsorów i uczestników zasiliły Centrum Onkologii.

(Na podst.e Metra z 17-19.09.2004 - MR)

ZDROWIE, MEDYCYNA, NAUKA

Wadliwa insulina

W kraju trwa wycofywanie z aptek i hurtowni całej partii Gensuliny M20 o numerze serii 603004 firmy Bioton, z datą ważności: "czerwiec 2005". Nakaz wydał główny inspektor farmaceutyczny. W zakwestionowanej partii zawartość insuliny jest niezgodna z normą. Inspektor nie uznał, że lek szkodzi, ale że nie pomaga.

(Na podstawie Metra z 16.09.04 - MR)

Merck wycofuje z rynku lek Vioxx

Koncern farmaceutyczny Merck ogłosił w czwartek natychmiastowe wycofanie ze sprzedaży leku o nazwie Vioxx. Merck podaje, że badania prowadzone w ciągu trzech lat ujawniły, iż u pacjentów, którzy w ciągu 18 miesięcy zażywali lek, ryzyko "ataku serca lub wylewu krwi do mózgu" wzrosło bardziej niż u tych, którym podawano przez ten czas placebo. Vioxx pojawił się na rynku amerykańskim w 1999 r. i był rozprowadzany w 80 krajach, m.in. w całej Europie, także pod nazwą Ceoxx. Merck zaleca pacjentom, którzy zażywali dotąd wycofany lek, skonsultowanie się z lekarzami.

(Na podst. Gazeta.pl, 1.10.2004 - MR )

Dzień Dystrofii Mięśni i Chorób Neuromięśniowych w Internecie

17 września ogłoszono Dniem Dystrofii Mięśni i Chorób Neuromięśniowych w Internecie. Jest to dzień urodzin dr Guillaume Duchenne'a (1806-1875), jednego z pierwszych lekarzy, którzy opisali chorobę zwaną później od jego nazwiska dystrofią Duchenne'a (która jest zarazem najstarszą i najlepiej rozpoznaną postacią dystrofii mięśniowej). Obecnie znanych jest blisko 40 chorób neuromięśniowych. Pośród tych chorób, dystrofie mięśniowe, z ich różnorodnymi formami, stanowią najbardziej powszechną grupę chorób neuromięśniowych. Choroby neuromięśniowe dotykają ludzi we wszystkich stadiach życia, powodują szereg skutków od stopniowej utraty mobilności i samodzielności, do całkowitej niepełnosprawności. Więcej o Dniu Dystrofii na stronach: www.mdday.org, www.samisobie.clan.pl/mdday.htm. W Polsce chorzy i ich rodziny mogą uzyskać informacje, wsparcie i pomoc w oddziałach regionalnych Towarzystwa Zwalczania Chorób Mięśni (informacje: www.idn.org.pl/tzchm) oraz w szczecińskiej Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni (informacje: www.miesnie.szczecin.pl).

(Inf. wł. - MR)

Światowy Dzień Choroby Alzheimera

21-go września obchodzono Światowy Dzień Choroby Alzheimera. Osoby, które opiekują się chorymi, mogą uzyskać informacje, pomoc i wsparcie w stowarzyszeniu alzheimerowskim, które ma oddziały w 25 miastach. Adresy i numery telefonów można uzyskać w Polskim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Specjalny telefon zaufania dla chorych i opiekunów: (022) 622 11 22 czynny jest we wtorki i czwartki od godz. 15 do 17.

(Na podst. Metra, 21.09.2004 - MR)

Pamiętaj o sercu

To tytuł wielkiego festynu na warszawskiej Agrykoli, który odbył się 26 września, zorganizowanego z okazji Światowego Dnia Serca przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne i Miejskie Biuro Promocji. Podczas imprezy można było dowiedzieć się, jak pracuje serce, co mu szkodzi, jaki wysiłek fizyczny najlepiej służy sercu, jak się odżywiać oraz bezpłatnie zbadać serce. Imprezie towarzyszyły liczne atrakcje: występy artystów, zabawy dla dzieci, wielki zlot rowerowy, konkursy z nagrodami. Światowy Dzień Serca obchodzony był w 100 krajach na całym świecie.

(Na podst. Metropol, 24-26.09.2004 - MR)

Kobieto, zbadaj się

Ruszyła ogólnopolska akcja przeciwdziałania rakowi szyjki macicy. Na ten nowotwór umiera rocznie 2 tys. kobiet. Polska jest krajem, w którym wskaźnik umieralności jest najwyższy w Europie. Wczesne wykrycie nowotworu szyjki macicy gwarantuje 100-procentowe wyleczenie. Konieczne są systematyczne wizyty u ginekologa i raz w roku badanie cytologiczne. W ramach akcji będą się odbywały spotkania informacyjne dla kobiet w całej Polsce.

(Na podst. Super Express, 16.09.2004 - MR)

Naukowcy blisko lekarstwa na SARS

Naukowcy z Hongkongu i Stanów Zjednoczonych podają, że udało im się wykryć związki chemiczne, mogące powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa SARS. Stwarza to szansę na szybkie uzyskanie lekarstwa na SARS. Efektem wspólnych badań uniwersytetu w Hongkongu i amerykańskiego Centrum Badań nad AIDS im. Aarona Diamonda, jest stworzenie przez naukowców 104 molekuł unieszkodliwiających wirusa powodującego Zespół Ostrej Niewydolności Oddechowej. Odkryte związki mają teraz być testowane na zwierzętach. Podczas zeszłorocznej epidemii SARS, zachorowało ponad 8.000 osób, z których umarło prawie 800. Ofiarami byli głównie mieszkańcy Chin i Hongkongu.

(Na podst. Gazeta.pl, 21.09.2004 - MR)

Pierwsze na świecie dziecko z zamrożonego jajnika

Ma na imię Tamara, waży 3,72 kg, a urodziła się w czwartek, 23.09, w jednym z brukselskich szpitali. Od innych noworodków, które tego dnia przywitały świat, odróżnia ją jedno - jest pierwszym w historii dzieckiem, poczętym z zamrożonego wcześniej jajnika. Osiem lat temu jej matce, 32-letniej dziś Quardy Touirat wycięto i zamrożono jego fragmenty, po tym jak odkryto u niej nowotwór. Kobietę wyleczono, jednak na skutek chemioterapii stała się bezpłodna. Zespół dr Jacques'a Donneza z Katolickiego Uniwersytetu w Louvain przywrócił jej szansę na macierzyństwo. Lekarze wszczepili jej pobrane wcześniej tkanki.

(Na podst. Gazeta.pl, 27.09.2004 - MR)

Pompa wspomaga serce

Naukowcy z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu opracowali unowocześnioną wersję jednostki napędowej pompy pozaustrojowego wspomagania serca. Aparaturę stosuje się u chorych oczekujących na przeszczep oraz tych, którym niezbędne jest czasowe wspomaganie niewydolnego serca aż do jego wyleczenia.

(Oprac. na podst. Metropol, 28.09.2004 - MR)

Czternastu krakowskich policjantów rozpoczęło naukę języka migowego. Ma im pomóc w kontaktach z osobami niesłyszącymi. Podczas szkolenia policjanci poznają ok. 700 znaków porozumiewawczych.

(Na podstawie Super Expressu z 3.09.2004 - MR)

W CIENIU WIELKICH AFER...

Kasa w wodę

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył w 2003 roku 25 mln złotych na pożyczki dla firm, które zatrudniają niepełnosprawnych. Przyznawali je marszałkowie województw w całej Polsce. Na Mazowszu rozdano 23 pożyczki, na Śląsku - ani jednej. Sergiusz Karpiński , wicemarszałek, mówi, że do urzędu wpłynęło 20 wniosków, ale wszystkie zawierały błędy formalne. Pieniądze postanowiono wydać na inne cele.
Część, ponad 6 mln zł, przekazano AWF. Ta wydała je na budowę basenów w nowej uczelnianej hali przy ul. Mikołowskiej. Jeden z nich dostosowany ma być do potrzeb niepełnosprawnych. Jest już prawie gotowy, ale nie dopuszczono go do użytku, bo niecka z powodu szkód górniczych siada z jednej strony. Sprawa wyszła na jaw dzięki Bogdanowi Myśliwcowi, prezesowi niewielkiej rybnickiej spółki Łączność. Wystąpił o 480 tys. zł pożyczki na ratowanie miejsc pracy dla zatrudnionych u siebie niepełnosprawnych. Pożyczki nie dostał. Oczywiście z powodu błędów formalnych. - Nie poinformowano nas o odmowie ani o powodach takiej decyzji. Moglibyśmy przecież poprawić wniosek - stwierdził. Po jego skargach PFRON przyjrzał się działalności śląskiego marszałka i... zażądał zwrotu 6.3 mln zł, które jego zdaniem zostały wydane niezgodnie z przepisami. Sprawą zainteresował się poseł Bolesław Piecha (PiS). W odpowiedzi na jego interpelację Leszek Zieliński, wiceminister polityki społecznej, oświadczył: - Od pewnego czasu mam wątpliwości, co do legalności wydawania w Katowicach pieniędzy z PFRON . Wicemarszałek Karpiński do żadnego błędu się nie poczuwa i ani myśli zwracać choć złotówkę. - Gdyby jednak do tego przyszło, to nie my będziemy oddawać, ale AWF, który od nas te pieniądze dostał i wydał - mówi.
Prof. Władysław Mynarski , rektor katowickiej AWF, na wieść, że miałby oddawać jakieś pieniądze, nie potrafi ustać spokojnie . - Nie mnie oceniać, czy Urząd Marszałkowski miał prawo przyznać mi te pieniądze, ale ja wydałem je rzetelnie, urząd mnie kontrolował - zapewnia. Tymczasem prezes Myśliwiec nie daje za wygraną. Złożył kolejny wniosek o pożyczkę. - Właśnie mija miesiąc i znowu nie mam żadnej odpowiedzi, to już pachnie recydywą - mówi.ZPCHR.

(Na podst. Informacji z 24.09.04r. - BP)

ZE ŚWIATA TELEINFORMATYKI

Ceny dostępu do Internetu - stanowisko PIIiT

W informacjach o dostępie do Internetu w Polsce powszechnie podkreśla się jego znacząco wysoką cenę w stosunku do innych krajów. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przedstawia aktualną ocenę porównania podstawowych ofert na rynku dostępu do Internetu w Polsce na tle krajów europejskich. Dostęp wąskopasmowy typu dial-up (poprzez numery 020xxxx) do Internetu jest w Polsce wykorzystywany przez ponad 70% użytkowników. Obecnie cena 1 godz. bezpośredniego dostępu do Internetu w Polsce wynosi 1.31 euro w szczycie oraz 0.65 euro poza szczytem (1.31, 0.65). Oferta ta jest tańsza od oferty BT (3.62, 1.36), Wanadoo w Hiszpanii (3.0,3.0 ) oraz Austria Telecom, Belgacom i Wanadoo w Holandii, ale też droższa od oferty T-Online (0.95,0.48) oraz zdecydowanie najtańszej oferty NTL w Wielkiej Brytanii (0.91,0.91 ). Z kolei ceny dostępu wąskopasmowego w pakietach (im wyższy abonament pakietu, tym niższa cena za jednostkę połączenia) w Polsce są w porównywalne z ofertami z krajów unijnych dla podobnych okresów pakietu, różniąc się o +-10 eurocentów za godzinę połączenia. Polska oferta jest zdecydowanie niższa od ceny połączeń w pakietach w Czechach, w Estonii oraz w Holandii i Austrii. Oferta dostępu szerokopasmowego 128 kbps w Polsce w cenie około 16 euro/miesiąc (z instalacją) jest jedną z tańszych na rynku unijnym. Podobnie, porównanie cen dostępu 320 kbps i 640 kbps wykazuje, że lokują się one wśród podobnych ofert w innych krajach, przy czym istnieją znaczące różnice związane z okresem zawartej umowy oraz limitów na maksymalną wielkość transferu czy czasu połączenia. Problemem jest w Polsce brak dobrej oferty na szybkie połączenia szerokopasmowe powyżej 1 Mbps dla klientów indywidualnych. W niektórych krajach unijnych (Niemcy, Belgia) oferty na połączenia powyżej 1 Mbps mają ceny porównywalne z oferowanym w Polsce dostępem 640 kbps. Ocena cen usług dostępu do Internetu została dokonana na podstawie danych zebranych przez Unię Europejską oraz OECD, a także na podstawie materiałów otrzymanych od operatorów działających w Polsce. Dokładne porównanie wszystkich ofert jest trudne ze względu na dodatkowe ograniczenia i promocje, a także częste ich modyfikowanie przez operatorów. PIIiT w podsumowaniu stwierdza, iż nawet po uwzględnieniu relatywnie niskiej siły nabywczej polskiego społeczeństwa, ceny oferowane w Polsce mieszczą się w akceptowalnych granicach cen w państwach Europy Zachodniej, zaś na tle państw Europy Centralnej nasza oferta wypada wręcz korzystnie.

Wejście w życie 1 maja 2004 r. nowej ustawy o podatku od towarów i usług zmieniło stawkę podatku VAT na usługi dostępu do Internetu z 7% na zwolnienie od podatku. Oznacza to, że dostawcy tych usług nie mogą w swoich kosztach wyposażenia i usług związanych z dostarczaniem dostępu do Internetu odliczać podatku VAT, co powoduje znaczące zwiększenie kosztów świadczenia tych usług. Dodatkowo Komisja Europejska wymaga, by stawka podatku VAT na te usługi była stawką podstawową, co w Polsce oznacza 22%. Obecnie rząd pracuje nad modyfikacją opodatkowania usług dostępu do Internetu. Operatorzy będą stosować stawkę przyjętą przez ustawę, dążąc jedynie do zmniejszenia podstawy jej wyliczania - warto jednak pamiętać, że w obecnej sytuacji prawie 20% ceny usługi dostępu do Internetu idzie do skarbu państwa.

(Inf.wł - KKR)

Popularność sieci osiedlowych

Przedstawiciele TPSA szacują liczbę użytkowników sieci osiedlowych (ASK - amatorskie sieci komputerowe) na ok. 250-280 tys., chociaż niektórzy znawcy rynku oceniają, że jest ich 2-3 razy więcej. Przeważają małe sieci po kilku lub kilkudziesięciu użytkowników, ale są i takie, które podłączają setki czy tysiące odbiorców (np. Hyperion czy BMJ). Ich zasięg jest większy niz. niejednej sieci kablowej czy telekomunikacyjnej. ASK dzialaja jako stowarzyszenia bez żadnej formalnej podstawy.

(Oprac. na podstawie Rzeczpospolitej z 8.09.04 -KKR)

"Człowiek i Komputer"

Na Konferencji "Człowiek i Komputer" zorganizowanej przez PIIT oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie w dniach 3-5 września 2004 w Gdańsku, chyba po raz pierwszy problem informatyzacji był z taką konsekwencją rozpatrywany z punktu widzenia konkretnego człowieka. Trzy nurty tematyczne odzwierciedlały trzy podstawowe wymiary relacji między człowiekiem i technologia informacyjną: człowiek jako e-konsument i e-obywatel ("społeczeństwo informacyjne"), komputer jako narzędzie ochrony zdrowia oraz "elektroniczny świat wokół nas", czyli wartości które komputer może wnieść w nasze życie.

Dla nas szczególnie interesujące były wystąpienia dotyczące wykorzystania informatyki w medycynie i służbie zdrowia. Prof. Ryszard Gellert z warszawskiej Akademii Medycznej stwierdził, że dziś polski pacjent ma niewiele pożytku z tego, że na biurku lekarza stoi komputer, ale w ciągu najbliższych 10 lat informatyzacja całkowicie zmieni obraz służb medycznych. Dr Andrzej Sośnierz, pokazując możliwości, jakie daje obróbka statystyczna dokładnych danych medycznych zgromadzonych w jednej bazie danych - w zakresie zarówno wykrywania źródeł chorób, epidemii, diagnostyki i terapii jak i ujawniania błędów i nadużyć. Jak wykazał dr Wojciech Glinkowski z Polskiego Towarzystwa Telemedycyny, polscy lekarze są całkiem dobrze przygotowani do informatycznej rewolucji, problemem są głównie środki na rozwój. Dr Maciej Kozłowski z NASK stwierdził, że zapotrzebowanie na transmisję danych na potrzeby medycyny jeszcze długo będzie rosnąć, bo są to usługi, za które ludzie będą chcieli płacić, a to gwarantuje rozwój. Pełny program konferencji można znaleźć pod adresem http://www.e-people.pl/x.php/s3/44/Program.html.

(Inf.wł - K.KR)

Składana klawiatura

Bezprzewodowa składana klawiatura firmy Nokia ułatwia i przyspiesza wprowadzanie tekstu w aplikacjach działających w telefonach komórkowych. Urządzenie można podłączyć bezprzewodowo (technologia Bluetooth) do kompatybilnych telefonów. Klawiatura jest mała i lekka - waży 190 g.

(Na podst. Follow me z września 04 - MR)

WP będzie doradzać

Koniec portalu Wirtualna Polska - -zdecydowało nadzwyczajne walne zgromadzenie Wirtualnej Polski S.A. Szansą dla WP ma być pośrednictwo i doradztwo w zakresie szeroko pojętego zarządzania.

(Na podst. Metropol, 23.09.2004 - MR)

Przedłużacz USB SEVEN

Jest to nowe rozwiązanie pozwalające na korzystanie z urządzeń cyfrowych podłączonych do komputera w odległości większej niż 5 m. Kosztuje ok. 39 zł. Więcej na www.seven-line.pl.

(Na podst. Metropol, 23.09.2004 - MR)

Monitor jak brzytwa

Superszybki monitor LCD Philipsa o przekątnej 19'' (LCD-190S5) sprawia, że filmy mają lepszą jakość, a gry są bardziej dynamiczne. Niezwykle szybki czas reakcji matrycy (12 milisekund), potrzebny na włączenie i wyłączenie pikseli oraz zmianę ich koloru sprawia, że nagłe zmiany scen w filmie czy akcja gry są odtwarzane z "ostrością brzytwy". Monitor wyklucza drgania i zakłócenia obrazu.

(Na podst. Follow me z września 04 - MR)

Atlas Świata

Atlas Świata to program multimedialny i tradycyjny atlas świata w jednym. Zawiera najaktualniejsze informacje, mapy, dane statystyczne. Wszystkie państwa dostępne z indeksu lub mapy świata zostały szczegółowo opisane. Przy mapach odnośniki do filmów i obrazków. Dane na temat państw można dowolnie kopiować do Excela lub Worda. Szczegóły na www.play.com.pl.

(Na podst. Dzień Dobry z 3.09.04 - M.R.)
Kurier IdN

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej, audycji tv, informacje z Internetu dotyczące problemów osób niepełnosprawnych (należy podawać tytuł czasopisma, datę, nazwę strony internetowej, tytuł audycji itp.). Materiały należy przesyłać na adres (wyłącznie jako załącznik w formacie Worda lub rtf): kryska@idn.org.pl, kurier-idn@org.pl

 

Wydawca:
Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Warszawa

Redaktor naczelny: Krystyna Karwicka-Rychlewicz.

UWAGA: Od tego numeru Kuriera IdN1 pod każdą informacją, obok podawania jej źródła, są zamieszczane inicjały osoby, która ją znalazła i nadesłała do redakcji. Inicjały te zamieszczamy poniżej przy pełnym imieniu i nazwisku autora korespondencji.

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały nadesłane przez: Teresę Balcerzak - TB, Agatę Kopeć - AK, Agnieszkę Kwolek - AK, Bogusławę Pielkę - BP, Małgorzatę Rupar - MR.

Adres naszej strony: http://kurier.idn.org.pl

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość
ukazywania się Kuriera IdN1!

Zapraszamy serdecznie do współpracy!

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo