KURIER IDN Kurier Nr 14 (082),   15 sierpnia 2004 r.
Pod redakcją: Krystyny Karwickiej-Rychlewicz ISSN 1643-8752
W 2004 roku Kurier IdN1 jest dotowany przez PFRON w ramach programu PAPIRUS

AKTUALNOŚCI

Nowe zasady waloryzacji rent i emerytur

W Sejmie uchwalona została jedna z najważniejszych ustaw z tzw. pakietu Hausnera, w skład którego wchodzą akty prawne wprowadzające założenia programu uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych. W pierwotnej wersji planu, waloryzacja wg. zasady, którą 16 lipca 2004 r. przyjął Sejm, miała być wprowadzona już na początku bieżącego roku. Odłożono jednak tę sprawę na później, czego konsekwencją było podwyższenie w marcu rent i emerytur średnio o kilkanaście złotych. W przyjętej przez Sejm 16 lipca 2004 r. ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, zapisane jest odejście od corocznej, automatycznej waloryzacji świadczeń. Emerytury i renty będą podwyższane podobnie jak do tej pory, czyli 1 marca, ale nastąpi to po roku, w którym skumulowana inflacja z okresu od roku ostatniej waloryzacji, osiągnie 5 proc. Jeśli przekroczenie nie nastąpi w trakcie dwóch kolejnych lat, waloryzacja odbędzie się w roku następnym, przy niższej niż 5% inflacji. Rząd może zaproponować aby świadczenia wzrosły więcej, np. biorąc pod uwagę wzrost płac, jednak nie jest do tego zobowiązany, jak to miało miejsce w przypadku waloryzacji w marcu 2004 r.

(Źródło: inf. wł.)

Ograniczenia zarobków dla rencistów i emerytów?

Na początku sierpnia Rada Ministrów zastanawiała się nad wprowadzeniem ograniczenia zarobków dla rencistów i emerytów. Rząd zaproponował, by bez zmniejszania świadczeń można było dorabiać maksymalnie 50 proc. średniej płacy (obecnie 70 - 130 proc.), a po przekroczeniu 130 proc średniej płacy - świadczenie byłoby całkowicie zawieszane. Kwota zmniejszenia zależeć ma od tzw. kwoty bazowej z 1998 r. Nie wiadomo czy zmiany te zatwierdzi parlament, wrócimy więc do sprawy, gdy zostaną podjęte ostateczne decyzje o ich wejściu w życie. Posłom zostanie też przedstawiony projekt podniesienia obowiązkowych stawek zdrowotnych i ubezpieczeniowych dla przedsiębiorców.

(Źródło: inf. wł.)

Projekty EQUAL do 31 sierpnia

Fundacja Fundusz Współpracy poinformowała o zmianie terminu nadsyłania projektów do Programu Inicjatywy Wspólnotowej - EQUAL (PIW EQUAL), realizowanego w latach 2004 - 2008 - z 13 sierpnia na 31 sierpnia 2004. Wnioski na duże, partnerskie projekty, które mogą składać także organizacje pozarządowe, mają dotyczyć następujących tematów: powrotu na rynek pracy; wzmocnienia gospodarki społecznej; wspierania firm i wykorzystania NT; godzenia życia zawodowego i rodzinnego; integracji społecznej i zawodowej uchodźców. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem : www.equal.org.pl

W obronie WTZ

Rada i Zarząd Krajowy Fundacji im. Brata Alberta wystosowały list otwarty, adresowany do ministra Krzysztofa Patera i - Leszka Zielińskiego. Jest to protest przeciwko projektowi nowej (31-szej z kolei) zmiany ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, przygotowanej przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Projekt ten - zdaniem Fundacji - oprócz wielu pozytywnych zmian, niesie także zmiany szkodliwe, szczególnie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i dla mieszkańców domów pomocy społecznej. Fundacja im. Brata Alberta, prowadząca 30 ośrodków, w tym 13 warsztatów terapii zajęciowej dla 1100 osób, protestuje zwłaszcza przeciwko pomysłowi wyrzucania mieszkańców domów pomocy społecznej z warsztatów terapii zajęciowej. List znajduje się na stronie http://www.albert.krakow.pl/list/index.htm. Projekt kolejnej nowelizacji ustawy jest na stronie http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/841. Organizacje pozarządowe lub osoby indywidualne, które chciałyby podpisać się pod listem otwartym lub w inny sposób wesprzeć protest w obronie niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy, dla których udział w WTZ jest sensem życia, proszone są o kontakt z Fundacją. Bieżące informacje na ten temat podawane są na stronie: http://www.albert.krakow.pl.

(Źródło: inf. wł.)

Konkurs na projekty warsztatów dla niepełnosprawnych

Osoby, które chciałyby poprowadzić warsztaty dla niepełnosprawnych albo szkolić konsultantów doradzających im w wyborze pracy, mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta Poznania. Jest to projekt mający służyć aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, a finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Poszukiwane są osoby do prowadzenia zajęć dla niepełnosprawnych pomagających w znalezieniu im pracy, szkoleń dla kandydatów na konsultantów zawodowych zajmujących się poradnictwem i doradztwem zawodowym dla niepełnosprawnych, a także stworzenia programu i wykształcenia doradców zawodowych. Bliższe informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta lub na jego stronach internetowych www.city.poznan.pl.

(Źródło: Gazeta Wyborcza, 28.07.04r.)

PRAWO

Równość wszystkich podmiotów

Zdaniem Departamentu Pożytku Publicznego, zmiana ustawy o działalności pożytku publicznego, wynikająca z projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym, nie jest związana z partnerstwem publiczno-prywatnym, ale stanowi próbą zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego. Wynika to z odrębnego zakresu podmiotowego obu ustaw. Ponieważ zakres ten jest szerszy w odniesieniu do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, to zmiana w ustawie o działalności pożytku publicznego dotyczyłaby tylko części podmiotów partnerstwa publiczno-prywatnego. Oznaczałoby to ich nierówne traktowanie. Departament zgłasza też wątpliwości do zaproponowanego w projekcie zakresie zadań. Mają być one związane z pomocą społeczną, turystyką, kulturą, mniejszościami narodowymi czy sportem. Tymczasem w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego wyliczono 24 zadania. Nie sposób więc uzasadnić, dlaczego w świetle ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym tylko niektóre z nich zasługują na specjalne traktowanie. Z tego wynika, iż zapis mówiący o szczególnym traktowaniu niektórych podmiotów przy rozpatrywaniu ofert jest niezgodny z ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym, która zakazuje traktowania w sposób szczególny jakichkolwiek podmiotów składających wniosek. Trwają konsultacje w sprawie negatywnie zaopiniowanych przez Departament Pożytku Publicznego zmian.

(Źródło: inf. wł.)

Zwolnienia z niektórych opłat pocztowych dla osób niewidomych

27 lipca 2004 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej i Ministra Kultury z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu bibliotek i organizacji osób niewidomych lub ociemniałych, oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych i ociemniałych (Dz.U.04.167.1753). Rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy Prawo pocztowe (Dz.U.03.130.1188 późn. zm.), który wprowadza zwolnienia z opłat w przypadku niektórych przesyłek nadawanych lub odbieranych przez osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku i organizacje działające na ich rzecz. Ustawa przewiduje zwolnienia z opłat w przypadku nadawania przesyłki dla ociemniałych przez: Osobę legitymującą się orzeczeniem właściwego organu orzekającego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku i adresowanej do biblioteki lub organizacji osób niewidomych lub ociemniałych, bądź do organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych; Bibliotekę, organizację osób niewidomych lub ociemniałych bądź organizacje, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych i adresowanej do osoby niewidomej lub ociemniałej; Osobę niewidomą lub ociemniałą bądź skierowaną do tej osoby zawierającą wyłącznie informacje utrwalone pismem wypukłym.

Zgodnie z ustawą przesyłką dla ociemniałych jest przesyłka o masie do 7.000 g, zawierająca korespondencję lub druki, w których informacja jest utrwalona pismem wypukłym lub na innym nośniku dostępnym do odczytu przez niewidomych lub ociemniałych, nadana w sposób umożliwiający sprawdzenie zawartości. Opublikowane rozporządzenie ustala listę bibliotek i organizacji, które z wymienionych powyżej zwolnień mogą korzystać. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(Źródło: www.niepelnosprawni.info , 27.07.04r.)

IMPREZY, KONKURSY, WYSTAWY

Zaproszenie na seminarium

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomóż i Ty" z Gdyni serdecznie zaprasza 16 września o godzinie 11:00 na konferencję/seminarium "Pokaz roli Internetu w zachęcaniu osób niepełnosprawnych do rozumienia ich aktywnej roli w społeczeństwie europejskim", Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie. Konferencja połączona z interaktywnymi warsztatami komputerowymi pod hasłem "Internet jako źródło pracy, wiedzy i pieniędzy" w Centrum Szkoleń DC Edukacja - ul. Szymanowskiego 2 w Gdańsku Wrzeszczu realizowana jest w ramach projektu "Niepełnosprawni jako wartościowi obywatele społeczeństwa europejskiego" współfinansowanego przez Komisję Europejską - Dyrektoriat Generalny Oświaty i Kultury. Uczestnictwo bezpłatne. Szczegółowe informacje i zgłoszenia: Fundacja "Pomóż i Ty", 81-006 Gdynia, ul. Morska 244, tel. 058 663 81 41 w godz. 9:00-17:00, e-mail: info@pomozity.sprint.pl, www.fundacjapomozity.sprint.pl

IV Ogólnopolskie Integracyjne Zawody Wędkarskie

Integracyjne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "PROMETEUSZ" w Chełmie organizuje i zaprasza na zawody wędkarskie osób niepełnosprawnych o puchar starosty chełmskiego, które odbędą się 28 sierpnia.2004 r. Zbiórka i zapisy uczestników godz. 8.00 - 8.30 nad zalewem - Majdan Zahorodyński. Zgłoszenia do dnia 21.08.2004 przyjmowane są pod adresem: Warsztaty Terapii Zajęciowej 22-100 Chełm, ul. Połaniecka 10 tel. (082) 564 55 40, e-mail: wtzchelm@poczta.onet.pl. Organizatorzy proszą o zabranie płaszczy i parasoli w razie niepogody.

(Źródło: inf. wł.)

BEZ BARIER

Brać dobry przykład z Kielc

Niepełnosprawna mieszkanka osiedla Słoneczne Wzgórze w Kielcach mogła w sierpniu, po raz pierwszy od 20 lat, wyjechać z mieszkania na spacer. Wyjście z domu osoby ciężko chorej na postępujący zanik mięśni było możliwe dzięki darom m.in. czytelników "Gazety Wyborczej", która we wrześniu ub. r. napisała o jej dramatycznym losie. Po apelu o pomoc w zakupie elektrycznie sterowanego łóżka, które złagodziłoby cierpienia niepełnosprawnej, udało się zebrać pieniądze nie tylko na zakup łóżka, ale także hydraulicznego podnośnika, który pozwala korzystać z kąpieli. Z darów zostało jeszcze kilkaset złotych, które przeznaczono na budowę podjazdu. Jeden z czytelników podarował dobry materiał na konstrukcję podjazdu, pomogli też pracownicy Centrostalu, członek Towarzystwa Dobroczynności wykonała jego projekt, zaś koszt budowy wzięła na siebie spółdzielnia, która dla bezpieczeństwa i wygody niepełnosprawnej lokatorki, a także by nie narażać jej na protesty lokatorów bloku, wybudowała kilka metrów chodnika. Czy za Kielcami pójdą inni?

(Źródło: Kielce, gazeta.pl. 06.08.04r.)

Mrugopis dla ciężko chorej kobiety

Przykuta od czterech lat do łóżka, całkowicie sparaliżowana, poruszająca jedynie powiekami pacjentka opolskiego szpitala, od kilkunastu dni może porozumiewać się ze światem. Umożliwia to komputer z urządzeniem quick glance, które pozwala na pisanie oczami. Nauka na razie idzie opornie, jedno mrugnięcie jest skuteczne, inne nie. Dla pacjentki ta nauka jest jedyną rozrywką, do tego umożliwiającą kontakt z otoczeniem. Gdy już opanuje pisanie, zacznie się uczyć korzystania z Internetu. Mrugopis kupiony został dzięki ofiarności opolan, którzy wzięli udział w zbiórce zorganizowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego; załatwił on także dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Urządzenie kosztowało blisko 18 tys. zł.

(Opole gazeta.pl 06.08.04r.)

Wakacje dla niepełnosprawnych

Wypoczynek osoby niepełnosprawnej wciąż jest u nas kojarzony z turnusem rehabilitacyjnym Na polskim rynku turystycznym wciąż nie ma bowiem szerokiej gamy ofert przygotowanych z myślą o osobach niepełnosprawnych. Nie ma też specjalnych agencji i biur, które zajmowałyby się organizacją wypoczynku dla tej grupy osób. Tymczasem w wielu krajach zachodnich już od dłuższego czasu funkcjonują agencje turystyczne specjalizujące się w ofertach dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Katalogiem ofert skierowanych do osób niepełnosprawnych, do jakiego udało się dotrzeć portalowi www.niepełnosprawni.info, jest niemieckojęzyczny folder TUI, którym posiłkują się agenci tego biura również w Polsce. Zawiera on szczegółowe informacje dotyczące form dostosowania poszczególnych obiektów. W katalogu można też znaleźć adresy stacji dializ w wybranych kurortach na świecie, do których turyści - potrzebujący tego rodzaju pomocy - mogą się zgłaszać w trakcie wakacji. Katalog ten wydany jest w języku niemieckim, jednak w każdym naszym biurze pracownicy bez problemu są w stanie przetłumaczyć ofertę na życzenie klienta. Na życzenie klienta katalog możemy przesłać poczta na wskazany adres oraz sprawdzić, jakie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych znajdują się w hotelach - dotyczy to całej oferty TUI zarówno wylotów z Polski, jak również z Niemiec. (Adres TUI www.tui.pl/wilcza , tel. tel.: 0*22 622 33 00). Inne biura podróży, jeśli osoba niepełnosprawna jest zainteresowana wybraną ofertą, twierdzą, iż mogą sprawdzić dany hotel pod kątem dostępności. Redaktorzy portalu zachęcają do wspólnego rozwijania działu turystycznego. - Jeśli podczas wakacji odwiedzisz miejsce warte polecenia zarówno w kraju, jak i za granicą - czytamy w tej informacji - prześlij nam jego opis ze zdjęciem - może inni zechcą się tam wybrać w przyszłym roku.

(Źródło: ( www.niepełnosprawni.info 03.08.2004)

Apteka bez barier

"Spójrz na swoją aptekę oczami osoby niepełnosprawnej" - to hasło przewodnie III edycji Konkursu APTEKA BEZ BARIER, który ogłosiły Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Fundacja "Polska Bez Barier" oraz Torfarm S.A., ogólnopolski dystrybutor farmaceutyczny. Konkurs ma na celu uświadomienie polskim farmaceutom, jak ważne jest zniesienie w aptekach barier architektonicznych oraz mentalnych, a także promocję aptek przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Konkurs skierowany jest zarówno do aptek, które już są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do tych, które przystosują się w trakcie trwania III edycji Konkursu. Organizatorzy Konkursu zwracają uwagę na szerokie pojęcie słowa "niepełnosprawny", obejmujące zarówno osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, jak i głuchonieme czy niewidome. Jury przyzna dwa tytuły: APTEKARZA BEZ BARIER ROKU 2004, który wyróżni się szerokimi działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz APTEKI BEZ BARIER ROKU 2004. Dodatkowo Jury przyzna cztery równorzędne wyróżnienia. Również pacjenci mogą zgłaszać swoją aptekę do Konkursu, wypełniając specjalne widokówki, które znajdą m. in. w aptekach.
Zgłoszenia, zawierające m. in. wypełnioną ankietę, zdjęcia przystosowanego obiektu, opis działań na rzecz osób niepełnosprawnych należy wysłać do 20 października na adres: Torfarm S.A., Dział Marketingu, ul. Szosa Lubicka 26/34, 87-100 Toruń z dopiskiem; Konkurs APTEKA BEZ BARIER.

(Źródło: inf. wł.)

Z ŻYCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Protest przeciw ograniczeniom w sprzedaży sprzętu ortopedycznego

Małopolskie Stowarzyszenie Zaopatrzenia Medycznego protestuje przeciwko zmianie w ustawie zdrowotnej, zgodnie z którą sprzedaż sprzętu ortopedycznego możliwa ma być wyłącznie przez zakłady opieki zdrowotnej. Doprowadzi to do upadku większość firm, które dziś zajmują się zaopatrywaniem niepełnosprawnych w wózki, protezy, balkoniki - przewiduje Piotr Kulerski, prezes zarządu stowarzyszenia. Jego zdaniem, w konsekwencji utrudni dostęp pacjentów do tego typu sprzętu i doprowadzi do podwyższenia jego cen. - Jeśli zamiast sklepów będziemy musieli zakładać przychodnie i zatrudniać lekarzy, musi to spowodować podwyżki - wyjaśnia. Przeciwko tej zmianie w ustawie protestują dostawcy sprzętu nie tylko z Małopolski. Podpisy pod listami protestacyjnymi zbierane są m.in. w Koszalinie, Poznaniu, Katowicach, Szczecinie i Warszawie.

(Źródło: inf. wł.)

Uczyć się nawzajem

Dzięki współpracy Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ z Miejskim Zakładem Komunikacji w Koninie, 5 lipca odbyło się szkolenie dla kierowców autobusów miejskich w Koninie. Celem spotkania było przybliżenie kierowcom problemów, z jakimi zmagają się każdego dnia mieszkańcy miasta przy wsiadaniu i poruszaniu się środkami komunikacji miejskiej. Spotkanie nie było pouczaniem kierowców, jak mają jeździć autobusami lecz miało służyć wymianie poglądów i oczekiwań z obu stron. Skupiono się przede wszystkim na ludziach słabszych, takich jak osoby niepełnosprawne w różnym stopniu, ludzie starsi oraz rodzice czy opiekunowie dzieci, podróżujący z wózkami dziecięcymi. Miasto Konin posiada kilka autobusów niskopodłogowych, czyli przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych szczególnie tych poruszających się na wózku inwalidzkim. Takie pojazdy ułatwiają również przemieszczanie się innym mieszkańcom miasta - właśnie ludziom starszym, którym z pewnością łatwiej wejść do niskiego autobusu niż pokonywać kilka stopni. Ułatwiają one również podróżowanie rodzicom, czy opiekunom najmniejszych mieszkańców miasta. Zwrócono uwagę kierowców na trzy podstawowe rzeczy: właściwe używanie hydraulicznego mechanizmu opuszczania podłogi; podjeżdżanie blisko krawężnika; zwiększenie ostrożności podczas przewozu osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz osób z wózkami dziecięcymi. Kierowcy wielokrotnie podkreślali, że mają również oczekiwania w stosunku do niepełnosprawnych pasażerów. Jednym z nich jest wcześniejsze powiadomienie o wysiadaniu. Kierowca ma wtedy czas na podjechanie blisko krawężnika i opuszczenie podłogi. Jest również wiele innych rzeczy, które utrudniają prawidłowe podjechanie autobusem na przystanek np.: osoby na przystanku stoją tak blisko krawędzi, że podjechanie do krawężnika jest nie możliwe, a następnym kłopotem są zbyt ostre zatoczki, co przy podjeżdżaniu na przystanek może spowodować obtarcie opony albo nawet jej uszkodzenie. takie spotkania potrzebne są nam wszystkim ponieważ pozwalają na wymianę doświadczeń oraz przede wszystkim zrozumienie i poznanie problemów innych ludzi oraz zintegrowanie różnych środowisk. MZK otrzymał kilka dni temu certyfikat jakości ISO 9001:2001. Szkolenia kierowców są elementem podnoszenia jakości usług. Świadczą również o tym, że MZK bardzo poważnie traktuje wszystkich swoich klientów! Fundacja planuje następne spotkania z kierowcami, przy udziale niepełnosprawnych wolontariuszy Fundacji PODAJ DALEJ.

(Źródło: inf. wł.)

Wakacje z wolontariatem

Każdy, kto chciałby ciekawie i efektywnie spędzić wakacje, może spróbować swych sił w wolontariacie. Białostockie Centrum Wolontariatu działa od kilku lat. - Najchętniej przychodzi do nas młodzież szkół średnich - mówi Ewa Jasińska, dyrektor Centrum. - Potem wielu rezygnuje, poświęcając się pracy zawodowej i rodzinie. Odwiedzają nas również osoby starsze, na emeryturze. Mają dużo czasu, a pomoc innym sprawia, że czują się potrzebne. Białostockie centrum liczy 400 stałych wolontariuszy. Drugie tyle to osoby działające sporadycznie (np. w czasie WOŚP). Prowadzone są bezpłatne szkolenia przygotowujące do pomocy niepełnosprawnym, dzieciom z rodzin patologicznych, ludziom starszym i niedołężnym. Centrum współpracuje z domami dziecka, fundacjami non profit, ośrodkami szkolno-terapeutycznymi. Wolontariat pozwala wielu młodym osobom zdobyć dodatkowe umiejętności i doświadczenie.

(Źródło: Gazeta Wyborcza, 26.07.04r.)

Powstał wrocławski oddział Fundacji "Mam Marzenie"

Po apelu w "Gazecie Wyborczej" wrocławianie chcą stworzyć oddział Fundacji "Mam Marzenie". To kolejna po Krakowie, Warszawie i Poznaniu grupa wolontariuszy, którzy będą pomagać w spełnianiu życzeń dzieci dotkniętych śmiertelną chorobą. Będą m.in. pośredniczyć między fundacją a rodziną, ustalać z rodzicami marzenie dziecka, pomagać w załatwieniu formalności. Szef Fundacji "Mam Marzenie" - Piotr Piwowarczyk -uczył ich, jak postępować z dziećmi i ich rodzinami. Spotkał się także z lekarzami z wrocławskiej Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej oraz hospicjum dla dzieci. Dzieci mogą typować lekarze, rodzice; mogą też zgłaszać się same. Warunek: są dotknięte chorobą zagrażającą życiu.

(Gazeta Wyborcza, 26.07.04r.)

EDUKACJA

Pierwsza w Polsce internetowa szkoła policealna

Nauka przez Internet zdobywa sobie coraz większą popularność. Dzięki niej osoby z dużych ośrodków miejskich oraz z małych miejscowości zyskują równorzędny dostęp do edukacji.

W naszym kraju istnieje już szereg liceów online. Również coraz więcej szkół wyższych oferuje możliwość studiowania przez Internet. Nie istniały jednak dotychczas szkoły policealne uczące na odległość za pomocą sieci. Tę lukę wypełnia Policealna Szkoła E-Biznesu im. Adama Smitha w Warszawie, która ma uprawnienia szkoły publicznej. Jej absolwenci otrzymują tytuł technika ekonomisty o specjalności e-biznes. Za program specjalności szkoły odpowiada Piotr Majewski, ekspert od e-biznesu, twórca portalu Czas Na E-Bizes (www.cneb.pl). Możliwość uczenia się na odległość daje szansę uczęszczania do tej szkoły osobom niepełnosprawnym. Tylko raz na pół roku muszą one wziąć udział w stacjonarnej sesji egzaminacyjnej w Warszawie. Nie bez znaczenia jest również fakt, że zawód, którego szkoła uczy, pozwala podjąć pracę w systemie telepracy. Zajęcia w szkole rozpoczną się we wrześniu 2004 roku. Szkoła posiada swoją stronę internetową www.adamka.pl , na której internauci mogą przeczytać informacje o szkole, warunkach nauki w niej, programie nauczania oraz kadrze pedagogicznej. Szkoła do nauczania na odległość wykorzystuje e-platformę Moodle, która jest używana przez blisko 1500 uczelni i instytucji w 88 krajach. W Polsce z platformy tej korzystają m.in. Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Politechnika Gdańska. Na stronie www.adamka.pl/panel/ internauci mogą zarejestrować się na platformę i następnie wziąć udział w bezpłatnym kursie jej obsługi. Aby zostać słuchaczem szkoły, należy najpierw zarejestrować się na e-platformie. Następnie można do szkoły dostarczyć (pocztą lub osobiście) niezbędne dokumenty. Więcej informacji na temat szkoły udziela: Aleksander Łamek, e-mail: sekretariat@adamka.pl, tel. (22) 423 6436, 602 593020

(Źródło: inf. wł.)

PRACA

Więcej telepracowników

W Polsce rośnie liczba osób pracujących w systemie telepracy. Szacuje się, że obecnie telepracownicy stanowią od ok. 1,5 do 2,5% wszystkich zatrudnionych. Mamy nadzieję, że jest wśród nich też coraz więcej osób niepełnosprawnych.

(GP, 3.08.04)

Nie wszędzie zwalniają

W powiecie zielonogórskim jest 39 zakładów pracy chronionej. W niektórych niepełnosprawni stanowią 100 proc. zatrudnionych osób. Od maja po zmianie przepisów dotyczących dotacji do niepełnoprawnych pracowników, część ZPCh znalazło się w trudnej sytuacji. - Nie jesteśmy już tak konkurencyjni jak kiedyś, w związku z tym mamy mniej zamówień. Jest ciężko - przyznaje prezes Spółdzielni Inwalidów "Odra", gdzie pracuje ponad 50 osób niepełnosprawnych. Oddział zielonogórki firmy Impel zapowiada restrukturyzację, ale ze względu na to, iż jest to jeden z najbardziej rentownych oddziałów, zmiany będą tu najmniej odczuwalne. W większości ZPCh jednak nie przewiduje się zwolnień, ewentualnie skrócenie tygodnia pracy. Tak może być w Spółdzielni Inwalidów Zakład Usług Technicznych, która zatrudnia 68 niepełnosprawnych. Z kolei współwłaścicielka Zakładu Produkcji Pościeli "Świt" nie zamierza zwalniać, wręcz przeciwnie - właśnie zatrudniła nowych ludzi. Teraz pracuje u niej 35 osób, w tym 28 niepełnosprawnych (5 osób z I grupą inwalidzką). Zwalniać nie będzie również Pico-Bello i sulechowska Sulma.

(Zielona Góra gazeta.pl.23.07.04r.)

SPORT

Paraolimpiada Ateny 2004

Tegoroczna Paraolimpiada odbędzie się w Atenach w dniach 17 - 28 września. Przez prawie dwa tygodnie o medale będzie walczyło cztery tysiące niepełnosprawnych zawodników ze 146 krajów świata. Historia paraolimpiad zaczęła się w połowie 20 wieku. Za początek uważa się rozegrane w 1948 roku zawody lekkoatletyczne w Stoke Mandeville w Wielkiej Brytanii, które zaczęły się w dniu rozpoczęcia olimpiady w Londynie. Pierwszą prawdziwą paraolimpiadę zorganizowano w 1960 r. w Rzymie, ale tej nazwy zaczęto używać dopiero od 1984 roku. Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski powstał dopiero w 1989 roku; obecnie tworzy go sześć światowych organizacji sportowych i ponad 155 komitetów narodowych. Wśród nich jest i Polski Komitet Paraolimpijski, który działa dopiero od sześciu lat. Jego członkami są: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START, Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe "Sprawni Razem", Polski Związek Tenisa Na Wózkach, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "CROSS". Główne cele działania PKP to propagowanie idei paraolimpiad i organizowanie wyjazdów polskiej reprezentacji na igrzyska letnie i zimowe oraz poszukiwanie na te cele funduszy. W tym roku polscy sportowcy niepełnosprawni wezmą po raz dziesiąty udział w letnich igrzyskach paraolimpijskich. W imprezie uczestniczyć będzie 111 sportowców, którzy wystartują w 13 dyscyplinach z 19.. Najwięcej jest wśród nich lekkoatletów i pływaków - po 25, oraz szermierzy na wózkach (12). Debiutujemy w żeglarstwie. Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.pkpar.com.pl

ZDROWIE, MEDYCYNA, NAUKA

Brakuje krwi!

Jak co roku w sezonie letnim w całej Polsce brakuje krwi - w miesiącach letnich na drogach zdarza się niestety więcej wypadków, a regularni krwiodawcy wyjeżdżają na urlopy. Mazowiecki oddział Polskiego Czerwonego Krzyża apeluje o oddawanie krwi - na Mazowszu potrzeba 300 litrów na dobę. Podobna akcja na wschodzie Polski jest organizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku i Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi. Na przełomie lipca i sierpnia po Podlasiu jeździ specjalnie przygotowany samochód, w którym można oddać krew. Średnio latem na Podlasiu krew oddaje kilka tysięcy osób. Podobne trudności odczuwane są na Dolnym Śląsku. W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu brakuje krwi wszystkich grup. Szpitale od dwóch miesięcy przesuwają planowe operacje i zabiegi. Pod wrocławskim centrum krwiodawstwa ambulansy ustawiają się w kolejce. Pracownicy wrocławskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oddali 20 sierpnia prawie 20 litrów krwi dla szpitali w regionie. Krew może oddać każdy zdrowy człowiek w wieku 18-65 lat, który nie chorował na choroby zakaźne i nie przebywał ostatnio w szpitalu, nie ma zbyt niskiego lub wysokiego ciśnienia albo zbyt małej masy ciała. Przed oddaniem krwi każdy chętny wypełnia stosowny kwestionariusz, a lekarz ocenia, czy dana osoba może być dawcą. Jednorazowo człowiek oddaje 450 ml krwi.

(Źródło: PAP, inf. wł. 27.07.2004)

Termy w Nałęczowie

Termy Pałacowe - nowoczesny zespół wodoleczniczy z bazą hotelową, to najnowszy obiekt rozbudowującego się dynamicznie Uzdrowiska Nałęczów. W pachnących jeszcze farbą pokojach 100-łóżkowego pensjonatu - zamieszka pierwsza 60-osobowa grupa kuracjuszy. Czekają na nich baseny do gimnastyki w wodzie; kąpiele w białej glince i ciepłe okłady z borowin, a także cała paleta zabiegów hydroterapeutycznych (od kąpieli perełkowych po bicze szkockie) i gabinety masażu klasycznego. Termy to obok uruchomionego w maju Atrium - z kompleksem nowoczesnych basenów, a wcześniej Pawilonem Angielskim - najnowszy, wybudowany od zera obiekt uzdrowiska. Nałęczowski kurort przeżywa dynamiczny rozwój dzięki holenderskiej firmie East Spring International, która w styczniu 2002 roku za blisko 39 mln zł kupiła od skarbu państwa 85 proc. udziałów w powołanej w 1999 roku spółce Uzdrowisko Nałęczów SA. Latem ubiegłego roku Holendrzy, którzy prowadzą m.in. tak znane uzdrowisko jak włoskie San Pellegrino, rozpoczęli realizację zaplanowanej na 30 mln zł inwestycji w Nałęczowie. Obecnie do dyspozycji kuracjuszy w jest w sumie 720 miejsc. Wkrótce w Termach rozpoczną się ciekawe programy zdrowotno-pielęgnacyjne: wyszczuplający, dla kobiet w ciąży, dla osób z wadami postawy i problemami ortopedycznymi. W nowo powstałych obiektach uzdrowiska znalazło pracę kilkadziesiąt osób.W jesieni Nałęczów, jedyne w Polsce sprywatyzowane uzdrowisko, będzie gospodarzem Kongresu Uzdrowisk Polskich.

(Źródło: Gazeta Wyborcza 28.07.04r.)

Czepek przyszłości

Doktorant Politechniki Łódzkiej zbudował urządzenie, które odczytuje fale mózgowe. Sprzęt może być bardzo pomocny niepełnosprawnym. Osoby całkowicie sparaliżowane mogłyby na przykład pisać na komputerze. Urządzenie to czepek, na którym zamocowane są elektrody. Zbierają one fale mózgowe, czyli impulsy elektryczne wysyłane przez nasz mózg - mówi Marcin Byczuk z Zakładu Elektroniki Medycznej Politechniki Łódzkiej. Gdy chcemy ruszyć prawą ręką, mózg wydaje odpowiedni sygnał. Czepek go zarejestruje i prześle do komputera. Ten przetworzy impuls na odpowiednią komendę. Konstruktor urządzenia przez miesiąc testował je z grupą studentów drugiego roku elektroniki i telekomunikacji PŁ. Nie ruszali oni kończynami, ale myśleli tylko, że chcą na przykład przesunąć prawą rękę. Komputer rejestrował pracę ich mózgu. Uczył się, jakie impulsy są wysyłane, gdy człowiek taki ruch planuje. Potem, za pomocą programu, komputer dostaje komendy. Na przykład: gdy pomyślimy, że chcemy ruszyć prawą ręką, maszyna wie, że chcemy wcisnąć literę z prawej części klawiatury. Drogą eliminacji, można wybrać tę właściwą. I w ten sposób pisać całe wyrazy. Podobne badania prowadzone są na świecie, głównie w Japonii i USA, także w Europie. Ale i tam metoda ta jest niedoskonała, bo za wolna - mówi M. Byczuk; wybranie jednej litery trwa ok. 20 sekund. Łodzianin, który w Polsce jako jedyny zajmuje się tym tematem, sam zbudował czepek, zaprojektował urządzenie pomiarowe, które wzmacnia słabe sygnały z elektrod i zamienia je na postać cyfrową zrozumiałą dla komputera, sam napisał program rozszyfrujący sygnały z mózgu. Teraz wszystko udoskonala. Póki co, ruch ręki czy głowy, a nawet mrugnięcie okiem zakłóca fale mózgowe. W październiku wybiera się na Węgry do uznanego w tej dziedzinie profesora, który ma kontakty w Austrii. Bardzo możliwe, że nawiąże się międzynarodowa współpraca.

(Źródło: Gazeta Wyborcza, 27.07.04r.)

W CIENIU WIELKICH AFER

Uwaga na wózki!

Nie sposób określić rozpaczy niepełnosprawnego mieszkańca Pilawy, któremu skradziono inwalidzki wózek. Do zdarzenia doszło przed prywatną kilniką Ars Medical w Pile. Niepełnosprawny mężczyzna przyjechał tam na badania, swój wózek zostawił przed wejściem. Kiedy po około godzinie wyszedł z budynku, po wózku już nie było śladu. Mężczyzna miał go od dwóch lat, dzięki jednej z polskich fundacji. Policja podejrzewa, że kradzieży dokonali złodzieje złomu.

(Źródło: www.dps.pl.26.07.04r.)

ZE ŚWIATA TELEINFORMATYKI

GUS podliczył, że w końcu 2003 r. w Polsce było 12 mln 257 tys. 331 linii telefonicznych, o 3,4% więcej niż rok wcześniej. Na wsi działało 2 mln 925 tys. 890 telefonów. W końcu 2003 r. na 1000 Polaków przypadało 321,4 linii telefonicznych, w tym 247,8 to linie prywatne. W miastach liczba linii na 1000 mieszkańców wynosiła 367,6, a na wsi 199,3. Najbardziej gęstą sieć telefoniczną miało województwo mazowieckie (371,3 linie), a najrzadszą - świętokrzyskie (248,1 linii). Na wsi najgęstsza infrastruktura telekomunikacyjna była w województwie lubuskim, a najrzadsza w świętokrzyskim. GUS ujawnił, że klienci sieci komórkowych rozmawiali w sumie 5 mld 871 mln minut, z czego ruch wewnątrz sieci wynosił 4 mld 122 mln minut. Najwięcej minut - 3,2 mld - rozmawiali klienci Polkomtelu. Najmniej - 1,9 mld minut - klienci PTK Centertel. Polacy wysłali w ub.r. 5 mld 248 mln SMS (304 rocznie na użytkownika).

(Źródło: Rzeczpospolita, 22.07.04)

* * *

Telekomunikacja Polska znowu wprowadza podwyżki. Tym razem drożej zapłacimy za informację o numerach. Od 1 września nie 1,06 zł, ale 1,42 zł przyjdzie nam zapłacić za jednorazowe połączenie z biurem TP. Nowość to fakt, że pracownik udzieli nam informacji o czterech - a nie jak dotąd o dwóch numerach telefonów. Za kilka tygodni TPSA wprowadzi też nową usługę: międzynarodowe biuro numerów. Pod numerem 908 od 1 września uzyskamy informację o dowolnej liczbie numerów abonentów zagranicznych, tak prywatnych, jak i instytucjonalnych. Za to też jednak przyjdzie nam niemało zapłacić - bo 2,44 zł za minutę połączenia.

(Źródło: Gazeta Wyborcza, 06.08.04r.)

* * *

TPSA zapowiedziała, że wszystkie błędy w funkcjonowaniu telefonicznej Błękitnej Linii zostaną usunięte. Operator nie odwoła się od decyzji prezesa URTiP, nakładającego na spółkę obowiązek usunięcia nieprawidłowości do początku października. Wytknięte przez URTiP błędy dotyczyły m.in. zaległości w rozpatrywaniu reklamacji i zbyt malej liczby konsultantów.

(Parkiet, 27.07.04)

* * *

62% małych firm składających komputery deklaruje, że ma zamiar zrezygnować z tego montażu z uwagi na koszty badań związanych z uzyskaniem unijnego znaku CE. Do małych składaczy należy ok. 65% rynku komputerów PC. Badania jednej konfiguracji komputera kosztują ponad 10 tys. zł.

(Źródło: Rzeczpospolita, 3.08.07)

* * *

Jak wynika z badania GemiusAudience przeprowadzonego w maju 2004 r., witryna www.gazetaprawna.pl należy do czołówki serwisów biznesowych. Serwis stał się bardzo dobrym źródłem informacji gospodarczych dla ponad 221 tys. internautów w miesiącu.

(Źródło: GP, 21.07.04)

* * *

W Polsce rośnie liczba osób pracujących w systemie telepracy. Szacuje sie, że obecnie telepracownicy stanowia od ok. 1,5 do 2,5% wszystkich zatrudnionych.

(GP, 3.08.04)

Polisy przez Internet

MultiBank w odpowiedzi na zainteresowanie klientów uruchomił sprzedaż ubezpieczeń Towarzystwa Ubezpieczeniowego Generali za pośrednictwem Internetu. W ramach oferty tzw. MultiUbezpieczeń będzie można nabyć ubezpieczenie domu wraz z wyposażeniem, domu w budowie, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

(Źródło: Dzień Dobry, 2.07.2004)

Komputer w służbie futbolu

Brytyjscy naukowcy z Loughborough University opracowali specjalny system elektroniczny, który pomoże trenerom ocenić zdolności młodych piłkarzy. QuinSpin to system komputerowy współpracujący z kamerą oraz piłką zaopatrzoną w czujniki. Pokazuje m.in., jaka prędkość nadaje zawodnik kopniętej piłce oraz jak ją podkręca. Przy dobrze wykonanym rzucie wolnym piłka powinna lecieć z prędkością ok. 96 km/godz. oraz obracać się wokół własnej osi ok. 500 razy na minutę.

(Źródło: Polityka, 26.06.2004)
Kurier IdN

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej, audycji tv, informacje z Internetu dotyczące problemów osób niepełnosprawnych (należy podawać tytuł czasopisma, datę, nazwę strony internetowej, tytuł audycji itp.). Materiały należy przesyłać na adres (wyłącznie jako załącznik w formacie Worda lub rtf): kryska@idn.org.pl, kurier-idn@org.pl

 

Wydawca:
Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Warszawa

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały nadesłane przez:
Fundację im. Brata Alberta, Fundację "Pomóż i Ty", Zuzannę Janaszek-Maciaszek, Adama Orła, Aleksandra Łamka, Bogusławę Pielkę, Małgorzatę Rupar, Marka Śpiewankiewicza, Krystynę Wojakowską.
Adres naszej strony: http://kurier.idn.org.pl

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość
ukazywania się Kuriera IdN1!

Zapraszamy serdecznie do współpracy!

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo