KURIER IDN Kurier Nr 12 (080),  3 lipca 2004 r.
Pod redakcją: Krystyny Karwickiej-Rychlewicz ISSN 1643-8752
W 2004 roku Kurier IdN1 jest dotowany przez PFRON w ramach programu PAPIRUS

AKTUALNOŚCI

Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski

Zakończyły się prace nad Narodową Strategią Integracji Społecznej dla Polski. Ma ona doprowadzić do powiększenia aktywności społeczeństwa oraz ograniczyć liczbę osób wykluczonych społecznie. Strategię. opracowywał od kwietnia 2003 r. zespół, w którego skład wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego, rządu oraz eksperci. Utworzony ma zostać Narodowy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, który będzie stanowił jedno ze źródeł finansowania działań określonych w tej strategii oraz wspomagać rozwój organizacji pozarządowych. Powstanie też krajowe obserwatorium - obiektywny recenzent, który oceni, czy rzeczywiście zadania określone w tej strategii są realizowane. Wśród tych zadań zapisano m.in., że skrajne ubóstwo w naszym kraju w najbliższych pięciu latach zostanie ograniczone z obecnego bardzo wysokiego poziomu 11 proc. do 5 proc. Strategia zawiera też 20 innych wskaźników dotyczących rozwoju społecznego i ograniczania grup wykluczonych społecznie. Opracowana strategia jest pierwszą od piętnastu lat diagnozą stanu i sytuacji polskiego społeczeństwa i perspektyw jego rozwoju. Strategia ma doprowadzić do przerwania bierności społecznej rozumianej m.in. jako roszczeniowa postawa ludzi oraz ograniczyć to zjawisko i przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. Chodzi o zwalczanie dyskryminacji grup społecznych, odbudowanie więzi społecznych z ludźmi wykluczonymi - najniżej zarabiającymi, niepełnosprawnymi, dotkniętymi innymi przejawami wykluczenia.

(Źródło: PAP, 15. 06. 2004)

Stypendium po wypadku

Od 15 lipca do 15 września osoby niepełnosprawne z województwa mazowieckiego , które doznały urazu kręgosłupa na skutek skoku do wody lub wypadku drogowego, mogą starać się o dotację z funduszu "Pierwszy krok. Powstał on w ubiegłym roku z inicjatywy Stowarzyszenia Integracja oraz Funduszu Sue Ryder w Polsce. W minionym roku o stypendia starało się 15 osób, otrzymało 11. Sześć z nich otrzymało pomoc finansową na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, cztery przeznaczyły ją na sprzęt komputerowy, a jedna na likwidację barier architektonicznych. W tym roku, po pewnych zmianach zasad, o stypendium mogą starać się osoby do 30 roku życia (dotychczas do 26 roku) oraz te, które uległy wypadkowi do 5 lat wstecz (uprzednio do 3 lat). W tym roku możliwe jest również dofinansowanie czesnego na studiach. Więcej informacji można znaleźć pisząc lub dzwoniąc do Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji (Warszawa, ul. Dzielna 1, 831 85 82 w. 36) lub zaglądając na stronę: http://www.niepełnosprawni.info

(Źródło: Życie Warszawy: 09.06.2004)

ANGORA dla niewidomych

Angora - to ogólnokrajowy, wysoko nakładowy tygodnik, wydawany w Łodzi, który zawiera przedruki z polskich tygodników, gazet ogólnopolskich i lokalnych oraz z niektórych czasopism zagranicznych. Znaleźć w nim można też materiały redakcyjne, m.in. felietony i komentarze i wywiady, krótkie informacje z ciętymi komentarzami. Jest również kilka stron wkładki ANGORKA, adresowanej do dzieci, a na tylnej okładce jest zamieszczony przegląd tygodniowych wydarzeń w komiksowej postaci. Ten tygodnik, który coraz więcej czytelników traktuje jako szansę nie przeoczenia najciekawszych artykułów prasowych z całego tygodnia, we współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych zaczął wydawać "Prasę Multimedialną Angora. Na płycie CD znajdują się bieżące informacje, z kraju i ze świata, reportaże, rubryka towarzyska oraz czterominutowy blok informacyjny dla osób niewidomych i niedowidzących przygotowany przez Polski Związek Niewidomych. Cena jednego egz. gazety multimedialnej wynosi 2,20 zł brutto. Opłata za prenumeratę kwartalną - 26,40 zł., za prenumeratę półroczną - 52,80 zł. Prenumerata zaczyna się od lipca br. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod nr tel. - 0-32 15-42-62, zamówienia można składać drogą telefoniczną, faksem lub e-mailem: kubastudio@op.pl. Gratulujemy redakcji Angory znakomitego pomysłu!

PRAWO

Ubezpieczenia społeczne - emerytury i renty

Od 1 lipca 2004r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 121, poz. 1264). Poprawi ona sytuację pracowników, których pracodawcy nie odprowadzali składek na OFE. Ustawa wprowadza także od stycznia 2005 r. dwuinstacyjne orzekanie o rentach z tytułu niezdolności do pracy. Płatnicy składek zobowiązani do ich opłacania na własne ubezpieczenia emerytalne i rentowe, nie będą mieli zaliczonego do emerytury lub renty okresu, za który nie zostały opłacone składki, mimo podlegania w tym okresie obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

 • Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn i utraciły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, gdyż lekarz orzecznik uznał je za zdolne do pracy, mogą mieć zaliczony okres renty do emerytury. Ale tylko wtedy, gdy posiadane okresy składkowe i nieskładkowe są niewystarczające do uzyskania prawa do emerytury.
 • Emeryci i renciści, którzy rozpoczęli pozarolniczą działalność przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego lub osiągają przychód z tytułu zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej, muszą powiadomić o tym ZUS oraz przekazać informacje o wysokości przychodów w poprzednim roku kalendarzowym.
 • Organ rentowy przy ustalaniu prawa do emerytury osób, które przez kilka lat pracowały w krajach UE, będzie pomijać te lata, w których ubezpieczony przez cały rok pozostawał w ubezpieczeniu za granicą.
 • Podstawę obliczenia emerytury dla urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne z uwzględnieniem waloryzacji składek zaewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego. Przy obliczaniu kapitału początkowego rodzica mającego krótki okres składkowy (pracy), w pełnym wymiarze uwzględniany będzie cały okres opieki nad dzieckiem. Przebyte do końca 1998 r. okresy urlopu wychowawczego oraz okresy niewykonywania pracy - z powodu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 4 - oraz okresy opieki nad dzieckiem, na które przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, zostaną doliczone do kapitału początkowego.
 • Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
 • Obowiązkowe składki od umów o dzieło będą płacić emeryci i renciści pracujący na etacie u swoich pracodawców.
 • Pracownicy należący do OFE, którym płatnicy potrącili składki od wynagrodzenia, ale nigdy nie odprowadzili ich do ZUS, będą je mieli zaksięgowane na koncie emerytalnym w I filarze przy przejściu na emeryturę.
 • Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza 6,60 zł.
 • Składki oraz odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia i dodatkowa opłata, nieopłacone w terminie, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji sądowej.
 • Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym musi poinformować płatnika składek o ustaleniu prawa do emerytury lub renty albo o podleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.
 • Emeryci i renciści będą otrzymywać z ZUS imienne legitymacje emeryta-rencisty potwierdzające status emeryta-rencisty.

(Źródło: Prawna 30.06.2004r.)

Bezpłatne przejazdy

24 czerwca, na XX sesji rady miejskiej Ciechanowa radni wprowadzili zmiany w uchwale z 4 grudnia 2003r. dotyczącej opłat za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej. Teraz niepełnosprawne dzieci i młodzież, ucząca się w szkołach na terenie Ciechanowa, mają prawo do bezpłatnych przejazdów wraz z opiekunem do szkoły i z powrotem na podstawie ważnej legitymacji szkolnej i aktualnego (z okresu ostatnich 12 miesięcy) orzeczenia o niepełnosprawności.

(Źródło: http://www.um.ciechanow.pl)

KONKURSY, IMPREZY, WYSTAWY

Pięćsetny - Złoty Dyplom - ukończenia WAZ

W dniu 15 lipca o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Polskiej Akademii Nauk (Warszawa, ul. Twarda 51/55) odbędzie się uroczyste zakończenie XIX i XX Warsztatu Aktywizacji Zawodowej. Tak jak i 18 poprzednich były one zorganizowane i prowadzone przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Certyfikaty WAZ, zaświadczające o umiejętnościach posługiwania się komputerem i Internetem, zdobyło już 500 osób niepełnosprawnych. Z tej okazji jeden z absolwentów dwóch ostatnich WAZ - wybrany losowo - otrzyma Złoty Dyplom. Absolwenci XIX i XX WAZ zapraszają na swoją uroczystość sponsorów, członków Rady i Zarządu Fundacji oraz tych wszystkich, którzy współpracują z Fundacją i sprzyjają realizacji jej celów - wykorzystywania komputera i Internetu jako narzędzia rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zwłaszcza ruchowo.

(Źródło: Inf. wł.)

Zjazd w Ustroniu

W dniach 22 - 25 lipca 2004 w Ustroniu odbędzie się V Zjazd Osób Niepełnosprawnych Związanych z Internetem, który odbędzie się pod hasłem: "Aktywność osób niepełnosprawnych w życiu i w sporcie. Pokazane zostaną dyscypliny sportowe uprawiane przez osoby z różnymi dysfunkcjami. Będą filmy, slajdy, opowieści oraz pokazy na żywo. W niektórych konkurencjach uczestnicy będą mogli zmierzyć się z zawodnikami uprawiającymi sport na co dzień. Osoby lubiące taniec też znajdą coś dla siebie. Panie będą miały możliwość poznania tajników profesjonalnego makijażu. Zgłoszenia były wprawdzie tylko do końca czerwca, ale być może organizatorzy uwzględnią zgłoszenia spóźnialskich. Szczegóły i ankieta zgłoszeniowa na http://www.proinfo.pl/ustron2004.

Poznańskie spotkanie

Z inicjatywy byłych wykładowców Zakładu Szkolenia Inwalidów w Poznaniu przy ul.Szamotulskiej 67 - dawna nazwa - obecnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 78/82, http://www.sosw.poznan.pl/20.htm Rada Miejska Poznania podjęła decyzję o uroczystym nadaniu w/w Ośrodkowi imienia jej wieloletniego dyrektora i wykładowcy - mgr Zbigniewa Tylewicza. Ta uroczystość zbiegnie się też z 85-leciem istnienia w/w szkoły, jak również z Dniem Nauczyciela. Będzie to okazja do spotkania się po wielu latach jej absolwentów i wykładowców. Spotkanie odbędzie się15 październik 2004. Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z inż.Jerzym Janowiczem, tel.: 061 84 88 596, sekretariat szkoły: szkola@sosw.poznan.pl, tel: 061 84 73 095. Chętni do uczestniczenia w tej uroczystości proszeni są o podanie swojego adresu, pod który szkoły wyśle pisemne zaproszenie. Uczestnicy będą zakwaterowani w internacie, ul. Szamarzewskiego 78/82.

Konkurs literacki

Przypominamy, iż Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych ogłosiła 11 ogólnopolski konkurs literacki prozy i poezji dla osób niepełnosprawnych. Tematyka utworów jest dowolna. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: - prozy - nowele, opowiadania, reportaże lub eseje - każdy do 5 stron maszynopisu; - poezji - zestaw do 3 wierszy. Każdy uczestnik konkursu może przesyłać tylko po jednym zestawie prozy lub poezji. Utwory oznaczone godłem, w 3 egzemplarzach (w miarę możliwości również na dyskietce), należy przesłać do 31 lipca 2004 roku (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem: Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych, 30-336 Kraków, ul. Nowaczyńskiego 1. Do przesyłki należy dołączyć kopertę z tym samym godłem zawierającą: imię i nazwisko, adres, rok urodzenia, grupa inwalidzka, rodzaj niesprawności. Podziału nagród dokona profesjonalne jury. Fundacja zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac w prasie i wydawnictwach pokonkursowych.

(Źródło: inf. wł.)

Obóz nad jeziorem Białym

Stowarzyszenie Orlego Lotu zaproponowało podopiecznym Fundacji Tacy Sami obóz sportowo-rekreacyjny w Okunince nad Jeziorem Białym koło Włodawy. Podczas tego obozu odbędą się zajęcia sportowe, takie jak: kajaki, pływanie, siatkówka, koszykówka, taniec sportowy, ćwiczenia siłowe. Kadrę stanowić będą: kierownik, trzej instruktorzy sportu, specjaliści danej dysfunkcji, lekarz, dostępna całą dobę pielęgniarka. Fundacja Tacy Sami zapewnia dodatkowo jedną osobę kadry. Termin 10-24 lipca 2004 roku. Koszt obozu to 860 zł. (istnieje możliwość otrzymania dofinansowania z PCPR). Chętni powinni porozumieć się jak najszybciej z Fundacją Tacy Sami: http://www.tacysami.org.pl

(Źródło: inf. wł.)

BEZ BARIER

Jest podnośnik dla niepełnosprawnych

Sąd Okręgowy we Wrocławiu kupił specjalny podnośnik, dzięki któremu osoby na wózkach nie będą już musiały prosić przechodniów, żeby wnieśli ich do sądu. Podjazd byłoby trudno zamontować, bo przy wejściu do sądu jest zbyt wąski chodnik. Dlatego zdecydowano się na zakup podnośnika dla wózków. Podnośnik to wózek na gumowych gąsienicach z akumulatorem i specjalnymi rączkami. Przypina się do niego wózek z niepełnosprawnym i wjeżdża po schodach. Podczas transportu inwalida wygodnie siedzi w wózku. Przedstawiciel firmy, która sprzedała sądowi podnośnik zapewnia, iż nie ma takiej możliwości, żeby ktoś spadł z podnośnika. Poza tym taka osoba może zostać przypięta specjalnym paskiem.
Do obsługi podnośnika przeszkolono portierów, którzy widząc inwalidę na wózku, mają obowiązek mu pomóc.Urządzenie kosztowało 18 tys. zł.

(Źródło: Gazeta Wyborcza 25.06.04r.)

Autobus nie dla uczniów

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 jako jedyna w Krośnie ma własny autobus, przystosowany do przewozu uczniów niepełnosprawnych. Dzieci jeżdżą nim na wycieczki i imprezy. Rodzice dowiedzieli się, że prezydent zamierza go odebrać. Autobus został kupiony w 1994 r., dzięki staraniom ówczesnego dyrektora szkoły, obecnie wiceprezydenta miasta. Zakup sfinansował PFRON. Argumentem władz miasta jest fakt, iż autobus jest mało eksploatowany, a przez to drogi w utrzymaniu. Uczniowie korzystają z niego tylko w sezonie wycieczkowym, w jesieni i w lecie. Zgodnie z umową może być wynajmowany jedynie ośrodkom szkolno-wychowawczym i dla niepełnosprawnych. Tymczasem koszty utrzymania obciążają szkołę, samo ubezpieczenie to 2 tys. zł rocznie. Pojazd ma być przekazany do Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej. Miasto zapewnia, że nawet jeśli autobus będzie przekazany w inne ręce, to szkoła będzie mogła z niego korzystać, np. na wycieczki. Uczniowie, zapłacą tylko koszty benzyny, tak jak do tej pory. Szkole przyznano 40 tys. zł na zakup auta dostawczego, przystosowanego do przewozu osób. Utrzymanie dwóch pojazdów będzie bardzo kosztowne dla szkoły. Przekazanie autobusu wymaga zgody wojewódzkiego oddziału PFRON. Szkoła go zatrzyma jeśli uda się zmienić umowy tak, żeby autokar zarabiał na siebie.

(Źródło: NOWINY 07. 06. 2004)

Warsztaty w Kwilczu

W czerwcu po remoncie otwarto w Kwilczu koło Międzychodu (woj. podkarpackie) ośrodek, w którym jest prowadzony warsztat terapii zajęciowej. Podopieczni zdobywają w praktyczne umiejętności, m.in. uczą się szyć, gotować, robić zakupy. A także, a może przede wszystkim mogą poznać nowych ludzi, porozmawiać, nawiązać przyjaźnie Ma to szczególne znaczenie dla mieszkańców wsi i małych miasteczek, gdzie niepełnosprawni nie mają łatwego życia. Gdy nie są przykuci do łóżek, najczęściej siedzą w domach. Baz pracy, bez zajęcia - skazani na odosobnienie.

(Źródło: TVP, 17.06. 2004)

EDUKACJA

Studia w sieci

W dodatku "Student do warszawskiego bezpłatnego tygodnika "Dzień Dobry przedstawionych zostało kilka uczelni, na których można studiować przez Internet. Jest to również dobra oferta dla osób niepełnosprawnych.

 • Polski Uniwersytet Wirtualny. Podstawowym środowiskiem nauki w PUW jest platforma zdalnego nauczania r5 Generation. Studenci wykorzystują do pracy następujące narzędzia: forum dyskusyjne, czat, tablicę wirtualną, e-mail, obszary prac grupowych oraz foldery zwrotne, w których umieszczają ukończone prace. Z 20-osobową grupą studentów pracuje prowadzący, który zleca zadania, odpowiada na pytania, moderuje dyskusję ja forum, wyjaśnia wątpliwości i ocenia prace.. Po każdym semestrze następuje sesja. Egzamin jest tradycyjny: studenci zdają go osobiście, przed nauczycielem akademickim, w siedzibie uczelni wystawiającej dyplom. Więcej: http://www.puw.edu.pl
 • Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. Student otrzymuje CD -romy z multimedialną formą zapisu wykładów. Ćwiczenia odbywają się na specjalnie moderowanych i archiwizowanych czatach. Każdy ze studentów ma prawo do sięgania po archiwalny zapis takiej rozmowy. Egzaminy są przeprowadzane w sposób tradycyjny, należy przyjechać na zjazd dwa razy w semestrze. Więcej: http://www.wsb-nlu.edu.pl
 • Politechnika Warszawska. Od trzech lat prowadzi kształcenie internetowe w tzw. Ośrodku Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej. Część teoretyczna zajęć jest na CD-romach, ale na ćwiczenia laboratoryjne studenci muszą przyjść na uczelnię. Egzaminy są przeprowadzane w sposób tradycyjny. Więcej: http://www.okno.pw.edu.pl
 • Akademia Polonijna w Częstochowie. Studenci dostają CD-romy z multimedialnymi wykładami. Ćwiczenia organizowane są za pomocą telekonferencji, e-maili, a także chatów. Egzaminy odbywają się podczas kilkudniowych zjazdów. Więcej: http://www.e-edukacja.pl
 • Wyższa Szkoła Zarządzania -The Polish Open University. Student wybiera przedmiot, tzw. moduł i w jego ramach otrzymuje podręczniki i syllabus. Uczestniczy w zajęciach warsztatowych, korzysta z konsultacji w formie elektronicznej lub tradycyjnej u wszystkich wykładowców szkoły. Egzaminy odbywają się w formie pisemnej dwa razy w roku w siedzibie szkoły. Więcej: http://www.wsz-pou.edu.pl

Z ŻYCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Z Konina do Szwecji

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ z Konina, (http://www.podajdalej.lm.pl), która działa od lutego br., otrzymała lokal na swoją działalność w II Liceum, przy ulicy 11 Listopada 7A w Koninie. Dzięki licznym sponsorom udało się zaadaptować do tego celu szkolny magazyn. Fundacja prowadzi szkolenia dla wolontariuszy, organizuje imprezy integracyjne w ramach cyklu Rodzinne Soboty, niepełnosprawni wolontariusze realizują swoje autorskie programy edukacyjne w szkołach Konina i Powiatu. W dniu 1 lipca br. z Konina odjechał autokar do Szwecji, którego pasażerami są sprawni i niepełnosprawni wolontariusze z Konina i okolic oraz z zaprzyjaźnionego Cieszyna. Wyjazd zorganizowali wolontariusze Fundacji we współpracy ze Stenią Eldemar, która podobne wyjazdy współtworzyła już w latach dziewięćdziesiątych wspólnie z doktorem Janaszkiem. Tym razem nie jest to wyjazd turystyczny, ale polsko-szwedzkie warsztaty młodzieżowe pod nazwą AKTYWNE WAKACJE. Wolontariusze zaplanowali bardzo napięty program zajęć, które odbywać się będą w zespołach polsko-szwedzkich. Tematyka dotyczy przede wszystkim aktywnej rehabilitacji - technik poruszania się na wózku, sportów uprawianych przez niepełnosprawnych oraz rehabilitacji przez sztukę. Wśród uczestników wyprawy są niepełnosprawni wolontariusze, którzy zajmują się aktywną rehabilitacją i prowadzą grupę pierwszego kontaktu (Maciek Wiatrowski, Sebastian Janiak), sportowcy niepełnosprawni, a wśród nich Adam Solka i Sławek Gontarz - instruktor rugby na wózkach, Kasia Lamcha, która ma ogromne osiągnięcia w podnoszeniu ciężarów, Andrzej Guźniczak - szermierz i Rafał Kucharski - rowerzysta. Z wolontariuszami jedzie też malarka - Małgorzata Waszkiewicz, która maluje stopą i w Szwecji będzie prezentować swoje umiejętności. Szwedzka młodzież przygotowuje natomiast temat Agendy 22. Jest to specjalny instruktaż służący planowaniu polityki na rzecz osób niepełnosprawnych w społecznościach lokalnych. Została stworzona przez Szwedzką Federację Niepełnosprawności (Swedish Disability Federation), która zrzesza 37 szwedzkich organizacji osób niepełnosprawnych. Oparta jest na "Standardowych zasadach wyrównywania szans osób niepełnosprawnych. Program wyprawy wzbogaciła Stenia Eldemar organizując spotkanie w konsulacie oraz wycieczki po Szwecji i do Kopenhagi. Projekt został zrealizowany przy wsparciu Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu MŁODZIEŻ. Fundacja PODAJ DALEJ otrzymała pomoc również od UNITY LINE!

(Źródło: in. wł.)

ZAZ w Opolu

W Opolu Przy ul. Mielęckiego 4 uroczyście otwarto Zakład Aktywizacji Zawodowej dla Niepełnosprawnych. Znajdzie w nim zajęcie 97 osób - mówił Kazimierz Jednoróg, szef Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym, która wybudowała zakład. Mieszczą się tutaj pracownie: komputerowa, ceramiki, muzykoterapii, teatru lalek. Niepełnosprawni pracują m.in. przy przepisywaniu dokumentów, sadzą rośliny ozdobne, wytwarzają pamiątki. Budowa Zakładu Aktywizacji Zawodowej trwała od 2001 r. Kosztowała 3,5 mln zł, z czego część ofiarowali sponsorzy, w tym Caritas diecezji monachijskiej. Powierzchnia użytkowa wynosi 1722 m kw., mieści 14 sal terapeutycznych, 11 pomieszczeń administracyjnych, toalety, magazyny. Centrum zatrudnia 26 osób (obsługi i terapeutów).

(Źródło: Gazeta Wyborcza, 24.06.04r.)

Rodzinny piknik integracyjny w Rybniku

Mieszkańcy Boguszowic, dzielnicy Rybnika (woj. śląskie), postanowili zatrzeć granice między ludźmi zdrowymi i niepełnosprawnymi. Spotkali się na pikniku, na którym obowiązywała jedna zasada: należało przyprowadzić całą swoją rodzinę. nową, piknikową tradycję wśród naszych mieszkańców. Ewa Sowa, prezes Stowarzyszenia Aktywna Dzielnica powiedziała: zależy nam na szeroko rozumianej integracji, dlatego na piknik pod hasłem "Mój przyjaciel pies" zaprosiliśmy także dzieci niepełnosprawne. Nic więc dziwnego, że na boisku Gimnazjum nr 7, gdzie odbywała się impreza, pojawiły się m.in. psie zaprzęgi i policjanci ze swoimi czworonożnymi podopiecznymi. Oprócz wspólnej zabawy rodzice niepełnosprawnych dzieci mogli przekonać się, na czym polega dogoterapia. W przyszłości Stowarzyszenie chce prowadzić takie zajęcia w Boguszowicach. - Znajdziemy na nie pieniądze, choćby z Unii, ale musimy wiedzieć, co sądzą o nich sami zainteresowani - informowała prezes Stowarzyszenia.

(Źródło: Gazeta Wyborcza 25.06.04r.)

Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

W Nowym Dworze Mazowieckim w czerwcu br. zorganizowany został I Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W sali, w której odbywała się impreza, można było pod okiem nauczycielki dzieci niewidomych nauczyć się pisać na maszynie Braille’a, zobaczyć, jak grają w szachy niewidomi, kupić coś na kiermaszu. Organizatorem imprezy, która ma się odbywać co roku, było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych w Nowym Dworze Mazowieckim, które powstało przed 15 laty z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych. Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie rehabilitacji dzieci, z których wiele mieszka na wsi, niektóre w odległości nawet 100 km od siebie.

(Źródło: Gazeta Wyborcza, 21.06.2004)

Fundacja Fantazja

Chora na mukowiscydozę 5-letnia Zuzia spod Malborka zwiedzała Warszawę z rodzicami i bratem. Atrakcje: Pałac Kultury, zoo, spacer po Starówce, seans filmowy oraz pobyt ufundowała Fundacja Fantazja. Fundacja spełnia marzenia nieuleczalnie chorych dzieci. Założyła ją w zeszłym roku firma doradztwa personalnego Center Corporation. W tym roku Fundacja spełniła marzenia dziesięciorga dzieci z całej Polski. Kontakt do fundacji: ul. Taborowa 22, 02-499 Warszawa, tel. (022) 549 33 12, http://www.f-df.pl

(Źródło: Gazeta Wyborcza, 26-27.06.2004)

Fundacja "Mam marzenie

Aktorka Katarzyna Figura została ambasadorem Fundacji "Mam marzenie, która spełnia marzenia nieuleczalnie chorych dzieci. O tej organizacji pisaliśmy już w jednym z poprzednich numerów "Kuriera. Powstała na wzór znanej fundacji działającej od lat w USA. Więcej o fundacji: http://www.mammarzenie.org

(Źródło: Fakt, 18.06.2004)

SPORT

Walczą też o zwycięstwo

W sobotę 19 czerwca odbyła się VI Wojewódzka Spartakiada Domów Pomocy Społecznej. Uczestniczyli w niej reprezentanci wszystkich Domów Pomocy Społecznej z województwa podkarpackiego. W kilkunastu konkurencjach sportowych rywalizowały ze sobą osoby w podeszłym wieku i niepełnosprawni. Spartakiadę rozpoczął przemarsz 20 drużyn ze wszystkich powiatów Podkarpacia. Wciągnięto olimpijską flagę, zapalono znicz i rozpoczęła się sportowa rywalizacja. Wśród konkurencji znalazły się: slalom na hulajnodze, unihokej i koszykówka. Najmniejszych problemów z takimi konkurencjami nie mieli stali bywalcy spartakiad, zawodnicy z Pełkinii koło Jarosławia, którzy już sześć razy stawali na najwyższym podium. Chociaż organizatorzy przekonywali, że dla zawodników najważniejszy jest sam udział w imprezie, to każdy z uczestników myślał o zajęciu pierwszego miejsca. Dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej imprezy takie jak ta, są jedną z nielicznych okazji do spotkania się w szerszym gronie. W konkurencjach sportowych nawiązują nowe znajomości i chociaż na kilka godzin zapominają o swoich codziennych problemach.

(TV Rzeszow, 19.06.2004)

Rugby na wózkach

W dniu 27 czerwca w Warszawie odbył się finał mistrzostw rugby na wózkach inwalidzkich. Do rugby używane są specjalne, wzmocnione, wręcz opancerzone wózki, bowiem również w wykonaniu niepełnosprawnych jest to twarda, czasem wręcz brutalna gra. Zawodnicy są przywiązani do wózków. Dobry sprzęt kosztuje ok. 12 tys. zł. Piłka jest okrągła, a nie w kształcie jaja, jak to jest w normalnie w tej grze. O zwycięstwo walczyła czwórka warszawskich rugbistów z drużyną z Poznania. Puchar zdobyli Poznaniacy. Organizatorem rozgrywek pucharowych była Fundacja Aktywnej Rehabilitacji.

(Źródło: Gazeta Wyborcza 28.06.2004)

Komandos z protezą nogi

W oddziale brytyjskich komandosów jest niepełnosprawny oficer - 26-letni Jim Bonney. Podczas treningu doznał poważnego urazu prawej stopy. Ponieważ lekarze nie dawali szans, że stopa będzie sprawna, sam - wbrew radom lekarzy - zdecydował o amputacji. Odzyskanie sprawności fizycznej, już z protezą, było warunkiem powrotu do wojska Najpierw uczył się chodzić, potem pływać, biegać, skakać i wspinać się. Trwało to14 miesięcy: ćwiczył jak szaleniec, bo bez wojska nie wyobrażał sobie życia. Poddał się surowemu egzaminowi weryfikującemu do służby w armii i zdał! Wrócił do swojego oddziału komandosów. Pytany, skąd miał tyle siły, odpowiedział, że wspierali go najbliżsi: żona i syn.

(Źródło: Super Express, 4.06.2004)

W CIENIU WIELKICH AFER

Korupcja w ZUS w rozkwicie?

TVN przedstawiła (22.06.2004, g. 20.00) kilka przypadków "oszczędzania przez ZUS z pomocą pozbawiania rent inwalidzkich (500zł/mies.) osób ciężko poszkodowanych na zdrowiu. Poszkodowani, zmuszeni do procesowania się z ZUS-em, oskarżają lekarzy orzeczników zatrudnionych przez ZUS. W jednym przypadku (Piła) pokazano jak adwokaci oskarżonych lekarzy "grają na zwłokę przeciągając terminy, aby umorzyć sprawę.
Jednocześnie ZUS inwestuje ogromne pieniądze w budynki i wyposażenie (sama tylko dzierżawa terenu pod ZUS w Pile kosztuje 700 tys./rok). Prezes ZUS - Aleksandra Wiktorow - odrzuciła zaproszenie do programu TVN na ten temat, odmówiła rozmowy z reporterem TVN, oraz zakazała rozmowy swoim pracownikom. TVN zapowiedziała kontynuację tego tematu. Podobno funkcjonuje dyrektywa (nie powiedziano czyjego autorstwa ZUS, rządu?) aby "zabierać renty, bo za dużo ich przyznano. W tych warunkach TVN wyemitowała (nieoficjalny - na razie?) cennik za przyznanie renty przez lekarzy orzeczników ZUS: renta dożywotnia: Białystok 3000 - 5000zł, Trójmiasto - 4000 - 6000 zł, Śląsk - 6000 - 8000zł.
Miejmy nadzieję, że dzięki zainteresowaniu mediów proceder ten zacznie się zmniejszać.

(Źródło: TVN, 22.06.2004)

Niepełnosprawni na papierze

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Elżbiecie L-S., wrocławskiej lekarce. Między październikiem 1998 r. a kwietniem 1999 r. miała przyjąć łapówkę w wysokości 1 tys. zł od właścicielki zakładu pracy chronionej Teresy U. W zamian miała sporządzić zaświadczenia lekarskie dotyczące zdolności do pracy na określonym stanowisku dziewięciu osób niepełnosprawnych. Zdaniem prokuratury, oskarżona wystawiła zaświadczenia mimo, że takich badań w dniu ich wystawienia nie przeprowadziła. Prokuratura twierdzi, że kobieta dobrze wiedziała, iż dokumentacja zostanie wykorzystana przez Teresę U. w celu uzyskania refundacji ze środków PFRON. Prokuratura jednocześnie wniosła o wydanie wyroku skazującego wobec oskarżonej i orzeczenia uzgodnionej z nią kary, czyli jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata bez przeprowadzania rozprawy. Sprawa Elżbiety L-S. jest tylko jednym z wątków śledztwa, jakie prowadzi Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu. Śledztwo dotyczy wyłudzenia znacznych środków z PFRON przez Teresę U. W sumie w toku postępowania postawiono zarzuty ośmiu osobom m.in. rzeczoznawcy, przedsiębiorcy i lekarce.

(Źródło: PAP 24.06.2004)

Lekarze staną przed Naczelnym Sądem Lekarskim

Pięcioro specjalistów z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach stanie przed Naczelnym Sądem Lekarskim. To konsekwencja zaniedbania, po którym sześcioletni chłopiec spod Bielska jest sparaliżowany od pasa w dół. Dwa lata temu sześcioletni chłopczyk przeszedł operację w GCZDiM. Miał założony cewnik do znieczulenia zewnątrzoponowego, którym do kanału rdzeniowego w kręgosłupie podaje się środki uśmierzające ból. Ale zamiast znieczulenia przez cewnik podano mu kroplówkę żywieniową. Doszło do uszkodzenia rdzenia. Piotruś nigdy już nie będzie chodził. Według biegłych przyczyną tragedii było zaniedbanie i błąd medyczny. Gdy mama chłopca zaczęła domagać się zadośćuczynienia za kalectwo dziecka, szpital zawiadomił Izbę Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy i Pielęgniarek. Postępowanie w sprawie pielęgniarki, która opiekowała się Piotrusiem, wciąż trwa. Izba, po wnikliwej analizie sprawy, wysłała do Okręgowego Sądu Lekarskiego wnioski o ukaranie aż pięciu osób, które zajmowały się chłopcem: lekarki nadzorującej pracę OIOM-u, znieczulającej, dyżurnego, lekarza, który transportował Piotrusia na OIOM, oraz pediatry przyjmującej chłopca na oddział. Co ciekawe, tylko ta ostatnia wspólnie z pielęgniarką odpowiada karnie przed sądem za nieumyślne spowodowanie ciężkiego kalectwa u dziecka. Akta sprawy trafiły do Okręgowego Sądu Lekarskiego, ale jego prezydium zdecydowało, że przekaże sprawę Naczelnemu Sądowi Lekarskiemu w Warszawie. Wynikiem rozprawy przed sądem lekarskim może być skierowanie sprawy do rzecznika odpowiedzialności zawodowej, by np. uzupełnił postępowanie wyjaśniające, uniewinnił lekarza lub uznał go za winnego. A wtedy może ukarać go upomnieniem, naganą, zawieszeniem prawa wykonywania zawodu od sześciu miesięcy do trzech lat lub pozbawieniem prawa wykonywania zawodu bez możliwości ubiegania się o ponowny wpis na listę lekarzy.

(Źródło: Gazeta Wyborcza 25.06.04)

Fałszywe renty i lekarze

Sąd w Ostrowie Wielkopolskim wydał decyzję o aresztowaniu kolejnego z trzech lekarzy podejrzanych o płatną protekcję i fałszowanie dokumentów podczas procedury przyznawania rent. W tej samej sprawie został aresztowany wcześniej inny lekarz. Mechanizm oszustw był prosty: lekarz domowy zakładał zdrowemu pacjentowi kartę choroby i co pewien czas wpisywał w niej różne dolegliwości. Pacjent płacił za to od 3 do 8 tys. zł. Mając już odpowiednio zapisaną kartę choroby, występował o rentę, a orzecznik ostrowskiego ZUS ją przydzielał. Wśród zamieszanych w aferę jest także pracownica miejscowego ZUS oraz trzech pośredników pomagających załatwiać renty. W czasie przeszukania mieszkań i domów podejrzanych policjanci zabezpieczyli m.in. 80 tys. zł. w gotówce i kilka luksusowych aut. Podejrzanym grozi do dwunastu lat więzienia.

(Źródło: PAP, 25.06.2004)

ZDROWIE, MEDYCYNA, NAUKA

Jedzenie i leki

Interakcje między lekami a żywnością mogą być bardzo groźne i doprowadzić do śmiertelnych powikłań. O interakcjach i sposobach zapobiegania im mówiono w czerwcu w Warszawie podczas II Kongresu "Żywność, żywienie, a zdrowie w Polsce zintegrowanej z UE". Interakcje leków z żywnością mogą istotnie pogorszyć skuteczność leczenia oraz wydłużyć okres hospitalizacji" - powiedział kierownik Instytutu Żywności i Żywienia, doc. dr hab. Mirosław Jarosz, który był przewodniczącym Kongresu. Opisano już setki takich interakcji - niektóre z nich mogą prowadzić nawet do śmiertelnych powikłań, np. komorowych zaburzeń rytmu serca. Skuteczność leków może zostać zmniejszona przez składniki zawarte w diecie. W celu uniknięcia interakcji nie należy zażywać leków w trakcie posiłków, a także nie wolno popijać ich sokami, mlekiem, kawą ani herbatą. Według doc. Jarosza, np. długotrwałe stosowanie leków przeciwpadaczkowych może doprowadzić do zaburzenia wchłaniania i metabolizmu wielu składników pokarmowych, powodując ich niedobory w organizmie.

(Źródło: PAP, 25.06.2004)

Polskie mleko na serce

Produkcja mleka wzbogaconego kwasami tłuszczowymi omega-3, które spożywane regularnie zapobiega wielu chorobom, m.in. zawałom, rusza w Spółdzielni Mleczarskiej "Sudowia" z Suwałk (woj. podlaskie). Będzie to pierwszy tego typu produkt w Polsce. Dotychczas podobne mleko z dodatkiem kwasów tłuszczowych z grupy omega-3 było dostępne na rynku amerykańskim i japońskim, a od niedawna - również w Niemczech. Kwasy tłuszczowe omega-3 występują prawie wyłącznie w tłuszczu ryb morskich. Używane w mleku z Suwałk będą pochodzić z ryb atlantyckich, ale mleko z tym dodatkiem nie posiada w ogóle smaku ani woni ryb. Kwasy te obniżają ryzyko występowania choroby zawałowej serca. Korzystnie zmniejszają możliwość tworzenia skrzepów krwi. Obniżają także poziom złego cholesterolu, tj. LDL, a podwyższają zawartość dobrego, czyli HDL. W ten sposób ograniczają zmiany miażdżycowe w naczyniach krwionośnych. Kwasy wspomagają także proces widzenia - są ważnym składnikiem siatkówki oka. Korzystnie wpływają na funkcjonowanie mózgu, gdyż są zasadniczym składnikiem błony komórkowej komórek nerwowych. Łagodzą objawy depresji i zaburzeń pamięci. Dodane witaminy A, C i E mają działanie ochronne wobec kwasów tłuszczowych omega-3 i poprawiają ich wchłanianie w organizmie. Poza tym wzmacniają system odpornościowy i zmniejszają poziom wolnych rodników - bardzo szkodliwych dla organizmu. Patent na użycie kwasów tłuszczowych omega-3 w mleku pochodzi z 2002 roku, a jego właścicielem jest Instytut Mleczarstwa w Warszawie. W tej chwili Spółdzielnia Mleczarska "Sudowia" ma wyłączność na jego stosowanie. W Europie znane są dwa patenty, które umożliwiają dodawanie kwasów omega-3 do żywności. Suwalska spółdzielnia przez rok przygotowywała się do wprowadzenia produktu na polski rynek. Na razie głównymi odbiorcami modyfikowanego mleka będą sklepy i hurtownie ze Śląska i Suwalszczyzny; pierwsza partia mleka trafi na rynek w końcu czerwca.

(Źródło: PAP 21.06.2004)

Nie bójmy się psychiatrów

Wizyta u psychiatry często budzi lęk ze względu na to, że panują negatywne stereotypy dotyczące jej przebiegu. Ludzie obawiają się, że już pierwsze spotkanie może zakończyć się przymusową hospitalizacji oraz, że będzie ono miało niekorzystne konsekwencje dla życia zawodowego, a także osobistego pacjenta. W związku z tym decyzja o podjęciu leczenie odsuwana jest w czasie. Jak wynika z badań TNS OBOP, nawet w przypadku występowania bardzo niepokojących objawów, takich jak próby samobójcze, jedna czwarta Polaków nie zaleciłaby osobie bliskiej wizyty u lekarza psychiatry. Tymczasem wizyta ta polega na rozmowie dotyczącej problemów natury psychicznej czy społecznej pacjenta. Czasami konieczne jest poddanie się klasycznemu badaniu lekarskiemu czy wykonanie prostego zadania graficznego. Bolesne może być jedynie to, że chorego nakłania się do mówienia o sprawach trudnych, bo bardzo osobistych, często dotyczących jego wewnętrznych przeżyć i relacji z najbliższym otoczeniem. Jednak im wcześniej zostanie zdiagnozowana choroba psychiczna, tym łatwiej można udzielić pomocy pacjentowi. Badanie dotyczące postaw Polaków wobec leczenia psychiatrycznego zostało przeprowadzone przez TNS OBOP w ramach Ogólnopolskiego Programu Zmiany Postaw Wobec Psychiatrii "Odnaleźć Siebie". Jego głównym celem było określenie postaw społecznych wobec lekarzy psychiatrów i leczenia psychiatrycznego, jak również rozpoznanie podstawowych barier związanych z leczeniem psychiatrycznym i sposobów ich przezwyciężania. Program "Odnaleźć siebie" ma charakter edukacyjny. Jego nadrzędnym celem jest przełamanie barier związanych z leczeniem zaburzeń psychicznych. Ma za zadanie przekonać Polaków, że tylko odpowiednio wczesna diagnoza i wcześnie rozpoczęte leczenie dają szansę chorym na wyleczenie i aktywne życie w społeczeństwie. Celem akcji jest także zbudowanie pozytywnego wizerunku psychiatrii wśród innych nauk medycznych.

(Źródło: "Eskulap 09. 06. 2004)

Palenie skraca życie o dziesięć lat

Tak twierdzą brytyjscy badacze, którzy przez 50 lat śledzili losy 35 tys. osób. Tak szeroko zakrojonych badań nad wpływem palenia na zdrowie nigdy wcześniej nie było. Co najmniej połowa, a może i dwie trzecie palaczy umiera z powodu swojego nałogu - to jeden z wniosków raportu opublikowanego przez "British Medical Journal". Na szczęście jest też dobra wiadomość - nigdy nie jest za późno na rzucenie palenia. Okazało się bowiem, że odstawienie papierosów nawet po kilkudziesięciu latach trwania w nałogu może wyraźnie wydłużyć życie. Dwóch naukowców przez ponad 50 lat obserwowało prawie 35 tys. mężczyzn urodzonych pomiędzy 1900 a 1930 rokiem. Przeciętny palacz pierwszy raz sięgał po papierosy w 18. roku życia i wypalał ich 18 dziennie. Już pierwsze wyniki ich pracy opublikowane w czerwcu 1954 roku były przełomowe. Uczeni jako pierwsi dowiedli bowiem bezspornie, że palenie tytoniu znacznie zwiększa ryzyko zachorowania na raka płuc. Przez kolejne lata obserwowali, co dzieje się z badanymi mężczyznami, jaki jest stan ich zdrowia, czy jeszcze palą, czy może już rzucili nałóg, jakiego wieku dożyli, a jeżeli zmarli, to z jakiej przyczyny. Ostateczny raport nie pozostawił żadnych wątpliwości: palaczom groziło co najmniej dwukrotnie większe ryzyko, że nie dożyją siedemdziesiątki i trzykrotnie większe, że nie dotrwają do dziewięćdziesiątki w porównaniu z panami niekorzystającymi z uroków tytoniu. Głównym zabójcą palących okazał się zgodnie z przewidywaniami rak płuc. Jednak na liście przyczyn zgonów związanych z tytoniem znalazły się też choroby układu krążenia (w tym choroba niedokrwienna serca i udar), rak jamy ustnej, gardła, krtani i przełyku oraz schorzenia układu oddechowego. Prawie jedna czwarta palaczy umiera jeszcze w wieku średnim, czyli pomiędzy 35. a 69. rokiem życia. Drugi wniosek z badań Brytyjczyków na szczęście jest o wiele bardziej optymistyczny. Naukowcy potwierdzili bowiem, że zerwanie z nałogiem przynosi ogromne korzyści. Ci z uczestników programu, którzy zaprzestali palenia w wieku 60 lat, zyskiwali trzy lata życia. Rzucenie palenia na 50. urodziny dawało dodatkowych sześć lat. Ci zaś panowie, którzy zerwali z nałogiem w 40. roku życia, żyli przeciętnie tylko rok krócej niż nigdy niepalący. W przypadku tych, którzy nie włożyli papierosa do ust po trzydziestce, ryzyko przedwczesnego zgonu z powodu palenia spadało prawie do zera. Uczeni ostrzegają jednak, że nie znaczy to, że można w miarę bezpiecznie popalać sobie prawie do czterdziestki, licząc na to, że późniejsze rzucenie nałogu wszystko załatwi. Każdy dodatkowy rok palenia papierosów znacznie utrudnia i zmniejsza szanse na skuteczne zerwanie z nałogiem.

(Źródło: Gazeta.pl, 22.06.2004)

Szansa dla rąk

W wyniku zaklinowania się barkiem w czasie porodu rocznie 3 tys. dzieci doznaje w Polsce urazu splotu ramiennego, z czego 700 to przypadki ciężkie, wymagające operacji. W podwarszawskim STOCER-ze powstanie centrum leczenia urazów splotu ramiennego - 10 łóżek na chirurgii i 15 na rehabilitacji. Mają tam być przyjmowani chorzy z całej Polski. W powołanie centrum zaangażowali się lekarze, rodzice chorych dzieci, stowarzyszenie Primum Non Nocere, władze samorządowe i resort zdrowia. Włączył się też Institut la Main w Paryżu - tam będą szkolić się polscy lekarze.

(Źródło: Gazeta Wyborcza, 26-27.06.2004)

Czerniak - stop

Fundacja "Przyjazne Środowisko - Zdrowa Skóra wraz z Kliniką Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA zorganizowały19 czerwca w Warszawie imprezę, której celem była popularyzacja wiedzy na temat bezpiecznego korzystania ze słońca i profilaktyki nowotworów skóry. Akcję wsparła firma kosmetyczna Dax Cosmetics. Nadmierne opalanie grozi czerniakiem - nowotworem złośliwym. Czerniak najczęściej występuje na skórze, ale może powstać w obrębie błony śluzowej przewodu pokarmowego oraz w gałce ocznej. Jest to choroba śmiertelna, ale we wczesnym okresie wzrostu czerniak jest wyleczalny. Czerniak występuje najczęściej u osób w średnim wieku, o jasnej karnacji. Do czynników ryzyka, które mogą powodować rozwój nowotworu zalicza się stałe drażnienie skóry oraz długotrwałą ekspozycję na słońce. Najskuteczniejszym sposobem walki z czerniakiem jest profilaktyka. Więcej informacji na stronie: http://www.czerniak-stop.pl

(Źródło: Dzień Dobry, 18.06.2004)

Chorzy na czerniaka pozbawieni szczepionki

Chorzy na czerniaka do tej pory dostawali szczepionkę zapobiegającą przerzutom za darmo. Teraz muszą płacić 400 zł za dawkę. Prof. Andrzej Mackiewicz z Wielkopolskiego Centrum Onkologii wynalazł szczepionkę 10 lat temu. Program leczenia czerniaka finansował Komitet Badań Naukowych. Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce płacić za kontynuację leczenia, bo szczepionka jest dopiero w fazie eksperymentu. Sprawa trafiła do Ministerstwa Zdrowia.

(Źródło: Fakt, 18.06.2004)

Polsko, nie ślepnij!

W dniach 26-27 czerwca Polskie Towarzystwo Profilaktyki Jaskry zorganizowało bezpłatne badania w celu wykrycia jaskry obejmujące wywiad lekarski oceniający czynniki zachorowania, badanie ciśnienia śródgałkowego oraz kontrolę dna oka. Jaskra często rozwija się niezauważenie i prowadzi do ślepoty. Akcja jest częścią prowadzonego od 1997 r. programu edukacyjnego "Polsko, nie ślepnij!. Na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Jaskry (http://www.jaskra.org) można sprawdzić, czy jest się w grupie ryzyka rozwiązując prosty test.

(Źródło: Gazeta Wyborcza, 21.06.2004)

AA w sieci?

Nowozelandzcy naukowcy twierdzą, że e-maile pomagają zwalczać alkoholizm, a kilka minut wirtualnej konsultacji lekarskiej może być skuteczniejsze niż godzina spotkania w realu. Naukowcy opracowali metodę tzw. "motywującej informacji zwrotnej, która polega na przesyłaniu pacjentom wiadomości na temat negatywnych dla zdrowia skutków picia alkoholu. Próbne badania nowej metody przeznaczonej dla osób, które tylko czasowo nadużywają alkoholu, wypadły dobrze.

(Źródło: Dzień Dobry, 27.05.2004)

Implant na depresję

Co roku ponad 300 tys. Amerykanów popełnia samobójstwo, a niemal 80 proc. z nich spowodowane jest depresją. Naukowcy szacują, że tylko 25 proc. chorych na depresję leczy się. Pomocą w leczeniu ma być wymyślony przez amerykańskich uczonych implant. Wszczepiany jest w szyję, połączony z nerwem błędnym, wysyła impulsy do podwzgórza mózgu (tam jest usytuowany tzw. ośrodek nastroju odpowiedzialny za odczuwanie szczęścia i przyjemności). Implant pracuje całą dobę, wysyła 30 jednosekundowych impulsów co 5 minut. Efekty odczuwalne są już po pierwszych tygodniach.

(Źródło: Super Express, 18.06.2004)

Oderwij się od komputera

Nawet podczas pasjonującej lektury "Kuriera IdN możesz zafundować sobie chwilę relaksu: potrzyj dłonią o dłoń, aż poczujesz ciepło; przyłóż je do zamkniętych oczu; podeprzyj się łokciami o biurko; rozluźnij ramiona i oddychaj swobodnie.

(oprac. na podst. inf. z Dzień Dobry, 18.06.2004)

Leczą serce mikrofalą

W Australii wymyślono nową metodę leczenia zaburzeń rytmu serca. Serce zostaje poddane procedurze podobnej do... pieczenia mięsa w mikrofalówce. Nie będzie potrzebna interwencja chirurga, wystarczy, że w ciągu kilku sekund podgrzeje się wybrane obszary ludzkiego serca. W temperaturze 55o C niektóre komórki ulegną martwicy, a to poprawi rytm serca. Niszczenie nieprawidłowej tkanki, tzw. ablację, stosowano już wcześniej używając do tego fal radiowych. Powstawały jednak wtedy płytkie uszkodzenia, a towarzysząca im temperatura była zbyt wysoka, co powodowało powstawanie skrzepów. Ich obecność prowadziła do powikłań. Mikrofale sięgają głębiej i łatwiej jest je kontrolować.

(Źródło: Super Express, 9-10.06.2004)

ZE ŚWIATA TELEINFORMATYKI

W szponach spamu

Na całym świecie wysyła się obecnie więcej e-maili reklamowych niż zwykłych listów elektronicznych. Z badań amerykańskiej firmy Message Labs zajmującej się bezpieczeństwem sieciowym wynika, że w maju 2004 r. 76% wiadomości elektronicznych miało charakter reklamowy. 97 proc. spamu na świecie wysyłane jest do pięciu państw: USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Australii i Hongkongu. Filtry antyspamowe przechwytują, zaledwie co piąty tego typu list. Za 80% maili reklamowych stoją komputery-zombi: maszyny przejęte przez wirusy i trojany, automatycznie, bez wiedzy użytkownika rozsyłające w sieci e-maile reklamowe. Spam zwiększa koszty pracy - pracownicy tracą czas na przeglądanie i kasowanie maili. Spam wykorzystywany jest do kradzenia tożsamości - najczęściej poprzez fałszywe kwestionariusze, które wymagają wpisania danych osobowych. Wyłudzane są numery kart kredytowych i numery ubezpieczenia. Wysyłanie spamu stało się opłacalnym biznesem. Firmy na całym świecie oferują programy do wysyłania spamu dla zwykłych użytkowników i płacą za zainstalowanie programu oraz każdą godzinę jego działania. Spam to nie tylko maile reklamowe, również maile o treściach np. rasistowskich. Rządy wielu krajów wprowadziły niedawno radykalne przepisy antyspamowe. W maju sąd w Nowym Jorku skazał na 3,5 roku więzienia informatyka znanego w sieci jako "Buffalo Spammer. W Polsce większość internautów posiada bezpłatne konta pocztowe w portalach. Jednym z warunków ich założenia jest zgoda na otrzymywanie informacji reklamowych. E-maile tego typu nie są traktowane jako spam, bo internauci wyrażają zgodę na ich otrzymywanie. Powstał nawet termin - legaly mailing. Zgodnie z polskim prawem są to e-maile reklamowe, na których otrzymywanie internauta wyraża zgodę. Zdaniem specjalistów od bezpieczeństwa internauci sami są sobie winni publikując beztrosko swój adres e-mail na forach internetowych czy subskrybując wiadomości rożnych serwisów (tzw. newslettery). Kolejnym źródłem spamu są strony (np. erotyczne lub zawierające pirackie wersje programów), na których podajemy adres skrzynki, aby uzyskać dostęp do nielegalnych zasobów.

(Źródło: Gazeta Wyborcza, 14.06.2004)

Kara za nielegalne mp3

Karę w wysokości 8,5 tys. euro zapłaci niemiecki internauta, który ściągnął za pośrednictwem serwisów wymiany plików kilka tysięcy utworów muzycznych chronionych prawem autorskim. Znaleziono u niego ponad 6 tys. nielegalnych plików mp3. W Niemczech oskarżenia o nielegalne kopiowanie plików wysunięto wobec 68 osób.

(Źródło: Gazeta Wyborcza, 12-13.06.2004)

Z różnych stron

Członkowie koalicji niezależnych operatorów i portali na konferencji prasowej (16.06.04) zwracali uwagę, że ruch z ich sieci do sieci TPSA jest większy niż w druga stronę. Wynika to z faktu, że Internauci - klienci operatora narodowego - chcą korzystać z zasobów portali np. Onet.pl. W efekcie tzw. dostawcy treści i operatorzy niezależni wraz ze wzrostem ruchu i liczby użytkowników Internetu płaca TPSA coraz więcej. Jednocześnie TPSA każe swoim klientom płacić za dostęp do Internetu, a wiec bierze dwa razy pieniądze za to samo.
UOKiK po nagłośnieniu przez media sprawy cen stosowanych przez TPSA, prowadzi postępowanie w tej sprawie. W Europie cena rynkowa dostępu do wszystkich zasobów światowego Internetu wynosi 60-80 euro za jeden megabit na sekundę miesięcznie. TP za wymianę ruchu tylko ze swoja siecią nakłada na polskich operatorów opłatę 400 euro za jeden Mbps.

(Źródło: inf. wł.)

* * *

Pod adresem http://www.mojeauto.pl działa internetowa sieć sprzedaży aut używanych, objętych gwarancją, oferowanych także z pakietem ubezpieczeń i preferencyjnymi kredytami. Strona mojeauto.pl, działająca od 4 lat, oferowała wcześniej do sprzedaży nowe samochody.

(Źródło: in. wł.)

* * *

TPSA oferuje klientom detalicznym dostęp do Internetu z prędkością od 128 kb/s. (według Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej, a także Komisji Europejskiej nie jest to dostęp szerokopasmowy) za 59 zł miesięcznie przy 12-miesiecznej umowie, a także dostęp z prędkościami 320 kb/s i 640 kb/s, które także przy umowach 12-miesiecznych kosztują odpowiednio 92,52 zł i 139,25 zł. W opcjach 128 kb/s i 320 kb/s liczba ściągniętych i wysłanych danych jest ograniczona do 5 MB miesięcznie. DSL oferują tez Telefonia Dialog (149 zł za 1 Mb/s i 249 zł za 2 Mb/s) oraz Netia (130 zł za 512 kb/s).

(Źródło: Rzeczpospolita, 11.06.04)

* * *

Polskie prawo od lutego 2004 r. umożliwia przenoszenie numeru telefonicznego miedzy operatorami stacjonarnymi. Ale w praktyce jest to martwy przepis, gdyż najwięksi operatorzy - TPSA i grupa Netia - wystąpili do URTiP o zawieszenie wykonywania tego uprawnienia do końca 2004 r.

(Źródło: Rzeczpospolita,18.06.04)

* * *

Największe telewizje kablowe w Polsce według liczby abonentów to: UPC TK - 987,4 tys.; Multimedia Polska - 500 tys.; Grupa Vectra - 496 tys.; Grupa Aster - 354 tys.; Telewizja Kablowa Poznań - 150 tys.; Śląska Telewizja Kablowa - 64 tys.; pozostali - 1598,6 tys.; ogółem - 4300 tys.

(Źródło: inf. wł.)

LISTY

Od naszej stałej współpracowniczki - Teresy Balcerzak z Warszawy, poruszającej się na wózku - otrzymaliśmy list poniższej treści:
W nawiązaniu do mojego listu, który ukazał się w 10 numerze Kuriera IdN, dotyczącego nieudanych odwiedzin w Łazienkach i Muzeum Łowiectwa, informuję, że otrzymałam e-mail z przeprosinami od Kierowniczki Działu Hipologii p. Hanny Łysakowskej i w kilka dni później od Dyrektora Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa p. Piotra Świdy. W listach wyrażono ubolewanie z powodu nieprzyjemności, jakie mnie spotkały podczas wizyty w Muzeum.
Pan dyr. Świda pisze: Spieszę poinformować, iż podjęte zostały wszelkie starania, by osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogły bez przeszkód zwiedzić Salę Wystaw Czasowych oraz Powozownię im. Zbigniewa Prus-Niewiadomskiego jak również skorzystać ze zbiorów bibliotecznych Muzeum.
Redakcja Kuriera IdN1 dziękuje Dyrekcji Muzeum za to, iż nie pozostawiono interwencyjnego listu p. Teresy Balcerzak bez odpowiedzi. Przypominamy, że Muzeum mieści się w warszawskich Łazienkach, wejście od ul. Szwoleżerów. Adres internetowy Muzeum: http://www.muz-low.com.pl. Dodajmy, w Muzeum można skorzystać z toalety także przystosowanej dla osób na wózkach, co ważne, gdyż w Łazienkach ich brakuje.

 

UWAGA! Redakcja Kuriera IdN1 poszukuje informacji na temat osób niepełnosprawnych, które ubiegały się o wybór do Parlamentu Europejskiego. Interesują nas wszyscy, którzy startowali w wyborach w czerwcu, niezależnie od ich wyników.
Kurier IdN

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej, audycji tv, informacje z Internetu dotyczące problemów osób niepełnosprawnych (należy podawać tytuł czasopisma, datę, nazwę strony internetowej, tytuł audycji itp.). Materiały należy przesyłać na adres (wyłącznie jako załącznik w formacie Worda lub rtf): kryska@idn.org.pl, kurier-idn@org.pl

 

Wydawca:
Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Warszawa

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały nadesłane przez:
Teresę Balcerzak, Zuzannę Janaszek-Maciaszek, Leszka Konopę, Agatę Kopeć, Małgorzatę Rupar, Bogusławę Pielkę, Marka Śpiewankiewicza, Tomasza Twardowskiego, Wojtka Urbana, Krystynę Wojakowską, Pawła Zielińskiego, Agnieszkę Żychalak.
Adres naszej strony: http://kurier.idn.org.pl

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość
ukazywania się Kuriera IdN1!

Zapraszamy serdecznie do współpracy!

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo