KURIER IDN Kurier Nr 7 (075),  15 kwietnia 2004 r.
Pod redakcją: Krystyny Karwickiej-Rychlewicz ISSN 1643-8752
   

 

Aktualności

Debata trwa

Biuro Prasowe MGPiPS informuje, iż na stronie www.debatapubliczna.gov.pl zamieszczono ostateczne propozycje tzw. planu Hausnera, które są wynikiem prowadzonych konsultacji społecznych. Można na niej znaleźć omówienie wszystkich ustaw i projektów składających się na Program, postępy prac nad poszczególnymi ustawami i najświeższe informacje prasowe związane z programem. Wszyscy, którzy wejdą na tę stronę, mogą zadawać pytania, a pod poszczególnymi rozwiązaniami umieszczać komentarze oraz zabrać głos na forum.

(inf. własna)

Nowa ustawa o pomocy społecznej

2 kwietnia 2004 r. prezydent podpisał ustawę o pomocy społecznej; nowe przepisy wchodzą w życie już 1 maja 2004 r. W świetle nowej ustawy instytucje pomocy społecznej udzielają pomocy osobom i rodzinom w szczególności z powodu : ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Większość świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom, których dochody nie przekraczają kryterium dochodowego. Wynosi ono: dla osoby samotnie gospodarującej - 461 zł; na osobę w rodzinie - 316 zł; dochód z 1 hektara przeliczeniowego - 194 zł. Pomoc społeczna udziela wsparcia w formie świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych. Świadczenia pieniężne to: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc dla rodzin zastępczych, pomoc na usamodzielnienie się oraz kontynuowanie nauki, świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców. Świadczenia niepieniężne to: praca socjalna, bilet kredytowy, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, mieszkanie chronione, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnionych, szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze. Zasiłek stały p rzysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, a także osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeśli nie przekracza ona kryterium dochodowego. Zasiłek okresowy p rzysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń w innych systemach zabezpieczenia społecznego. Można też starać się o z asiłek celowy , który jest przyznawany za zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. Zasiłek celowy może zostać przyznany osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takich wypadkach pomoc przyznawana jest bez względu na dochód. Wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych udzielana jest osobom, które z powodu wieku, choroby itd. potrzebują pomocy innych osób. Usługi takie mogą być przyznane zarówno osobom samotnym, jaki i osobom, które mają rodzinę, w przypadku, gdy rodzina nie jest w stanie opieki takiej zapewnić. Usługi obejmują przede wszystkim pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych pomoc dostosowana jest do szczególnych potrzeb osoby wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Warunki korzystania z usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ustalane są przez radę gminy w drodze uchwały. Pracownik socjalny może zawrzeć kontrakt socjalny z osobą lub rodziną w trudnej sytuacji życiowej. Kontrakt będzie określał zasady współdziałania tych osób z ośrodkiem pomocy społecznej. Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, lub niedotrzymywanie jego postanowień, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

(Źródło: http://www.niepelnosprawni.info/)

1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

W dniu 31 marca, w Ministerstwie Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej odbyła się konferencja prasowa poświęcona mechanizmowi przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Rozwiązanie, które weszło w życie od 1 stycznia br. jest związane z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podstawowym warunkiem, oprócz uchwalenia przepisów prawnych, aby ono zafunkcjonowało, jest uzyskanie przez organizacje pozarządowe statutu organizacji pożytku publicznego. Do końca marca 157 organizacji pozarządowych zyskało status organizacji pożytku publicznego. Kolejne 750 oczekuje na rejestrację. Według Tomasza Schimanka z Akademii Rozwoju Filantropii, w tym roku 5 proc. obywateli skorzysta z możliwości przekazania 1 proc. podatku wybranym organizacjom pożytku publicznego. W ciągu najbliższych 3 lat ich liczba wzrośnie do 10 proc. Gdyby wszyscy podatnicy skorzystali z tej możliwości, do organizacji trafiłoby 318 mln zł - wyliczał Tomasz Schimanek. Informacje na temat przepisów dotyczących podatku 1 proc można znaleźć na stronie http://www.jedenprocent.pl, zaś listę zarejestrowanych organizacji pożytku publicznego na stronach http://opp.ms.gov.pl/opp/index.htm i www.pożytek.ngo.pl.

(inf. własna)

Podatki zabiją ofiarność

Stowarzyszenia pomocowe narzekają na mniejszą ofiarność firm. Winne temu są przepisy podatkowe, które weszły w życie na początku roku. Jeżeli się nie zmienią, już wkrótce nikt nie będzie wspierał biednych i potrzebujących. Do tej pory firmy - zarówno duże, jak i małe - chętnie przekazywały dary na rzecz organizacji charytatywnych. W zamian ofiarodawcy dokonywali odpisów od dochodu. Zadowolone z takiej sytuacji były również organizacje charytatywne, w ogromnej mierze zależne od hojności sponsorów. Od 1 stycznia nawet duże firmy mogą odpisać sobie od dochodu na organizacje charytatywne tylko 350 zł. Wiele z nich przestanie wspierać potrzebujących. O tym, że zmiana przepisów była bardzo złym pomysłem, jako pierwsi przekonali się ci, którzy pomagają biednym. W Rzeszowskim Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta już odczuto problemy z zaopatrzeniem. - Trudniej nam zapełnić magazyny niż rok temu - mówi Aleksander Zacios, prezes Towarzystwa. - Co z tego, że z Urzędu Miasta Rzeszowa otrzymaliśmy kocioł, w którym codziennie przygotowujemy 2700 posiłków, jeżeli wkrótce - a tego się obawiam - nie będzie co do niego wrzucić. By podratować swoje zasoby magazynowe, Podkarpacki Bank Żywności zorganizował zbiórkę darów. Akcja się powiodła. Jednak na dłuższą metę takie akcje nie uzdrowią chorej sytuacji związanej z nowymi przepisami podatkowymi. Będzie spływała coraz mniejsza liczba darów, a to odbije się bezpośrednio na biednych, głodnych i bezdomnych. - Te przepisy są ogromnym problemem nie tylko dla nas, ale również dla producentów - przyznaje Małgorzata Lelonkiewicz, dyrektor Federacji Polskich Banków Żywności. - Zamiast w prosty sposób przekazać organizacjom charytatywnym towary, których już nie sprzedadzą, będą woleli je teraz wyrzucić. W myśl nowych przepisów, żaden przedsiębiorca nie uzyska już bowiem zwrotu podatku VAT zawartego w cenie darowizny. Federacja Polskich Banków Żywności podjęła już starania o zmianę niekorzystnych przepisów. Jeżeli lobbing polskich organizacji charytatywnych nie powiedzie się, czeka je powolna śmierć. Wraz z nimi umrze idea pomocy biednym i potrzebującym.

(Super Nowości, 30.03.2004)

W Unii pacjent zapłaci?

Niemiła niespodzianka może spotkać Polaków udających się po 1 maja br. do państw wchodzących w skład Unii. W razie wypadku muszą się liczyć z tym, że za swoje leczenie będą musieli zapłacić z własnej kieszeni. Powód: został niespełna miesiąc, a urzędnicy nie posiadają jeszcze druków, które pobierają osoby wyjeżdżające za granicę, potwierdzających, że dany pacjent jest ubezpieczony. Nikt w Departamencie Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą działającym przy Ministerstwie Zdrowia nie potrafił odpowiedzieć, kiedy pacjenci będą mogli uzyskać stosowne dokumenty. Jak na razie Polakom pozostaje nieciekawa alternatywa: płacić za leczenie w razie wypadku lub wykupić ubezpieczenie, jak to było dotychczas stosowane.

(Źródło :PAP, 28.03.2004-03-28)

ZDROWIE I MEDYCYNA

III Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy

Z inicjatywy Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę "MATIO" w dniach 1 - 7 kwietnia zorganizowano Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy. Hasło kampanii: Urodziłem się z mukowiscydozą. Masz wpływ na moje życie. Mukowiscydoza jest nieuleczalną chorobą genetyczną. Występuje ona dwa razy częściej niż fenyloketonuria, która od lat objęta jest przesiewowym badaniem noworodków. Mukowiscydoza nie wywołuje porażenia mózgowego, niszczy natomiast układ oddechowy i trawienny. W naszym kraju droga do rozpoznania mukowiscydozy jest nadzwyczaj trudna - w większości to upór rodziców chorych dzieci prowadzi w końcu do właściwej trafnej diagnozy. W większości przypadków dzieci leczy się np. na bronchit spastyczny, astmę, niemowlęcą niewydolność trawienia. Każdy dzień niewłaściwego leczenia to krótsze życie dzieci. Niewłaściwie rozpoznane dziecko traci możliwość prawidłowego funkcjonowania płuc (zalega w nich śluz uniemożliwiający oddychanie), co w dramatycznej konsekwencji prowadzi do ich kilkuprocentowej wydolności. Wtedy oddycha się tylko za pomocą koncentratora tlenu lub czeka na cud, czyli przeszczep płuc. W przypadku ataku na układ trawienny - niemożliwe jest przyjmowanie jakiegokolwiek pokarmu zawierającego tłuszcze i białka bez odpowiedniej dawki leku. Trwała niewydolność trzustki, niewydolność wątroby to pewien standard w tej chorobie. Zazwyczaj nie mamy świadomości, że jesteśmy nosicielami uszkodzonego genu wywołującego chorobę.

(Gazeta Wyborcza, 3.04.2004)

Karta z grupą krwi

Od 1973 roku, na mocy wciąż obowiązującej ustawy, grupę krwi wpisywano do dowodów osobistych. Gdy opracowywano nowe dowody, zlekceważono tamten przepis i nie przewidziano możliwości umieszczenia grupy krwi na plastikowej karcie tożsamości. Instytut Hematologii zaleca, żeby tę ważną informację wpisywać na specjalnych, tzw. krewkartach. Już wkrótce, w każdej pracowni serologicznej będzie można kupić plastikową kartę z wpisaną grupą krwi właściciela. W razie potrzeby transfuzji przyspiesza to o ponad pół godziny podanie krwi. W przypadkach zagrożenia życia liczy się każda minuta, więc posiadanie dokumentu z oznaczoną grupą krwi może uratować czyjeś istnienie. W Rzeszowie krewkarty są już w pracowni serologicznej szpitala miejskiego. Za ten kawałek plastiku trzeba tam zapłacić 10 zł, a dwukrotne oznaczenie grupy krwi kosztuje 33 zł. Każdy kto ma grupę krwi wpisaną do starego dowodu, nie musi powtarzać badania. Wystarczy, że przyjdzie do tej samej pracowni, która mu tę grupę pierwotnie oznaczała. Zapłaci wtedy tylko za kartę.

Jeżeli jednak po krewkartę przyjdziemy ze starym dowodem do innej niż poprzednio stacji, to trzeba będzie zrobić jedno badanie kontrolne. Chodzi o to, żeby wykluczyć jakąkolwiek pomyłkę.

(Źródło: "Super Nowości" 30.03.2004)

Kolejne ludzkie chromosomy rozszyfrowane

Mimo że naukowcy już od kilku lat znają sekwencję genów człowieka, dopiero teraz określają, na jakich chromosomach się one znajdują. Tygodnik "Nature" doniósł o dwóch kolejnych odkryciach w tej dziedzinie. Angielscy i amerykańscy naukowcy rozszyfrowali zawartość 13. i 19. ludzkiego chromosomu. Okazało się, że 19. zawiera najwięcej genów spośród wszystkich ludzkich chromosomów. Są wśród nich liczne geny związane z chorobami dziedzicznymi takimi jak dystrofia mięśniowa czy cukrzyca insulino-niezależna - twierdzi prowadząca badania Jane Grimwood z Stanford Human Genome Center w Palo Alto. Z kolei zespół pod kierunkiem Andrew Dunhama z Wellcome Trust Sanger Institute w Hinxton stwierdził, że 13. jest jednym z "najrzadszych" chromosomów. Zawiera on wprawdzie mało genów, ale są wśród nich jedne z najbardziej znanych, związane z powstawaniem raka piersi (BRCA2) i siatkówki oka (RB1). Na chromosomie 13. znajdują się także obszary DNA, które są przez uczonych wiązane z powstawaniem takich chorób psychicznych jak np. schizofrenia.

(Gazeta Wyborcza, 2.04.2004)

Chirurdzy leczą prądem zespół Tourette'a

Pionierska operacja mózgu u pacjenta cierpiącego na zespół Tourette'a zakończyła się sukcesem - poinformowali amerykańscy lekarze. Ta rzadka wrodzona choroba o podłożu genetycznym charakteryzuje się m.in. ruchami mimowolnymi, tikami wokalnymi i przymusowym wypowiadaniem zdań (często o obscenicznej treści). Lekarze ze szpitala uniwersyteckiego w Cleveland postanowili zastosować u 31-letniego Jeffa Matovica metodę, którą wcześniej próbowano leczyć chorobę Parkinsona. Do mózgu (konkretnie do wzgórza) wszczepiono dwie elektrody zasilane baterią umieszczoną pod skórą karku. Już kilka godzin po zabiegu stymulacja mózgu impulsami elektrycznymi sprawiła, że objawy choroby zanikły. Uczeni z Cleveland czekają teraz, czy poprawa stanu pacjenta się utrzyma. Przygotowują się też do kolejnych zabiegów tego typu.

(Gazeta Wyborcza, 3.04.2004)

Leki na raty

Coraz więcej podkarpackich aptek sprzedaje lekarstwa na kredyt. W niektórych stało się tu już codzienną praktyką stosowaną wobec stałych klientów. Wszystko dlatego, że wielu osób nie stać na wykupienie od razu nawet tych leków, które ratują życie. Farmaceuci niemal codziennie dopisują do listy kolejne nazwiska. Głównie emerytów i rencistów, których nie stać na wykupienie często bardzo drogich leków. Kredyt polega też na rozkładaniu na raty wykupywania recept, na które lekarz wpisał równocześnie kilka drogich specyfików. Zdaniem właścicieli i pracowników aptek to potrzeba chwili. Zakupy "na zeszyt" dotyczą głównie prywatnych aptek, ale coraz częściej w ten sam sposób kredytują swoich stałych klientów pracownicy aptek prowadzonych przez firmy i hurtownie farmaceutyczne. I choć ci, którzy korzystają z "zeszytu" nie chcą o tym mówić, problem dotyczy coraz większej grupy osób.

(TV Rzeszów, 117.03.04)

Letnie turnusy rehabilitacyjne

Są jeszcze wolne miejsca na turnusach: dla osób chorych na miastenię w terminie 08-22.05. w Dziwnówku, na turnusie młodzieżowym w Wągrowcu w terminie31.07-13.08., miejsca w domkach campingowych na turnusie rodzinnym w Wągrowcu (10-31.07.) oraz pobyty tygodniowe (24-31.07) w Wągrowcu. Zaprasza Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni, Al. Wojska Polskiego 69, 70- 478 Szczecin, fax/tel. (091) 489 42 51, tel. (091) 433 00 84 w. 25, www.miesnie.szczecin.pl, e-mail: biuro@miesnie.szczecin.pl

Z ŻYCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Rok niepełnosprawnych w Ciechanowie podsumowany

Ogłoszenie roku 2003 Rokiem Osób Niepełnosprawnych miało istotny wpływ na niwelowanie barier psychologicznych i społecznych oraz większe zainteresowanie władz Ciechanowa rozwiązywaniem problemów osób niepełnosprawnych. W ubiegłym roku Urząd Miasta dofinansował działalność: Stowarzyszenia Kobiet po Mastektomii "Amazonki" (zabiegi rehabilitacyjne, warsztaty psychologiczne, szkolenie wolontariuszek, zakup materiałów szkoleniowych, udział w turnusach rehabilitacyjnych), Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego dla Dzieci Niepełnosprawnych TPD (płace terapeutów, logopedy, rehabilitantów oraz zakup materiałów dydaktycznych), Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców "Siła Nadziei" (zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zatrudnienie rehabilitantów, zakup pomocy dydaktycznych), Polskiego Związku Niewidomych (zakup sprzętu niezbędnego do codziennego funkcjonowania członków Związku). W czerwcu 2003 r. przy współpracy Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynności przeprowadzona została w Ciechanowie akcja bezpłatnej dystrybucji 25 wózków inwalidzkich. Samorząd Miasta umożliwił osobom niepełnosprawnym korzystanie z bezpłatnej pomocy psychologicznej: psycholog udzielił 56 porad i konsultacji. W 2003 roku Urząd Miasta Ciechanów wspierał finansowo i organizacyjnie imprezy sportowe adresowane do niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Były to Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym osób lekko upośledzonych umysłowo, Olimpiada Osób Niepełnosprawnych, Mistrzostwa Polski w piłce nożnej osób upośledzonych umysłowo, zawody w podnoszeniu ciężarów osób niepełnosprawnych we Wrocławiu, gdzie występował reprezentant Ciechanowa oraz Turniej Tenisa Stołowego w SP Nr 3. W sumie na dofinansowanie imprez sportowych dla niepełnosprawnych w 2003 roku przeznaczono 3 500 zł.

(Gazeta Samorządowa miasta Ciechanów, marzec, 2004)

O życiu na wózku

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zorganizowała w Rzeszowie konferencję poświęconą problemom osób niepełnosprawnych pt. "Wózek i życie na nim". Zaproszono lekarzy, rehabilitantów, by pokazać, jak można pomóc ludziom z uszkodzonym kręgosłupem. Każdego roku w Polsce kilkaset osób uszkadza sobie kręgosłup w wyniku wypadku: skoku do wody, upadku z wysokości, wypadku drogowego. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji organizuje dla ludzi na wózkach specjalne obozy. W trakcie intensywnych zajęć ich uczestnicy uczą się samodzielnego ubierania, przesiadania na wózek, pokonywania schodów, krawężników, stromych podjazdów. Instruktorami na obozach są również osoby na wózkach.

(Gazeta Wyborcza 28.03.04r.)

Czworonożny pomocnik

Stowarzyszenie Terapii Wspomagającej ALTERI szkoli psy, które po specjalistycznym
szkoleniu oddaje osobom niepełnosprawnym, by im pomagały w codziennym życiu.
Dąży również do zmian w prawodawstwie polskim, które umożliwiałyby korzystanie z pomocy czworonożnych opiekunów w miejscach użyteczności publicznej, np. w sklepach, restauracjach, bankach. W chwili obecnej nasze przepisy prawne skutecznie uniemożliwiają pracę psa-pomocnika w miejscach publicznych. Osoba niepełnosprawna, która weszła w posiadanie psa asystującego, wyszkolonego do działania w terenie, często będącego jedynym środkiem pomocy, nie jest w stanie w pełni korzystać z jego usług. Stowarzyszenie chciałoby nawiązać kontakt z osobami, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na tworzenie polskiego prawa - polityków, prawników, dziennikarzy, grup osób niepełnosprawnych i innych - które poprzez swoją zawodową aktywność są w stanie wspomóc działania ALTERI w tym zakresie. We wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz w USA, psy asystujące mają gwarantowany prawem wstęp do miejsc publicznych (łącznie ze środkami transportu), zaś nieprzestrzeganie tego prawa jest karalne jak każda dyskryminacja. Chodzi o to, by prawo takie obowiązywało również w Polsce. Zniesienie barier architektonicznych jest kosztowne i długotrwałe, natomiast likwidacja barier prawnych jest jedynie kwestią chęci i dobrej woli. Kurier IdN1 zachęca Czytelników by zajrzeli na stronę www.alteri.ipon.pl i zastanowili się, jak mogliby wspomóc tę inicjatywę.

* * *

1 maja 2004 r. w Kaniach k/Pruszkowa  (ul. Krótka 9) odbędą się VI Mazowieckie Zawody Psów Towarzyszących. Są to coroczne zawody psie na posłuszeństwo dla psów również będących przewodnikami osób niewidomych, pomagających osobom niepełnosprawnym, organizowane w ramach Polskiego Związku Kynologicznego. Zawody odbywają się na terenie Szkoły Jazdy Konnej "Patataj" w godz. 10.00 - 18.00. Przewidziane są również inne atrakcje.

Pierwsze w Małopolsce hospicjum dla dzieci

Latem ruszy w Krakowie pierwsze w Małopolsce hospicjum dla dzieci - lekarze i pielęgniarki będą opiekować się chorymi dziećmi w ich domach. Powstająca właśnie fundacja - Krakowskie Hospicjum dla Dzieci - już organizuje zespół medyczny, który będzie opiekował się dziećmi. Członkami rady patronackiej fundacji są prof. Antoni Dziatkowiak i Jerzy Stuhr. W maju odbędzie się w Warszawie wielka aukcja charytatywna na rzecz hospicjum, przygotowana przez krakowski oddział Rotary Club; licytowane mają być zegarki przekazane przez sławne osoby. Lekarze, pielęgniarki i psycholog będą odwiedzać dzieci w ich domach. Zapewnią im opiekę medyczną, a także socjalną, jeżeli będzie taka potrzeba. Pielęgniarki nauczą rodziców, w jaki sposób opiekować się dzieckiem - zmieniać kroplówkę, masować bolące miejsca i przede wszystkim, jak być z nieuleczalnie chorym dzieckiem. Na razie będzie dwóch lekarzy i trzy pielęgniarki. Mają odwiedzać swoich pacjentów tak często, jak będzie to konieczne. W Polsce jest sześć domowych hospicjów dla dzieci - m.in. w Warszawie, w Mysłowicach, Poznaniu i Lublinie.

(Gazeta Wyborcza 18.03.2004r.)

Pomóc innym

Pomóc chorym na serce dzieciom - taka jest ostatnia wola Adama Czarnoty, zmarłego w ubiegłym roku mieszkańca Rzeszowa. Zajmie się tym Fundacja jego imienia. Przez całe życie zbierał pieniądze na swoje leczenie, pomagała mu w tym także TV Rzeszów. Zgromadził na przeszczep serca blisko 200 tys. euro, nie dane mu było jednak z nich skorzystać. Na przeszczep czekał prawie 8 lat, żył po nim jednak tylko trzy tygodnie. Adamowi nie udało się wygrać wyścigu z czasem, ale jego trud nie poszedł na marne. Z pieniędzy, które zbierał przez kilka lat będą teraz mogły skorzystać inne dzieci z Podkarpacia z podobnymi schorzeniami. Tak bowiem Adam zdecydował w testamencie, jeszcze przed wyjazdem na operację do Berlina. Jego spadkobiercą będzie Fundacja "ADAŚ". Środki te - blisko 200 tys. euro - będą wykorzystywane na przeszczepy i operacje kardiologiczne. Pierwsze osoby będą mogły skorzystać z tych pieniędzy najwcześniej za kilka miesięcy. Tyle bowiem trwają formalności prawne związane z powołaniem fundacji.

(TV Rzeszów, 13. 03. 2004)

Podaj Dalej

22 marca br. uroczyście zainaugurowała w Koninie swoją działalność Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka "PODAJ DALEJ". Z tej okazji odbył się koncert, w którym obok znanych wykonawców m.in. Katarzyny Groniec - gwiazdy musicalu "Metro", wystąpili lokalni wykonawcy. Podczas koncertu sprawni i niepełnosprawni wolontariusze opowiadali o swoich zamierzeniach. W oparciu o hasło PODAJ DALEJ tworzy się łańcuch serc i rąk do pracy. Bardzo ważnym elementem działalności Fundacji jest grupa pierwszego kontaktu, złożona z niepełnosprawnych wolontariuszy. Sami stworzyli program polegający na asystowaniu osobom, które nagle straciły sprawność na skutek wypadku, czy niefortunnego skoku do wody. Docierają do nich już w szpitalu, informują o różnych możliwościach uzyskania wsparcia, z czasem uczą techniki jazdy na wózku i próbują uaktywnić swojego podopiecznego. Jedną z form uaktywniania jest sport - już teraz Fundacja prowadzi treningi koszykówki i rugby na wózkach (powstaje klub sportowy). Ponadto wolontariusze niepełnosprawni opracowali swój program edukacyjny, z którym odwiedzają szkoły w Koninie i powiecie; zainteresowanie tymi spotkaniami przekroczyło oczekiwania. Siedziba Fundacji mieści się w II Liceum w Koninie, dzięki życzliwości Dyrekcji Szkoły, ma stały kontakt z uczniami, a popołudniami do dyspozycji sale lekcyjne i salę gimnastyczną.

BEZ BARIER

Ośmiu Wspaniałych w Gdańsku i Białymstoku

Są młodymi, zwykłymi ludźmi. Ich inność polega tylko na tym, że: świat widzą w szerszym wymiarze, rozumieją więcej niż ich rówieśnicy, są otwarci na drugiego człowieka i z niesienia pomocy uczynili sens swojego życia. Mają po kilkanaście lat. Opiekują się ludźmi z porażeniem mózgowym, autyzmem, odwiedzają hospicja. Ośmioro z nich otrzymało tytuły Wspaniałych. W gdańskim Nowym Ratuszu odbył się piąty już finał miejskiej edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych". - Szkoły i różnego typu organizacje zgłosiły nam ponad 50 kandydatur młodych społeczników - mówi przewodnicząca komitetu organizacyjnego imprezy Ewa Sikorska-Trela. Jury zapoznało się z rekomendacjami, spotkało się ze wszystkimi kandydatami i wybrało ośmiu - jego zdaniem - najaktywniejszych, podchodzących do pomocy innym z największym sercem. Białostocka edycja konkursu odbyła się dziewiąty raz i - tak jak w Gdańsku - wybrano ósemkę najlepszych nastolatków. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia. Konkurs jest organizowany w 85 miastach Polski.

(Gazeta Wyborcza 30.03.04 r.)

Poznański Informator dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Ukazał się "Poznański Informator dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin". Przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, przyjaciół, opiekunów oraz organizacji zajmujących się tą tematyką z terenu Poznania. Celem wydawnictwa ma być dostarczenie informacji tym mieszkańcom miasta, którzy potrzebują szczególnego społecznego wsparcia i socjalnej pomocy. W informatorze można znaleźć wiele bardzo praktycznych informacji np.: co należy zrobić, aby otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, legitymację osoby niepełnosprawnej, kartę parkingową itp. z odniesieniem do konkretnych instytucji w mieście.
Publikacja zawiera także interpretację aktualnych aktów prawnych z punktu widzenia uprawnień, ulg i przywilejów dotyczących osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim dane o poznańskich organizacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz tego środowiska.

Informator jest bezpłatny. Został wydany w nakładzie 3 tys. egzemplarzy i został rozesłany do instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi na terenie Poznania. W przyszłości planowane jest uzupełnione i uaktualnione wydanie publikacji. Pobierz informator w wersji elektronicznej (format .pdf 171 KB).

(Źródło: www.niepełnosprawni.info 30.30.2004 r.)

Praca magisterska o barierach architektonicznych

Wysokie krawężniki, za wąskie wejścia, schody. Dorota Olszewska zauważyła to wszystko, gdy wychodziła z wózkiem na spacer. Zainspirowało ja to do napisania pracy magisterskiej o dostępności warszawskiej dzielnicy Bielany dla osób niepełnosprawnych. Dostała za nią wyróżnienie PFRON i Ministerstwa Gospodarki. Autorka powiedziała o swojej pracy: Objechałam wszystkie ulice rowerem i przyjrzałam się przejściom dla pieszych, krawężnikom itp. Obeszłam urzędy, szkoły, przychodnie i uczelnie. Dane dotyczące liczby mieszkańców dostałam z gminy. Przejścia dla pieszych przystosowano, ale głównie na dużych ulicach, na małych wciąż są wysokie krawężniki. Większość szkół i przedszkoli jest nieprzystosowana, podobnie jak urzędy. Stanowi to problem dla około jednej trzeciej mieszkańców dzielnicy. Bo do osób z ograniczoną zdolnością poruszania się zalicza się nie tylko osoby na wózkach. To także e matki z wózkami, osoby starsze, małe dzieci, ludzie z dużym bagażem.

(Gazeta Wyborcza, 12.03.2004)

Taksówki dla niepełnosprawnych

W Poznaniu niepełnosprawni będą mogli korzystać z usług radio-taxi. Taksówkę można wezwać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, na terenie całego miasta. Przed kilkoma miesiącami uległy likwidacji przewozy dla osób niepełnosprawnych, prowadzone przez poznańskie radio-taxi 919. Cztery busy, które miała firma, wycofano ze względu na ich stan techniczny, zaś kierowcy musieli wyrobić licencje na przewóz powyżej pięciu osób. Pod koniec roku okazało się jednak, że w budżecie miasta znalazły się pieniądze na kupno taksówek - 400 tys. zł. W połowie marca prezydent Poznania Ryszard Grobelny przekazał prezesowi Radio-taxi 919 Piotrowi Florczakowi kluczyki do trzech nowych fiatów Ducato. Samochody stanowią własność miasta, a radio-taxi będzie je "nieodpłatnie użyczać" przez pięć lat. Niepełnosprawni zapłacą za pierwszy kilometr - 4 zł, za każdy następny - 1,50 zł, za taryfę nocną - 2 zł, za postój - 20 zł za godzinę.

(Gazeta.pl.Poznań 16.03.2004r.)

PRAWO

Wystąpienie Rzecznika w sprawie odpłatności za pobyt w DPS

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich organy rentowe nieprawidłowo naliczają potrącenia z rent i emerytur dotyczące odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.98.64.414 ze zm.) opłata za pobyt w domu pomocy społecznej może być potrącana z emerytury lub renty mieszkańca przez właściwy organ emerytalno-rentowy. Maksymalna kwota takiego potrącenia ustalona jest przez zapis ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.98.162.1118), który stwierdza, że potrącenie z tego tytułu nie może przekroczyć 65 proc. miesięcznego świadczenia. Ze skarg, jakie otrzymał Rzecznik od pensjonariuszy domów pomocy społecznej wynika, że organy rentowe działające na podstawie tych przepisów potrącają właśnie 65 proc. świadczeń. Jednak w wielu wypadkach prowadzi to do sytuacji, w której potrącana kwota przewyższa kwotę odpłatności za pobyt w DPS. Nienależnie pobrana kwota jest zwracana przez kierownictwo domów pomocy społecznej pensjonariuszom, jednak skarżą się oni na procedurę, która znacznie wydłuża termin otrzymania należnej części świadczenia. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztofa Patera o skorygowanie praktyki działania organów rentowych w takich wypadkach.

(www.niepełnosprawni.info 18.03.04.)

EDUKACJA

Niepełnosprawni na uczelniach

5 kwietnia odbyło się w Krakowie seminarium na temat "Roli państwa w zwiększeniu dostępności studiów wyższych dla osób niepełnosprawnych". Niepełnosprawni studenci na naszych uczelniach to ciągle jeszcze rzadki widok z powodu piętrzących się przed nimi barier psychicznych, prawnych, administracyjnych i architektonicznych. Uczelnie nie są w stanie same zapewnić odpowiednich warunków, bo umożliwienie nauki niepełnosprawnym studentom wymaga nowoczesnych i drogich rozwiązań technologicznych. Jak wskazał pełnomocnik rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. osób niepełnosprawnych, Ireneusz Białek, w ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie ma w ogóle mowy o edukacji na poziomie wyższym. W efekcie takie osoby skazane są przez nasze prawo na życie na marginesie społecznym, wegetowanie w zakładach pracy chronionej lub na zasiłkach. - Musimy zmienić tę ustawę i doprowadzić do tego, aby edukacja osób niepełnosprawnych na uczelniach była finansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - postuluje prof. Franciszek Ziejka, rektor UJ. Jego zdanie podzielają rektorzy innych uczelni, zrzeszeni w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

(Źródło: Życie, 6.04. 2004)

III Wirtualne Targi Edukacyjne

Od 30 marca do 1 kwietnia trwały III Wirtualne Targi Edukacyjne. Na portalu www.targi.edu.pracuj.pl można zapoznać się z różnorodną ofertą placówek edukacyjnych: szkoleń, kursów, studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych, MBA. W systemie E-learning swoje oferty zaprezentowały: AKADEMIA eko-net.pl, Polski Uniwersytet Wirtualny (wspólne przedsięwzięcie dwóch uczelni: Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej z Lublina), Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej. Na stronach poszczególnych wystawców można znaleźć dane teleadresowe, obejrzeć prezentacje, zadać pytanie na forum lub wziąć udział w czacie.

(Źródło: http://www.targi.edu.pracuj.pl/main.xml)

Zaproszenie do biblioteki

Koło TWK w Chociwlu (woj. zachodniopomorskie) otrzymało z Fundacji Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga w Warszawie 100 nowych, pięknie oprawionych książek. Na dar składa się literatura polska i światowa, bajki i atlasy. Książki przekazano do Biblioteki Publicznej w Chociwlu. Uczyniono to z myślą, aby księgozbiór służył wszystkim mieszkańcom miasta i gminy.

(źródło: inf. własna)

PRACA

Aktywność gospodarcza osób niewidomych

Fundacja Antidotum zaprasza osoby zainteresowane tematyką związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i podatkami do wzięcia udziału w cyklu konferencji i szkoleń. Konferencje odbędą się w Warszawie od 5 do 14 maja w godzinach popołudniowych i obejmą następujące zagadnienia: pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych, uprawnienia z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, działalność gospodarcza w Polsce, rozwój, zmiany prawa, przesłanki do otwierania własnej firmy, dostępne formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej na niewielką skalę, otwieranie działalności gospodarczej, podatek dochodowy, podatek VAT, ubezpieczenia społeczne. Każdy z uczestników konferencji otrzyma bezpłatnie podręcznik przystosowany dla osób niewidomych i słabowidzących w wersji elektronicznej na płycie CD oraz bezpłatne specjalnie przygotowane oprogramowanie komputerowe, umożliwiające samodzielne wykonywanie części czynności księgowych przez osobę niewidomą czy słabowidzącą (wystawianie dokumentów sprzedaży - faktury VAT, paragony). Oprogramowanie umożliwia także prowadzenie bazy danych kontrahentów oraz towarów i usług. Aplikacja została specjalnie zaprojektowana dla osób niewidomych i słabowidzących korzystających z oprogramowania do syntezy mowy pod systemem operacyjnym Windows. Uczestnicy zostaną przeszkoleni z obsługi aplikacji podczas 15 godzinnych szkoleń, których program obejmuje dodatkowo podstawy obsługi komputera dla osób niewidomych i słabowidzących (edytor tekstu, poczta elektroniczna, Internet). Szkolenia będą odbywać się w małych grupach i każdy z uczestników będzie miał do dyspozycji stanowisko komputerowe przystosowane do potrzeb osób niewidomych. Uczestnikami konferencji i szkoleń mogą być pełnoletnie osoby niewidome lub słabowidzące: pracujące, prowadzące działalność gospodarczą, bezrobotne, poszukujące pracy czy uczące się. Uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach jest bezpłatne. Szczegółowe informacje i zgłoszenia są przyjmowane pod adresem e-mail: antidotum@idn.org.pl, lub k.tesniarz@wp.pl Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej - PHARE 2001 "Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego" oraz Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga.

Pierwszy na Śląsku Zakład Aktywności Zawodowej

W dużej hali przy Hucie Zabrze, powstał pierwszy na Śląsku Zakład Aktywności Zawodowej. Kiedyś był tu zakład obróbki kamienia, dziś jest firma poligraficzna, w której pracują niepełnosprawni o najcięższym stopniu kalectwa. Zakład stworzyła Janina Selke, związana z Fundacją "Nadzieja-dzieci", która od lat pracuje z osobami niepełnosprawnymi. Pieniądze - ponad 3 mln zł - wyłożył PFRON. Pomogło też miasto, które za darmo przekazało opustoszałą halę. - Mamy nowoczesne maszyny, dlatego jesteśmy konkurencyjni w stosunku do innych zakładów - wyjaśnia p. Selke. W firmie, która m.in. oprawia książki, drukuje materiały reklamowe i świadczy usługi introligatorskie, na trzy zmiany pracuje 68 osób, które nie miałyby szans na zatrudnienie w normalnych warunkach. Wśród pracowników są osoby upośledzone umysłowo i takie, które nie mogą poruszać się o własnych siłach. Dla większości z nich to pierwsza praca w życiu. Zarabiają od 450 do 660 zł brutto. Gdy firma zacznie przynosić zyski, wynagrodzenia mają być wyższe. Zatrudnieni w ZAZ mają już pierwszy postulat: zamiast czterech godzin dziennie chcą pracować sześć, bo wtedy mogliby lepiej zarobić. Ale to zależy przede wszystkim o tego, czy pojawi się więcej klientów.

(Żródło: Gazeta.pl 12.03.2004)

Nowe warsztaty dla niepełnosprawnych

Gotowa jest już nowa siedziba fundacji "Dom Rodzinnej Rehabilitacji dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym", która działa w Opolu. Nowa siedziba znajduje się przy ul. Mielęckiego 4a. Wyremontowany budynek to 1613 m kw. powierzchni, na której pomieszczą się warsztaty terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych, zakład aktywizacji zawodowej, świetlica oraz - w niedalekiej przyszłości - środowiskowy dom pomocy dla młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu znacznym. Na zajęcia młodzież będzie dowożona transportem Fundacji, która ma dwa samochody i stara się o trzeci. W zakładzie będzie pięć siedmioosobowych grup. Ich członkowie będą się uczyć opieki nad terenami zielonymi, produkcji pamiątek, naprawy sprzętu rehabilitacyjnego, informatyki oraz renowacji odzieży. Każdą z grup zaopiekuje się wykwalifikowany instruktor. Z terapii na nowym miejscu będzie korzystało 97 osób. Pierwsze zajęcia zaplanowano wkrótce po Świętach Wielkanocnych. W dotychczasowej siedzibie fundacji przy ul. Szymanowskiego pozostaną: diagnostyka, leczenie i rehabilitacja, tam też będą się odbywać szkolenia dla pracowników i rodziców niepełnosprawnych dzieci.

(Źródło: Gazeta pl Opole 05.04.04 r.)

Warsztaty terapii zajęciowej

W codziennej rehabilitacji osób niepełnosprawnych świetnie sprawdzają się Warsztaty Terapii Zajęciowej. W Stalowej Woli zajęciami w Warsztatach Terapii Zajęciowej objęto już ponad sto osób. W marcu otwarto tam kolejne dwa warsztaty. Stowarzyszenie Nadzieja zorganizowało WTZ dla absolwentów szkoły specjalnej. Uczestnicy uczą się prostych czynności, które przydają się w życiu i dają szansę na znalezienie pracy.

(TV Rzeszów, 16.03. 2004)

W CIENIU WIELKICH AFER

Artyści współpracujący z AMUN protestują

- Przykro nam - artystom współpracującym z AMUNem, że ludzie czytając Gazetę Wyborczą uwierzyli niedoinformowanemu, niefachowemu i stronniczemu artykułowi Bartłomieja Kurasia... czytamy na stronie http://www.amun.com.pl/reszta/wiadomosci.htm

- Dzięki temu poprzez naszą pracę możemy godnie żyć, nie będąc ciężarem dla państwa, które wypłaca nam miesięcznie zasiłek socjalny w wysokości 416 zł. Czy pan redaktor przeżyłby za taką kwotę? Wątpię! Zrobiono nam wilczą robotę, nikt się z nami nie konsultował w tej sprawie, nikt nas nie pytał o zdanie. Ten artykuł to prawdziwy cios w nasze artystyczne życie... Na stronie można znaleźć telefony i adresy e-mail artystów malujących ustami i nogami, związanych z firmą AMUN oraz ich wypowiedzi. Duży artykuł broniący firmy AMUN, zarzucający autorowi z "Gazety Wyborczej" podawanie nieprawdziwych informacji i sugerujący, że był on inspirowany przez konkurencję, ukazał się na łamach "Dziennika Zachodniego" (27-28.03.2004). Ukazał się też w "Gazecie Wyborczej" (8.04.2004) artykuł Piotra Pawłowskiego, prezesa Stowarzyszenia Integracja i członka grupy związanej z AMUN, pt. "Zawód - artysta niepełnosprawny" - broniący sposobów dotowania niepełnosprawnych artystów przez firmę.

(Źródło: inf. własna)

Sprawa "Limanowianki" c. d.

W poprzednim numerze Kuriera IdN1 informowaliśmy, że poseł Tadeusz Parchański złożył interpelację "w sprawie rażącej niesprawiedliwości i braku skuteczności wymiaru sprawiedliwości na przykładzie ok. dwustu pracowników byłej spółdzielni "Limanowianka" w woj. małopolskim". 11 marca br. podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Tadeusz Wołek złożył obszerne wyjaśnienia, z których wynikało, że nie było złamania przepisów przez sąd i komornika. Poseł niezadowolony z odpowiedzi, wystąpił z drugą interpelacją. Skierował ją do szefa tego resortu, Grzegorza Kurczuka. Limanowski parlamentarzysta napisał 29 marca do ministra m. in.: "Nie mogę niestety uznać Pana odpowiedzi na moją interpelację z dnia 16.02.2004 roku za wystarczającą. Z odpowiedzi wynika, że Pan Minister uznaje działania Sądu Pracy, komorników sądowych oraz Sądu Okręgowego w Nowym Sączu za zgodne z prawem i niebudzące zastrzeżeń. Pan Minister nie odpowiedział jednak na podstawowy problem zawarty w interpelacji. Pozbawił Pan też pokrzywdzonych pracowników byłej Spółdzielni Limanowianka resztek nadziei na odzyskanie należnych pieniędzy za wykonaną i niezapłaconą pracę. Problem ten polega na tym, że wyroki Sądu Pracy nie są realizowane, mimo klauzuli natychmiastowej wykonalności. Do kogo mają się udać pokrzywdzeni pracownicy byłej Spółdzielni i zapewne wielu innych zlikwidowanych, bądź upadłych zakładów pracy w Polsce? Czy tak, jak opisałem to w interpelacji z dnia 16.02.2004 r., ma wyglądać sprawiedliwość? Czy Pan Minister uważa, że prawo, które pozwala sądowi wypuścić na wolność nieuczciwego przedsiębiorcę za kaucją jest dobre i sprawiedliwe, jeżeli równocześnie pozostawia bez środków do życia setki pokrzywdzonych przez tego samego przedsiębiorcę ludzi? Czy Sąd przyjmując kaucję naprawdę nie może się zainteresować, skąd pochodzą pieniądze? Czy przedsiębiorca, który jest w stanie zdobyć pieniądze na kaucję, nie powinien w pierwszej kolejności naprawić krzywdy, którą wyrządził byłym pracownikom? Czy warunkiem wyjścia na wolność w takiej sytuacji nie powinno być wyrównanie krzywd, a nie kaucja? Będziemy dalej śledzić przebieg tej sprawy i procesu, który ciągnie się już od wielu miesięcy.

(Źródło: Dziennik Polski, 31.03.2004 r.)

SPORT

Kolorowy tydzień integracji

Niepełnosprawność w żaden sposób nie ogranicza człowieka - takie jest przesłanie "Kolorowego tygodnia integracji", który odbył się w Zespole Szkół nr 19 przy ul. Grzymały-Siedleckiego 11 w Bydgoszczy. Niepełnosprawni i sprawni uczniowie spotkali się ze sportowcami, którzy pomimo problemów z poruszaniem, nie poddali się i z sukcesami startują w zawodach sportowych.

(Źródło: Gazeta Wyborcza 26.03.2004)

ZE ŚWIATA TELEINFORMATYKI

Urządzenie, które pozwala słuchać nagranych książek zaprojektowali polscy konstruktorzy. "Czytak" jest odtwarzaczem plików w formacie MP3. Dane są zapisywane na kartach pamięci, które można doładować w bibliotece. "Czytak" ma kosztować ok. 800 zł.

(Metro, 23.03.2004)

* * *

Trzy czwarte Amerykanów ma dostęp do sieci, ich liczba przekroczyła 200 mln. W Polsce z Internetu korzysta ? mieszkańców. Amerykanie najczęściej odwiedzają witrynę Microsoftu. Wstąpiła tam, choćby na chwilę, ponad połowa mających dostęp do sieci. Najdłuższym średnim czasem wizyty mogą się pochwalić serwisy Time Warner. Przeciętny amerykański internauta spędził na nich w lutym łącznie ponad 5 godz. Amerykański internauta jest zwykle w wieku 25 - 54 lata, przeważają kobiety. W Polsce według najnowszego badania TNS-OBOP z Internetu korzysta co najmniej raz w miesiącu 21% ankietowanych. Aż 95% z nich zadeklarowało znajomość witryny Onet.pl, co daje jej pierwsze miejsce wśród najpopularniejszych polskich serwisów internetowych. Według lutowego badania CBOS-u z sieci korzysta 26% Polaków, a 21% Polaków ma dostęp do Internetu w domu. Tylko około ? z nich ma stałe łącze.

(Źródło: Gazeta Wyborcza, 27-28.03.2004)

* * *

Na rynek wszedł nowy procesor Intela, następca Pentium 4 o nazwie Prescott. Układ korzysta z rozbudowanej architektury NetBurst, jednak jedną z najistotniejszych jego cech jest to, że przełamał kolejną barierę technologiczną - jest wykonywany w technologii 0,09 mikrona. To pozwala nie tylko na tańszą produkcję, lecz również na osiągnięcie dużo wyższych częstotliwości taktowania niż dotychczas.

(Źródło: Dzień Dobry, 19.03.2004)

* * *

OPTImedia ma nowoczesny wygląd i małe rozmiary. Zamiast standardowego urządzenie ma jasny i czytelny panel w kolorze pomarańczowym, który wyświetla wszystkie tryby pracy (MP3, CD, AM/FM) status (pełna informacja o odtwarzanej muzyce) i equalizer (tryb klasyczny, jazz, pop itp.). Dodatkowo posiada czytnik kart pamięci 6-w-1 (lub stację FDD) i wszystkie możliwe wejścia, które pozwolą podłączyć każde dostępne na rynku urządzenie multimedialne.

(Źródło: Dzień Dobry, 26.03.2004)

* * *

GTS Polska, dostawca Internetu i operator szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej podpisała List Intencyjny z firmą Old Town Apartments (OTA), specjalizującą się w krótkoterminowym wynajmie apartamentów na Starówkach miast europejskich, w sprawie dostarczenia bezpłatnego, bezprzewodowego dostępu do Internetu na warszawskiej Starówce.

Już pod koniec marca 2004, wszyscy odwiedzający Stare Miasto, którzy posiadają komputer przenośny z kartą sieciową Wi-Fi będą mogli korzystać bez ograniczeń z szybkiego Internetu, jaki dostarczy OTA we współpracy z GTS Polska. Szerokopasmowe łącze radiowe o przepustowości 2MB zostanie rozdzielone na punkty dostępowe, pokrywające swoim zasięgiem cały staromiejski Rynek. Planuje się, że dla użytkowników dostęp do sieci będzie bezpłatny, lecz regulowany przez jedną stronę internetową, od której będzie trzeba zacząć nawigację.

(Źródło: www.wirtualne.media.pl 17.03.2004r.)

* * *

Od kilku lat powstają w Polsce internetowe centra sprzedaży biletów. Największe z nich, eBilet (www.ebilet.com.pl), istnieje od trzech lat i każdego roku zwiększa sprzedaż o 100%! W 2003 r. oferował bilety na ponad 1100 spektakli, koncertów i imprez we wszystkich największych miastach Polski. Rezerwuje się samemu, płaci kartą, bilet odbiera w kasie przed spektaklem.

* * *

W Europie ruszyła kampania przeciw internautom ściągającym muzykę z darmowych serwisów wymiany plików. Pozwy sądowe dostało już 250 osób w Danii, Niemczech i we Włoszech. Według wiceprezesa Związku Producentów Audio-Video Piotra Kabaja, antypiracka akcja dotrze również do Polski, lecz może w mniejszym zakresie. Jego zdaniem, najpoważniejszym problemem w naszym kraju jest produkcja i sprzedaż podrabianych płyt CD. Niestety, w polskim Internecie brakuje jak na razie alternatywy dla piractwa. Pomysłem na uporanie się z tym problemem może być uruchomienie internetowej hurtowni plików, z której będą mogły korzystać legalne serwisy. Piosenka ma kosztować około trzech złotych. W Stanach Zjednoczonych cyfrowe utwory po 99 centów sprzedają się w dziesiątkach milionów sztuk.

(Źródło: Gazeta Wyborcza 31.03.2004 r.)

LISTY

Poniżej drukujemy fragmenty listu naszego Czytelnika - Cypriana Boldy (cyprianb@idn.org.pl), który zadaje ważne pytanie:

"Czy Działanie 1.4 w ramach SPO - RZL wniesie nową jakość?

...Próbuję sobie odpowiedzieć na to pytanie w odniesieniu do informacji umieszczonej w Kurierze IdN nr 6 "Fundusze z UE na pomoc osobom niepełnosprawnym". Priorytet skierowany bezpośrednio do nas - osób niepełnosprawnych wskazuje na "rozwój oparty na wiedzy". Moim zdaniem to powszechnie stosowane hasło, przede wszystkim ważne dla instytucji i organizacji pozarządowych, zajmujących się szkoleniami ustawicznymi. Jestem absolwentem programu PFRON "Telepraca - szkolenia w zawodzie wykorzystującym techniki informatyczne". Wszystko byłoby w tym programie OK, gdyby nie opieszałość we wdrożeniu drugiego, najważniejszego etapu - zatrudnienie. W informacji Kuriera IdN nr 6 - "Efekty Telepracy" informuje się o "powstaniu miejsc pracy", ale wnioski złożone przez pracodawców w tej sprawie dopiero będą rozpatrywane przez Oddziały PFRON (negatywnie lub pozytywnie) do końca czerwca br. Moim zdaniem nie ma (i nie będzie) uniwersalnego rozwiązania systemowego, które pomogłoby aktywnym osobom niepełnosprawnym pokonać barierę finansową w procedurach działalności gospodarczej tj. rozpoczęcia, rozszerzenia lub zmiany na bardziej dochodową... "

Co sądzą na ten temat inni Czytelnicy?
Kurier IdN

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej, audycji tv, informacje z Internetu dotyczące problemów osób niepełnosprawnych (należy podawać tytuł czasopisma, datę, nazwę strony internetowej, tytuł audycji itp.). Materiały należy przesyłać na adres (wyłącznie jako załącznik w formacie Worda lub rtf): kryska@idn.org.pl, kurier-idn@org.pl

 

Wydawca:
Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Warszawa

Opracowanie redakcyjne:
Małgorzata Rupar

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały nadesłane przez:
Teresę Balcerzak , Tomasza Dulińskiego , Zuzannę Janaszek, Agnieszkę Kwolek Bogusławę Pielkę, Małgorzatę Rupar, Remigiusza Sawickiego, Romana Szuszkiewicza,Marka Śpiewankiewicza, Krzysztofa Teśniarza, Tomasza Twardowskiego, Iwonę Witczak, Krystynę Wojakowską, Andrzeja Zielińskiego.

Adres naszej strony: http://kurier.idn.org.pl

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość
ukazywania się Kuriera IdN1!

Zapraszamy serdecznie do współpracy!

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo