KURIER IDN Kurier Nr 6 (074),  30 marca 2004 r.
Pod redakcją: Krystyny Karwickiej-Rychlewicz ISSN 1643-8752
   
 

Pogodnych, radosnych, zdrowych Świąt Wielkanocnych oraz smacznego jajka Czytelnikom, Współpracownikom i Przyjaciołom Kuriera IdN1 życzy redakcja.

 

Aktualności

Zmiany wysokości świadczeń od 1 marca 2004

Od 1 marca 2004 r. kwoty najniższych emerytur i rent wynoszą: 562,58 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna; 432,74 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Kwoty najniższych rent z tytułu niezdolności do pracy, przysługujące na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych, stanowią 120 proc. wymienionych wyżej świadczeń najniższych i od 1 marca 2003 r. wynoszą: 675,10 zł - renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna; 519,29 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Od 1 marca 2004 r. wysokość dodatków wynosi: 144,25 zł - dodatek pielęgnacyjny; 271,12 zł - dodatek dla sieroty zupełnej; 143,53 zł - dodatek kombatancki; 144,25 zł - dodatek za tajne nauczanie; 216,38 zł - dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji; od 7,20 zł do 143,53 zł - świadczenie pieniężne przysługujące żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, oraz świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR; 143,53 zł - świadczenie pieniężne przysługujące w wysokości dodatku kombatanckiego; 21,53 zł - dodatek kompensacyjny. Wysokość renty socjalnej, obliczanej jako 84 proc. renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - począwszy od 1 marca 2004 r. wynosi 472,57 zł. Ustawą emerytalną wprowadzono też nową zasadę ustalania kwot maksymalnych zmniejszeń świadczeń przysługujących emerytom i rencistom, osiągającym przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS, nie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia. Począwszy od 1 stycznia 1999 r. maksymalnych kwot zmniejszenia nie ustala się od aktualnie obowiązującej kwoty bazowej, lecz wysokość tych zmniejszeń - ustaloną od kwoty bazowej obowiązującej od 1 września 1998 r. (tj. 1196,47 zł) - waloryzuje się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji. Ustalone w wyniku waloryzacji maksymalne kwoty zmniejszenia mają zastosowanie zarówno do świadczeń podlegających waloryzacji, jak i obliczonych od nowej kwoty bazowej. Niezależnie więc, od jakiej kwoty bazowej została (zostanie) obliczona renta, wysokość tych zmniejszeń jest jednakowa dla wszystkich świadczeniobiorców. Od 1 marca 2004 r. wysokość maksymalnych kwot zmniejszenia wynosi: 389,24 zł - w przypadku emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; 291,95 zł - w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy; 330,87 zł - w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Wraz z terminem waloryzacji zmianie ulega wysokość kwoty bazowej. Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS stanowi ona 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji. Od 1 marca 2004 r. wysokość kwoty bazowej wynosi 1829,24 zł. Kwota ta obowiązuje od 1 marca 2004 r. do końca lutego roku następnego. Przy zastosowaniu tej kwoty będzie obliczana wysokość świadczeń przysługujących od 1 marca 2004 r., a więc świadczeń przyznawanych na wniosek zgłoszony począwszy od 1 marca br., bez względu na datę spełnienia warunków do świadczenia, oraz wysokość emerytur i rent przyznawanych na wniosek zgłoszony przed 1 marca br., jeżeli warunki wymagane do przyznania świadczenia zostały spełnione po tej dacie. W związku z ogłoszeniem przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał 2003 r. zmianie ulegają dopuszczalne kwoty przychodu oraz kwota zasiłku pogrzebowego. Przeciętne wynagrodzenie z IV kwartału 2003 r. wynosi 2276,84 zł, a zatem od dnia 1 marca 2004 r.: niższa kwota graniczna przychodu, obliczona wskaźnikiem 70 proc. tego wynagrodzenia, wynosi 1593,80 zł; wyższa kwota graniczna przychodu, obliczona wskaźnikiem 130 proc. tego wynagrodzenia, wynosi 2959,90 zł; kwota przychodu, obliczona wskaźnikiem 30 proc. tego wynagrodzenia, wynosi 683,10 zł; zasiłek pogrzebowy wynosi 4553,68 zł.

(Prawo Przedsiębiorcy Nr 11/04, 15.03.2004)

Ratyfikowanie konwencji

W dniu 7 lutego br. weszła w życie ustawa o ratyfikacji Konwencji Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjętej w Genewie 20 czerwca 1983 roku. Przed Polską konwencję ratyfikowało 75 państw. W świetle artykułu 1 Konwencji pojęcie "osoba niepełnosprawna" oznacza osobę, której możliwości uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia oraz awansu zawodowego są znacznie ograniczone w wyniku niepełnosprawności. Celem rehabilitacji zawodowej jest pomoc takim osobom w przezwyciężeniu ograniczeń. Ma to doprowadzić do integracji tej osoby w społeczeństwie. Konwencja nakłada na państwa-strony obowiązek prowadzenia takiej polityki, która zapewni wszystkim osobom niepełnosprawnym dostęp do odpowiednich usług w zakresie rehabilitacji zawodowej oraz wspieranie ich zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Polityka ma być oparta na zasadzie równości szans między pracownikami niepełnosprawnymi a pracownikami w ogóle. Konwencja zobowiązuje władze do zapewnienia osobom niepełnosprawnym wartościowego doradztwa zawodowego, szkoleń zawodowych, pośrednictwa pracy, zatrudnienia. Zadbać należy, by podejmowane działania objęły także osoby niepełnosprawne zamieszkałe w małych miejscowościach i na obszarach wiejskich. Przyjmując dokument Polska zobowiązuje się dokonywać okresowego przeglądu polityki w zakresie postanowień Konwencji "zgodnie z warunkami, praktyką i możliwościami krajowymi".

(MGPiPS 04.03.2004r.)

Fundusze z Unii Europejskiej na pomoc niepełnosprawnym

Polska 1 maja br. znajdzie się w strukturach Unii Europejskiej. Po akcesji dostępne będą i dla nas środki Europejskiego Funduszu Społecznego, jednego z czterech funduszy strukturalnych Unii. Został on utworzony w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej, głównie przeciwdziałaniu bezrobociu, w tym osób niepełnosprawnych. Pieniądze EFS nie mają na celu tworzenia specjalnych zakładów pracy, w których zatrudniane będą osoby niepełnosprawne, lecz wspieranie i wspomaganie warunków umożliwiających podejmowanie przez nie pracy na powszechnie dostępnym, otwartym, konkurencyjnym rynku pracy. Jednym z beneficjentów EFS jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pełni on zarazem rolę instytucji, która będzie organizowała proces wyboru i wdrażanie konkretnych problemów, w ramach działania 1.4 SPO RZL, które dotyczy poprawy zatrudnienia i integracji społeczno - zawodowej osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W gestii PFRON pozostawać będzie ogłaszanie konkursów na projekty, wybieranie ich do realizacji, a później nadzorowanie wdrażania. Na projekty w ramach działania 1.4 przeznaczone będzie 107,3 mln. euro, z czego wkład własny ma wynieść 33 mln. euro. Planuje się, że wkład krajowy zostanie niemal w całości sfinansowany ze środków PFRON. Jako projektodawcy będą mogły występować m.in. organizacje pozarządowe, placówki naukowo-badawcze, jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki wspierania przedsiębiorczości. Odbiorcami pomocy, dzięki realizacji projektów, będą mogły być osoby niepełnosprawne, wkraczające na rynek pracy. Drugą grupą odbiorców będą instytucje takie, jak: powiatowe urzędy pracy, powiatowe centra pomocy rodzinie, urzędy starostw, organizacje pozarządowe działające na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju regionalnego, służby i instytucje na rynku pracy. Na spotkaniu w PFRON w dniu 18 marca poinformowano przedstawicieli organizacji pozarządowych, mających już doświadczenie w przygotowywaniu osób niepełnosprawnych do pracy zdalnej i poszukiwaniu dla nich zatrudnienia z wykorzystaniem komputera i Internetu (czyli telepracy), że w ramach środków 1.4 będzie można zgłaszać programy umożliwiające osobom niepełnosprawnym podejmowanie pracy w trybie zdalnym - telepracę. Niestety, w trakcie prac nad działaniem 1.4 wypadło szkolenie zawodowe osób niepełnosprawnych. Argument, że mogą oni być szkoleni tak samo jak zdrowi, w Polsce jeszcze się nie sprawdza. Być może, znajdą się inne środki na ten cel. Przy tworzeniu tego projektu wykorzystane będą przez PFRON dotychczasowe doświadczenia projektu pilotażowego TELEPRACA, który obejmował cztery województwa, jak i wiedza organizacji i firm, które już w praktyce przygotowywały osoby niepełnosprawne do telepracy, a także zatrudniały je w tym systemie. Konkurs na programy podejmowane w ramach projektu EFS 1.4 zostanie ogłoszony w maju br.; PFRON apeluje do potencjalnych partnerów, by już przygotowywali się do konkursów. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w oddziałach rejonowych, oraz dzwoniąc na nr tel. (22) 816 2222, (22)652 9025, (22)652 9026, zaglądając na stronę www.pfron.org.pl , lub pisząc na adres e-mail: efs@pfron.org.pl.

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna kontynuuje prace

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z rządowym "Programem uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych", której przewodniczy Wiesław Kaczmarek, spotkała się 23 marca na kolejnym posiedzeniu. Komisja dyskutowała temat projektu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Do art. 61 rozdz. 15, dotyczącego refundacji kosztów opieki nad dzieckiem osobie samotnie wychowującej dziecko i podejmującej pracę wprowadzono poprawkę, umożliwiającą uzyskanie przez świadczeniobiorcę zaliczki na ten cel. Zadecydowano także (art. 68), że decyzja co do planu szkoleń, będzie uzależniona od tego, czyje środki w funduszu szkoleń są wyższe - pracodawcy czy pracownika. Ustalono, że obywatele polscy będą mogli podejmować pracę za granicą u pracodawcy zagranicznego w trybie określonym przez prawo danego kraju i umowy międzynarodowe. Po zakończeniu prac nad ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Komisja będzie zajmowała się kolejnymi projektami z tzw. pakietu zimowego: projektem ustawy o świadczeniach przedemerytalnych i projektem ustawy o waloryzacji rent i emerytur. Dodajmy, w związku z sytuacją polityczną, jaka wytworzyła się po rozłamie w SLD i planowanej dymisji premiera, może się okazać, że wszystkie te propozycje zostaną odłożone do lamusa historii.

Statuetki PFRON dla przedstawicieli mediów

Jak już informowaliśmy w nr 5 Kuriera IdN1 w dniu11 marca 2004 r. w Belwederze odbyła się uroczystość, w trakcie której Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uhonorował przedstawicieli mediów, którzy podczas Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych (2003) wnieśli znaczący wkład w propagowanie idei równości szans osób niepełnosprawnych oraz w profesjonalny sposób prezentowali tę specyficzną problematykę.

Pamiątkowe statuetki wręczył wyróżnionym zespołom redakcyjnym Premier RP Leszek Miller, a dziennikarzom Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll w towarzystwie członków Zarządu PFRON. Podczas uroczystości nastąpił także finał konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki osób niepełnosprawnych. Nagrody wręczył laureatom Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Pater. Odbierając wyróżnienie, szefowa programu 2 TVP Nina Terentiew powiedziała, że dla dziennikarzy Rok Osób Niepełnosprawnych będzie trwał już zawsze. - To nam, ludziom sprawnym była potrzebna ta wielka wiedza o tym, jak żyć, jak być i jak pomagać ludziom niepełnosprawnym - dodała.

Piotr Pawłowski, redaktor naczelny magazynu "Integracja", powiedział, że ma nadzieję, że rok 2003 będzie dla wszystkich wyzwaniem do zmiany sytuacji niepełnosprawnych w naszym kraju.

(niepełnosprawni.info 12.02.2004r)

Z życia organizacji pozarządowych

Wielkanocne spotkanie na Twardej

Podobnie jak w poprzednich latach Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo serdecznie zaprasza wszystkich podopiecznych, przyjaciół i sympatyków Fundacji na Wielkanocne spotkanie, na którym podzielimy się jajkiem i złożymy sobie życzenia. Jest to jak zawsze okazja do spotkania z dawno niewidzianymi przyjaciółmi i znajomymi, a także spróbowania smacznych potraw przygotowanych i przyniesionych przez uczestników spotkania. Będzie też można obejrzeć wystawę prac plastycznych. Wszyscy, którzy chcieliby zaprezentować swoje prace mogą jeszcze w tej sprawie porozumieć się z p. Ewą Jarochowską (e-mail: jarewa@idn.org.pl lub tel. 654 75 51). Spotkanie Wielkanocne odbędzie się w sobotę 3 kwietnia o godz. 12.00 (osoby, które chcą pomóc przy rozkładaniu potraw itp. proszone są o przyjście na godz. 11.30) w budynku PAN, ul. Twarda 51/55, w którym mieści się Komputerowe Laboratorium Inwalidów Ruchu prowadzone przez Fundację.

Centrum rehabilitacji dla dzieci w Lęborku

Niepełnosprawne dzieci z Lęborka i okolic już niedługo będą mogły korzystać z pierwszego w mieście centrum rehabilitacji. W tę inicjatywę zaangażowało się kilka instytucji: firma Farm Frites Poland SA, która sponsoruje centrum rehabilitacji, Szkoła Podstawowa nr 5 w Lęborku (udostępniła pomieszczenia), Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Jesteśmy razem" oraz władze miasta. Będzie to pierwsze centrum rehabilitacji w powiecie. Zajęcia dla dzieci poprowadzi wykwalifikowany rehabilitant. Z pomocy nowej placówki będzie mogło skorzystać około 25 dzieci ze stowarzyszenia "Jesteśmy razem", które zrzesza rodziny dzieci niedowidzących, z wadami słuchu i niepełnosprawnych ruchowo. Firma Farm Frites Poland SA zapłaci za adaptację wybranych pomieszczeń w szkole i zakupi sprzęt rehabilitacyjny. Zamierza również współfinansować koszty zatrudnienia terapeuty i pomagać w pozyskiwaniu kolejnych sponsorów. Centrum ma rozpocząć działalność pierwszego czerwca, w Dzień Dziecka. Szkoła, w której powstanie centrum, jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

(Gazeta.pl Trójmiasto 18.03.2004r.)

Edukacja

Elektroniczne symulatory stanowisk pracy

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo - we współpracy z Instytutem Maszyn Matematycznych oraz z udziałem partnerów włoskich i czeskich - w ramach programu Leonardo da Vinci - zrealizowała projekt pt. "Elektroniczne symulatory stanowisk pracy (e-SSP)": Celem projektu było stworzenie multimedialnych programów edukacyjnych oraz "Przewodników telepracy" w formie książkowej, służących do samodzielnej nauki zawodów związanych ze zdalną obsługą klienta. Wydano cztery komplety (przewodnik, program edukacyjny): "Doradca Środowiskowy", "Telemarketer", "Tłumacz / redaktor", "Administrator PC". Fundacja uzyskała też cztery licencje na użytkowanie EWS SDK - narzędzi służących do tworzenia programów edukacyjnych, które powstały w ramach projektu w Instytucie Maszyn Matematycznych. Licencje te pozwalają na tworzenie aplikacji służących do edukacji osób niepełnosprawnych. W ramach projektu przeszkolono również zespół tworzący programy edukacyjne, składający się z osób niepełnosprawnych. Dodatkową korzyścią z realizacji projektu było zatrudnienie przy jego tworzeniu osób niepełnosprawnych. Dzięki jego wynikom zrealizowano już kolejny projekt "Własna firma - szansa na godne życie" oraz złożono dwa kolejne wnioski partnerskie do programu Leonardo da Vinci; obydwa przeszły już- weryfikacji przez grantodawcę.

Własna firma - szansa na godne życie

W Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zrealizowano projekt "Własna firma - szansa na godne życie". Jego celem było stworzenie multimedialnego programu edukacyjnego przygotowującego niepełnosprawnych studentów i absolwentów do rozpoczęcia działalności gospodarczej. W ramach programu 220 osób otrzymało płyty CD z kursem "Własna firma - szansa na godne życie". Spośród beneficjentów wytypowano 20 osób, które w trakcie nauki korzystały z konsultacji specjalistów z dziedzin objętych programem kursu. W planach Fundacji jest stworzenie drugiej części kursu "Własna firma - szansa na godne życie" pod tytułem "Zarządzanie własną firmą". Planowane jest także wdrożenie szerszego programu wsparcia dla osób niepełnosprawnych chcących rozpoczęć działalność gospodarczą. Program ten zakłada zintegrowanie szkoleń e-learningowych z warsztatami stacjonarnymi, mającymi na celu wsparcie w tworzeniu biznesplanów, analiz i planów marketing mix oraz wsparcia w zdobyciu środków na rozpoczęcie działalności. Każdy z beneficjentów będzie miał wyznaczonego tiutora, którego zadaniem będzie wsparcie go od pomysłu do pełnego zaistnienia na rynku. Wszystkie projekty biznesowe będą konsultowane z specjalistami w dziedzinach takich, jak: mały biznes, specjalności związanych z specyfiką danego projektu, finansów i marketingu. Będzie prowadzona także akcja promująca powstałe przedsiębiorstwa. W programie priorytetowo traktowane będą projekt związane z otwarciem przez osoby niepełnosprawne różnego typu tele-usług i przedsięwzięć związanych z technologiami informatycznymi.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

W Laboratorium Komputerowym (KLABIR) przy Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, w Warszawie, ul. Twarda 51/55, prowadzony jest punkt konsultacyjno-szkoleniowy dla osób zainteresowanych zdobyciem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych - ECDL (dawniej Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy). W każdy wtorek w godzinach 17.00 -20.00 osoby niepełnosprawne mogą uzyskać informacje na temat certyfikatu ECDL. Dowiedzą się, jaki zakres wiedzy i jakie umiejętności należy posiadać, aby zdać egzaminy na ECDL, poznają zasady zdawania egzaminów itd. Mogą uzyskać konsultację w zakresie posiadanych umiejętności komputerowych m.in. poprzez test oraz indywidualne konsultacje uzupełniające wiedzę i umiejętności w zakresie wymaganym w ramach ECDL. Mogą też uczestniczyć w grupowych szkoleniach, najczęściej poprzez formy warsztatowe, obejmujące wiedzę i umiejętności z poszczególnych modułów. W punkcie można też zapisać się na egzaminy ECDL, które organizowane są w KLABIR. Osoby ciężko poszkodowane ruchowo mogą liczyć na przeprowadzenie egzaminu w domu. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu, którego najważniejszym zadaniem jest prowadzenie szkoleń zdalnych z wykorzystaniem Internetu dla osób niepełnosprawnych z całej Polski. Szkolenia te prowadzone są od listopada 1999 roku i były dotychczas finansowane przez Fundusz PHARE, PFRON, Wojewodę Mazowieckiego oraz Fundację Wspólna Droga. Za realizację projektu odpowiedzialna jest Małgorzata Piątkowska, która prosi o wcześniejsze umówienie się na konsultację indywidualną, szkolenie lub egzamin ECDL telefonicznie: 697-87-84, 654-75-51 (we wtorki do siedziby Fundacji), tel. komórkowy: 0-606-513-950, e-mail : mpiatkowska@idn.org.pl . Pomoc kierowana jest nie tylko do osób niepełnosprawnych z Warszawy i okolic, ale także do tych wszystkich osób z całego kraju, które mogą korzystać z konsultacji zdalnych lub we wtorek zadzwonią do Fundacji.

Warsztat Aktywizacji Zawodowej

Zakończyły się kwalifikacje do XX Warsztatu Aktywizacji Zawodowej - "Wejść stopień wyżej" prowadzonego przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. W tej edycji uczestnicy uczyć się będą tworzenia baz danych, zaawansowanych technik tworzenia stron internetowych oraz uczestniczyć w zajęciach z komunikacji społecznej. Zakwalifikowano 25 osób, których umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem zapewniają możliwość pełnego wykorzystania nauki trwającej przez 4 miesiące. Wszyscy zainteresowani Warsztatami Aktywizacji Zawodowej, zarówno w zakresie podstawowym, jak i na wyższym poziomie mogą zgłaszać się do p. Natalii Ślusakowicz (tel. 654 75 51) w poniedziałki i środy (e-mail: natalia@idn.org.pl . Pierwszeństwo w przyjęciu na szkolenie mają osoby niepełnosprawne ruchowo, z wykształceniem średnim, nie pracujące. Fundacja nie może zapewnić zakwaterowania i utrzymania w czasie trwających kilka miesięcy Warsztatów, nie pokrywa też kosztów dojazdów.

Zdrowie

Droższe protezy, kule, aparaty słuchowe

Aparaty słuchowe, cewniki, protezy kończyn, kule - przedmioty, dzięki którym niepełnosprawni i przewlekle chorzy mogą prowadzić godne życie, zostały przez Sejm obłożone VAT w wysokości 7 proc. Do tej pory większość tych wyrobów była objęta zerową stawką VAT. Ich ceny mogą więc teraz znacznie wzrosnąć. NFZ refunduje kilkadziesiąt procent kwoty ustalonej w limicie na daną rzecz. Te limity i tak często są niższe od realnych kosztów sprzętu dla pacjenta. Teraz sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Na przykład aparaty słuchowe są refundowane do wysokości 70 proc. limitu ceny. Zwykle są droższe, niż ustalony limit; kosztują od 1200 zł do kilku tysięcy. Rząd, negocjując warunki akcesji do Unii Europejskiej, nie wystąpił z propozycją zastosowania tzw. okresów przejściowych na utrzymanie stawki zerowej podatku VAT na wyroby medyczne. W unijnych krajach obowiązują na te wyroby różne stawki VAT, np. w Portugalii stosuje się stawkę 5 proc., we Włoszech - 4 proc., a we Francji - 5,5 proc. My, podobnie jak w przypadku wielu innych wyrobów, przyjęliśmy znacznie wyższą stawkę VAT niż bogatsze od nas kraje. Aby zapobiec tragicznym skutkom tej decyzji, powinny być zmienione zasady dopłat pacjentów do zakupu tego sprzętu.

W kolejce po endoprotezę

Oczekiwanie przez trzy lata w łóżku na nową endoprotezę ma w perspektywie samotna kobieta, ponieważ szpitale nie posiadają tych protez, a operacji wszczepienia zakupionych przez pacjentów sztucznych stawów biodrowych Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje - pisze "Dziennik Polski"(11.03.2004r.). Endoprotezę biodrową wszczepiono pani A. 10 lat temu. W styczniu tego roku kobieta poczuła silny ból. Po kilku dniach cały staw biodrowy został unieruchomiony. Rentgen wykazał, że endoproteza jest pęknięta. Kobieta obdzwoniła wiele szpitali. W Krakowskim Centrum Rehabilitacji powiedziano, że w kolejce po endoprotezę czeka 600 osób i może być operowana za trzy lata. W Tarnowie kolejka była mniejsza. Szanse na przyjęcie wyłaniały się już po dwóch latach. W Szpitalu im. Rydygiera w Krakowie nie było ani jednej endoprotezy. Kobieta zaproponowała, że sztuczny staw biodrowy kupi za własne pieniądze. Okazało się, że nie ma takiej możliwości, bo NFZ nie chce refundować samej operacji, jeśli endoproteza została zakupiona prywatnie.

Lilly zaprzestaje produkcji Humuliny

Firma Eli Lilly Polska poinformowała, że w najbliższym czasie zaprzestanie produkcji następujących postaci insulin: Humulin L, Humulin U, Humulin M2 oraz Humalog 1,5 ml. Stosowanie tych insulin od kilku lat stale zmniejsza się i korzysta z nich jedynie bardzo niewielka część populacji diabetyków (poniżej 1,5% w Polsce). Firma Lilly powiadomiła i nadal aktywnie powiadamia o zaprzestaniu produkcji właściwych przedstawicieli służby zdrowia oraz stowarzyszenia pacjentów w celu umożliwienia zmiany formy farmaceutycznej (postaci insuliny) w jak najszybszym terminie. Zmiana insulinoterapii powinna się odbyć wyłącznie pod kontrolą lekarską. Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu 0 801 882 552 (koszt połączenia 0,29 PLN + VAT, bez względu na czas jego trwania i miejsce, z którego dzwoniono).

Ofiarni mieszkańcy Limanowej

W dniu 1.02.2004 r. w Limanowskim Domu Kultury odbył się Festyn Charytatywny pod hasłem "Podaruj uśmiech Michałkowi". Chodzi o pomoc dla 21-miesięcznego Michała Szura, który urodził się z syndromem TAR (choroba o podłożu genetycznym objawiająca się m.in. defektami układu kostnego). W maju br. chłopiec ma być poddany operacji rączek w Klinice Dziecięcej w Hamburgu, a całkowity koszt tych zabiegów (w sumie 4 operacje) wyniesie 16 tys. euro. W Polsce nie ma szpitala, w którym istniałaby możliwość wykonywania takiej operacji. Zarówno Festyn, jak i uprzednie datki na ten cel, to efekt apelu kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej - pani Aleksandry Malinowskiej - o pomoc finansową na leczenie Michałka. Na jej apel odpowiedzieli górnicy, którzy pierwsi przesłali pieniądze. Odpowiedział również burmistrz miasta Walthlingen - Walfgang Grubbe. Dzięki niemu chłopczyk wraz z rodzicami mógł pojechać na konsultacje do Katolickiego Szpitala Dziecięcego Fundacji Wilhelma w Hamburgu. Celem festynu było zebranie funduszy na dofinansowanie kosztów operacji. Łączny dochód z prowadzonej zbiórki w trakcie imprezy, sprzedanych cegiełek oraz wyrobów rękodzielniczych wyniósł 9 809,74 zł.

("Gazeta Limanowska" Nr 11-12/2003 i 1-2/2004 r)

"Podaj serce"

"Podaj serce" to hasło akcji, której ideą jest pomoc ludziom dotkniętym stwardnieniem rozsianym (SM). Hasło to towarzyszy już po raz szósty charytatywnemu koncertowi galowemu Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego "Warszawianka". - Chorych na SM wprawdzie nie można wyleczyć, ale można i trzeba starać się poprawić warunki ich życia oraz umożliwić normalne funkcjonowanie w społeczeństwie - mówią organizatorzy. Mają oni nadzieję, że przyczynią się do nagłośnienia problemów osób chorych na SM i dzięki temu znajdą się sponsorzy, którzy swoimi darami pomogą poprawić los osób dotkniętych tą ciężką, nieuleczalną chorobą. Koncert odbędzie się 5 kwietnia 2004 r. o godz. 18.00 w Teatrze Muzycznym "Roma" w Warszawie. Więcej na temat akcji można znaleźć na stronie http://www.warszawianka.uw.edu.pl

Bez barier

Mieszkania chronione w Gdyni

W Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gdyni Obłużu przy ul. Maciejewicza 11 otwarto nowy pawilon z mieszkaniami chronionymi. Wprowadzić się ma do nich dziesięć osób niepełnosprawnych. Opiekę nad nimi będą sprawować pracownicy ośrodka. Pawilony powstały dzięki dotacji z budżetu centralnego w wysokości 373 tys., przekazanej przez Urząd Wojewódzki. Gdynia dołożyła 5 tys. na wyposażenie mieszkań. Działający od 13 lat Ośrodek Adaptacyjny na Obłużu opiekuje się blisko setką dzieci i młodzieży w różnym stopniu niepełnosprawności umysłowej i fizycznej. W 1996 r. uruchomiono tu całodobową opiekę, w 2002 r. utworzono pierwsze dwa mieszkania chronione dla dwóch młodych mężczyzn i trzech kobiet, którzy uczą się w nich samodzielności. W tym roku na mieszkania chronione Gdynia przeznacza zwykłe lokale komunalne. Do tej pory jedna osoba z niepełnosprawnością intelektualną, po wcześniejszym przeszkoleniu, zamieszkała samodzielnie w kawalerce w gdyńskim wieżowcu. Już wkrótce do innego budynku wprowadzą się następne cztery osoby - podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy.

(gazeta.pl. Trómiasto 08.03.2004r.)

Pod wieloma warunkami

64 lokale mieszkalne i cztery dla osób niepełnosprawnych w gminnym bloku na Olechowie Północy (Łódź) zostaną rozdysponowane w drodze konkursu. Termin składania podań mija 31 marca, ale chętni muszą spełniać określone warunki. W zamian trzeba oddać gminie zajmowane mieszkanie, ale musi być w dobrym stanie technicznym - informuje zastępca dyrektora Wydziału Budynków i Lokali UMŁ. Standard oddawanego lokalu ma mniejsze znaczenie, jeśli kamienica jest do rozbiórki. Potencjalny najemca musi wpłacić kaucję i udokumentować odpowiednie dochody. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego wymagany dochód wynosi minimum 1.236 zł, dla gospodarstw dwuosobowych - 1.648 zł. Żadnych szans na powodzenie w konkursie nie mają osoby zalegające z płaceniem czynszu lub opłat eksploatacyjnych za lokum, oraz posiadacze mieszkań własnościowych.

Dokumenty należy składać w referatach lokalowych poszczególnych delegatur dzielnicowych UMŁ lub w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ.

(Dziennik Łódzki 16.03.2004r.)

Praca

Efekty pilotażowego programu TELEPRACA

W 2003 roku zakończone zostały szkolenia osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON "TELEPRACA - pilotażowy program wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poszukiwanych, innowacyjnych zawodach wykorzystujących techniki informatyczne". W wyniku tych działań przeszkolonych zostało łącznie 379 osób, z tego w: oddziale Dolnośląskim PFRON - 43 osoby; w Oddziale Lubelskim - 143 osoby; w Oddziale Pomorskim -136 osób; w Oddziale Wielkopolskim - 57 osób. Powstało też 1040 stanowisk pracy: w woj. dolnośląskim - 299, lubelskim - 74, pomorskim - 308, wielkopolskim -359.

Pracują w policji

Policja w regionie podkarpackim ma 19 nowych cywilnych pracowników. To niepełnosprawni, którzy trafili do sekretariatów, łączności i laboratoriów. Pracę mają zagwarantowaną przez trzy lata. To efekt programu PFRON, który dał po 15 tys. zł. na zorganizowanie każdego stanowiska pracy i przez półtora roku będzie także płacił pensje nowym pracownikom. Jedna z nowo zatrudnionych - Gabriela - szukała pracy przez dwa lata, pierwsza grupa inwalidzka bardzo to utrudniała. W Komendzie Wojewódzkiej Policji pracę znalazł Paweł, który jest informatykiem, przygotowuje między innymi policyjną stronę internetową. Niepełnosprawni pracują także w innych komendach policji w całym regionie.

(TV Rzeszów 14.03. 2004)

Prawo

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w korzystaniu z usług telekomunikacyjnych

W dniu 19 lutego 2004 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie katalogu usług powszechnych oraz szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usług powszechnych (Dz.U.04.16.158). Do katalogu usług powszechnych zaliczono m.in.: usługi telefoniczne, usługę faksu, usługę transmisji danych w paśmie fonicznym za pomocą modemów, usługę dostępu do Internetu dla szkół publicznych, placówek oświatowych, bibliotek i szkół wyższych oraz świadczenia dodatkowe, wśród których można znaleźć udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z § 6 rozporządzenia operator zobowiązany jest w każdym biurze obsługi klienta wydzielić stanowisko przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Placówki takie powinny być również wyposażone w urządzenia do przekazu tekstu (urządzenia faksowe, telefon komórkowy lub komputer), dzięki którym możliwy będzie kontakt z osobą niesłyszącą lub niemówiącą. Osoba niewidoma lub słabowidząca ma prawo żądać sporządzenia dodatkowej faktury wraz z podstawowym wykazem wykonywanych usług telekomunikacyjnych w alfabecie brajla, lub przy użyciu dużej czcionki. Zgodnie z rozporządzeniem powinna także istnieć możliwość otrzymania takiej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie tekstowym. Żądanie takie musi być potwierdzone okazaniem dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność. Dodatkowo w każdej placówce obsługi klienta powinny być dostępne, w takiej samej formie, regulamin usług oraz cennik. Operator jest także zobowiązany dostarczyć, na żądanie osoby niepełnosprawnej, wykaz szczegółowych usług telekomunikacyjnych sporządzony przy użyciu dużej czcionki lub w formie elektronicznej. Rozporządzenie reguluje także zasady instalowania aparatów publicznych i określa, że średnio na 2000 mieszkańców powinien przypadać jeden aparat przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Co więcej, w każdej gminie powinien zostać zainstalowany przynajmniej jeden aparat publiczny, a w przypadku, gdy byłby to jedyny aparat, musi on być dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Aparat taki powinien być zainstalowany w ten sposób, aby korzystać z niego mogły osoby na wózkach inwalidzkich oraz osoby używające aparatów słuchowych. W związku z wejściem w życie rozporządzenia redakcja portalu www.niepelnosprawni.info poprosiła o wypowiedź Telekomunikację Polską na temat dostosowania jej punków obsługi klienta dla osób niepełnosprawnych. Oto ta wypowiedź: Punkty Obsługi Klientów TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ są dostosowane w zakresie dojazdu i poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo. Wszystkie stanowiska w POK są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych - niezależnie, są sukcesywnie oznakowywane nalepkami wg wzoru z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Rozpoczęliśmy również prace nad uruchomieniem bramek SMS na stanowiskach informacyjnych, które umożliwią kontakt z osobami niesłyszącymi lub niemówiącymi. W 156 Telepunktach jest zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poprzez instalację wind, podnośników lub pochylni. Wysokość urządzeń dostępnych dla klientów jest również dostosowana do obsługi osób niepełnosprawnych. Pozostałe Telepunkty będziemy sukcesywnie dostosowywać do potrzeb osób niepełnosprawnych.

(www.niepelnosprawni.info16,03,2004r .)

Kultura

Muzeum przybliża sztukę niepełnosprawnym

W Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy w marcu odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży z wrodzoną wadą słuchu. Uczniowie obejrzeli wystawę grafik i dowiedzieli się, jak powstają tego typu prace. Potem nastąpiła najciekawsza część - rysowanie. Niesłyszące dzieci mogły namalować coś na dowolny temat lub wykonać pracę o Bydgoszczy .

(Gazeta pl. Bydgoszcz 18.03.2004r.)

Sport

Wyścig na wózkach

Grupa Aktywnej Rehabilitacji w Lublinie, Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach, Towarzystwo Przyjaciół Ludzi Niepełnosprawnych "Misericordes" w Puławach Puławska Fundacja Osób Niepełnosprawnych PA-KT, zapraszają na III Międzynarodowy Wyścig Osób Niepełnosprawnych Poruszających się na Wózkach Inwalidzkich "Puławy 2004", który odbędzie się w dniu 29 maja 2004 r. Rozpoczęcie wyścigu o godz. 10.00 przed Urzędem Miasta w Puławach. Organizatorzy zapewniają bezpłatne wyżywienie, noclegi i wiele atrakcji. Listę uczestników z podaniem imienia nazwiska, adresu i nr PESEL (wymagane do ubezpieczenia) oraz ilości noclegów, należy przesłać do dnia 15 maja 2004 r. pod nr tel./fax: (0 81) 886 66 11, 0505 964 280, 0506 114 527. Więcej informacji można uzyskać pod wyżej wymienionymi nr telefonów.

Tajlandia wygrywa

Drugie igrzyska paraolimpijskie krajów ASEAN, zakończone w Hanoi, to wielki sukces Tajlandii. Po ich podsumowaniu okazało się, że tajscy zawodnicy zdobyli aż 82 złote medale. Za Tajlandią uplasował się Wietnam (60) i Malezja (37). W igrzyskach wzięło udział około 700 niepełnosprawnych sportowców z 10 krajów ASEAN i Timoru Wschodniego. Pogoda w czasie imprezy była fatalna, ale mimo to na zawodach nie brakowało widzów. Igrzyska miały też obszerne serwisy w wietnamskich mediach. Miały "nieść przekaz do całego społeczeństwa, że osoby niepełnosprawne wymagają więcej uwagi i lepszej opieki".

(DPS Forum 24.03.2004r.)

W cieniu wielkich afer

Pod płaszczykiem akcji charytatywnej

Do ponad 440 tys. w Polsce i do wielu tysięcy osób w Europie Zachodniej już od wielu lat docierają dwa razy w roku przesyłki od firmy AMUN spółki z o.o. Zawierają pocztówki okolicznościowe, kalendarze, przewieszki. W kopercie jest też wypełniony już przekaz, podana określona suma, którą adresat powinien uiścić oraz serdeczny list informujący, że pieniądze, które zaniesiemy z tym przekazem do banku lub na pocztę, przeznaczone są dla niepełnosprawnych artystów. Niewielu jest adresatów przesyłki, którzy by nie uiścili proponowanej sumy, często nawet przesyłają więcej niż oczekuje nadawca. I oto okazuje się, że to nie malujący te pocztówki nogami i ustami artyści są głównymi beneficjantami przesyłanych pieniędzy, lecz trafiają one do prywatnych właścicieli firmy AMUN, rodziny należącej do najzamożniejszych w bardzo bogatym kraju - Liechtensteinie! To nieuczciwe działanie odkryła "Gazeta Wyborcza" (26.03.2004), która podaje też, jak wyglądają rozliczenia między polskimi ciężko poszkodowanymi artystami, a firmą AMUN. Otóż 24 artystów otrzymuje z Liechtensteinu stypendia - od 1,2 do 9 tys. zł miesięcznie oraz pokrywane są koszty ich wyjazdów plenerowych, na których malują sprzedawane później pocztówki itp. Zysk firmy AMUN w Polsce w 2001 r. wyniósł na czysto 4 mln zł, we Francji podobne wydawnictwo, które też dystrybuuje polskie kartki, osiąga ok. 5 mln euro, włoskie - 2,5 mln euro! Mamy nadzieję, że na tym artykule nie skończy się sprawa firmy AMUN, która rzuca cień na działalność charytatywną, nie tylko w naszym kraju.

Ciąg dalszy "Limanowianki"

W poprzednim numerze Kuriera IdN1, kontynuując bulwersującą sprawę likwidacji spółdzielni inwalidów "Limanowianka" informowaliśmy o interpelacji posła Tadeusza Parchańskiego "w sprawie rażącej niesprawiedliwości i braku skuteczności wymiaru sprawiedliwości na przykładzie ok. dwustu pracowników byłej spółdzielni "Limanowianka" w woj. Małopolskim". Limanowski parlamentarzysta w swoim wystąpieniu 16 lutego br. zarzucił wymiarowi sprawiedliwości opieszałość. Przedstawił m. in. szereg zarzutów pod adresem komornika, działalności PFRON, wytknął nieprawidłowości przy likwidacji spółdzielni, sprzedaży jej firmie "Igell". Parlamentarzysta ujął się za pracownikami, którzy od trzech lat nie mogą wyegzekwować należnych im wynagrodzeń. Są to osoby niepełnosprawne. 11 marca br., działając z upoważnienia ministra Grzegorza Kurczuka, podsekretarz stanu w resorcie sprawiedliwości Tadeusz Wołek skierował poprzez marszałka Sejmu Marka Borowskiego obszerną odpowiedź do posła z Limanowej. Wyjaśnił w niej, że komornik umorzył postępowania egzekucyjne wszczęte na wniosek dwunastu poszkodowanych, ponieważ podczas kontroli 9 stycznia br. okazało się, że dłużnik B. J. przebywał w zakładzie karnym, a dom, w którym jest zameldowany należy do jego matki. W trakcie przeszukania nie stwierdzono majątku należącego do niego. Dodał również, że kwota poręczenia 180 tys. zł, po wpłaceniu, której tymczasowo aresztowany szef firmy "Igell" wyszedł na wolność, nie może być przedmiotem postępowania egzekucyjnego w trakcie trwania sprawy karnej. Młyny sprawiedliwości dziwnie mielą! Postaramy się relacjonować dalszy ciąg tej sprawy.

(pg - "Dziennik Polski", 24.03.2004 r.)

Winni ukarani - bariery zostały

Była pracownica Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, inspektor nadzoru oraz wykonawca, któremu zlecono wykonanie prac, są winni niewłaściwemu wykorzystaniu pieniędzy z Państwowego Funduszu rehabilitacji Niepełnosprawnych - uznał sąd w dniu 11 marca br. Stanisław Z. i Krzysztof R. za poświadczenie nieprawdy w dokumentach zostali skazani na 5 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Wobec Małgorzaty S, urzędniczki, która ponosiła odpowiedzialność za wykorzystanie dotacji z PFRON, sąd warunkowo umorzył postępowanie na okres dwóch lat. Warto przypomnieć co im zarzucano. Otóż w ramach dotacji, przyznanej przez PFRON, mieszkania niepełnosprawnych miały być przystosowane do ich potrzeb. Zlecenie obejmowało m. in. adaptację łazienek i wykonanie podjazdów. W trzech przypadkach inwalidzi twierdzili, że roboty zostały wykonane nierzetelnie i niefachowo, a koszty zawyżone. Mimo to zapłacono wykonawcy i podpisano protokół odbioru. Sąd stwierdził, że przestępstwo miało miejsce. To nie usatysfakcjonowało niepełnosprawnych lokatorów, gdyż nie dostaną pieniędzy, aby poprawić usterki. Sędzia podkreślił, że sąd nie może kierować się współczuciem, a jedynie przepisami ustawy karnej: w myśl prawa poszkodowanym jest Skarb Państwa, a nie osoby, które korzystały z dotacji.

Niepełnosprawni zamierzają odwołać się od wyroku, bo jak twierdzą, zmarnowanej dotacji nie będą mogli otrzymać ponownie. Chcą skierować sprawę na drogę cywilną. Od wyroku odwoła się adwokat przedsiębiorcy budowlanego. - Mój klient przedstawił ofertę, kosztorys, zakres prac został zaakceptowany. Nie popełnił przestępstwa.

( Nowiny" 11 marca 2004)

Ze świata teleinformatyki

Sejm przegłosował nowelizację ustawy o VAT; posłowie zadecydowali, że połączenia internetowe będą zwolnione z tego podatku. Senat wycofał poprawkę, ale Sejm ją przywrócił. Unia Europejska może jednak po 1 maja br. zaprotestować przeciwko tej decyzji, ponieważ obowiązujące w niej przepisy stanowią, że wszystkie usługi świadczone przez firmy telekomunikacyjne muszą być opodatkowane jednolitym podatkiem VAT. Może TPSA i pozostali operatorzy obniżyliby podatek lub ceny za połączenia telefoniczne? Wtedy i VAT za Internet nie będzie tak dotkliwie drenował naszych kieszeni!

*   *   *

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie świadczonej przez TPSA usługi "Pakiety internetowe TP". Umożliwia ona tańszy, chociaż płatny z góry, zakup wybranej liczby godzin dostępu do Internetu. Wątpliwości UOKiK budzi to, iż operator nie informuje konsumentów o tym, ile limitu dostępu wykorzystał i nie informuje, że limit już został wyczerpany. Uczestnicy, którzy nieświadomie przekraczają limit, ponoszą wyższe koszty, inni z obawy przed kosztami, nie wykorzystują limitu. Urząd chce zbadać czy brak informacji ze strony TPSA nie narusza zbiorowych interesów konsumentów. Wynik postępowania poznamy za ok. 2 miesiące.

*   *   *

Firma AT&T Wireless ogłosiła 23 marca rozbudowę usługi przesyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) między milionami użytkowników w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Wzajemne usługi SMS oferowane przez AT&T Wireless dostępne są obecnie w 24 krajach w Europie i w dziesiątkach krajów na świecie. Oznacza to, że praktycznie wszyscy użytkownicy telefonów komórkowych w Polsce mogą kontaktować się z członkami swoich rodzin, kolegami i przyjaciółmi w USA za pomocą wiadomości SMS. Dotychczas nie było to możliwe. Cena tej usługi może być różna, zależnie od planów oraz taryf operatorów i użytkowników.

*   *   *

O2, właściciel portalu O2.pl, we współpracy z Energis Polska, niezależnym operatorem telekomunikacyjnym, udostępnił od 11 marca br. klientom TPSA możliwość dostępu do Internetu za zryczałtowaną miesięczną opłatą.
Kurier IdN

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej, audycji tv, informacje z Internetu dotyczące problemów osób niepełnosprawnych (należy podawać tytuł czasopisma, datę, nazwę strony internetowej, tytuł audycji itp.). Materiały należy przesyłać na adres (wyłącznie jako załącznik w formacie Worda lub rtf): kryska@idn.org.pl, kurier-idn@org.pl

 

Wydawca:
Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Warszawa

Opracowanie redakcyjne:
Małgorzata Rupar

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały nadesłane przez:
Tadeusza Kiernickiego, Bartosza Mioduszewskiego, Małgorzatę Piątkowską, Bogusławę Pielkę, Małgorzatę Rupar, Remigiusza Sawickiego, Romualda Szczypka, Romana Szuszkiewicza, Marka Śpiewankiewicza, Tomasza Twardowskiego, Huberta Wawrzyna, Krystynę Wojakowską.

Adres naszej strony: http://kurier.idn.org.pl

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość
ukazywania się Kuriera IdN1!

Zapraszamy serdecznie do współpracy!

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo