KURIER IDN Kurier Nr 5 (073),  14 marca 2004 r.
Pod redakcją: Krystyny Karwickiej-Rychlewicz ISSN 1643-8752
   

Aktualności

Weryfikacja rent

Od opublikowania założeń planu Hausnera ogromny niepokój 2,2 milionowej rzeszy rencistów budzi zapowiadana weryfikacja rent. Chcemy przybliżyć ten problem, by przynajmniej częściowo rozwiać wątpliwości. Jeśli ten pakiet ustaw, który już trafił do Sejmu, zostanie uchwalony - weryfikacja może zacząć się najwcześniej od maja 2005 roku. Obejmie ona te osoby, które otrzymały stałą rentę w ciągu ostatnich dziesięciu lat, a więc po 31 grudnia 1994 r., głównie zaś będzie dotyczyć osób, którym przyznano ją w okresie od 1 stycznia 1995 r do 1 września 1997 r. Po tym terminie zaczęły obowiązywać znacznie ostrzejsze kryteria; renta może być przyznawana wówczas, gdy ustaje całkowicie lub częściowo możliwość podejmowania pracy, a nawet samodzielnej egzystencji (dawna I grupa). Weryfikacja nie obejmie też kobiet urodzonych w 1954 r. i starszych, mężczyzn urodzonych w 1949 r. i starszych, rencistów, którzy od czasu przyznania renty nie pracowali. Przy weryfikacji orzecznik będzie brał pod uwagę dokumentację medyczną, stopień zaawansowania choroby, możliwości wyleczenia lub przekwalifikowania. Nie każda choroba, za którą dawniej poniekąd automatycznie dostawało się rentę, będzie dawała do niej prawo (np. padaczka, choroby serca, zaćma obuoczna, głuchota, schizofrenia, brak palców). W wielu przypadkach orzecznik może zaproponować rentę szkoleniową umożliwiającą zdobycie zawodu umożliwiającego pracę w innym zawodzie, w którym choroba nie będzie przeszkodą. Renta szkoleniowa ma być przyznawana na okres 6 miesięcy, a jeśli rencista podejmie szkolenie i będzie próbował zdobyć nowy zawód - można ją przedłużyć nawet do trzech lat. Komisja orzekająca ma najpierw przeglądać dokumentację medyczną. Jeśli wzbudzi jej wątpliwości, rencista będzie kierowany na badania. Świadczenia mogą stracić osoby, które mimo uszczerbku na zdrowiu okażą się zdolne do pracy, zwłaszcza wówczas, gdy ją podjęły. Orzecznik może także obniżyć grupę inwalidzką, zwłaszcza tym, którzy podjęli pracę w okresie jej otrzymywania. Od decyzji komisji orzecznictwa można się odwołać jedynie do sądu, chyba, ze w danym okresie nastąpiła udowodniona dalsza utrata zdrowia. Ilu obecnych rencistów może stracić to świadczenie? Szacuje się, że z ok. 450 tys. osób, które będą podlegać weryfikacji, rentę stracić może ok. 100 tys.

Ruszył program "Pegaz"

Tylko od 1 do 31 marca 2004 r. można składać w siedzibach Oddziałów PFRON wnioski do programu "Pegaz", w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na wózek elektryczny, komputer z oprzyrządowaniem dla osób z dysfunkcją kończyn górnych oraz osprzęt do samochodu. Warunki uczestnictwa w programie nie zmieniły się w stosunku do ubiegłego roku. O dofinansowanie na zakup oprzyrządowania do samochodu mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, spowodowanej dysfunkcją narządu ruchu. Uprawnionymi do uzyskania pomocy w zakupie sprzętu komputerowego są osoby pełnoletnie, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych. O dofinansowanie w ramach tego obszaru mogą ubiegać się również dzieci i młodzież do 18 roku życia z dysfunkcją kończyn górnych, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności. Natomiast pomoc na zakup wózka elektrycznego skierowana jest do osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności. Dodatkowym kryterium, które brane jest pod uwagę, to dochód w rodzinie. Istotne jest wykonywanie przez osobę niepełnosprawną pracy zarobkowej lub zarejestrowanie się w urzędzie pracy w przypadku osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, uczenie się albo studiowanie. Należy spełniać również kryterium dochodowe: dochód brutto na jednego członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza 2 060 zł., a w przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe dochód brutto nie przekracza 2 575 zł. Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w programie: www.pfron.org.pl.

Komputer dla Homera

Celem programu PFRON - Komputer dla Homera, podobnie jak w poprzednich latach - jest pomoc finansowa osobom niewidomym i niedowidzącym w dostępie do nowoczesnego sprzętu elektronicznego i komputerowego wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, umożliwiającego: naukę, zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na usamodzielnienie się, rozwój intelektualny, zatrudnienie i samodzielną pracę w różnych dziedzinach oraz realizację prawa osób niewidomych i niedowidzących do nauki, swobodnego komunikowania się i pracy. Program jest skierowany zarówno do dorosłych jak i niepełnoletnich osób niepełnosprawnych. Wnioski o pomoc z programu tego programu można składać w siedzibach Oddziałów PFRON od 1 do 31 marca 2004 . Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w programie: www.pfron.org.pl.

Emerytura po rencie

W wyniku wystąpień rzecznika praw obywatelskich, renciści mają możliwość obliczenia wysokości emerytury po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego według korzystniejszych zasad. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski rencistów, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego mają prawo do ponownego przeliczenia świadczeń. Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 z późn. zm.), osoby ubiegające się o emeryturę mogą wystąpić o jej obliczenie na podstawie zarobków z ostatnich 10 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o emeryturę lub też z 20 lat wybranych z całego okresu aktywności zawodowej. Nowe zasady są szczególnie korzystne dla rencistów, którzy mieli przyznane świadczenia przed 1 września 1997 r. Zarówno wysokość emerytury, jak i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (lub niezdolności do samodzielnej egzystencji) były ustalane według tych samych stawek procentowych. W przypadku wydania przez ZUS decyzji o przyznaniu emerytury, osoby pobierające renty nic nie zyskiwały na wysokości świadczenia. Z tego powodu nie zgłaszały formalnych wniosków o przyznanie emerytury.

Obecnie, zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 29 października 2002 r. (sygn. akt III UZP 7/02), część socjalna emerytury wynosząca 24 proc. obliczana jest na podstawie kwoty bazowej obowiązującej w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę przez rencistę. Z takiej możliwości mogą korzystać osoby, które były uprawnione do renty po wejściu w życie reformy emerytalnej. Aby z niej skorzystać, należy zgłosić wniosek o obliczenie tej części socjalnej emerytury. Osoby, które tego nie zrobiły, bo ZUS twierdził, że wysokość ich świadczenia nie ulegnie zmianie, mogą uczynić to obecnie. Rencista zgłaszający wniosek o przyznanie emerytury ma prawo ustalić podstawę wymiaru na nowo według aktualnie obowiązujących zasad. Tym samym nie tylko tzw. część socjalna zostanie ustalona od nowej kwoty bazowej, ale także podstawa wymiaru emerytury, będąca podstawą do obliczenia okresów składkowych i nieskładkowych.

Świat dla wszystkich

Opiekujemy się tylko jedną czwartą osób niepełnosprawnych. - Trzy czwarte jest poza zakresem naszego oddziaływania, gdzieś, gdzie nikt się nimi nie interesuje - przypomniał rzecznik praw obywatelskich prof. Andrzej Zoll 11 marca na zakończenie Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych. Dziennikarze, którzy propagowali idee równości szans niepełnosprawnych dostali w Belwederze wyróżnienia od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wyróżnione zostały m.in. redakcja reportażu TVP, Radio RMF FM, "Rzeczpospolita", Program 2 TVP, magazyn "Integracja", radiowa "Trójka", Radio dla Ciebie.

(Gazeta Wyborcza, 12.03.2004)

Informacje z sektora publicznego

W ostatnim dniu ubiegłego roku (31 grudnia 2003) została opublikowana dyrektywa dotycząca rozpowszechniania informacji pozyskanych z sektora publicznego (L345/90), dostępna w wersji elektronicznej pod adresem:
http://europa.eu.int/information_society/topics/multi/psi/library/index_en.htm. Ponadto został ogłoszony przetarg (2004/S 3-001613) na wykonanie studium dot. informacji pozyskiwanych z sektora publicznego. Więcej informacji na ten temat na podanej stronie internetowej: http://ted.publications.eu.int/static/home/en/homepage.ini.

Podział środków z PFRON

Radni powiatu tatrzańskiego na sesji 2 marca zatwierdzili podział środków z PFRON na bieżącą działalność; jest to ponad 1 mln zł. Największa kwota - ponad 700 tys. zł - zostanie przeznaczona na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, koło w Zakopanem, do którego uczęszcza blisko 60 osób. Osoby te są dowożone do ośrodka własnym transportem stowarzyszenia. Uczestnicy warsztatów biorą udział m.in. w zajęciach rzeźbiarskich, hafciarskich, plastycznych. Mimo że w ubiegłym roku ani jedna osoba nie skorzystała z możliwości dofinansowania rozpoczęcia przez nią działalności gospodarczej, w tegorocznym budżecie na ten cel zarezerwowano 20 tys. zł. Na zwrot kosztów wynagrodzenia i ubezpieczenia osób niepełnosprawnych przeznaczono ok. 45 tys. zł, a na szkolenia - 10 tys. zł. Na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją barier zarezerwowano ok. 70 tys. zł. Niezależnie od tych środków prawdopodobnie w czerwcu do Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wróci śmigłowiec, który rok temu podczas akcji ratunkowej pod Rysami uległ poważnemu uszkodzeniu. Z końcem ubiegłego roku PFRON przeznaczył bowiem na remont helikoptera 3,5 mln zł.

Z życia organizacji pozarządowych

Rusza XX WAZ

Dn. 20 marca br. w siedzibie Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w Warszawie odbędą się rozmowy kwalifikacyjne do XX Warsztatu Aktywizacji Zawodowej typu "Wejść stopień wyżej" - dla osób już posługujących się sprawnie komputerem i Internetem. W programie są kursy obsługi i projektowania baz danych oraz zaawansowanych technologii internetowych oraz zajęcia z komunikacji społecznej. Na każdy WAZ - ze względu na możliwości lokalowe i sprzętowe Komputerowego Laboratorium Inwalidów Ruchu - można przyjąć 26 osób. Pierwszeństwo mają kandydaci ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, wykształceniem co najmniej średnim i aktualnie niepracujący. Podczas rozmów kwalifikacyjnych będą oceniane umiejętności informatyczne kandydata, co pozwoli sprawdzić czy są one wystarczające do podjęcia szkolenia na zaplanowanym poziomie.

Dar dla niewidomych

Sprzęt komputerowy podarowała Gdańskiemu Oddziałowi Polskiego Związku Niewidomych firma ASTER, która na co dzień współpracuje z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - dostarcza sprzęt dla niepełnosprawnych. Komputer wygląda jak każdy inny, ale kosztował 12 tys. zł. Dużo, bo bardzo drogie są programy, które pozwalają korzystać z niego osobom niewidomym i niedowidzącym. Najcenniejszy jest syntezator mowy, który zamienia litery na dźwięki - w ten sposób osoba niewidoma może po zeskanowaniu "czytać" dowolny tekst. Przy naciśnięciu jakiegokolwiek klawisza komputer informuje głosem, jaką komendę chcemy wykonać. Tym, którzy nie znają klawiatury, można pomóc naklejając na guziki znaczki z alfabetem brajla. Sprzęt wyposażony jest też w program pozwalający maksymalnie powiększać litery, mogą więc z niego korzystać osoby niedowidzące. Komputer będzie służył głównie osobom pracującym w biurze gdańskiego PZN. Związek zrzesza cztery tysiące członków z województwa pomorskiego (w tym 330 dzieci).

(Gazeta.pl, Trójmiasto, 05.03.2004r.)

Pies - przyjaciel i przewodnik

Iza Odrobińska, dziennikarka chorująca na stwardnienie rozsiane, która niedawno straciła psa - wiernego przyjaciela - czeka na innego psa, którego otrzyma ze Stowarzyszenia Altieri z Krakowa, zajmującego się szkoleniem psów dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Skupia ono ok. 20 wolontariuszy z całej Polski. We własnym zakresie kupują psy u renomowanych hodowców a następnie przez 12-18 miesięcy wychowują i szkolą. Uczą komend typu: podaj kapcie, telefon, ręcznik, otwórz szufladę, drzwi. Pies musi być niezawodny: nie może bać się hałasu ani innych zwierząt, nie może ciągnąć smyczy, musi być opanowany i nieagresywny. Najbardziej nadają się do tego labradory i golden retrivery. Koszty szkolenia to ok. 6-10 tys. zł. Wolontariusze robią to za darmo, a na zakup szczeniaków, karmę, weterynarzy szukają sponsorów. Osoba niepełnosprawna nie płaci za psa. O akcji można przeczytać na www.podworko.net/iza/index.htm.

(Gazeta Wyborcza, 8.03.2004)

Walka z barierami architektonicznymi

Stromo w Słupsku

Czy Słupsk jest miastem przyjaznym dla niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach? Jak wygląda w praktyce likwidowanie barier architektonicznych"? Postanowili to sprawdzić dziennikarze "Dziennika Bałtyckiego". Do towarzystwa zaprosili pełnomocnika prezydenta Słupska ds. osób niepełnosprawnych, z którym próbowali dostać się do wybranych słupskich urzędów i instytucji. W niektórych przypadkach było to bardzo łatwe, a zaproponowane rozwiązania dla osób niepełnosprawnych były wyjątkowo funkcjonalne. Niestety, w innych miejscach i tych jest więcej, przed osobami niepełnosprawnymi wciąż stoją schody, których samodzielne pokonanie jest niemożliwe. Tak jest m.in. w Ratuszu, który jest najbardziej reprezentacyjnym budynkiem miasta. Jego strome frontowe schody są barierą nie do pokonania dla osób poruszających się na wózkach. Kierując się znakiem z narysowanym wózkiem inwalidzkim, wjechali więc w boczne drzwi. Nie znaleźli jednak tam żadnych informacji, jak dostać się dalej, a osoba pracująca w dyżurce zignorowała ich. Na szczęście jeszcze przed sezonem letnim w Ratuszu zostanie zainstalowana winda, którą osoby niepełnosprawne dostaną się na każde piętro budynku - poinformował pełnomocnik prezydenta Słupska ds. osób niepełnosprawnych.

(Dziennik Bałtycki, 23.02.2004r.)

Schodołaz dla studentów Uniwersytetu Śląskiego

Na portierni rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12 zainstalowano schodołaz. Urządzenie to ma umożliwić niepełnosprawnym studentom, poruszającym się na wózkach, pokonywanie schodów budynku. Aby skorzystać z urządzenia, należy wjechać na podjazd i unieruchomić wózek. Obsługa schodołazu nie wymaga nakładu siły. Steruje się nim przyciskami przy uchwytach. Wcześniej należy zadzwonić na portiernię, by ta przygotowała urządzenie. Chwilę później przed budynkiem czeka już osoba, która pomoże niepełnosprawnemu pokonać zewnętrzne schody. Schodołazy czekają na wydziałach: Matematyki, Fizyki i Chemii, Nauk Społecznych, Biologii i Ochrony Środowiska, Prawa i Administracji. Waga schodołazu to 20 kg, nośność: 120 kg. Urządzenie przydało się 5 marca 2004 r., kiedy to Uniwersytet Śląski zorganizował spotkanie władz uczelni z osobami niepełnosprawnymi.

(www.gazeta.pl - Katowice, 13.02. 2004 r.)

Zdrowie i ciekawostki medyczne

Szczepionka na raka

Naukowcy z University Medical Center w Pallas opracowali szczepionkę, która być może ułatwi kiedyś leczenie raka płuc. Najpierw chirurdzy usunęli guza z płuc 43 osób. Następnie podano im szczepionkę, w której znalazły się m.in. ich własne komórki rakowe oraz substancja, która ułatwiła ich rozpoznanie przez układ odpornościowy. Kuracja okazała się skuteczna u osób z zawansowana chorobą nowotworową.

("Gazeta Wyborcza", 21-22.02.2004)

Pozytywne efekty terapii genowej

Badacze z University of Pennsylvania wstrzyknęli 24 szczurom specjalnie przygotowanego wirusa zawierającego gen odpowiedzialny za produkcję białka stymulującego wzrost mięśni. Po ośmiu tygodniach ćwiczeń siła genetycznie poprawionych muskułów wzrosła o 28%. Samo wstrzykniecie wirusa zmieniającego informację genetyczną w komórkach mięśni szkieletowych gryzoni powiększało masę muskułów o 15-30%. Naukowcom udało się wprowadzić zmiany w taki sposób, za zachodziły wyłącznie w obrębie mięśni szkieletowych a nie np. mięśnia sercowego, którego nagle powiększenie mogłoby mieć tragiczne skutki. Eksperymenty pokazały też, ze zmiany genetyczne umożliwiają szybszą kurację uszkodzonych tkanek. Raczej nieprędko genetyczna terapia dla osób cierpiących na zanik mięśni trafi do chorych - badania nad jej zastosowaniem u ludzi są w powijakach.

("Gazeta Wyborcza", 21-22.02.2004)

Badania przesiewowe słuchu

Jedno, dwoje dzieci na tysiąc rodzi się z głębokim uszkodzeniem słuchu, wymagającym noszenia aparatu, z nieco mniejszym, ale również kwalifikującym się do korzystania z aparatu - drugie tyle. Kolejne dwoje na tysiąc ma mniej znaczące zaburzenia słuchu. Większość tych zaburzeń słuchu można skutecznie leczyć, gdy są wcześnie wykryte. Temu służy program badań przesiewowych słuchu dla dzieci w różnym wieku, opracowany przez Zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Skierowania na badania wydają lekarze pierwszego kontaktu. Rodzice starszych dzieci mogą skorzystać z badania w Internecie na stronie: www.ifps.org.pl.

("Gazeta Wyborcza", 28-29.02.2004)

Ucho na zatrzaski

Nową, nieznaną jeszcze w Polsce i rzadką na świecie metodę rekonstrukcji ucha za pomocą tytanowych implantów wszczepianych do czaszki zastosowali specjaliści z Wojewódzkiej Przychodni Protez Twarzy przy ul. Ogrodowej w Łodzi. Implanty wszczepili lekarze otolaryngolodzy z Instytutu Patologii i Fizjologii Słuchu w Warszawie. W Łodzi skonstruowano część silikonową ucha, którą będzie można przyczepiać na implantach jak na zatrzaskach. Pacjentem, który dostanie "ucho na zatrzask", jest 30-letni mężczyzna z Warszawy. Własne stracił w ciężkim wypadku samochodowym. Okaleczenia, których doznał, były tak rozległe, że musiał przejść kilka operacji plastycznych. Ucho, przygotowane dla niego w Łodzi, jest ostatnim etapem tego leczenia. Dotychczas protezy, w tym również uszy, były mocowane na specjalnych okularach, i trudno je było na nich utrzymać. Implant daje pewność, że ucho nie odpadnie w najmniej odpowiednim momencie. Wprawdzie można je zdejmować i myć, ale można w nim spać, tańczyć, grać w piłkę. W przyszłości na implantach będzie też można mocować silikonowe podbródki, fragmenty nosa, policzki i inne części twarzy. Nowa metoda jest zarezerwowana dla osób, które utraciły fragment twarzy w wyniku urazu. Poradnia przy Ogrodowej jest jedyna w kraju, gdzie wykonuje się protezy twarzy. Należy do łódzkiego szpitala im. Kopernika, ale świadczy usługi refundowane przez NFZ pacjentom z całej Polski.

(Dziennik Łódzki, 06.03.2004 r.)

Powrót do życia

Medycyna pomaga wygrać walkę nawet z najcięższą chorobą, ale wiele zależy od samych pacjentów. Taką walkę wygrał już rzeszowski żużlowiec Piotr Winiarz, któremu udało się wyjść ze śpiączki. Podobny bój toczy Małgorzata Korzenny, która jest w śpiączce od dziewięciu miesięcy. Piotr Winiarz zapadł w śpiączkę w sierpniu po wypadku w węgierskim Debreczynie. Trafił do Kliniki Rehabilitacji w Bydgoszczy, gdzie został wybudzony. Musiał jednak od nowa uczyć się chodzić, mówić a nawet jeść. Najtrudniejszy etap ma już za sobą. Jeszcze w tym roku zamierza wrócić na tor. Podobną walkę o powrót do życia toczy Małgorzata Korzenny, która odleciała na zabiegi do Bydgoszczy. Kobieta zapadła w śpiączkę po urodzeniu dziecka. W wybudzeniu ze śpiączki pomaga jej ten sam lekarz, który opiekował się Piotrem Winiarzem. Jest przekonany, że kobieta odzyska zdrowie.

(TV Rzeszów, 05 03. 2004)

Światowy Dzień Chorego

11 lutego obchodzono XII Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji kilkadziesiąt osób zebrało się przed Ministerstwem Sprawiedliwości, by domagać się pomocy poszkodowanym pacjentom i odszkodowań za popełnione błędy lekarskie. Organizatorem pikiety było Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere.

Dzień Walki z Depresją

23 lutego był Dniem Walki z Depresją. Można było wysłuchać wykładu psychiatry "Pokonać depresję". Rozpoczęło działalność stowarzyszenie Aktywnie przeciwko Depresji. W TVP3 odbyła się debata "Pokonać depresję - grupy ryzyka". Przez kilka dni lekarze udzielali bezpłatnych konsultacji. Depresja dotyka 10% ludzi, zazwyczaj pomiędzy 18.a 44. rokiem życia, dwa razy częściej kobiety niż mężczyzn. Jak zapewniają lekarze, jest to choroba uleczalna. Niestety tylko jeden z pięciu chorych trafia do specjalisty. Więcej informacji na temat depresji mnożna znaleźć na stronach Fundacji ITAKA: www.leczdepresje.pl i www.leczdepresje.org.pl.

Włosi pomagają polskim dziewczynkom

Pięcioletnia Monika z Wielopola Skrzyńskiego wróciła z włoskiej kliniki ortopedycznej, gdzie dopasowano jej protezy rączek. To zaś oznacza dla niej szanse na w miarę normalne życie. Szansę taką kilka miesięcy temu dostała również jej rówieśniczka z Podkarpacia - Daria ze Święcan. Dzięki endoprotezom Daria może teraz między innymi korzystać z komputera. Spotkanie z włoskimi specjalistami zmieniło życie Moniki, bo dzięki protezom będzie teraz mogła wykonywać proste czynności. Przez trzy tygodnie ćwiczyła pod okiem włoskich specjalistów i wbrew obawom świetnie współpracowała z lekarzami. I Darię i Monikę czekają jeszcze trudne i skomplikowane zabiegi. Ich rodzice nie mają jednak wątpliwości, że warto walczyć o godne życie swoich dzieci choćby wiązało się to z bólem, cierpieniem i łzami.

(TV Rzeszów, 03.03. 2004)

Wyrok w sprawie refundacji interferonu b

Sąd Najwyższy (Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych) orzekł, że refundowanie kosztów leku ratującego życie (nie będącego w wykazie) należy się pacjentowi nie tyle na podstawie konstytucji (art. 68 § 3), ile ogólnych zasad powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (art. 58 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia). Sprawa została rozstrzygnięta na korzyść matki 16 letniej pacjentki, której odmówiono refundowania leku pomimo jednoznacznego zalecenia lekarza. Kolejne odwołania od wyroków doprowadziły do przyznania refundacji interferonu b. Pomimo młodego wieku nie kwalifikującego pacjentki do Podkarpackiego eksperymentu z interferonem (stwardnienie rozsiane w regionie występuje częściej niż gdzie indziej, tytułem eksperymentu ustalono, że koszty leku pokrywać będą wspólnie po jednej trzeciej: pacjent, kasa i producent), Sąd Najwyższy uznał, że chora miała prawo do kuracji. Sędzia Jerzy Kuźniar uzasadnił wyrok: "Ponieważ lek był jednoznacznie zalecony przez lekarza i, co więcej, przynosił pozytywny skutek, inaczej niż poprzednie metody, to refundacja należała się na podstawie ogólnych zasad odpowiedzialności z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego" (sygn. II UK 243/03).

(www.rzeczpospolita.pl)

Wojewoda zapłaci za zaniechanie

60 tys. zł ma zapłacić wojewoda łódzki opiekunce niepełnosprawnej czternastolatki w wyniku ugody, do której doszło przed Sądem Okręgowym w Łodzi po ponad pięcioletnim procesie.

Emerytowana lekarka, która zaopiekowała się dziewczynką z domu dziecka, zarzuciła pracownikom tej placówki i szpitali, w których przebywało dziecko, że zaniechali jej leczenia mimo stwierdzenia bardzo poważnych schorzeń. - Po prostu spisano ją na straty - uważa kobieta. Dziewczynka urodziła się z wadami rozwojowymi i zniekształceniami kończyn, które należało leczyć od pierwszych lat życia. Ze szpitala trafiła do domu małego dziecka. Jej leczenie i rehabilitację rozpoczęto dopiero, gdy miała cztery lata, po interwencji jej obecnej opiekunki. Jej zdaniem, podjęcie kuracji w wieku czterech lat to zbyt późno i z powodu tych zaniedbań jej wychowanka nie osiągnie już pełnej sprawności. Dlatego wystąpiła z pozwem o odszkodowanie i zadośćuczynienie od wojewody łódzkiego, któremu podlegają placówki, gdzie przebywała dziewczynka. Z zawartej ugody wynika, że skarb państwa będzie ponosił odpowiedzialność także za skutki zaniedbań, które mogłyby się pojawić w przyszłości.

(Dziennik Łódzki, 28.02.2004r.)

Edukacja

Uniwersytet Gdański zaprasza

Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza wszystkich niepełnosprawnych przyszłych i obecnych studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz jego absolwentów w wieku 18-35 lat na seminarium szkoleniowe, które odbędzie się 24.04.2004 o godzinie 10:00 w auli 039 na wydziale Filologiczno-Historycznym U.G. w Gdańsku-Oliwie, ul. Wita Stwosza 55 (sala mieści się na parterze, budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych). Celem seminarium jest aktywizacja zawodowa i naukowa osób niepełnosprawnych, a także zwrócenie uwagi ludziom zdrowym na potrzeby i oczekiwania tej grupy społecznej. Zaproszeni prelegenci i goście postarają się odpowiedzieć na wszystkie pytania na tematy: na jakie iść studia, aby nie napotkać na bariery, jakie przywileje przysługują osobom niepełnosprawnym na Uniwersytecie Gdańskim, jakie przepisy ułatwią życie w Trójmieście, jakie programy PFRON pomogą studiować lub znaleźć pracę, jakie instytucje są powołane do pomocy, na jakie można iść szkolenia i kursy aby w przyszłości znaleźć dobrą pracę. Organizator zapewnia: opiekę (10 wolontariuszy), materiały szkoleniowe dla 50 uczestników seminarium (imienne zgłoszenie do 5.04.2004 gwarantuje otrzymanie materiałów), poczęstunek, odpowiedzi na dręczące pytania. Organizator nie zapewnia: transportu i noclegu! Kontakt i zgłoszenia oraz dodatkowe informacje: Kamila Machola, ul. Polanki 63, 80-306 Gdańsk-Oliwa, tel.(058)5529700, e-mail: kama58@wp.pl lub strona dotycząca osób niepełnosprawnych na: www.univ.gda.pl.

Książka mówiona

Biblioteka w Piasecznie pod Warszawą uruchomiła w wypożyczalni dla dorosłych przy ul. Kościuszki 49 punkt wypożyczeń "książki mówionej". Osoby niewidome i niedowidzące z miasta i gminy Piaseczno mogą bezpłatnie wypożyczać kasety z nagraniami książek. Zbiór kaset został udostępniony przez Centralną Bibliotekę Polskiego Związku Niewidomych. Jest to na razie zbiór niewielki, ale będzie wymieniany i uzupełniany. Informacje pod tel. 756 73 58.

(Passa", 26.02.2004)

Ucz się języków

Bezpłatna warszawska gazeta "Metropol" z dnia 16.02.2004 zamieszcza cały blok informacji na temat zdalnej nauki języków, zwłaszcza angielskiego. Każdy może wybrać coś dla siebie z podanych przez gazetę informacji:

* * *
SuperMemo to program komputerowy opracowany w ten sposób, by optymalizować czas powtórek materiału. Dzięki temu nauka przebiega szybciej - nie powtarza się rzeczy, które się już wie. Znacznie przyspiesza naukę słownictwa, a także gramatyki (testy). Program nie nadaje się do nauki konwersacji i pisania. Więcej informacji na stronie: www.angielski.edu.pl.

* * *
Lekcje angielskiego, niemieckiego i francuskiego przez SMS to nowa usługa - ci, którzy mają mniej czasu na tradycyjną naukę języków obcych, mogą teraz otrzymywać codziennie porcję nowych słówek i wyrażeń w telefonie komórkowym. Informacje na stronach: www.ling.pl/sms oraz www.sms.nauka.pl Inną nowoczesną możliwością nauki są e-maile. Codziennie dostaje się porcję słówek drogą elektroniczną. Więcej: www.nauka.pl.

* * *
Mnemonius to pierwszy w Europie zestaw kursów języka angielskiego wykorzystujący telefon komórkowy bez użycia SMS-ów. Program zawiera kursy o różnym stopniu zaawansowania. Każdy kurs zawiera kilka tysięcy wyrażeń anglojęzycznych. Program automatycznie pobiera do pamięci telefonu kolejne porcje haseł do nauczenia. Nauka wykorzystuje metodę pamięciową - kursant kolejno wyświetla hasła, a następnie zapoznaje się z ich objaśnieniami i przykładami wykorzystania w języku. Kolejność wyświetlanych słów jest zgodna z rzeczywistą częstością ich występowania w języku angielskim. Więcej informacji: www.mnemonius.com.

* * *
Warto zajrzeć na strony:

www.angielski.edu.pl - największy polski serwis językowy poświęcony językowi angielskiemu, a w nim: testy, artykuły, recenzje, porady ekspertów, krzyżówki,
www.profesor.pl - zawiera porady, wypracowania, przydatne materiały,
www.nauka.pl - jeden z większych serwisów edukacyjnych (wypracowania, porady maturalne),
www.davescafe.com - strona anglojęzyczna dla zainteresowanych nauką jęz. angielskiego,
www.wordsmith.org - witryna dla bardzo zawansowanych, zawiera m.in. codzienną informację o rzadkim angielskim słowie,
www.gutenberg.org - jedna z największych bibliotek internetowych. Zawiera tysiące książek po angielsku w wersji elektronicznej, dostępnych z a darmo.

Studium w Konstancinie ogłasza nabór na rok szkolny 2004/2005

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie ogłasza nabór na rok szkolny 2004/2005 do Policealnego Studium Informatyki i Policealnego Studium Ekonomicznego. Więcej: http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/7880.

Niepełnosprawna szkoła?

W co czwartej warszawskiej szkole nie dostosowano wymagań do możliwości uczniów niepełnosprawnych. W co drugiej było za dużo uczniów w klasach specjalnych lub integracyjnych - ustalił NIK.

("Fakt", 14-15.02.2004)

Kultura

Artyści są wśród nas

Nowy godny uwagi pomysł promujący łódzkich niepełnosprawnych twórców przygotowały uczennice Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Łodzi. Umieszczony na stronie http://otojestem.w-s.pl/ projekt "Spójrz na mnie - jestem" to galeria sztuki połączona ze zbiorem poezji i informacjami o różnych metodach terapeutycznych. Pokazanie tych prac ma na celu uświadomienie społeczeństwu twórczych możliwości osób niepełnosprawnych i edukowanie osób pracujących z niepełnosprawnymi.

(http://miasta.gazeta.pl/lodz/1,35153,1843736.html)

Chopin w Internecie

Ruszył program InfoChopin, którego celem jest upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach związanych z muzyką i postacią Fryderyka Chopina. Głównym jego elementem jest polsko-angielski portal internetowy: www.infochopin.pl.

(PAP)

Sport

Koszykarze ruszają do walki

Drużyna koszykarzy na wózkach ZSI Start to reprezentanci Rzeszowa, którzy zagrają w europejskich pucharach w niemieckim Zwickau. W sobotę i niedzielę (7-8 marzec) zawodnicy Startu szlifowali formę. Dwukrotnie pokonali Start Zamość (78:9 i 85:23). W meczach zabłysnął formą najmłodszy zawodnik rzeszowian Mateusz Filipski. Zdobył łącznie 47 punktów.

(Gazeta Wyborcza - Rzeszów, 07.03.2004)

Teleinformatyka

Surfuj w Internecie przez telewizor

Thoshiba stworzyła telewizory ciekłokrystaliczne, które prócz zwykłych funkcji, przypisanych tego rodzaju urządzeniom, spełniają też zadania internetowej przeglądarki, umożliwiając dostęp do sieci. Możliwe jest to dzięki wbudowanemu oprogramowaniu i zainstalowaniu przez producenta w telewizorach odpowiedniego złącza LAN. Kontrolowanie stron będzie odbywać się dzięki pilotowi zdalnego sterowania. Telewizory mają trafić do sklepów już w marcu tego roku. W ofercie znajdą się ekrany o długości przekątnej 32 i 26 cali. Jak na razie nie wiadomo dokładnie, na ile wyceniono nowości. Więcej informacji w serwisie: www.wirtualnemedia.pl.

("Metropol", 18.02.2004)

Przydatne informacje

Dar Miłości - grupowe ubezpieczenie na życie

"Dar Miłości" to nowa forma ubezpieczenia przygotowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Warta Vita SA przeznaczona dla rodziców i opiekunów prawnych niepełnosprawnych dzieci. Program gwarantuje finansowe zabezpieczenie przyszłości dziecka na wypadek śmierci jego rodzica lub opiekuna prawnego. Więcej informacji nt. warunków ubezpieczenia można uzyskać w Centrum Informacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych (ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa, tel.: 0*22 831 85 82, 831 01 39, e-mail: centrum@niepelnosprawni.info oraz na stronie www.warta.pl lub pod numerem infolinii: 0 801 308 308. Więcej: http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/7831.
Kurier IdN

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej, audycji tv, informacje z Internetu dotyczące problemów osób niepełnosprawnych (należy podawać tytuł czasopisma, datę, nazwę strony internetowej, tytuł audycji itp.). Materiały należy przesyłać na adres (wyłącznie jako załącznik w formacie Worda lub rtf): kryska@idn.org.pl, kurier-idn@org.pl

 

Wydawca:
Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Warszawa

Opracowanie redakcyjne:
Małgorzata Rupar

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały nadesłane przez:
Leszka Gołasza, Leszka Konopę, Bogusławę Pielkę, Małgorzatę Rupar, Ewę Sadowską, Remigiusza Sawickiego, Marka Śpiewankiewicza, Tomasza Twardowskiego, Iwonę Witas, Krystynę Wojakowską

Adres naszej strony: http://kurier.idn.org.pl

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość
ukazywania się Kuriera IdN1!

Zapraszamy serdecznie do współpracy!

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo