DODATEK EUROPEJSKI nr 2
 
Pod redakcją: Krystyny Karwickiej-Rychlewicz ISSN 1643-8752
Publikacja została sfinansowana ze środków
Generalnego Dyrektoriatu Komisji Europejskiej ds. Edukacji i Kultury oraz
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dyrektoriat ds. Edukacji i Kultury Komisji EuropejskiejJuż po raz szósty Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo organizuje seminarium "Internet dla niepełnosprawnych - dziś i jutro - IdN 2004". Podstawowym celem - obecnego i pięciu poprzednich seminariów - było i jest przedstawienie i upowszechnianie możliwości Internetu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Jest to także jeden z głównych celów statutowych Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. W seminariach uczestniczy z roku na rok coraz liczniejsza grupa osób niepełnosprawnych, działaczy organizacji pozarządowych, przedstawicieli jednostek samorządowych i instytucji państwowych zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych, a także firm, które mają duże praktyczne doświadczenie w wykorzystywaniu Internetu. Na seminariach prezentowane są też techniki i technologie informatyczne, które mogą wspomagać wykorzystanie Internetu przez osoby niepełnosprawne.

Głównym tematem seminariów była zawsze telepraca - unikalna szansa dla ciężko poszkodowanych osób na pracę w domu, niosąca satysfakcję i zarobki. Z roku na rok coraz więcej miejsca zajmuje e-learning. Nie pomija się też problemów związanych z nieustającymi zmianami polskiego prawa dotyczącego osób niepełnosprawnych, a także różnic między sytuacją w tym zakresie w Polsce i krajami Unii Europejskiej, której jesteśmy częścią od maja br.

Tegoroczne seminarium "Internet dla Niepełnosprawnych - dziś i jutro - IdN 2004" odbędzie się w dniach 29 i 30 listopada, w budynku przy ul. Mszczonowskiej 6 w Warszawie (Ośrodek Szkoleniowy Fundacji ETOH). Honorowy patronat nad Seminarium objął Wicemarszałek Sejmu Pan Donald Tusk, co świadczy o randze imprezy.

 

Seminarium składa się z czterech części tematycznych.

W pierwszej opatrzonej tytułem - "Nasz nowy portal"- zostanie przedstawiony nowy portal Internetu dla Niepełnosprawnych oraz Internetowy Serwis Informacyjny - ISI i ich rola w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku został utworzony serwis ISI, dostępny na portalu IdN, którego celem było umożliwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do wiedzy o tematyce Unii Europejskiej oraz ułatwienie podjęcia decyzji w referendum dotyczącym wstąpienia Polski do UE. Duża jego popularność wśród użytkowników, uświadomiła Fundacji potrzebę kontynuacji i rozszerzenia zakresu serwisu oraz uczynienia z niego głównego narzędzia promowania dyskusji na temat rozwoju Unii Europejskiej, sposobu działania jej instytucji, kierunków prowadzonej polityki oraz wdrażanych rozwiązań dotyczących osób niepełnosprawnych. Serwis ma także służyć wymianie doświadczeń pomiędzy beneficjentami i pracownikami organizacji społecznych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz propagowaniu różnorodnych metod współpracy i dialogu pomiędzy organizacjami z krajów Unii Europejskiej. Zaplanowana została także reorganizacja istniejącego już od 1996 r. portalu IDN (Internet dla Niepełnosprawnych), którego elementem jest serwis ISI. Portal ma na celu rozpowszechnianie wiedzy oraz wymianę informacji dotyczących osób niepełnosprawnych i ich funkcjonowania we własnym środowisku społecznym, prawnym i politycznym. Modernizacja techniczna i graficzna serwisu, ma umożliwić jego lepsze funkcjonowanie oraz większą atrakcyjność dla odbiorców. Dzięki możliwości aktualizowania stron w oparciu o oprogramowanie MS CMS, zapewniona będzie prosta obsługa serwisu oraz dostęp do najnowszych informacji. Oba serwisy będą ze sobą w pełni kompatybilne, staną się atrakcyjnym i łatwo dostępnym źródłem informacji, zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i innych, zainteresowanych tą tematyką. Serwis ISI oraz rozbudowa i modernizacja portalu IdN są możliwe w ramach projektu finansowanego przez Dyrektoriat Kultury i Edukacji ze środków Komisji Europejskiej.

Na zakończenie tej części omówione zostaną z miany ustawowe: projekt zmian w ustawie o rehabilitacji; ustawa o promocji zatrudnienia i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Tematem drugiej części seminarium w pierwszym dniu jest E-learning jako forma kształcenia. Prezentowane będą m.in. Elektroniczne Symulatory Stanowisk Pracy (e-SSP)- multimedialne programy edukacyjne, nowoczesne narzędzia do tworzenia i testów przygotowujących osoby niepełnosprawne ruchowo do zdalnej obsługi kontaktów z klientem. Zostanie omówiona możliwość zakładania firmy jako szansa na godne życie, przedstawione wnioski z doświadczeń e-learningu.

Pod koniec pierwszego dnia zostaną też omówione efekty działalności Fundacji w 2004 roku oraz plany na 2005 rok.

W pierwszej części drugiego dnia seminarium opatrzonej tytułem "Osoby niepełnosprawne na rynku pracy" omówiona będzie sytuacji osoby niepełnosprawnej na rynku pracy i rola w tym Internetu. Przedstawione będą kierunki aktywizacji zawodowej w ustawie o promocji zatrudnienia i przeciwdziałaniu bezrobociu, zaprezentowany portal Wrota Małopolski oparty na programie Microsoftu -Content Managment Serwer (MS CMS), a także omówiony sposób przygotowania osób niepełnosprawnych przez FPMiINR do wejścia na otwarty rynek pracy.

W ostatniej, popołudniowej części seminarium - Programy europejskie - szansa i trudność - przedstawiony zostanie dwugłos na ten temat. I na zakończenie będą zaprezentowane formy pomocy osobom niepełnosprawnym przez organizacje pozarządowe. Omówione zostaną takie problemy, jak r ola Internetu w pracy organizacji pozarządowych, idea partnerstwa (federacja, koalicja), program Fundacji "Bank Żywności SOS" oraz działalność i rola Komisji Podopiecznych organizatora seminarium - FPMiINR.

 

UWAGA!

Udział w seminarium jest nieodpłatny. Organizatorzy nie zapewniają miejsc noclegowych i nie zwracają za przejazd.

Ze względu na odległość od centrum Warszawy organizator umożliwia bezpłatny przejazd na konferencję zamówionym autokarem. Autokar będzie podstawiony w pobliżu Sali Kongresowej (ul. E. Plater) w dniu 29 listopada o godz. 9.15, odjazd o godz. 9.30 oraz w dniu 30 listopada o godz. 9.15, odjazd o godz. 9.30. Po seminarium autokar będzie podstawiony: 1-go dnia o godz. 17.00 oraz 2-go dnia o godz. 17.10.

Więcej informacji można uzyskać pod adresami e-mail: malgosiab@idn.org.pl; annag@idn.org.pl lub znaleźć na stronie internetowej: http://idn2004.idn.org.pl