>>Aktualności<<

PROJEKT z 14 kwietnia 2006 r.USTAWA
z dnia __________________ 2006 r.

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 10b po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
"6a. Powiatowe centrum pomocy rodzinie przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę warsztatów.";
2) w art. 10e ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
1) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
2) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.";
3) w art. 10f ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Podmiot zamierzający zorganizować lub prowadzący warsztat przyjmuje i zatwierdza, w uzgodnieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie, zgłoszenie osób do uczestnictwa w warsztacie.";
4) art. 11 i 12 otrzymują brzmienie:
"Art. 11. 1. Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm. )), zwanej dalej "ustawą o promocji", z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może również korzystać na zasadach takich jak bezrobotni z następujących usług lub instrumentów określonych w ustawie o promocji:
1) szkoleń,
2) stażu,
3) prac interwencyjnych,
4) przygotowania zawodowego w miejscu pracy,
5) badań lekarskich, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o promocji,
6) zwrotu kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1,2 i 4 ustawy o promocji,
7) finansowania kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 3 ustawy o promocji.
3. Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy, o których mowa w ust. 1 i 2, są finansowane w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako:
1) bezrobotne - ze środków Funduszu Pracy,
2) poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu - ze środków Funduszu.
Art. 12. 1. Osoba niepełnosprawna, o której mowa w art. 11 ust. 1, może otrzymać ze środków Funduszu, jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel.
2. Osoba niepełnosprawna, która otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jest obowiązana do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, jeżeli z przyczyn leżących po jej stronie zostały naruszone warunki umowy, o której mowa w ust. 1.
3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia:
1) warunki oraz tryb przyznawania i zwrotu środków, o których mowa w ust. 1,
2) formy zabezpieczenia zwrotu środków, o których mowa w ust. 1, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania,
3) wzór wniosku i niezbędne elementy umowy dotyczącej przyznania środków określonych w ust. 1
- mając na względzie zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, zapewnienie zgodności udzielanej pomocy z regułami przyznawania pomocy publicznej w ramach zasady de minimis oraz racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu.";
5) uchyla się art. 25;
6) po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu:
"Art. 25a. 1. Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych osób niepełnosprawnych nalicza się i opłaca na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm. )).
2. Fundusz refunduje pracodawcy zatrudniającemu:
1) mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
2) co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6%
- część kosztów osobowych odpowiadających należnej od pracodawcy składce na ubezpieczenie emerytalne w stosunku do pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, którzy nie nabyli prawa do emerytury, jeżeli pracodawca opłacił te składki w całości.
3. Fundusz refunduje pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej część kosztów osobowych odpowiadających należnej od pracodawcy składce na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w stosunku do pracowników niepełnosprawnych, którzy nie nabyli prawa do emerytury, jeżeli pracodawca opłacił te składki w całości.
4. Zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 2 i 3, ustala się odpowiednio na podstawie art. 21 ust. 1 i 5 oraz art. 28 ust. 3.
5. W przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze czasu pracy:
1) nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru czasu pracy - refundację składek przyznaje się w pełnej kwocie,
2) przekraczającym ogółem pełny wymiar czasu pracy - refundację składek przyznaje się na tę osobę w pełnej wysokości pracodawcom uprawnionym do miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, zgodnie z art. 26b ust. 3.
6. Refundacja składek nie przysługuje w odniesieniu do kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającym składkom na ubezpieczenia społeczne pracownika w części finansowanej ze środków publicznych.
7. Pracodawca, o którym mowa w ust. 2 lub 3, składa Funduszowi:
1) miesięczne informacje o wynagrodzeniach, składkach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych,
2) wniosek o wypłatę refundacji składek za dwa miesiące,
3) informacje o wysokości i rodzaju podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
8. Informacje, o których mowa w ust. 7 pkt 3, składa pracodawca będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.
9. Informacje i wniosek, o których mowa w ust. 7, pracodawca przekazuje w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanej informacji lub wniosku, z tym że pracodawca zatrudniający nie więcej niż 5 pracowników może przekazywać informacje i wnioski w formie dokumentu pisemnego. Przepisy art. 391 § 1, art. 46 § 3 i art. 61 § 3a Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
10. W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez pracodawcę Fundusz przekazuje na rachunek bankowy pracodawcy kwoty refundacji składek w wysokości ustalonej na podstawie ust. 1-6 oraz informuje pracodawcę o sposobie jej ustalenia, z zastrzeżeniem ust. 11-13.
11. Jeżeli pracodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczające ogółem kwotę 100 złotych, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu refundacji składek do czasu uregulowania zaległości przez pracodawcę. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania.
12. W przypadku nieuregulowania przez pracodawcę zaległości wobec Funduszu do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który pracodawcy przysługuje refundacja, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o odmowie wypłaty refundacji składek za okres wskazany w decyzji, o której mowa w ust. 11.
13. W przypadku gdy ustalona przez Fundusz kwota refundacji składek jest inna niż kwota refundacji wykazana we wniosku pracodawcy, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wysokości refundacji, na wniosek pracodawcy złożony w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o ustaleniu wysokości przysługującej refundacji.
14. Pracodawca dokonuje rozliczenia środków uzyskanych w ramach refundacji składek za okres roczny w terminie do dnia 15 lutego roku następnego.
15. Fundusz refunduje składki przez okres roku na zasadach określonych w ust. 1-13. Po upływie tego okresu, pracodawca może wystąpić do Funduszu z wnioskiem o przedłużenie wypłacania refundacji na kolejne okresy roczne.
16. Prezes Zarządu Funduszu może przeprowadzać kontrole pracodawcy w zakresie refundacji składek, w szczególności dotyczące ustalania wysokości refundacji składek i wypłaty wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję nakazującą zwrot wypłaconej refundacji składek w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.
17. Od decyzji Prezesa Zarządu Funduszu, o których mowa w ust. 11-13 i 16, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
18. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb przekazywania oraz rozliczania refundacji składek,
2) terminy składania i wzory informacji i wniosku, o których mowa w ust. 7,
3) wzór formularza rozliczenia, o którym mowa w ust. 14,
4) warunki, jakie muszą spełniać pracodawcy przekazujący dokumenty w formie elektronicznej przez teletransmisję danych
- uwzględniając potrzebę zapewnienia jednolitych warunków niezbędnych dla prawidłowego przekazywania dokumentów oraz racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu.";
7) w art. 26a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Pracodawcy przysługuje ze środków Funduszu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, który nie nabył prawa do emerytury, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 26b ust. 1, prowadzonej przez Fundusz. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, zwane dalej "miesięcznym dofinansowaniem", wypłacane raz na dwa miesiące, przysługuje w kwocie:
1) 130% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności,
2) 110% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
3) 50% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do lekkiego stopnia niepełnosprawności.",
b) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) w ust. 3, pracodawca otrzymuje miesięczne dofinansowanie w wysokości miesięcznego wynagrodzenia osiąganego przez pracownika niepełnosprawnego.",
c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
"8. Jeżeli pracodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu, przekraczające ogółem kwotę 100 złotych, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu miesięcznego dofinansowania do czasu uregulowania zaległości przez pracodawcę. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania.",
d) po ust. 8 dodaje się ust. 9-12 w brzmieniu:
"9. W przypadku nieuregulowania przez pracodawcę zaległości wobec Funduszu do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który pracodawcy przysługuje miesięczne dofinansowanie, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania za okres wskazany w decyzji, o której mowa w
ust. 8.
10. Prezes Zarządu Funduszu może przeprowadzać kontrole pracodawcy w zakresie miesięcznego dofinansowania, w szczególności dotyczące ustalania wysokości miesięcznego dofinansowania i wypłaty wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
11. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję nakazującą zwrot wypłaconego dofinansowania w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.
12. Od decyzji Prezesa Zarządu Funduszu, o których mowa w ust. 8, 9 i 11, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.";
8) w art. 26c:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Pracodawca, o którym mowa w art. 26a, składa Funduszowi:
1) miesięczne informacje o wynagrodzeniach, składkach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych,
2) wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dwa miesiące,
3) informacje o wysokości i rodzaju podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych.",
b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
"1a. Informacje i wniosek, o których mowa w ust. 1, pracodawca przekazuje w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanej informacji lub wniosku, z tym że pracodawca zatrudniający nie więcej niż 5 pracowników może przekazywać informacje i wnioski w formie dokumentu pisemnego. Przepisy art. 391 § 1, art. 46 § 3 i art. 61 § 3a Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.",
c) ust. 1b otrzymuje brzmienie:
"1b.Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, składa pracodawca będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.",
d) uchyla się ust. 2,
e) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
"3. W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez pracodawcę Fundusz przekazuje na rachunek bankowy pracodawcy dofinansowanie w kwocie ustalonej na podstawie art. 26a i 26b oraz informuje pracodawcę o sposobie jej ustalenia.
4. W przypadku gdy ustalona przez Fundusz kwota dofinansowania jest inna niż kwota dofinansowania wykazana we wniosku pracodawcy, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wysokości dofinansowania, na wniosek pracodawcy złożony w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o ustaleniu wysokości przysługującego dofinansowania do wynagrodzenia.",
f) uchyla się ust. 4a,
g) ust. 4b otrzymuje brzmienie:
"4b. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.",h) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb przekazywania oraz rozliczania miesięcznego dofinansowania,
2) terminy składania i wzory informacji i wniosku, o których mowa w ust. 1,
3) wzór formularz rozliczenia, o którym mowa w ust. 5,
4) warunki, jakie muszą spełniać pracodawcy przekazując dokumenty w formie elektronicznej przez teletransmisję danych
- uwzględniając potrzebę zapewnienia jednolitych warunków niezbędnych dla prawidłowego przekazywania dokumentów oraz racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu.";
9) po art. 26c dodaje się art. 26c1 w brzmieniu:
"Art. 26c1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania pomocy określonej w art. 25a ust. 2 i 3 oraz art. 26a ust. 2 i 3 , mając na uwadze konieczność zapewnienia zgodności udzielania pomocy z warunkami dopuszczalności jej udzielania w ramach pomocy na zatrudnienie";
10) po art. 26d dodaje się art. 26e i 26f w brzmieniu:
"Art. 26e. 1. Pracodawca, który zatrudni przez okres co najmniej 36 miesięcy osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków Funduszu zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
2. Zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą, z tym że zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy.
3. Umowy z pracodawcą, którym jest starosta, zawiera Prezes Zarządu Funduszu.
4. Warunkiem zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, jest uzyskanie, wydanej na wniosek starosty, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o dostosowaniu wyposażonego stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku.
5. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca jest obowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem starosty środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu, o którym mowa w ust. 1, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Pracodawca dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną.
6. Pracodawca nie zwraca środków, o których mowa w ust. 5, jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostającą w zatrudnieniu, przy czym wynikająca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do okresu, o którym mowa w ust. 1.
7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1-6,
2) wzór wniosku i elementy umowy oraz dokumentację niezbędną do zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1,
3) sposób i terminy rozpatrywania wniosków,
4) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczących ich przyznania
- mając na względzie zwiększenie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zwrot kosztów zgodnie z zasadami udzielania pomocy w ramach zasady de minimis oraz racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu.",
Art. 26f. 1. Pracodawca, który zatrudni przez okres co najmniej 12 miesięcy osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrud?nieniu, może otrzymać ze środków Funduszu zwrot 60%:
1) jej wynagrodzenia przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz
2) obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia
- za okres jednego roku od dnia jej zatrudnienia.
2. Zwrotu wynagrodzenia dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą, z tym że:
1) zwrotowi nie podlegają kwoty wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1, wypłacone przez pracodawcę za okres sprzed dnia podpisania umowy,
2) umowy z pracodawcą, którym jest starosta, zawiera Prezes Zarządu Funduszu.
3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia:
1) tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2,
2) wzór wniosku i elementy umowy, dokumentację niezbędną do zwrotu wynagrodzenia,
3) sposób i terminy rozpatrywania wniosków,
4) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania
- mając na względzie zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy, racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu oraz prawidłowe dokonywanie zwrotu wynagrodzenia zgodnie z zasadami udzielania pomocy w ramach pomocy na zatrudnienie.";
11) w art. 29:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, może utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej, jeżeli:
1) co najmniej 70% ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce stanowią osoby niepełnosprawne w szczególności skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy:
a) zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,
b) zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób w stosunku, do których rada programowa, o której mowa w art. 10a ust. 4, zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej,
2) spełniania warunki, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 i 3,
3) przeznacza uzyskane dochody na zakładowy fundusz aktywności zawodowej,
4) uzyska pozytywną opinię starosty.",
b) po ust 1 dodaje się ust 1a w brzmieniu:
"1a. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, nie może być wyższy niż 35% ogółu zatrudnionych",
c) uchyla się ust. 2,
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy sposób, tryb i warunki tworzenia, finansowania i działania zakładów aktywności zawodowej,
2) wymiar czasu rehabilitacji osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności i do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wliczany do czasu pracy,
3) sposób tworzenia i wykorzystywania zakładowego funduszu aktywności
- mając na względzie jednolite zasady funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej.";
12) w art. 30 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Wojewoda jest obowiązany przedkładać Pełnomocnikowi zbiorcze informacje półroczne dotyczące wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej, w terminach:
1) do dnia 20 sierpnia - za pierwsze półrocze,
2) do dnia 20 lutego - za drugie półrocze.";
13) w art. 31 w ust. 3 uchyla się pkt 2;
14) w art. 33:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) ze środków, o których mowa w art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. b,",
b) w ust. 3:
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) przekazywania środków funduszu rehabilitacji na rachunek, o którym mowa w pkt 2, w terminie 7 dni od dnia, w którym środki te uzyskano,",
- uchyla się pkt 4,
- pkt 5 otrzymuje brzmienie:
"5) przeznaczenia co najmniej 20% środków funduszu rehabilitacji na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników i byłych niepracujących niepełnosprawnych pracowników oraz dla niepełnosprawnych dzieci pracowników tego zakładu.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Środki funduszu rehabilitacji są przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, w tym indywidualne programy rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz ubezpieczenie osób niepełnosprawnych, zgodnie z zakładowym regulaminem wykorzystania tych środków.",
d) w ust. 4a pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) wpłaty w wysokości 30% tych środków na Fundusz w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ujawnienie niezgodnego z ustawą przeznaczenia środków funduszu rehabilitacji, a także niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.",
e) ust. 7b otrzymuje brzmienie:
"7b. W przypadku utraty statusu zakładu pracy chronionej i osiągania stanu zatrudnienia ogółem w wysokości co najmniej 15 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 25%, pracodawca zachowuje fundusz rehabilitacji i niewykorzystane środki tego funduszu.",
f) uchyla się ust. 7c i 7d,
g) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
"11. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) rodzaje wydatków ze środków funduszu rehabilitacji, w tym w ramach zasady de minimis,
2) warunki wykorzystania środków funduszu rehabilitacji,
3) zakres, warunki i formy udzielania pomocy indywidualnej,
4) tryb ustalania zakładowego regulaminu wykorzystania tych środków,
5) warunki tworzenia indywidualnych programów rehabilitacji, w tym skład i zakres działania komisji tworzącej te programy
- mając na względzie prawidłowe wykorzystanie środków tego funduszu.";
15) w art. 34 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
"9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, tryb kontroli prowadzonej przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy, z wyłączeniem organów sprawujących kontrolę na podstawie odrębnych przepisów, mając na względzie zapewnienie prawidłowego przeprowadzania kontroli.";
16) w art. 35a w ust. 1:
a) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
"6a) finansowanie z Funduszu wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,",
b) po pkt 9 dodaje się pkt 9a-9c w brzmieniu:
"9a) przyznawanie środków, o których mowa w art. 12,
9b) realizacja zadań, o których mowa w art. 26, 26d-26f,
9c) zlecanie zadań zgodnie z art. 36,";
17) art. 36 otrzymuje brzmienie:
"Art. 36.1. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mogą być realizowane na zlecenie Funduszu przez fundacje oraz organizacje pozarządowe.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mogą być realizowane ze środków Funduszu przez fundacje i organizacje pozarządowe również na zlecenie samorządu województwa lub powiatu.
3. Do zlecania zadań, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm. )).
4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, mając na względzie zapewnienie realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych.";
18) w art. 41:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków Funduszu do wysokości 90% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę.",
b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
"5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia warunki i tryb dokonywania refundacji kosztów szkolenia, mając na względzie zapewnienie skuteczności udzielanej pomocy oraz prawidłowe dokonywanie refundacji zgodnie z zasadami udzielania pomocy w ramach pomocy na szkolenia.";
19) w art. 42 w ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3.Do zakresu działania Rady należy:
1) przedstawianie Pełnomocnikowi:
a) propozycji przedsięwzięć zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych,
b) propozycji rozwiązań w zakresie zaspakajania potrzeb osób niepełnosprawnych, wynikających z faktu niepełnosprawności,
c) opinii do materiałów przedkładanych Radzie przez Pełnomocnika, w tym do projektów:
- aktów prawnych mających lub mogących mieć wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych, planów finansowych oraz sprawozdań Funduszu,
- rządowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz informacji o ich realizacji,
d) rocznych informacji o działalności Rady,
2) sygnalizowanie odpowiednim organom potrzeby wydania lub zmiany przepisów dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych.";


20) w art. 43:
c) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) pięciu przedstawicieli organów administracji rządowej, w tym jednego przedstawiciela Ministra Finansów,",
b) w ust. 2 wyrazy "uprawnionych organizacji" zastępuje się wyrazem "Pełnomocnika",
c) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) na wniosek Pełnomocnika,",
d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
"3a. W przypadku gdy wniosek o odwołanie członka Rady składa Pełnomocnik, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może przed odwołaniem członka Rady zasięgnąć opinii organu lub organizacji, którą członek Rady reprezentuje.",
e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Posiedzenia Rady zwoływane są przez jej przewodniczącego lub co najmniej 5 członków Rady nie rzadziej niż raz na kwartał oraz w każdym czasie na wniosek Pełnomocnika.";
21) w art. 44 :
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Wydatki związane z obsługą Rady są finansowane ze środków urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.",
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb działania Rady, w tym jej organizację, mając na względzie zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady.";
22) w art. 44c ust. 9 otrzymuje brzmienie:
"9. Na wniosek członków rad zamieszkałych poza miejscem obrad rady mogą być finansowane, odpowiednio z budżetu samorządu województwa i powiatu, koszty ich przejazdów publicznymi środkami komunikacji, na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.";
23) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Fundusz jest państwowym funduszem celowym w rozumieniu przepisów o
finansach publicznych.";
24) w art. 46 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
"7) wpłaty, o których mowa w art. 26 ust. 4 oraz w art. 41 ust. 4, a także spłaty pożyczek, o których mowa w art. 12, udzielonych przed dniem 1 stycznia 2007 r., wraz z oprocentowaniem,";
25) w art. 46a w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
"1a) na zadanie, o którym mowa w art. 25a ust. 3 - w wysokości zapewniającej jego realizację,";
26) w art. 47:
a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
"1a) zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane przez fundacje i organizacje pozarządowe,",
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Działalność Funduszu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym."
c) uchyla się ust. 6;
27) w art. 49:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Do wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1, art. 23, art. 31 ust. 3 pkt 1 i art. 33 ust. 4a, 7 i 7a, stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 5a-5d oraz art. 49a i 49b, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. )), zwanej dalej "Ordynacją podatkową", z tym że uprawnienia organów podatkowych określone w tej ustawie przysługują Prezesowi Zarządu Funduszu.",
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego i Prezes Zarządu Funduszu mogą wydawać decyzje, o których mowa w art. 48, art. 67 lub art. 67a Ordynacji podatkowej, z zastrzeżeniem dopełnienia warunku dokonania wpłat, o których mowa w ust. 1, w terminach określonych decyzją.",
c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5d, w brzmieniu:
"5a. Należności z tytułu wpłat mogą być umarzane w całości lub w części decyzją Prezesa Zarządu Funduszu wyłącznie w przypadku ich całkowitej nieściągalności.
5b. Całkowita nieściągalność, o której mowa w ust. 5, zachodzi gdy:
1) dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia i jednocześnie brak jest następców prawnych oraz nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej,
2) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz w art. 361 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm. )),
3) nastąpiło trwałe zaprzestanie prowadzenia działalności przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należności małżonka, następców prawnych, możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej,
4) nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym,
5) wysokość zaległej wpłaty nie przekracza pięciokrotnej kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,
6) stwierdzono brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję,
7) jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

5c. Prezes Zarządu Funduszu może, w drodze decyzji, na wniosek pracodawcy, w przypadku uzasadnionym ważnym interesem pracodawcy lub interesem publicznym, odroczyć termin płatności należności albo rat należności z tytułu wpłat lub rozłożyć zapłatę należności na raty, uwzględniając możliwości płatnicze pracodawcy oraz stan finansów Funduszu, wyłącznie:
1) pod warunkiem rozpoczęcia spłaty zaległości w miesiącu następującym po miesiącu wydania decyzji w przypadku rozłożenia należności na raty lub
2) w razie spełnienia przez pracodawcę warunków dla zwolnienia z wpłat w miesiącu wystąpienia z wnioskiem o odroczenie lub rozłożenie na raty.
5d. W przypadku odroczenia terminu płatności należnych wpłat na Fundusz i rozłożenia na raty należności z tytułu wpłat naliczana jest opłata prolongacyjna na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej.";
28) w art. 50 w ust. 6 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
"8) składanie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie do dnia 20 marca każdego roku, sprawozdań z działalności Funduszu.".
Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176, z późn. zm. ) ) w art. 21 w ust. 1 dodaje się pkt 40c w brzmieniu:
"40c) zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna środkami komunikacji publicznej, o których mowa w art. 17 ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty,".
Art. 3. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. )) w art. 17 ust. 3a otrzymuje brzmienie:
"3a. Obowiązkiem gminy jest:
1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późń. zm.) także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, bezpłatnego transportu i opieki, w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz jego opiekuna środkami komunikacji publicznej, do szkoły lub ośrodka wymienionych w pkt 1 i 2, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.".
Art. 4. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm. )) w art. 122 w ust. 1 uchyla się pkt 5.
Art. 5. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm. )) w art. 16 uchyla się ust. 13 i 14.
Art. 6. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm. )) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 33 w ust. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
"2a) otrzymał jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;";
2) art. 105 otrzymuje brzmienie:
"Art. 105. Przedsiębiorcy Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zakład Opieki dla Niewidomych w Laskach oraz zakłady aktywności zawodowej nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.".
Art. 7. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 22 w ust. 2 po pkt 14 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:
"15) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu zwrotu kosztów, o których mowa w art. 26 albo 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.)";
2) w art. 22 w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) sfinansowanie wydatków bieżących lub inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów z tytułów wymienionych w ust. 1 pkt 1, a przez państwową jednostkę budżetową również z tytułów wymienionych w ust. 2 pkt 1-3, 5-11, 14 i 15;".
Art. 8. Na wniosek osoby, która otrzymała pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej na podstawie art. 12 ustawy wymienionej w art. 1, w dotychczasowym jego brzmieniu, starosta może:
1) umorzyć do 50% kwoty pożyczki - pod warunkiem prowadzenia przez dłużnika działalności gospodarczej albo rolniczej przez okres co najmniej 24 miesięcy oraz po spełnieniu pozostałych warunków umowy;
2) odroczyć termin spłaty pożyczki, rozłożyć jej spłatę na raty lub umorzyć spłatę w części albo w całości, jeżeli pożyczka stała się wymagalna - w przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową dłużnika.
Art. 9. 1. Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne na zasadach określonych w art. 25 ust. 2, 3, 3a i 3b ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., przysługuje nie dłużej niż do składek rozliczanych w dokumentach składanych za grudzień 2006 r.
2. Nie podlegają finansowaniu na zasadach określonych w art. 25 ust. 2, 3, 3a i 3b ustawy, o której mowa, w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., zaległe składki na ubezpieczenia społeczne rozliczane w dokumentach składanych za okres do dnia 31 grudnia 2006r., jeżeli złożenie tych dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nastąpi po dniu 30 września 2007 r.
Art. 10. Z dniem 31 grudnia 2007r. ulegają umorzeniu wzajemne należności i zobowiązania między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a budżetem państwa i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powstałe z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne należnych za okres do 31
grudnia 2006 r., które podlegały finansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa.
Art. 11. Przepisy art. 29 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do utworzonych przez powiat lub gminę wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo jednostek, które uzyskały status zakładu aktywności zawodowej przed dniem 1 stycznia 2007 r.
Art. 12. 1. Pracodawcy, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przeznaczyli w przypadku zagrożenia utraty płynności finansowej, na okres przejściowy, nie dłuższy niż 12 miesięcy, do 70% środków zakładowego funduszu rehabilitacji na spłatę zobowiązań w celu utrzymania zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych, są zobowiązani do zwrotu tych środków na rachunek zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w terminie 12 miesięcy od dnia ich przeznaczenia, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2007 r.
2. W przypadku przekroczenia terminu, wymienionego w ust. 1, pracodawca jest zobowiązany do dokonania wpłaty określonej w art. 33 ust. 4a pkt 2 ustawy , o której mowa w art. 1.
Art. 13. Środki zgromadzone z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji, które nie zostały wydatkowane przed wejściem w życie niniejszej ustawy, pracodawca przeznacza na realizację celów określonych w art. 33 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w tym co najmniej 20% na pomoc indywidualną.
Art. 14. Pracodawcy, którzy zachowali zakładowy fundusz rehabilitacji i niewykorzystane środki tego funduszu na podstawie art. 33 ust. 7b ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r., zachowują zakładowy fundusz rehabilitacji i niewykorzystane środki tego funduszu na dotychczasowych zasadach.
Art. 15. Rada, określona w art. 42 ustawy, o której mowa w art. 1, powołana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wykonuje swoje zadania do czasu powołania nowej, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2006 r.
Art. 16. Opłatę prolongacyjną, o której mowa w art. 1 pkt 23 lit. c, nalicza się w odniesieniu do należności z tytułu wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1, art. 23, art. 31 ust. 3 pkt 1 i art. 33 ust. 4a, 7 i 7a ustawy wymienionej w art. 1, w przypadku decyzji wydawanych począwszy od stycznia 2007 r.
Art. 17. Sprawy wszczęte, a niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają rozpatrzeniu według przepisów dotychczasowych.
Art. 18. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 26c ust. 6, art. 29 ust. 2 i 4,
art. 33 ust. 11, art. 34 ust. 9, art. 36 ust. 2 i art. 44 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2007 r., oraz mogą być zmieniane na podstawie upoważnienia w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 19. Ogłoszenie tekstu jednolitego ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy.
Art. 20. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 1, pkt 5-11, pkt 13, pkt 14 lit. a i e oraz art. 2-5, art. 9-11, art. 14 i 16, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Źródło: >>Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów<<