>>Aktualności<<

Funkcjonowanie ZPCHR zajmujących się ochroną mienia i dozorem -komunikat prasowy NIK

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia wywiązywanie się pracodawców, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ochrony mienia i dozoru, z obowiązków wynikających z posiadania statusu zakładu pracy chronionej. Zdaniem NIK wydatki związane bezpośrednio z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz ich rehabilitacją były niewspółmiernie niskie w stosunku do otrzymanej pomocy publicznej.

Podczas kontroli stwierdzono, że niektórzy pracodawcy naruszali przepisy ustawy o rehabilitacji, m. in.:

 • finansowali ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) bieżącą działalność zakładu i opiekę medyczną nad pełnosprawnymi pracownikami;
 • zaniżali środki na pomoc indywidualną dla osób niepełnosprawnych;
 • nie zapewniali pracownikom niepełnosprawnym opieki medycznej w niezbędnym zakresie;
 • nie stwarzali warunków do dodatkowej przerwy na odpoczynek.


W latach 2001 - I półrocze 2003 kontrolowane zakłady pracy chronionej otrzymały pomoc ze środków publicznych w łącznej kwocie 251.784 tys. zł, co oznacza, że na jedną zatrudnioną osobę niepełnosprawną średnio w miesiącu przypadało 858 zł (w praktyce od 515 zł do 1 489 zł). NIK stwierdziła, że co trzeci badany zakład nie przekazał do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów informacji o uzyskanej pomocy publicznej w l. 2001 - 2002, mimo że obowiązek ten wynikał z przepisów prawnych.

Żaden ze skontrolowanych pracodawców nie ponosił dodatkowych kosztów faktycznie związanych z przystosowaniem stanowisk pracy do stanu zdrowia i możliwości psychofizycznych osób niepełnosprawnych (w dwóch przypadkach deklarowano takie koszty). Wynika z tego, że 1) osoby te mogły pracować na otwartym rynku pracy, 2) środki pozyskane w ramach pomocy publicznej, m. in. z tytułu zwrotu podatku VAT, przeznaczane były na finansowanie działalności bieżącej, a także na inwestycje związane z budową i remontem siedziby zakładów oraz na zakupy samochodów, maszyn i urządzeń, które bezpośrednio wpływały na zwiększenie majątku trwałego zpch.

Pracodawcy nie stworzyli osobom niepełnosprawnym warunków do 15 minutowej przerwy na gimnastykę usprawniającą i wypoczynek, wliczonej do czasu pracy. Zobowiązywały ich do tego przepisy prawne i wynikająca z nich pomoc publiczna, która miała rekompensować zwiększone koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Dochody ZFRON w latach 2001 - I półrocze 2003 wyniosły 35 015 tys. zł. Największy udział w nich (79,3 proc.) miały nie odprowadzane do urzędów skarbowych zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, ponieważ zakłady te zwolnione zostały od obowiązku odprowadzania tego podatku od wszystkich osób zatrudnionych, a nie tylko niepełnosprawnych.

W co drugim zakładzie środki ZFRON nie były wyłącznie przeznaczane na rehabilitację osób niepełnosprawnych. Finansowano z nich 1) bieżącą działalność zakładów, 2) opiekę medyczną pracowników w pełni sprawnych, 3) pełne koszty funkcjonowania przychodni zakładowych, które poza usługami na rzecz własnych pracowników prowadziły także działalność komercyjną. Trzeba zaznaczyć, że przeznaczanie środków ZFRON na cele inne niż rehabilitacja niepełnosprawnych jest sprzeczne z art. 33 ust. 4 ustawy o rehabilitacji.

Poziom dostępności do opieki medycznej w poszczególnych zakładach był bardzo zróżnicowany, podobnie jak kwoty przeznaczane na ten cel ze środków ZFRON (od niespełna 100 zł do 1 tys. zł rocznie na osobę). Ponad połowa pracodawców zawierała umowy z placówkami medycznymi znacznie oddalonymi od miejsc pracy lub zamieszkania osób niepełnosprawnych. Oznacza to, że warunek niezbędny do posiadaniu statusu zakładu pracy chronionej spełniano tylko pozornie.

W co drugim badanym zpch stwierdzono nieprawidłowości w zakresie pomocy indywidualnej dla osób niepełnosprawnych. Polegały one na m.in. na niewywiązywaniu się 40 proc. pracodawców z obowiązku przeznaczania 10 proc. dochodów na pomoc indywidualną pracownikom niepełnosprawnym, co jest działaniem nielegalnym. Wiąże się to z inną nieprawidłowością - co trzeci pracodawca nie prowadził wyodrębnionego rachunku bankowego na ten cel. Występowały także przypadki ograniczonego informowania o możliwościach skorzystania z pomocy indywidualnej oraz braku zasad jej przyznawania. Efektem było nierówne traktowanie osób niepełnosprawnych oraz opieszałość w przyznawaniu im pomocy.

W dziedzinie zatrudnienia zpch spełniały warunek osiągania odpowiedniego wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych, przy zatrudnianiu preferowały jednak lekki stopień niepełnosprawności (73 proc.). Zaledwie co 130 miejsce pracy (0,8 proc.) stworzono dla osób o najwyższym stopniu niepełnosprawności. W 27 zpch (90 proc. badanych) na stanowiskach bezpośrednio związanych z dozorem i ochroną mienia zatrudniane były osoby, co do których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy, niepełnosprawność z powodu choroby narządów ruchu oraz takie, którym na podstawie orzeczenia przysługuje pomoc osób drugich. Kierownicy jednostek wyjaśniali, że wszystkie osoby niepełnosprawne posiadają aktualne zaświadczenia, dopuszczające do pracy na zajmowanych stanowiskach. Jednocześnie zakłady te zostały zwolnione z obowiązku występowania do PIP o zbadanie, czy obiekty i pomieszczenia uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w dozorze i ochronie mienia. Oznacza to, że osoby najciężej poszkodowane zatrudniane są w zpch na stanowiskach pracy wyłączonych spod nadzoru PIP.

Kontrola NIK wykazała, że pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie ochrony mienia i dozoru uzyskują na podstawie obowiązującego stanu prawnego status zakładu pracy chronionej, pomimo że nie zapewniają w pełni niepełnosprawnym pracownikom warunków do rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej. Izba przedstawiła w związku z tym Ministrowi Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej następujące wnioski:

 • Rozważenie celowości podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu znowelizowania ustawy o rehabilitacji w kierunku uniemożliwienia ubiegania się o status zpch firmom ochrony mienia i dozoru
 • Uregulowanie zasad finansowania przez zpch własnych przychodni rehabilitacyjnych;
 • Rozważenie celowości podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu znowelizowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji w kierunku ograniczenia zwolnień podatników będących zpch z obowiązku odprowadzania do urzędów skarbowych podatku dochodowego wyłącznie do osób niepełnosprawnych zatrudnionych w tych zakładach

  Pełen tekst raportu można pobrać ze strony
  NIK