>>Aktualności<<

Funkcjonowanie programów: "Animator sportu dzieci i młodzieży" i "Animator sportu osób niepełnosprawnych" -fragment komunikatu prasowego NIK

Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska wywiązało się należycie z obowiązków wynikających z podjęcia się roli koordynatora i realizatora (poprzez swoje oddziały regionalne działające na terenie całego kraju) w umowach podpisanych z b. UKFiS na realizację w 2002 r. programu "Animator sportu osób niepełnosprawnych" oraz w 2003 r. z MENiS na kontynuację tego zadania (pod nazwą "Prowadzenie zajęć sportowych i działalności szkoleniowej w sporcie osób niepełnosprawnych").

Koszty zrealizowanego w 2002 r. programu "Animator sportu osób niepełnosprawnych" wyniosły 207,4 tys. zł i zostały sfinansowane kwotą 102 tys. zł (tj. w 49,2%) ze środka specjalnego oraz kwotą 105,4 tys. zł (50,8%) z innych źródeł. W I połowie 2003 r. na realizację programu wydatkowano 159,5 tys. zł, z czego 70,8 tys. zł (tj. 44,4%) ze środka specjalnego, a 88,7 tys. zł (tj. 55,6%) - z innych źródeł.

Założenia dotyczące pozyskania odpowiedniej liczby nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów posiadających stosowne uprawnienia do prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi nie zostały w pełni osiągnięte - głównie z powodu nieuzyskania w poszczególnych środowiskach lokalnych środków na częściowe sfinansowanie ich wynagrodzenia (w kwocie równej wypłacanym ze środka. specjalnego), co było warunkiem ich zatrudnienia.

W 2002 r. zakładano zatrudnienie 900 animatorów, podczas gdy program realizowało tylko 101 animatorów. W 2003 r. na przewidywanych 700 animatorów w realizacji programu uczestniczyło 105 animatorów. W zajęciach prowadzonych w ramach programu w 2002 r. i w I półroczu 2003 r. uczestniczyło 3.035 osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
.
Pełen tekst raportu można pobrać ze strony
NIK