Relacja z czata na temat rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

 

 

 

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zadawane prawnikowi (Magdalena Kowalska) w trakcie  czatu zorganizowanego przez Biuro Karier Osób Niepełnosprawnych działające przy Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, (czat odbył się w dniu 09.02.2005 r.)

 

 

Czy każda osoba niepełnosprawna może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy ?

Czy prawdą jest, iż osoba, która ma prawo do renty socjalnej nie może być zarejestrowana jako osoba bezrobotna ?

 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny - oznacza osobę niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, bądź, jeśli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli m.in. osoba taka nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego. Wobec tego osoba, która nabyła prawo np. do renty z tytułu niezdolności do pracy nie może zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Istotny jest fakt, że zawieszenie pobierania danego świadczenia nie daje możliwości rejestracji jako osoba bezrobotna, gdyż bierze się tu pod uwagę sam fakt nabycia prawa do świadczenia.

 

 

Jestem osobą przebywającą w domu pomocy społecznej gdzie powinienem się udać, aby otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dla celów zatrudnienia ?

 

Właściwość miejscową powiatowego i wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności ustala się według miejsca stałego pobytu w   rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Właściwość miejscową zespołu orzekającego o niepełnosprawności ustala się natomiast według miejsca pobytu w przypadku osób:

      1)    bezdomnych,

      2)    przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych,

      3)    przebywających w zakładach karnych i poprawczych,

      4)    przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

     W opisanej sytuacji właściwość powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności ustalamy wg. miejsca czasowego pobytu.

 

Czy mając miesięczny przychód w wysokości 800 zł mogę się zarejestrować w pup jako osoba bezrobotna ?

 

Jednym z warunków uzyskania statusu bezrobotnego jest nie osiąganie miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wyjątek stanowią tu przychody uzyskane z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Z kolei za przychód uważamy przychody z tytułu innego niż zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy, podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. W oparciu o powyższe osoba osiągająca miesięcznie przychód w wysokości 800 zł nie może uzyskać statusu bezrobotnego.

 

Gdzie mogę znaleźć informacje na temat praw osób niepełnosprawnych w Internecie?

 

www.mps.gov.pl

 

 

Mam niepełnosprawną córkę gdzie mogę poszukiwać dla niej pracy ?

 

Pośrednictwem pracy dla osób niepełnosprawnych zajmuje się m.in. Biuro Karier Osób Niepełnosprawnych działające przy Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo  www.biurokarier.idn.org.pl

  

Co z urlopami osób niepełnosprawnych (chodzi mi o dodatkowy urlop)?

Osoba, która ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego ww. osoba nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Urlop ten jednak nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego przysługującego na podstawie odrębnych przepisów od ustawy o rehabilitacji (...) - (jeżeli natomiast wymiar tego urlopu jest niższy niż 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje urlop dodatkowy w wymiarze 10 dni).

Ponadto osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

- w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku,

- w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Należy pamiętać, iż łączny wymiar urlopu dodatkowego (10 dni) i zwolnienia od pracy w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnych oraz w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Na jakiej podstawie pracodawca udziela zwolnienia od pracy niepełnosprawnemu w celu jego uczestnictwa w turnusie            rehabilitacyjnym ?

Na podstawie wniosku lekarza sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

Co z  refundowanymi stanowiskami pracy, gdy pracodawca nie zatrudnia                       niepełnosprawnego przez 36 miesięcy ?

Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca jest obowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem starosty środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu 36 miesięcy (jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty). Pracodawca nie zwraca jednak tych środków, jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę niepełnosprawną, skierowaną do pracy przez powiatowy urząd pracy.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w art. 49 mówi o osobach będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w stosunku, do których mogą być stosowane specjalne instrumenty rynku pracy. Niemniej z tych przepisów wynika, iż tylko niektóre instrumenty mogą być stosowane w stosunku do osób niepełnosprawnych. Czy jest to prawdziwa interpretacja ?

Artykuł  49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowi, iż w stosunku do: bezrobotnych do 25 roku życia, bezrobotnych długotrwale, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotnych samotnie wychowujących, co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia, bezrobotnych niepełnosprawnych , nazwanych w ustawie "osobami będącymi w szczególnej sytuacji na rynku pracy", mogą być stosowane działania określone w art. 50-61 tej ustawy. Faktem jest, iż tylko niektóre instrumenty określone w tej ustawie mogą być stosowane do niepełnosprawnych, niemniej osoba niepełnosprawna spełniając jakiekolwiek z kryteriów wskazanych w art. 49 (np. bezrobotny do 25 roku życia) może korzystać z działań określonych w art. 50-61 ustawy.

Proszę powiedzieć coś na temat dodatków aktywizacyjnych i stypendium na kontynuowanie nauki przewidzianych w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Czy są to świadczenia obligatoryjne czy fakultatywne ?

Są to świadczenia obligatoryjne. Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli:

  1)  w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę;

  2)  z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

W pierwszym przypadku dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50 % zasiłku dla bezrobotnych, przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek. W drugim przypadku dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 30 % zasiłku dla bezrobotnych przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Z kolei stypendium na kontynuowanie nauki przysługuje bezrobotnym do 25 roku życia lub bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych, którzy w okresie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjęli dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej w systemie studiów wieczorowych lub zaocznych. Stypendium przysługuje przez okres 12 miesięcy pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Należy pamiętać, iż zarówno w przypadku dodatków aktywizacyjnych jak i stypendiów  warunkiem ich uzyskania jest złożenie wniosku w powiatowym urzędzie pracy.

Czy jako osoba bezrobotna niepełnosprawna mogę ubiegać się o przyznanie mi jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?

Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundować koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podejmowanej działalności. Należy jednak pamiętać, iż jest to forma fakultatywna. Ww. środki przyznawane są na podstawie i w wysokości określonej w umowie.

Ponadto osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może otrzymać pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pożyczka ta udzielana jest na podstawie umowy. Udziela jej starosta.

Proszę powiedzieć kilka słów na temat możliwości finansowania kosztów dojazdu do pracy na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ?

 

Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesięcy zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania ( oraz powrotu) do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkolenia lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1)  na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, szkolenie, staż lub została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego poza miejscem zamieszkania;

  2)  uzyskuje wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 200 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Czy powiatowy zespół orzekania może orzekać na wniosek przedstawiciela ustawowego ?

 

Powiatowe zespoły orzekają na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej. Ponadto ośrodki pomocy społecznej mogą uczestniczyć na prawach strony w sprawach, w których orzekają powiatowe zespoły.

Czy mogę się odwołać od orzeczenia powiatowego zespołu ds orzekania o stopniu niepełnosprawności ?

Od orzeczenia powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności przysługuje odwołanie do wojewódzkiego zespołu (jest to druga instancja). Natomiast od orzeczenia wojewódzkiego zespołu przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Czy każdy niepełnosprawny może uczestniczyć w Warsztatach Terapii Zajęciowej ?

Osoby niepełnosprawne są kierowane do uczestnictwa w warsztacie - zgodnie ze wskazaniem zawartym w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Wobec czego musi być stosowne wskazanie w orzeczeniu.

Czy prawdą jest, iż przepisy projektu ustawy o wspieraniu zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych nie przewidują dalszego funkcjonowania w dotychczasowej formie zakładów pracy chronionej ? Co w takim przypadku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych ?

W miejsce zakładów pracy chronionej ma powstać tak zwane zatrudnienie chronione.  

Czy mogę uzyskać informację na temat dofinansowania do oprocentowania kredytu bankowego na kontynuowanie działalności gospodarczej ?

Osoba niepełnosprawna, która nie osiągnęła wieku emerytalnego, prowadząca działalność gospodarczą może otrzymać dofinansowanie do wysokości 50 % oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności, jeżeli:

     1)       nie korzystała z pożyczki na rozpoczęcie działalności  gospodarczej lub

     2)       taka pożyczka została spłacona albo w całości umorzona.

Dofinansowanie to następuje na podstawie umowy.

Jestem osobą, która uległa wypadkowi przy pracy czy w tej sytuacji pracodawca może mnie zwolnić ?

Osobie zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku, pracodawca jest obowiązany wydzielić lub zorganizować odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym, nie później niż w okresie trzech miesięcy od daty zgłoszenia przez tę osobę gotowości przystąpienia do pracy. Zgłoszenie gotowości przystąpienia do pracy powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia uznania za osobę niepełnosprawną. Niemniej wymóg ten nie obowiązuje, gdy wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracownika z jego winy lub jego stanu nietrzeźwości - udowodnione przez pracodawcę.

Jaki jest czas pracy osoby, która ma znaczny stopień niepełnosprawności ?

Czy osoba niepełnosprawna może pracować w nocy ?

Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, natomiast czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Ponadto osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Niemniej norm tych nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi  na to zgodę. Koszty badań, o których mowa ponosi pracodawca.

Czy mam prawo do dodatkowej przerwy w pracy, gdy mam znaczny stopień niepełnosprawności ?

Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas tej przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.

Czy będąc zarejestrowany w PUP  mogę być skierowany na staż ?

Osobę bezrobotną do 25 roku życia ( jeśli jest to osoba zarejestrowana jako bezrobotna  w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, to może być osoba która nie ukończyła 27 roku życia) starosta na wniosek lub za jego zgodą może skierować do odbycia u pracodawcy stażu przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy. Starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.

Gdzie należy się zwrócić o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych ?

Wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie są składane w powiatowych centrach pomocy rodzinie.

Pracowałam 2 lata w ZPCH na pełen etat czy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych ?

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres, co najmniej 365 dni m.in. był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Pobierałem zasiłek dla bezrobotnych i podjąłem zatrudnienie, ale tylko na 2 miesiące czy mam ponownie prawo do zasiłku.

Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny w okresie 7 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności lub osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego na okres pomniejszony o poprzedni okres pobierania zasiłku oraz o okresy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Następuje tu tzw. powrót na zasiłek (na wcześniej nabyte prawo).